Archieven voor woonvisie

Katwijk raakt steeds verder volgebouwd. De schaarse groene plekjes worden gebruikt om nieuwe woningen te bouwen. Waarom? Omdat er veel vraag is naar woningen in onze gemeente en in onze regio.

De ChristenUnie wil dat we stoppen met de ongebreidelde groei en het bebouwen van de groene ruimte die we nog hebben. Tegelijkertijd willen we ook dat er zoveel mogelijk woningen blijven voor de Katwijkers. Daarom heeft de ChristenUnie fractie een motie in gediend om woningen te bouwen waarbij de schaarse grond ruimtelijk effectief wordt benut voor zowel woningen als groen.

Fractievoorzitter Gerard Mostert hierover: ’De komende jaren zijn er woningen nodig voor starters en ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen. Daar moet een plek voor worden gevonden. Maar daar moet wel goed over nagedacht worden. Als ik zie dat Dunavie flats sloopt aan de Hoorneslaan en daar ongeveer evenveel woningen voor terug zet denk ik dat dit onverstandig gebruik is van de schaarse ruimte. Daarom moet er een Deltaplan komen dat niet alleen meer woningen mogelijk maakt maar ook de omgeving verbetert. Daarnaast staan we voor een enorme opgave als het gaat om het verduurzamen van de woningvoorraad. Alle woningen die nu worden gebouwd moeten energieneutraal en gasloos worden opgeleverd. Anders gaan we de opgave die we hebben met elkaar niet halen.’

De motie werd door de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen.

Op initiatief van de ChristenUnie heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen om de Blijverslening beschikbaar te stellen in Katwijk. In de raadscommissie werd er enthousiast gereageerd op dit voorstel. Langer zelfstandig thuis wonen is een opgave voor de komende jaren. Door de Blijverslening kunnen inwoners aanpassingen bekostigen om langer thuis te blijven wonen.

De ChristenUnie is van mening dat ouderen in onze gemeente de mogelijkheden moeten hebben om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Toch zijn er veel ouderen die wonen in een woning die niet levensloopbestendig is maar die wel levensloopbestendig gemaakt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing van de badkamer, een (extra) bad- of slaapkamer op de begane grond, het weghalen van drempels of het plaatsen van een extra trapleuning en veiligheidsvoorzieningen. Weinig ouderen beschikken over spaargeld om deze woningaanpassingen te kunnen doen, veel van het gespaarde geld zit in het huis. Daarnaast verstrekken banken ouderen bijna geen hypotheek of een consumptieve lening. De Blijverslening is bedoeld om een huis levensloopbestendig te maken.

Natuurlijk is de Blijverslening niet de enige oplossing. Daarom zal er in september een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij in de volle breedte over dit onderwerp zal worden gesproken.

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat inwoners en ouderenverenigingen meepraten over dit thema. Samen kunnen we toekomstbestendig wonen verder brengen en prettig wonen in Katwijk voor iedereen mogelijk maken.

De gemeente Katwijk en woningcorporatie Dunavie hebben samen met Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) prestatieafspraken gemaakt. In deze afspraken staat wat de gemeente, Dunavie en SHD de komende jaren gaan doen op de sociale woningmarkt. Wat de ChristenUnie betreft zijn er op veel onderwerpen goede afspraken gemaakt. Toch zijn goedkoop, veilig en duurzaam wonen onderwerpen waar nog meer inzet nodig is.

Meer woningen nodig
Het afgelopen jaar is er een extra druk op de Katwijkse woningmarkt gekomen omdat gemeenten verplicht zijn om vluchtelingen met een status te huisvesten, zogeheten statushouders. De ChristenUnie vindt het belangrijk om deze mensen goed onderdak te bieden. Tegelijkertijd is er de verantwoordelijkheid om de druk op de woningmarkt niet verder toe te laten nemen, zodat ook de Katwijkse inwoners een sociale huurwoning kunnen vinden. Daarom moeten er, wat de ChristenUnie betreft, scenario’s komen om onder andere deze statushouders op een alternatieve manier te huisvesten. “Door bijvoorbeeld kleinere of tijdelijke woningen te realiseren haal je de druk van de ketel en blijven de wachttijden voor een sociale huurwoning in Katwijk redelijk” aldus raadsleden Gerard Mostert en Gert Varkevisser.wonen

Veilige en energiezuinige woningen noodzakelijk
Duurzaamheid is een thema waar de ChristenUnie zich al jaren sterk voor maakt. In de woningbouw is er grote winst te boeken om minder energie te gebruiken en groene energie op te wekken. Raadslid Gerard Mostert: “Door betere isolatie van woningen en het gebruik van zonnepanelen kunnen we de verantwoordelijkheid voor de schepping echt recht doen. De ChristenUnie is blij dat er afspraken zijn gemaakt met Dunavie over energieneutraal bouwen. De ChristenUnie wil dat elk huis dat nu gebouwd wordt voldoet aan de hoogste energie-eisen.”
Ook brandveilig wonen heeft de aandacht van de ChristenUnie. Raadslid Gert Varkevisser: “Het gaat om mensenlevens. Doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen is de kans op brand en brandwonden groter. Niets doen betekent dat het aantal doden en gewonden fors oploopt. Als we met de mond belijden dat we opkomen voor kwetsbare mensen, dan wil ik dat ook in daden terugzien.”
De wethouder beloofde ook over dit onderwerp met Dunavie te spreken zodat brandveilig wonen voor huurders in Katwijk de aandacht krijgt die het verdient.

Koopmarkt grotere stappen
Ongeveer een derde van alle woningen in Katwijk zijn huurwoningen. Alle andere woningen behoren te de koopmarkt. Over deze woningen worden geen afspraken gemaakt met Dunavie en SHD. Toch vindt de ChristenUnie dat deze woningen niet vergeten mogen worden. Juist bij deze groep woningen is er veel winst te behalen als het gaat om energieverspilling of veiligheid. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente ook voor deze woningen aandacht blijft geven op de thema’s waar ze met Dunavie ook afspraken over maken. Dit kan door bijvoorbeeld ‘de Groene Keuze Van…’  Dunavie waarbij huurders zelf kunnen kiezen uit verschillende producten om de woning te verbeteren ook voor de koopmarkt mogelijk te maken. Zo kunnen we grote stappen zetten naar energiezuinige woningen. Want samen kunnen we de Katwijkse woningmarkt de goede richting op duwen.

 

“De sociale woningmarkt in de gemeente Katwijk staat teveel onder druk. Er zijn te weinig sociale huurwoningen en inwoners van onze gemeenten moeten daardoor langer wachten op een woning. Het college dient daarom snel maatregelen te nemen, maar het lijkt alsof die met de handen in het haar zit.” Zo begon ChristenUnie-raadslid Gert Varkevisser zijn betoog afgelopen donderdag in de gemeenteraad. Op initiatief van de ChristenUnie sprak de gemeenteraad over deze huisvestingsproblematiek.wonen

Problemen

De vraag naar sociale huurwoningen in Katwijk stijgt en de kans dat dit de komende jaren zo blijft is groot. De tendens is namelijk meer eenpersoonshuishoudens, meer ouderen die langer thuis blijven wonen, en meer asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. In diverse media was vorige week te lezen dat slechts 20% van de woningzoekende Katwijkers er in 2015 in is geslaagd om een sociale huurwoning in het eigen dorp te vinden. Veel jongeren wachten al lang op een woning en de wachttijd loopt verder op. Wethouder Van der Spijk bevestigde de problematiek door te spreken over een ‘gigantische druk’ en dat er aan ‘alle kanten een tekort aan woningen is’. Katwijk wil graag 300 sociale huurwoningen bouwen, maar er zijn problemen om deze te realiseren. Bij dit aantal is bovendien geen rekening gehouden met de groei van het aantal te huisvesten statushouders. Bijkomend probleem is dat veel mensen met een laag economische status uit Leiden zich in Katwijk vestigen met als gevolg dat ook de tekorten op de bijstand oplopen. Verder lezen…

Er moeten stappen worden gezet om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Dat vindt de ChristenUnie. Steeds meer ouderen willen langer thuis blijven wonen maar dat is niet altijd mogelijk. De overheid heeft een belangrijke taak in het mogelijk maken van het langer thuis blijven wonen.

De ChristenUnie is daarom blij dat het college in september met een voorstel komt om ook in de gemeente Katwijk ‘blijversleningen’ aan te bieden. Dat blijkt uit de antwoorden op de vragen die raadslid Gerard Mostert jr. heeft gesteld aan het college. Senior family

Blijverslening
Veel ouderen hebben een woning die niet levensloopbestendig is maar die wel levensloopbestendig gemaakt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing van de badkamer, een bad- of slaapkamer op de begane grond, het weghalen van drempels of het plaatsen van een extra trapleuning. Weinig ouderen beschikken over spaargeld om die woningaanpassingen te kunnen doen, veel van het gespaarde geld zit in het huis. Daarnaast verstrekken banken bijna geen hypotheek of consumptieve lening aan ouderen. Verder lezen…

De woonvisie van de gemeente Katwijk is afgelopen week door de gemeenteraad besproken. De ChristenUnie heeft het college gecomplimenteerd met de opgestelde visie. Raadslid Gerard Mostert jr. daarover: ‘Door samen met verschillende partijen te spreken over wat nodig is in Katwijk hebben we een goede en evenwichtige woonvisie gekregen.’

Prestatieafspraken
In de woonvisie laat de gemeente Katwijk, in een apart hoofdstuk, zien wat ze van de woningcoöperatie verwacht. Dunavie kan vervolgens een bod uitbrengen op de, door de gemeente aangebrachte, kaders. De gemeente heeft gekozen voor drie pijlers waarop de woonvisie is gebouwd. Het gaat om Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzame kwaliteit.

wonen

Opplussen
Steeds meer mensen moeten langer thuis blijven wonen, ook al neemt de zorgvraag toe. Daarom is het aanpassen van bestaande woningen voor zorgbehoevenden, het zogenaamde opplussen, een goed initiatief. Wat de ChristenUnie betreft moet de gemeente mensen stimuleren om met dergelijke projecten mee te doen. Er is in de gemeentelijke begroting budget voor realisatie van dergelijke initiatieven. Aandacht geven aan deze financieringsmogelijkheden is een van de taken die volgens de ChristenUnie het meest voor de hand liggen.

Verder lezen…

De ChristenUnie is blij dat er actie wordt ondernomen om de problemen die een groot deel van de huurders ondervindt aan te pakken.
Uit het laatst gehouden woonlastenonderzoek blijk dat 25% van de huurders in de sociale woningsector in Katwijk onder de armoedegrens leeft.

Woonlastenfonds
Het woonlastenfonds heeft als doel om inwoners van Katwijk die de huur niet meer kunnen betalen een steun in de rug te zijn. Samen met de huurder en de gemeente wordt gekeken naar de mogelijkheden

woonlasten

Het is de bedoeling om het woonlastenfonds op 1 augustus in te laten gaan. Het doel van het fonds is om mensen die door onvoorziene omstandigheden in de financiële problemen zijn gekomen met maatwerk te helpen om hun leven weer op te pakken. Het is vooral een manier om mensen zelf het initiatief te laten nemen om de eigen situatie te verbeteren.

De ChristenUnie fractie is tevreden dat ook de eigen verantwoordelijkheid een belangrijke plaats inneemt in het voorstel.

Er zijn al regelingen en mogelijkheden voor huurders om de financiële problemen te verlichten en daarom wordt ook eerst gekeken naar deze voorzieningen voordat het woonlastenfonds wordt aangesproken.

Duurzaamheid
Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om woningen energiezuinig te maken. Door de woningen minder energie te laten gebruiken kunnen de maandlasten omlaag. Dat is goed voor het milieu en voor de portemonnee van de bewoner(s). De ChristenUnie ziet de ‘groene menu-kaart’ van Dunavie, waarbij huurders duurzaamheidsmaatregelen in het huis kunnen doen, als een stap in de goede richting. De mogelijkheden voor woningcorporaties om mee te doen aan de pilot ‘nul op de meter’ moet Duanvie wat de ChristenUnie betreft met beide handen aangrijpen. Verder lezen…

De komende periode staat er veel te gebeuren op het gebied van het voormalig vliegkamp Valkenburg. Nadat het masterplan is vastgesteld is er door het college van B&W stevig nagedacht over de verdere invulling van het gebied. Een van de zaken die nu spelen is de invulling van de groene buffer tussen Katwijk en Wassenaar en de tijdelijke ingebruikname van het vliegkamp Valkenburg.verkeerstoren vliegkamp valkenburg

In opdracht van de vier partijen die over dit gebied gaan, te weten: RVB (RijksVastgoedBedrijf), Provincie Zuid-Holland, Wassenaar en de gemeente Katwijk is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in het gebied. Er is onder andere gekeken naar de implementatie van het smalspoormuseum en de zweefvliegers in het plangebied.
Daarnaast is de gemeente Katwijk bezig om verschillende afspraken te maken met het RVB om de wijk op een verantwoorde en aantrekkelijke manier te ontwikkelen. Verder lezen…

Doorstroming en het tempo van de markt aanvoelen, daar gaat het om op de woningmarkt.
Afgelopen commissie ruimte hebben we voor de tweede keer gesproken over de manier waarop we als gemeente Katwijk omgaan met de woningmarkt.


Afgesproken is dat er een klankbordgroep in het leven wordt geroepen die de woningmarkt in de gaten houdt en met elkaar bespreekt hoeveel, wanneer en waar er huizen gebouwd kunnen gaan worden. In deze klankbordgroep zitten naast de gemeente ook de belanghebbende partijen op de woningmarkt.

Verder lezen…

Visie op bouwen en wonen

Gerard Mostert jr. —  28 september 2012

De woningmarkt zit op slot en daar hebben veel mensen last van. In eerste aanleg hebben we als commissie ruimte gesproken over de visie die het college heeft geschreven rondom wonen en bouwen.

Wonen is een primaire levensbehoefte. De ChristenUnie vindt dat we er als overheid op toe dienen te zien dat deze levensbehoefte wordt gerealiseerd voor iedere burger die bereid is mee te doen in deze maatschappij.

De analyse die door het college gebruikt wordt gaat uit van een flink stuk minder huizen die de komende jaren gebouwd gaan worden. Vraaggericht bouwen is daarom een verandering die verstandig is in deze tijd. We moeten er voor zorgen dat we niet bouwen voor leegstand. De ChristenUnie heeft daarom ook vragen gesteld om duidelijk te krijgen of die analyse van de woningmarkt klopt en of er dus niet te veel woningen worden gebouwd.

Verder lezen…