Archieven voor Rijnsburg

De fractie van de ChristenUnie is blij dat er voortgang is in de totstandkoming van een nieuwe coalitie. De ChristenUnie zal haar verantwoordelijkheid nemen en samen met andere partijen praten over samenwerking in een nieuwe coalitie.
Voor de fractie van de ChristenUnie is het belangrijk dat er een stabiele coalitie komt die werkt aan een mooi, sterk en sociaal Katwijk.
We zijn nog niet klaar. Belangrijke stappen moeten nog gezet worden. De ChristenUnie bouwt in vertrouwen de komende tijd mee aan een nieuwe coalitie.

Het voorstel voor omgekeerde inzameling van afval is donderdag 29 juni 2017 voorlopig ingetrokken en het college gaat zich beraden hoe de standpunten vanuit de gemeenteraad verwerkt moeten worden in het nieuwe beleid. Daarmee is sprake van uitstel maar zeker niet van afstel. De ChristenUnie blijft daar in samenwerking met het college en de andere partijen mee bezig. Het is bij dit onderwerp belangrijk dat alle inwoners van Katwijk zich de 5 onderstaande punten realiseren:

  1. om deze aarde ook voor onze (achter)kleinkinderen leefbaar te houden is het belangrijk dat we spaarzaam met de grondstoffen om gaan en deze zoveel mogelijk hergebruiken. Afvalstoffen worden daarom gescheiden in grondstoffen en restafval.
  2. de landelijke overheid eist dat alle gemeente in Nederland in 2020 op 75% afvalscheiding/100 kg restafval zitten, de doelstelling van Katwijk om 80% in 2023 bereikt te hebben houdt al rekening met steeds hogere eisen. Katwijk zit nu slechts op 51%, 192 kg restafval per persoon. Er moet dus nog veel gebeuren.
  3. de landelijke overheid zet druk op deze doelstelling door verbrandingsbelasting per ton restafval te heffen, in 2017 is dat al € 13 en dat gaat niet minder worden. Goed afval scheiden is dus ook van belang voor uw portemonnee.
  4. er staat iets op het spel, zeker als u – in Rijnsburg, Duyfrak en andere nieuwbouwwijken – (erg) tevreden bent over het het ondergronds inzamelen van GFT. Hoe meer u zelf zorgt dat het afval wordt gescheiden, hoe minder er noodzaak is voor de gemeente om het via systemen af te dwingen. Laat daarom zien dat het scheidingspercentage ook nu al omhoog kan!
  5. de doelstellingen voor afvalscheiding kunnen we alleen samen halen. Praat er daarom over met uw buren, vrienden en familie en maak elkaar bewust van het belang van afvalscheiding. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Het kan niet zo zijn dat onverschilligheid en laksheid van een minderheid ten koste gaat van een goedwillende meerderheid en het milieu.

De ChristenUnie is blij met de verbeteringen die de komende tijd worden gerealiseerd in winkelcentrum de Hoftuin in Rijnsburg. De bewoners, de vastgoedeigenaren en de winkeliers gaan samen met de gemeente Katwijk aan de slag om van de Hoftuin een goed en gezellig centrum te maken. De hele gemeenteraad was vol lof over dit prachtige beheerplan. Wethouder Klaas Jan van der Bent gaf deze complimenten graag door aan de projectgroepleden en de werkgroep.hoftuin 16092013

In 2014 zijn er al maatregelen genomen die eenvoudig mogelijk waren om de Hoftuin te versterken. De maatregelen die nu voorgesteld worden hebben meer voeten in de aarde. Het Hoftuinplein wordt opnieuw ingericht om de verbinding tussen het plein en de Hoftuin te verbeteren. Tegelijkertijd worden in de Hoftuin verbeteringen aangebracht aan balkons, winkelluifels en galerijen. De gemeente doet dit niet alleen. Afgesproken is dat de winkeliers, de bewoners en de vastgoedeigenaren ook investeringen doen om samen te werken aan een vitaal winkelcentrum.

Koop lokaal uw waar!

Volgens ChristenUnie raadslid Gerard Mostert jr. hangt de levensvatbaarheid van een winkelcentrum niet alleen af van een goede ruimtelijke ontwikkeling maar ook van mensen die er komen winkelen. Een verantwoordelijkheid voor alle inwoners dus. ‘Koopt Rijnsburgs waar!’ riep Mostert naar alle Rijnsburgers tijdens de raadscommissie. Want samen kunnen we een vitaal winkelcentrum voor Rijnsburg mogelijk maken.

De gemeente Katwijk investeert de komende jaren extra in het vergroenen van de leefomgeving. De ChristenUnie is blij dat daarmee een breed gedragen wens in vervulling gaat.

Het is belangrijk dat er genoeg groen is in de leefomgeving. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een groene leefomgeving een positieve uitwerking heeft op de gezondheid en het welbevinden van de inwoners.hanging basket CU

Concreet
De komende jaren wordt er eerst in Katwijk aan Zee geïnvesteerd in nieuw groen. Daarna volgen ook de andere dorpen van onze gemeente. Naast bomen die worden geplaatst wordt er ook onderzocht of  ‘Hanging baskets’ (zie foto) geplaatst kunnen worden. Zo worden de centra verder opgefleurd en is er een grotere diversiteit aan groen zichtbaar in onze gemeente.

Meedenken
De wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de vergroening zal gebeuren door burgerparticipatie. De inwoners van de gemeente Katwijk kunnen aangeven hoe het groen in de wijken moet worden gerealiseerd. Via verschillende media zal hier ook aandacht aan gegeven worden.

VORK
Naast een extra investering in groen heeft de ChristenUnie ook aangedrongen op een verzorgde straten en pleinen in de verschillende dorpen. In sommige wijken zien we nog te vaak zwerfvuil op straat liggen. In de Visie Openbare Ruimte Katwijk wil de ChristenUnie meer aandacht voor de zelfwerkzaamheid van wijkbewoners. Uit een enquête die de ChristenUnie in het voorjaar van 2015 uitvoerde bleek dat er veel inwoners bereidt zijn om zelf een rol te spelen in het onderhoud van de eigen wijk. Raadslid Gerard Mostert jr. daarover: “De gemeente moet deze inwoners helpen en stimuleren en daar actief mee aan de slag gaan”. De wethouder heeft aangegeven daar de komende tijd meer aandacht aan te besteden.

 

Afgelopen zaterdag zijn Atie Kuijt en Gerard Mostert jr. actief geweest bij korfbalvereniging Madjoe in Rijnsburg. Dit in het kader van de landelijke actiedag NLDoet.

Atie actief bij NLDoet

Er werd een nieuw hek geplaatst en de kleedkamers werden voorzien van een nieuwe verflaag.

Gerard actief bij NLDoet

Ieder jaar doet de ChristenUnie mee om het belang van verenigingen in onze dorpen en het vrijwilligerswerk te ondersteunen.Werk dat in onze samenleving steeds belangrijker gaat worden. Door de veranderingen in de zorg zijn steeds meer mensen aangewezen op hulp van vrijwilligers. Steeds meer mensen krijgen niet meer de hulp vergoed die ze voorheen wel vergoed kregen. Daarom is het belangrijk dat mensen zich blijven inzetten voor de naasten. Wij nemen graag het Bijbelwoord uit Romeinen 15:2 serieus: ‘Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is’.

De ChristenUnie fractie blijft zich inzetten voor goede ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de zorg voor de naasten. Want wij willen leven in een samenleving waar mensen naar elkaar omzien.

Volgende week vrijdag en zaterdag 21 en 22 maart is het weer zo ver, de landelijke vrijwilligersdag NLdoet.

CU DoetOok een afvaardiging van de ChristenUnie fractie zal zich inzetten bij het opknappen van het clubgebouw van korfbal vereniging Madjoe in Rijnsburg. Verder lezen…

Op vrijdag 7 maart a.s. gaat Gert-Jan Segers een dagje mee met de ChristenUnie Katwijk.  Het wordt een heel afwisselende dag van gesprekken met inwoners van Rijnsburg en Katwijk. Start zal zijn op de markt in Katwijk, daarna naar Vlietstede in Rijnsburg. Vervolgens wordt er een wandeling gemaakt op de Boulevard om de kustversterking te bekijken.

308037 (1)

Om 19.30 uur spreekt  Gert-Jan Segers over het thema:  Christelijke politiek heeft zin.

De ChristenUnie nodigt u van harte uit om op 7 maart om 19.30 uur naar het Kerkhaventje te komen in Katwijk. Deze avond wordt u uitgedaagd om met Gert-Jan Segers in gesprek te gaan over de manier waarop christelijke politiek staat of valt met navolging van Christus en op welke manier geloof handen en voeten krijgt in de praktische politiek.

Klaas Jan van der Bent, fractievoorzitter van de ChristenUnie, zal de avond afsluiten. Rond 21.00 uur, onder het genot van een hapje, is er een moment van ontmoeting en verder doorpraten over wat ons die avond heeft beziggehouden.

Geef geloof een stem!

Het college van B&W heeft besloten € 15.000 extra ter beschikbaar te stellen om aanvullende verbeteringen In de Hoftuin uit te voeren. “Door nu een extra investering te doen, kunnen we tegemoet komen aan de wens om de Anjelierenstraat nog aantrekkelijker te maken met een aantal snelle verbeteringen namelijk; het aanbrengen van bijzondere verlichting en het plaatsen van bakken met bomen en daar omheen banken”, aldus wethouder Gerard Mostert.rsz_1rsz_hoftuin_voorkant

Vorig jaar september heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie “In de Hoftuin” vastgesteld. Stap voor stap zal In de Hoftuin veranderen in een eigentijds, herkenbaar dorpswinkelcentrum voor heel Rijnsburg met een ruim en gevarieerd aanbod van winkels. Over de aanpak gaat de gemeente samen met winkeliers, eigenaren, verhuurders en bewoners afspraken maken en vastleggen in een beheerplan. Verder lezen…

Naar aanleiding van de enquete die de, in Soest woonachtige, eigenaar van de AH in Rijnsburg uitdeelt aan zijn klanten over de mogelijke zondagsopenstelling heeft de ChristenUnie behoefte om te reageren.ah geen koopzondag

Zondagsrust
De ChristenUnie is pertinent tegen koopzondagen. Het vierde gebod uit de Bijbel is de partij heilig. Zes dagen arbeiden, één (zon)dag rust. De zondagsrust is gezond, goed en zegenrijk voor iedereen. Een 24-uurseconomie daarentegen brengt geen heil, maar zal mensen verder opjagen. We dreigen in een ADHD-economie terecht te komen waarin het alleen nog maar gaat om presteren, renderen en maximaliseren. De aantasting van een collectieve rustdag, de zondag, is voor de ChristenUnie onbespreekbaar.

Lokale ondernemers
Bovendien is de koopzondag vanuit economisch perspectief juist onverstandig. Voor het midden en klein bedrijf kan het funest zijn. De (kleine) ondernemer in Katwijk werkt al vele uren, zes dagen per week. Die kan niet opboksen tegen grootgrutters en textielgiganten. De zondagsopenstelling zou wel eens de ondergang van de middenstand in Katwijk kunnen zijn. Doen zij niet mee aan koopzondagen, dan gaat hun omzetverlies naar de concurrent. Met het mes op de keel worden zij gedwongen mee te doen. De ChristenUnie heeft diverse ondernemers gesproken en zij zijn fel tegenstander van de koopzondag. Veel gehoorde argumenten zijn: “Ik werk al 60-70 uur, mag ik ook een dag rust?!”, “Mensen kopen nauwelijks op zondag, maar kijken alleen maar”, “De opbrengst weegt niet op tegen de extra (personeels)kosten die ik maak”, “Ik verlies een groot deel van mijn klanten als ik op zondag open ga, deze klanten zijn namelijk tegen de koopzondag”, “Wat men op zondag koopt, koopt men niet op zaterdag, ik heb dus geen extra inkomsten”.

Verder lezen…

De gemeente Katwijk groeit minder hard dan verwacht, blijkt uit de bevolkingsprognose van Pronexus.

rijnsburg

Dat is goed nieuws, zeker als we dat vergelijken met de haast wellustige woorden van Wethouder Udo in het voorwoord van het masterplan projectlocatie Valkenburg (voormalig vliegkamp Valkenburg):”De gemeente Katwijk is volop in ontwikkeling. Het voormalig dorp groeit in de toekomst naar een middelgrote stad en de derde stad in de regio. we mogen ons gelukkig prijzen met zo’n prachtige omgeving om in te wonen.”

Voor de ChristenUnie is het van groot belang om de eigenheid van de dorpen en de dorpskernen met haar eigen karakter te behouden. Geen ongezellige en onsamenhangende wijken die te snel gegroeid zijn. Dat is nog nooit goed geweest voor mens, natuur en samenleving, leren we uit de bijbel. Wel willen we wijken met karakter waar gemeenschapszin heerst en wordt omgekeken naar elkaar.

Daarom geen ongezonde snelle groei maar verstandige keuzes die voor de gehele gemeente Katwijk goed zijn, daar kunt u op rekenen!