Archieven voor Verkeer

Hoofdstraat is Schoolzone

Ton de Vries —  29 augustus 2016

De noodkreet van de Valkenburgse scholen over de veiligheid op de Hoofdstraat is niet onbeantwoord gebleven. Ook de ChristenUnie heeft, bij monde van Ton de Vries, hiervoor aandacht gevraagd. In de nabije toekomst worden Hoofdstraat en Voorschoterweg ingericht als 30-km zone. Maar eerdere maatregelen kunnen niet uitblijven. In onderstaand persbericht van de gemeente kunt u lezen hoe een serieuze poging wordt gedaan de verkeersveiligheid voor schoolkinderen te verbeteren.

Hoofdstraat Schoolzone

Gemeente, scholen en kinderen pakken verkeersveiligheid aan

Maandag 22 augustus zijn de scholen weer begonnen. Voor de leerlingen van de Valkenburgse scholen De Burcht en De Dubbelburg betekent dat fietsen naar het Duyfrak waar hun nieuwe schoolgebouw staat. De route daar naartoe loopt via de Hoofdstraat en daar is het uitkijken geblazen omdat het autoverkeer er druk is en er regelmatig te hard wordt gereden. Dit schooljaar worden er meer groepen ondergebracht in het nieuwe gebouw, dus het aantal fietsende kinderen neemt toe. Reden voor de scholen om samen met de gemeente naar de verkeersveiligheid te kijken. Op verzoek van de scholen wordt de Hoofdstraat een ‘schoolzone’.
Verder lezen…

Flora Holland krijgt een eigen aansluiting op de A44, via afrit Oegstgeest/Rijnsburg. Gemeente Katwijk, Rijkswaterstaat, gemeente Oegstgeest, Flora Holland en de provincie Zuid-Holland werken samen om deze aansluiting te realiseren.
Flora Holland
De partijen hebben hiervoor een uitvoerings- en financieringsovereenkomsten gesloten. Tegen het door gemeente Oegstgeest in dit kader genomen verkeersbesluit was een beroep aangetekend. Dit beroep is onlangs door de rechter afgewezen. Voor de aansluiting van Flora Holland op de A44 zijn er met deze uitspraak nu geen obstakels meer.

Aanbesteding
Rijkswaterstaat, de trekker van het project, is inmiddels gestart met de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de aansluiting. Volgens de huidige planning kan in april de gunning plaatsvinden, en kan nog vóór de zomer begonnen worden met de voorbereidende werkzaamheden. Het werk moet uiterlijk 1 oktober 2016 opgeleverd worden.
Verder lezen…

Ten zuiden van de wijk Zanderij loopt de Westerbaan. U weet wel, die vrij liggende tweebaansweg met een paar rotondes die zorgen voor aansluiting met de Zanderij en met de uitvalswegen naar Wassenaar (N441) en Leiden (N206). Een prachtige randweg die ook bedoeld is als derde ontsluitingsweg voor Katwijk aan Zee. Door de Westerbaan door te trekken naar de Meeuwenlaan sluit deze aan op de bestaande verkeersstromen naar en van het Centrum en de Boulevard. De twee andere ontsluitingswegen, Zeeweg en Hoorneslaan, worden hierdoor ontlast.

Westerbaan Katwijk

Westerbaan-Katwijk

Zo dacht en denkt de ChristenUnie erover, in het belang van Katwijk, de Katwijkers en bezoekers. Het tracé van de verlenging zou naast beschermd natuurgebied lopen, het zogenaamde Natura-2000-gebied Meijendel & Berkheide. Inmiddels moet worden vastgesteld dat het beschermde gebied is uitgebreid met het stukje “duin” tussen de scoutinggebouwen aan de Cantineweg en de Kievitlaan, precies waar de opties voor het verlengen van de Westerbaan waren bedacht.
Verder lezen…

Voor het parkeren op diverse plekken in Katwijk aan Zee moet sinds jaar en dag parkeergeld worden betaald. Dat kon altijd met contant geld of met de chipknip. De mogelijkheid tot betalen met de chipknip vervalt echter eind 2014. De gemeente heeft inmiddels onderzocht welke andere betaalsystemen kunnen worden gebruikt om het betalen makkelijker te maken. Na overleg tussen wethouder Knape en de raadsfracties komen er in Katwijk de volgende opties .parekeren

Contant muntgeld blijft natuurlijk mogelijk, maar daarnaast kan altijd met de pinpas worden betaald. Voor het einde van dit jaar zal dit overal het geval zijn. Daarnaast wordt betalen met de mobiele telefoon mogelijk. Dat kan door gebruik te maken van een zogenaamde “app” op nieuwere telefoons, maar ook door het versturen van een simpel sms’je of het bellen van een nummer. Verder lezen…

Op aandringen van de ChristenUnie wordt in de eerstkomende raadsvergadering voor het eerst in het openbaar gesproken over de stedebouwkundige invulling van het gebied Duinvallei. Door de verlegging en verdieping van de N206 zal de invulling van dit gebied sterk veranderen. Het lopende onderzoek naar mogelijke ondertunneling van de weg zal uit moeten wijzen welke nieuwe mogelijkheden er zijn.

Wijkraad Katwijk ad Rijn

Om zich voor te bereiden op het debat van de raad is de ChristenUnie in gesprek gegaan met de wijkraad van Katwijk aan den Rijn. In een geanimeerd gesprek werd met de wijkraad van gedachten gewisseld. Belangrijk voor de invulling van het gebied tussen Zeeweg en de kruising met de N441 naar Wassenaar is natuurlijk om te weten of, en op welke wijze, de N206 verdiept en ondertunneld kan worden. De verschillende mogelijkheden en gevolgen hiervan voor de openbare ruimte zijn besproken. Verder lezen…

In onze gemeente komen er steeds meer verzoeken om oplaadpunten te creëren voor elektrische auto’s. Steeds meer inwoners kiezen voor een elektrische auto en lopen nu tegen de regels aan die in de gemeente Katwijk gelden. In plaats van te benadrukken wat niet mogelijk is, wil de ChristenUnie dat er meegedacht wordt met deze inwoners. Bij deze nieuwe positieve ontwikkelingen moeten oplossingen worden gevonden.

oplaadpalen elektrische auto Katwijk ChristenUnie

De ChristenUnie vindt dat de regels moeten worden aangepast en is in goed gezelschap van de ANWB en stichting E-Laad. Zij willen meer ruimte voor nieuwe concepten, zoals de verlengde huisaansluiting, zodat elektrisch rijden goed mogelijk wordt.
Verder lezen…

Door de gemeenteraad is positief geadviseerd om in te stemmen met het realiseren van een gedeeltelijke op en afrit voor Flora Holland op de A44.
Het stond in ons verkiezingsprogramma, dus een punt dat voor de ChristenUnie belangrijk is!
Flora Holland
Door deze oplossing komen er minder vrachtwagens over Rijnsburgs grondgebied naar de veiling toe. De geluidshinder vermindert sterk net als de
luchtverontreiniging. De leefbaarheid wordt versterkt en daarnaast is het voor ondernemers een verbetering van de bereikbaarheid van een van de grootste
werkgevers in onze regio.

Er moet nog wel een definitief besluit worden genomen, dat gebeurt donderdag 11 juli. Uiteraard zal de ChristenUnie voor stemmen!

Afgelopen maand zijn er in de media diverse berichten verschenen over de afrit voor Flora Holland bij de A44. Graag informeer ik u over de zin en onzin van die berichten.

Voor de gemeente Katwijk is het van belang dat er voor Rijnsburg een aantal verkeersoplossingen komen. Een van deze oplossingen is een afrit (en wellicht een oprit) op de A44 voor Flora Holland. Hierdoor komen er minder vrachtwagens door het dorp en vermindert de geluids/trillingshinder. Daarnaast verbetert de luchtkwaliteit in Rijnsburg.
Verder lezen…