Archieven voor samenwerking

De fractie van de ChristenUnie is blij dat er voortgang is in de totstandkoming van een nieuwe coalitie. De ChristenUnie zal haar verantwoordelijkheid nemen en samen met andere partijen praten over samenwerking in een nieuwe coalitie.
Voor de fractie van de ChristenUnie is het belangrijk dat er een stabiele coalitie komt die werkt aan een mooi, sterk en sociaal Katwijk.
We zijn nog niet klaar. Belangrijke stappen moeten nog gezet worden. De ChristenUnie bouwt in vertrouwen de komende tijd mee aan een nieuwe coalitie.

De regels voor ruimtelijke plannen zijn vaak ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Het moet straks makkelijker zijn om bouwprojecten te starten. In de Omgevingswet worden alle regels voor ruimtelijke projecten, bouw en inrichting van de openbare ruimte ondergebracht die nu verspreid staan over meer dan twintig wetten. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking.

De ChristenUnie heeft in de Tweede Kamer heel wat aanpassingen gedaan op de wet. Onder andere door aandacht te vragen voor burgerparticipatie, duurzaamheid en toegankelijkheid in de openbare ruimte voor mensen met een beperking.

Vanwege deze veranderingen moeten lokale overheden zich goed voorbereiden op de komst van deze wet. Ook de gemeente Katwijk bereidt zich voor op de invoering van deze Omgevingswet. Samen met onze inwoners, bedrijven en de omliggende gemeenten gaat de gemeente Katwijk aan de slag om goed voorbereid te zijn wanneer de wet in werking treedt.

Omgevingswet

Omgevingsvisie Katwijk

De gemeente Katwijk gaat een eigen omgevingsvisie opstellen. Dat doen we niet alleen, maar daar hebben we ook de input van inwoners en bedrijven voor nodig. Er komt een apart traject die deze participatie gaat regelen. Er zullen vragen voorbij komen zoals:
Welke infrastructurele problemen zijn er, en hoe kunnen we deze oplossen? Hoe kunnen we de luchtkwaliteit verbeteren en de economische ontwikkeling verder stimuleren? Hoe investeren we in duurzame energie? Vragen waar we samen met onze inwoners over na gaan denken.

Omgevingswet en de ChristenUnie

Voor de ChristenUnie is het van groot belang dat de belangen van Katwijk, nu en in de toekomst helder zijn. Niet alleen voor inwoners en bedrijven, maar ook voor andere overheden. Door samen prioriteiten te stellen voor verbetering van de bereikbaarheid, economische ontwikkeling, woningbouw en recreatie kunnen we stappen in de goede richting zetten. Op deze manier kunnen we grote infrastructurele projecten zoals de Noordelijke randweg Rijnsburg mogelijk maken. De regio, de provincie Zuid-Holland en het Rijk zijn belangrijke spelers om deze prioriteiten om te zetten in realisatie. Daarom moeten de Katwijkse projecten wel bekend zijn bij deze bestuurslagen. Een omgevingsvisie kan daarbij helpen en is dus ook het eerste stapje naar de realisatie van belangrijke plannen.

 

Klik voor meer info en een filmpje op deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

 

De ChristenUnie is blij met de verbeteringen die de komende tijd worden gerealiseerd in winkelcentrum de Hoftuin in Rijnsburg. De bewoners, de vastgoedeigenaren en de winkeliers gaan samen met de gemeente Katwijk aan de slag om van de Hoftuin een goed en gezellig centrum te maken. De hele gemeenteraad was vol lof over dit prachtige beheerplan. Wethouder Klaas Jan van der Bent gaf deze complimenten graag door aan de projectgroepleden en de werkgroep.hoftuin 16092013

In 2014 zijn er al maatregelen genomen die eenvoudig mogelijk waren om de Hoftuin te versterken. De maatregelen die nu voorgesteld worden hebben meer voeten in de aarde. Het Hoftuinplein wordt opnieuw ingericht om de verbinding tussen het plein en de Hoftuin te verbeteren. Tegelijkertijd worden in de Hoftuin verbeteringen aangebracht aan balkons, winkelluifels en galerijen. De gemeente doet dit niet alleen. Afgesproken is dat de winkeliers, de bewoners en de vastgoedeigenaren ook investeringen doen om samen te werken aan een vitaal winkelcentrum.

Koop lokaal uw waar!

Volgens ChristenUnie raadslid Gerard Mostert jr. hangt de levensvatbaarheid van een winkelcentrum niet alleen af van een goede ruimtelijke ontwikkeling maar ook van mensen die er komen winkelen. Een verantwoordelijkheid voor alle inwoners dus. ‘Koopt Rijnsburgs waar!’ riep Mostert naar alle Rijnsburgers tijdens de raadscommissie. Want samen kunnen we een vitaal winkelcentrum voor Rijnsburg mogelijk maken.

Vorige maand heeft de ChristenUnie vragen gesteld over een Europese subsidie voor projecten om uit biomassa en restwarmte energie te winnen. Uit de beantwoording van het college van BenW blijkt dat er in Katwijk ook kansen liggen om energie te winnen.Restwarmte

Volgens het college zijn de  potentiële restwarmte-en/of biomassaleveranciers in de gemeente  te vinden in het glastuinbouwgebied, de chemische en visverwerkende industrie in ‘t Heen en het zwembad. De ChristenUnie wil dat het college actief deze mogelijkheden onder de aandacht brengt bij bedrijven en instellingen die hier gebruik van kunnen maken. Daarnaast moet er actief gelobbyd worden bij de subsidieverstrekker om met dit geld ook daadwerkelijk over te gaan tot realisatie in Katwijk.

Raadslid Gerard Mostert jr. is blij met de reactie van het college: “De discussie de afgelopen tijd gaat vooral over geen windmolens in het zicht van de kust.  “Laat ik helder zijn, de ChristenUnie is tegen windmolens voor de kust als deze zichtbaar zijn vanaf het strand. Maar je moet ook aangeven wat je wél wilt doen om verantwoord met de aarde om te gaan. En je moet je sterk maken voor deze alternatieven. Daarom komt er nu een onderzoek naar een Blue-energy centrale in Katwijk, zetten we stappen op het gebied van energiebesparende openbare verlichting, doen we mee aan een pilot om huizen energieneutraal te maken en blijken er ook kansen te liggen op het gebied van biomassa en restwarmte. Stuk voor stuk aspecten waar de ChristenUnie zich sterk voor heeft gemaakt. Als het aan de ChristenUnie ligt gaan we ook meer doen met getijden-energie en zonne-energie.”

Voor de ChristenUnie is het van belang dat we met veel verschillende manieren energie winnen om zo te laten zien dat Katwijk zelf ook streeft naar een schoner milieu en duurzame energie. Volgens de partij is het goed om te investeren in schonere energie omdat we als inwoners van de door God gegeven aarde een taak hebben om deze ook te onderhouden en niet te verontreinigen. Dit alles met oog voor mens en milieu.

 

 

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag  gesproken over een onderzoek naar de Blue energy centrale en deelname aan de energieke regio.
Katwijk uitwatering
Wat is Blue energy?
Blue energy is het opwekken van energie door zoet en zout water op een bepaalde manier bij elkaar te brengen waardoor er energie ontstaat. Deze manier van energie opwekken staat nog in de kinderschoenen en daarom moet er eerst goed onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden.
Verder lezen…

Flora Holland krijgt een eigen aansluiting op de A44, via afrit Oegstgeest/Rijnsburg. Gemeente Katwijk, Rijkswaterstaat, gemeente Oegstgeest, Flora Holland en de provincie Zuid-Holland werken samen om deze aansluiting te realiseren.
Flora Holland
De partijen hebben hiervoor een uitvoerings- en financieringsovereenkomsten gesloten. Tegen het door gemeente Oegstgeest in dit kader genomen verkeersbesluit was een beroep aangetekend. Dit beroep is onlangs door de rechter afgewezen. Voor de aansluiting van Flora Holland op de A44 zijn er met deze uitspraak nu geen obstakels meer.

Aanbesteding
Rijkswaterstaat, de trekker van het project, is inmiddels gestart met de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de aansluiting. Volgens de huidige planning kan in april de gunning plaatsvinden, en kan nog vóór de zomer begonnen worden met de voorbereidende werkzaamheden. Het werk moet uiterlijk 1 oktober 2016 opgeleverd worden.
Verder lezen…

De ChristenUnie heeft de afgelopen raadsvergadering een amendement ingediend om minder geld te geven aan de regio Holland Rijnland. Volgens raadslid Gerard Mostert jr. kan en moet het minder.Holland-Rijnland

“De grote infrastructurele projecten komen tot een afronding en veel taken zijn ondergebracht in andere samenwerkingsverbanden. De ChristenUnie wil geen taken dubbel doen en het kan ook voor minder geld. Daarom moet er steeds kritisch naar alle samenwerkingsverbanden gekeken worden. Katwijk is geen subsidieverstrekker waar de hele regio van profiteert.”

Verder lezen…

Afgelopen week is er in de gemeenteraad gesproken over de organisatie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

De ChristenUnie is van mening dat een andere tijd andere mogelijkheden bieden. Er moeten nieuwe en losse verbanden ontstaan en een minder direct gedirigeerde regionale organisatie. Gemeenten kunnen elkaar op zoeken wanneer er meerwaarde is op bepaalde onderwerpen.

Holland-Rijnland
Over sommige onderwerpen hoeven we minder, of helemaal niet meer met elkaar te spreken omdat onderwerpen geen aandacht meer behoeven of realisatie van bijvoorbeeld een aantal grote infrastructurele projecten in aantocht is.
Als Katwijk moeten we meepraten over, bijvoorbeeld, werkgelegenheid met onze natuurlijke partners zoals Leiden en de Bollenstreek. Een gemeente als Rijnwoude heeft daar niet veel mee te maken.
Door meer op deze manier te werken kunnen we betere keuzes maken en geld besparen.

Na het zomer reces zal de raad spreken over de taken en onderwerpen waar Holland Rijnland zich mee zal bezig houden in de toekomst.

In de gemeenteraad gaan we de komende tijd nadenken over de samenwerkingen die we hebben in verschillende verbanden. Een van de grootste verbanden is Holland Rijnland.

Holland-Rijnland

Alle gemeentes van Hillegom tot Alphen a/d Rijn zijn daarin vertegenwoordigd en spreken daar met elkaar over regionale aangelegenheden en nemen besluiten over de manier waarop zij zich opstellen tegenover provinciale en landelijke overheden.

Toch zien we steeds vaker dat gemeenten kiezen voor een kleiner en losser samenwerkingsverband waar de beslissingen op de beleidsterreinen efficiënter en beter gemaakt kunnen worden. Waarom dan nog in het grote orgaan Holland Rijnland participeren? Die vraag hebben we de afgelopen raadsvergadering gesteld. Verder lezen…