Archieven voor werkgelegenheid

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017

Voorzitter,

Een nieuw kabinet en gemeenteraadsverkiezingen op komst. Je zou zomaar terug willen kijken naar al dat moois wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Maar de ChristenUnie wil vooral vooruit kijken. Vanuit het besef dat we in Gods schepping zijn aangesteld om te dienen willen we als ChristenUnie politici voor die wereld zorgen en onze verantwoordelijkheid nemen. Nu en in de toekomst. En dat is lang niet altijd makkelijk. Zoals een van mijn voorgangers Hans ten Hove het ooit zei: ‘Christelijke politiek is geen vrome leus, maar moet uitvoering vinden in de keuzes die een partij maakt.’

Waardevol leven

Voorzitter, als Christenpoliticus hebben we een opdracht. Dienen in Gods schepping. Zorgen voor de schepping en voor elkaar. Daarom komen we op voor het leven, want het leven is waardevol. Het leven hebben we gekregen van God en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Omzien naar elkaar en goede zorg, dat is wat we in Katwijk willen. Het is daarom goed om te zien dat we de afgelopen jaren de enorme opgave van de drie decentralisaties goed hebben doorstaan. We hebben geld gereserveerd om de mogelijke tegenslagen te kunnen verwerken en wat de ChristenUnie betreft blijven we dat ook doen. We gaan na de bezuinigingen vanuit het rijk niet verder bezuinigen op hulp aan de allerzwaksten. Dat hebben we de afgelopen jaren niet gedaan en dat doen we de komende jaren ook niet. Tegelijkertijd is er nog een hoop werk te doen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de veranderingen in de GGZ. Van de politie horen we dat er vaak moet worden uitgerukt om situaties met verwarde personen aan te pakken. Tegelijkertijd zien we dat de maatschappelijke opvang straks door ons als gemeente moet worden georganiseerd.  Wat gaat het college doen om deze opgave op een goede en verantwoorde manier in de Katwijkse samenleving te kunnen realiseren?

We hebben als ChristenUnie de afgelopen jaren vaak aandacht gevraagd voor de mensen die niet zo makkelijk meekomen in onze samenleving. We noemen dat ook wel een inclusieve samenleving. En dat begint gewoon met een bereikbaar winkelcentrum en stoepen die behoorlijk begaanbaar zijn voor mensen met een rolstoel of rollator. Goed om te zien dat het college werk maakt van een inclusieve samenleving. Kan het college aangeven op welke plaatsen hier de komende maanden invulling aangeven gaat worden? Verder lezen…

Afgelopen week was de fractie van de ChristenUnie op bezoek bij kwekerij Quanthurium in Rijnsburg. Een van de onderwerpen die aan de orde kwam was het trage internet in het buitengebied. Waar de meeste mensen in onze gemeente een prima internetverbinding hebben kunnen gezinnen en bedrijven in het buitengebied dat niet krijgen. Het gebruik van internet vormt tegenwoordig een essentieel onderdeel van het dagelijks leven. De jongeren die in het buitengebied leven hebben internet nodig om te functioneren op school. Maar internet is niet alleen nodig voor school of privégebruik, ook voor een moderne bedrijfsvoering. Steeds vaker worden bedrijven uitgerust met moderne middelen om de bedrijfsvoering up tot date te houden. Internet is daar een belangrijk hulpmiddel bij.

Fractievoorzitter Gerard Mostert: ‘We willen de economie in onze gemeente verder versterken. Het buitengebied is een belangrijke economische drager voor onze lokale en regionale economie. Onder andere in de sierteeltsector worden daar geweldige dingen gedaan. Daarom willen we dat het buitengebied wordt geholpen om mee te blijven doen met nieuwste ontwikkelingen. Goed en snel internet is daarbij een basisvoorwaarde.’

De ChristenUnie heeft daarom vragen gesteld aan het college en hen opgeroepen om samen met bedrijven, provincie Zuid-Holland en internetaanbieders te werken aan een verdere verbetering van het internet in het buitengebied.

De vragen kunt u hier lezen:Art. 41 vragen snel internet

Nieuwe werkgelegenheid essentieel voor Katwijk

De ChristenUnie is blij dat Unmanned Valley, als het aan de gemeente Katwijk en de verschillende regiogemeenten ligt, van start kan gaan op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Het voornemen is om naast woningbouw ook een test- en ontwikkellocatie voor drones een plek te geven in het gebied.

Volgens de partij is het een geweldige mogelijkheid om nieuwe werkgelegenheid naar Katwijk te halen. Fractievoorzitter Gerard Mostert daarover: ‘In Katwijk hebben we veel werk in de bloemen de bouw en de vis. Daar zijn we heel blij mee, maar dat maakt ons ook kwetsbaar. Daarom is de komst van bedrijven die drones testen en ontwikkelen een mooie aanvulling op onze lokale economie. Het is de werkgelegenheid van de toekomst.’ Verder lezen…

Katwijk energieneutraal. Dat is wat de ChristenUnie graag wil. Door het stimuleren van energiebesparende maatregelen komt deze doelstelling steeds dichterbij. Afgelopen raadsvergadering stemde de gemeenteraad in met een voorstel om duurzaamheidsleningen te verstrekken aan inwoners die hun woning, bedrijfs- of verenigingsgebouw energiezuinig willen maken of daarbij zelf energie willen opwekken.Zonnepanelen

Energiebesparende maatregelen worden steeds goedkoper en verdienen zichzelf terug. Toch zijn de aanschafkosten voor veel mensen een drempel om hun woning aan te passen. Daarom heeft de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma een speerpunt gemaakt van een duurzaam Katwijk. Een van de voorstellen uit het verkiezingsprogramma waren de duurzaamheidsleningen. Deze komen er nu dus!

‘We zijn blij met deze stap. Het past binnen onze visie om goed te zorgen voor onze schepping. Tegelijkertijd is dit goed voor de portemonnee van onze inwoners en bedrijven. Na de investering in de woning wordt er minder energie verbruikt en kan er zelfs energie worden opgewekt. Zo kan de energierekening verder omlaag. Tegelijkertijd is het goed voor de toekomst van onze kinderen. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen om goed om te gaan met Gods schepping en de aarde netjes achter te laten voor onze kinderen.’ Aldus fractievoorzitter Gerard Mostert. Verder lezen…

Afgelopen weken kwamen er twee rapporten naar buiten waarin de economische potentie van Unmanned Valley op voormalig Vliegkamp Valkenburg is onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat het vliegkamp een uitstekende locatie is om een Unmanned Valley te realiseren.
Unmanned Valley CU
Op Unmanned Valley kunnen bijvoorbeeld drones getest en ontwikkeld worden. De ChristenUnie heeft een motie ingediend om de kansen rond Unmanned Valley te pakken. Deze motie werd door de hele gemeenteraad gesteund. Daarnaast heeft de raad het college opgeroepen om met deze kansen aan de slag te gaan.

Dat er kansen liggen voor de gemeente Katwijk blijkt uit de rapporten van Ecorys en Birch Consultants. In het rapport van Ecorys staat geschreven: Vliegveld Valkenburg is centraal gelegen in de Randstad en strategisch gepositioneerd in de regio in relatie tot vele wetenschappelijke instituten, onderzoekslaboratoria, universiteiten en hogescholen. (…)High Tech Unmanned Valley in potentie goed voor 2.300 banen.
Verder lezen…

De woonvisie van de gemeente Katwijk is afgelopen week door de gemeenteraad besproken. De ChristenUnie heeft het college gecomplimenteerd met de opgestelde visie. Raadslid Gerard Mostert jr. daarover: ‘Door samen met verschillende partijen te spreken over wat nodig is in Katwijk hebben we een goede en evenwichtige woonvisie gekregen.’

Prestatieafspraken
In de woonvisie laat de gemeente Katwijk, in een apart hoofdstuk, zien wat ze van de woningcoöperatie verwacht. Dunavie kan vervolgens een bod uitbrengen op de, door de gemeente aangebrachte, kaders. De gemeente heeft gekozen voor drie pijlers waarop de woonvisie is gebouwd. Het gaat om Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzame kwaliteit.

wonen

Opplussen
Steeds meer mensen moeten langer thuis blijven wonen, ook al neemt de zorgvraag toe. Daarom is het aanpassen van bestaande woningen voor zorgbehoevenden, het zogenaamde opplussen, een goed initiatief. Wat de ChristenUnie betreft moet de gemeente mensen stimuleren om met dergelijke projecten mee te doen. Er is in de gemeentelijke begroting budget voor realisatie van dergelijke initiatieven. Aandacht geven aan deze financieringsmogelijkheden is een van de taken die volgens de ChristenUnie het meest voor de hand liggen.

Verder lezen…

Afgelopen raadsvergadering heeft de ChristenUnie de toezegging gekregen dat het college actief bezig gaat om de subsidie mogelijkheden voor biomassa en restwarmte bij bedrijven in de regio te promoten. Wethouder Knape gaf aan dat hij het instrument van energieke regio’s daarvoor gaat gebruiken. Energieke regio helpt bedrijven met het verduurzamen van de gebouwen. Katwijk is sinds kort participant.

De ChristenUnie heeft eerder al gewezen op de mogelijkheden van deze subsidie. Nu wordt er dus daadwerkelijk iets meegedaan. Deze subsidie komt uit Europa en wordt verdeeld door de provincie Zuid-Holland. De ChristenUnie wil graag dat het Katwijkse bedrijfsleven van deze mogelijkheden profiteert. 

image

Om duurzame innovaties onder Katwijkse bedrijven te blijven stimuleren is het van belang dat gemeente Katwijk een duurzaam inkoopbeleid voert. De ChristenUnie heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Uit de antwoorden blijkt dat er door de gemeente hard wordt gewerkt om de ambitie 100% duurzaam inkopen te realiseren. Binnenkort wordt het actieplan Duurzaamheid vastgesteld. In dit ambitiedocument komen allerlei duurzame onderwerpen aan de orde naast energiedoelstellingen zoals afval, watermanagement maar ook een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit document wordt opgesteld in samenwerking met burgers en ondernemers.

De ChristenUnie is blij dat deze ontwikkelingen steeds meer vorm geven aan een duurzame gemeente Katwijk. Ontwikkelingen die hard nodig zijn om de schepping die we hebben gekregen op een goede manier te onderhouden en tegelijkertijd kunnen bijdragen aan meer werkgelegenheid.

 

 

Afgelopen week hebben we als gemeenteraad gesproken over de economische agenda en de stand van de detailhandel in de gemeente Katwijk.

Economische agenda
De gemeente Katwijk heeft in samenwerking met ondernemers een economische agenda opgesteld om tot een krachtige en robuuste Katwijkse economie te komen.  In deze agenda wordt er vooral gefocust op een dienstverlenende overheid die ondernemers laat ondernemen en probeert om zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen. Door de economische crisis is er veel veranderd en dat bied kansen. Door nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en kenniseconomie te koppelen met de maakindustrie kunnen er mooie dingen ontstaan. Dat zorgt voor een robuust en sterk economisch netwerk in onze gemeente.Economie

Namens de Christenunie maakte raadslid Gerard Mostert jr. duidelijk dat de rol van de overheid beperkt is. ‘Een sterke economie bouw je samen. De overheid moet barrières zoveel mogelijk wegnemen. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen voor Katwijk die niet door de gemeentelijke overheid opgelost kunnen worden. Het onderwijsniveau in Katwijk is in vergelijking met andere gemeenten erg laag. Dat is een probleem waar de gemeentelijke overheid al haar middelen voor moet inzetten om iets aan te doen. Tegelijkertijd moeten we onderkennen dat er een grote rol ligt bij scholen, ouders, leerlingen en de landelijke overheid om daadwerkelijk verandering te bewerkstelligen.’

Detailhandel
Daarnaast heeft de gemeenteraad gesproken over de detailhandelsvisie. Hoe moeten we nu verder met de krimpende winkelcentra? Doordat veel consumenten op internet kopen of de boodschappen thuis laten bezorgen komen er steeds minder mensen in de winkelcentra. Sommige mensen  klagen over de leegstand van diverse winkelcentra. Als we willen dat deze winkels gevuld blijven moet er wel gekocht worden. Want voor niets gaat de zon op! Dus een oproep: “Koopt Katwijks, Rijnsburgs, Valkenburgs waar!” moet in dat licht worden gezien!

 

 

Vorige maand heeft de ChristenUnie vragen gesteld over een Europese subsidie voor projecten om uit biomassa en restwarmte energie te winnen. Uit de beantwoording van het college van BenW blijkt dat er in Katwijk ook kansen liggen om energie te winnen.Restwarmte

Volgens het college zijn de  potentiële restwarmte-en/of biomassaleveranciers in de gemeente  te vinden in het glastuinbouwgebied, de chemische en visverwerkende industrie in ‘t Heen en het zwembad. De ChristenUnie wil dat het college actief deze mogelijkheden onder de aandacht brengt bij bedrijven en instellingen die hier gebruik van kunnen maken. Daarnaast moet er actief gelobbyd worden bij de subsidieverstrekker om met dit geld ook daadwerkelijk over te gaan tot realisatie in Katwijk.

Raadslid Gerard Mostert jr. is blij met de reactie van het college: “De discussie de afgelopen tijd gaat vooral over geen windmolens in het zicht van de kust.  “Laat ik helder zijn, de ChristenUnie is tegen windmolens voor de kust als deze zichtbaar zijn vanaf het strand. Maar je moet ook aangeven wat je wél wilt doen om verantwoord met de aarde om te gaan. En je moet je sterk maken voor deze alternatieven. Daarom komt er nu een onderzoek naar een Blue-energy centrale in Katwijk, zetten we stappen op het gebied van energiebesparende openbare verlichting, doen we mee aan een pilot om huizen energieneutraal te maken en blijken er ook kansen te liggen op het gebied van biomassa en restwarmte. Stuk voor stuk aspecten waar de ChristenUnie zich sterk voor heeft gemaakt. Als het aan de ChristenUnie ligt gaan we ook meer doen met getijden-energie en zonne-energie.”

Voor de ChristenUnie is het van belang dat we met veel verschillende manieren energie winnen om zo te laten zien dat Katwijk zelf ook streeft naar een schoner milieu en duurzame energie. Volgens de partij is het goed om te investeren in schonere energie omdat we als inwoners van de door God gegeven aarde een taak hebben om deze ook te onderhouden en niet te verontreinigen. Dit alles met oog voor mens en milieu.

 

 

ICT-bedrijf AvioniCS Control Systems heeft zich onlangs op vliegbasis Valkenburg gevestigd om in deze kennisintensieve regio tot snellere groei te komen. Op de nieuwe locatie ontwikkelt en test AvioniCS haar autopilot-systemen voor de luchtvaartsector.

AvioniCS KJ1

Wethouder Klaas Jan van der Bent verwelkomde Mauro Garcia Acero, Managing Director van AvioniCS donderdag 9 april, op vliegbasis Valkenburg en bekrachtigde de vestiging van zijn bedrijf met het overhandigen van een plaquette.


InnovationQuarter en WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA) faciliteerden de verhuizing en brachten het jonge bedrijf in contact met kansrijke partijen. Wethouder ir. Klaas Jan van der Bent van de gemeente Katwijk verwelkomde Mauro García Acero, Managing Director van AvioniCS, donderdag 9 april op vliegbasis Valkenburg en bekrachtigde de vestiging van zijn bedrijf met het overhandigen van een plaquette.

AvioniCS Control Systems ontwikkelt en levert een breed scala van technologische systemen voor uiteenlopende sectoren, waaronder de automobielindustrie en lucht- en ruimtevaart. Een aparte divisie richt zich op autopilot-systemen en hoogwaardige componenten voor de productie van drones (op afstand bestuurbare luchtvaartuigen). De kracht van het bedrijf ligt in de eenvoud, betrouwbaarheid en functionaliteit van de oplossingen.
Verder lezen…