Archieven voor Valkenburg

De fractie van de ChristenUnie is blij dat er voortgang is in de totstandkoming van een nieuwe coalitie. De ChristenUnie zal haar verantwoordelijkheid nemen en samen met andere partijen praten over samenwerking in een nieuwe coalitie.
Voor de fractie van de ChristenUnie is het belangrijk dat er een stabiele coalitie komt die werkt aan een mooi, sterk en sociaal Katwijk.
We zijn nog niet klaar. Belangrijke stappen moeten nog gezet worden. De ChristenUnie bouwt in vertrouwen de komende tijd mee aan een nieuwe coalitie.

Het voorstel voor omgekeerde inzameling van afval is donderdag 29 juni 2017 voorlopig ingetrokken en het college gaat zich beraden hoe de standpunten vanuit de gemeenteraad verwerkt moeten worden in het nieuwe beleid. Daarmee is sprake van uitstel maar zeker niet van afstel. De ChristenUnie blijft daar in samenwerking met het college en de andere partijen mee bezig. Het is bij dit onderwerp belangrijk dat alle inwoners van Katwijk zich de 5 onderstaande punten realiseren:

  1. om deze aarde ook voor onze (achter)kleinkinderen leefbaar te houden is het belangrijk dat we spaarzaam met de grondstoffen om gaan en deze zoveel mogelijk hergebruiken. Afvalstoffen worden daarom gescheiden in grondstoffen en restafval.
  2. de landelijke overheid eist dat alle gemeente in Nederland in 2020 op 75% afvalscheiding/100 kg restafval zitten, de doelstelling van Katwijk om 80% in 2023 bereikt te hebben houdt al rekening met steeds hogere eisen. Katwijk zit nu slechts op 51%, 192 kg restafval per persoon. Er moet dus nog veel gebeuren.
  3. de landelijke overheid zet druk op deze doelstelling door verbrandingsbelasting per ton restafval te heffen, in 2017 is dat al € 13 en dat gaat niet minder worden. Goed afval scheiden is dus ook van belang voor uw portemonnee.
  4. er staat iets op het spel, zeker als u – in Rijnsburg, Duyfrak en andere nieuwbouwwijken – (erg) tevreden bent over het het ondergronds inzamelen van GFT. Hoe meer u zelf zorgt dat het afval wordt gescheiden, hoe minder er noodzaak is voor de gemeente om het via systemen af te dwingen. Laat daarom zien dat het scheidingspercentage ook nu al omhoog kan!
  5. de doelstellingen voor afvalscheiding kunnen we alleen samen halen. Praat er daarom over met uw buren, vrienden en familie en maak elkaar bewust van het belang van afvalscheiding. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Het kan niet zo zijn dat onverschilligheid en laksheid van een minderheid ten koste gaat van een goedwillende meerderheid en het milieu.

Nieuwe werkgelegenheid essentieel voor Katwijk

De ChristenUnie is blij dat Unmanned Valley, als het aan de gemeente Katwijk en de verschillende regiogemeenten ligt, van start kan gaan op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Het voornemen is om naast woningbouw ook een test- en ontwikkellocatie voor drones een plek te geven in het gebied.

Volgens de partij is het een geweldige mogelijkheid om nieuwe werkgelegenheid naar Katwijk te halen. Fractievoorzitter Gerard Mostert daarover: ‘In Katwijk hebben we veel werk in de bloemen de bouw en de vis. Daar zijn we heel blij mee, maar dat maakt ons ook kwetsbaar. Daarom is de komst van bedrijven die drones testen en ontwikkelen een mooie aanvulling op onze lokale economie. Het is de werkgelegenheid van de toekomst.’ Verder lezen…

Afgelopen weken kwamen er twee rapporten naar buiten waarin de economische potentie van Unmanned Valley op voormalig Vliegkamp Valkenburg is onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat het vliegkamp een uitstekende locatie is om een Unmanned Valley te realiseren.
Unmanned Valley CU
Op Unmanned Valley kunnen bijvoorbeeld drones getest en ontwikkeld worden. De ChristenUnie heeft een motie ingediend om de kansen rond Unmanned Valley te pakken. Deze motie werd door de hele gemeenteraad gesteund. Daarnaast heeft de raad het college opgeroepen om met deze kansen aan de slag te gaan.

Dat er kansen liggen voor de gemeente Katwijk blijkt uit de rapporten van Ecorys en Birch Consultants. In het rapport van Ecorys staat geschreven: Vliegveld Valkenburg is centraal gelegen in de Randstad en strategisch gepositioneerd in de regio in relatie tot vele wetenschappelijke instituten, onderzoekslaboratoria, universiteiten en hogescholen. (…)High Tech Unmanned Valley in potentie goed voor 2.300 banen.
Verder lezen…

De gemeente Katwijk investeert de komende jaren extra in het vergroenen van de leefomgeving. De ChristenUnie is blij dat daarmee een breed gedragen wens in vervulling gaat.

Het is belangrijk dat er genoeg groen is in de leefomgeving. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een groene leefomgeving een positieve uitwerking heeft op de gezondheid en het welbevinden van de inwoners.hanging basket CU

Concreet
De komende jaren wordt er eerst in Katwijk aan Zee geïnvesteerd in nieuw groen. Daarna volgen ook de andere dorpen van onze gemeente. Naast bomen die worden geplaatst wordt er ook onderzocht of  ‘Hanging baskets’ (zie foto) geplaatst kunnen worden. Zo worden de centra verder opgefleurd en is er een grotere diversiteit aan groen zichtbaar in onze gemeente.

Meedenken
De wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de vergroening zal gebeuren door burgerparticipatie. De inwoners van de gemeente Katwijk kunnen aangeven hoe het groen in de wijken moet worden gerealiseerd. Via verschillende media zal hier ook aandacht aan gegeven worden.

VORK
Naast een extra investering in groen heeft de ChristenUnie ook aangedrongen op een verzorgde straten en pleinen in de verschillende dorpen. In sommige wijken zien we nog te vaak zwerfvuil op straat liggen. In de Visie Openbare Ruimte Katwijk wil de ChristenUnie meer aandacht voor de zelfwerkzaamheid van wijkbewoners. Uit een enquête die de ChristenUnie in het voorjaar van 2015 uitvoerde bleek dat er veel inwoners bereidt zijn om zelf een rol te spelen in het onderhoud van de eigen wijk. Raadslid Gerard Mostert jr. daarover: “De gemeente moet deze inwoners helpen en stimuleren en daar actief mee aan de slag gaan”. De wethouder heeft aangegeven daar de komende tijd meer aandacht aan te besteden.

 

ICT-bedrijf AvioniCS Control Systems heeft zich onlangs op vliegbasis Valkenburg gevestigd om in deze kennisintensieve regio tot snellere groei te komen. Op de nieuwe locatie ontwikkelt en test AvioniCS haar autopilot-systemen voor de luchtvaartsector.

AvioniCS KJ1

Wethouder Klaas Jan van der Bent verwelkomde Mauro Garcia Acero, Managing Director van AvioniCS donderdag 9 april, op vliegbasis Valkenburg en bekrachtigde de vestiging van zijn bedrijf met het overhandigen van een plaquette.


InnovationQuarter en WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA) faciliteerden de verhuizing en brachten het jonge bedrijf in contact met kansrijke partijen. Wethouder ir. Klaas Jan van der Bent van de gemeente Katwijk verwelkomde Mauro García Acero, Managing Director van AvioniCS, donderdag 9 april op vliegbasis Valkenburg en bekrachtigde de vestiging van zijn bedrijf met het overhandigen van een plaquette.

AvioniCS Control Systems ontwikkelt en levert een breed scala van technologische systemen voor uiteenlopende sectoren, waaronder de automobielindustrie en lucht- en ruimtevaart. Een aparte divisie richt zich op autopilot-systemen en hoogwaardige componenten voor de productie van drones (op afstand bestuurbare luchtvaartuigen). De kracht van het bedrijf ligt in de eenvoud, betrouwbaarheid en functionaliteit van de oplossingen.
Verder lezen…

Katwijk wil op korte termijn helderheid krijgen over de kansen van het realiseren van ‘Drone Valley’ op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Daarnaast gaat wethouder Van der Bent met het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van het terrein, zeer snel in gesprek om te voorkomen dat sloopwerkzaamheden aan de landingsbanen het project onmogelijk maken. Dit is de strekking van de motie ‘Drone Valley’ die tijdens de raadsvergadering van 12 februari unaniem is aangenomen door de gemeenteraad van Katwijk.Vliegveld Valkenburg

Drone Valley is een initiatief van prins Pieter Christiaan dat gedragen wordt door onder andere TNO, Innovation Quarter, VNO/NCW en The Hague Security Delta. Het doel is hoogwaardige kennisindustrie, gespecialiseerd in onbemande luchtvaartsystemen, te verzamelen op één plek. De initiatiefnemers hebben het voormalig vliegkamp op het oog wat met de landingsbanen uitermate geschikt is hiervoor. Dit soort ontwikkelingen biedt interessante kansen voor Katwijk en de regio. Het sluit namelijk naadloos aan bij de ambitie hoogwaardige kennisintensieve bedrijven aan te trekken. Tegelijkertijd moet onderzocht worden hoe deze plannen zich verhouden tot de geplande woningbouw, zoals weer gegeven in het Masterplan. Verder lezen…

De ChristenUnie is blij dat wethouder Klaas-Jan van der Bent serieus in gesprek is om andere ontwikkelingen, zoals een Drone Valley, een kans te geven op het voormalig vliegkamp Valkenburg.Vliegveld Valkenburg

De ChristenUnie is altijd tegen de sluiting en de bebouwing van Vliegkamp Valkenburg geweest. Echter door de provincie, het rijk en de regio is er besloten om het vliegkamp te bebouwen.

‘Met deze nieuwe ontwikkelingen kan Katwijk profiteren van nieuwe werkgelegenheid. Volgens de initiatiefnemers kan het duizenden banen opleveren. En dat is hard nodig. Harder dan woningbouw. Onlangs werd onderzoeksrapport gepresenteerd waarin zorgen werden geuit over de economische toekomst van de Duin en Bollenstreek. Om de welvaart en het welzijn in Katwijk hoog te houden, moeten we daarom deze kans op nieuwe werkgelegenheid, gecombineerd met de kennisclusters Bio Science en Esa-Estec, met beide handen aangrijpen’, zegt raadslid Gerard Mostert jr. Het betekent niet dat bebouwing helemaal van tafel is. Naast bedrijfskantoren is ook woningbouw op een gedeelte van het terrein niet uitgesloten. Verder lezen…

De komende periode staat er veel te gebeuren op het gebied van het voormalig vliegkamp Valkenburg. Nadat het masterplan is vastgesteld is er door het college van B&W stevig nagedacht over de verdere invulling van het gebied. Een van de zaken die nu spelen is de invulling van de groene buffer tussen Katwijk en Wassenaar en de tijdelijke ingebruikname van het vliegkamp Valkenburg.verkeerstoren vliegkamp valkenburg

In opdracht van de vier partijen die over dit gebied gaan, te weten: RVB (RijksVastgoedBedrijf), Provincie Zuid-Holland, Wassenaar en de gemeente Katwijk is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in het gebied. Er is onder andere gekeken naar de implementatie van het smalspoormuseum en de zweefvliegers in het plangebied.
Daarnaast is de gemeente Katwijk bezig om verschillende afspraken te maken met het RVB om de wijk op een verantwoorde en aantrekkelijke manier te ontwikkelen. Verder lezen…

Op vrijdag 7 maart a.s. gaat Gert-Jan Segers een dagje mee met de ChristenUnie Katwijk.  Het wordt een heel afwisselende dag van gesprekken met inwoners van Rijnsburg en Katwijk. Start zal zijn op de markt in Katwijk, daarna naar Vlietstede in Rijnsburg. Vervolgens wordt er een wandeling gemaakt op de Boulevard om de kustversterking te bekijken.

308037 (1)

Om 19.30 uur spreekt  Gert-Jan Segers over het thema:  Christelijke politiek heeft zin.

De ChristenUnie nodigt u van harte uit om op 7 maart om 19.30 uur naar het Kerkhaventje te komen in Katwijk. Deze avond wordt u uitgedaagd om met Gert-Jan Segers in gesprek te gaan over de manier waarop christelijke politiek staat of valt met navolging van Christus en op welke manier geloof handen en voeten krijgt in de praktische politiek.

Klaas Jan van der Bent, fractievoorzitter van de ChristenUnie, zal de avond afsluiten. Rond 21.00 uur, onder het genot van een hapje, is er een moment van ontmoeting en verder doorpraten over wat ons die avond heeft beziggehouden.

Geef geloof een stem!