Archieven voor ondernemers

Afgelopen week was de fractie van de ChristenUnie op bezoek bij kwekerij Quanthurium in Rijnsburg. Een van de onderwerpen die aan de orde kwam was het trage internet in het buitengebied. Waar de meeste mensen in onze gemeente een prima internetverbinding hebben kunnen gezinnen en bedrijven in het buitengebied dat niet krijgen. Het gebruik van internet vormt tegenwoordig een essentieel onderdeel van het dagelijks leven. De jongeren die in het buitengebied leven hebben internet nodig om te functioneren op school. Maar internet is niet alleen nodig voor school of privégebruik, ook voor een moderne bedrijfsvoering. Steeds vaker worden bedrijven uitgerust met moderne middelen om de bedrijfsvoering up tot date te houden. Internet is daar een belangrijk hulpmiddel bij.

Fractievoorzitter Gerard Mostert: ‘We willen de economie in onze gemeente verder versterken. Het buitengebied is een belangrijke economische drager voor onze lokale en regionale economie. Onder andere in de sierteeltsector worden daar geweldige dingen gedaan. Daarom willen we dat het buitengebied wordt geholpen om mee te blijven doen met nieuwste ontwikkelingen. Goed en snel internet is daarbij een basisvoorwaarde.’

De ChristenUnie heeft daarom vragen gesteld aan het college en hen opgeroepen om samen met bedrijven, provincie Zuid-Holland en internetaanbieders te werken aan een verdere verbetering van het internet in het buitengebied.

De vragen kunt u hier lezen:Art. 41 vragen snel internet

Nieuwe werkgelegenheid essentieel voor Katwijk

De ChristenUnie is blij dat Unmanned Valley, als het aan de gemeente Katwijk en de verschillende regiogemeenten ligt, van start kan gaan op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Het voornemen is om naast woningbouw ook een test- en ontwikkellocatie voor drones een plek te geven in het gebied.

Volgens de partij is het een geweldige mogelijkheid om nieuwe werkgelegenheid naar Katwijk te halen. Fractievoorzitter Gerard Mostert daarover: ‘In Katwijk hebben we veel werk in de bloemen de bouw en de vis. Daar zijn we heel blij mee, maar dat maakt ons ook kwetsbaar. Daarom is de komst van bedrijven die drones testen en ontwikkelen een mooie aanvulling op onze lokale economie. Het is de werkgelegenheid van de toekomst.’ Verder lezen…

De ChristenUnie is blij met de verbeteringen die de komende tijd worden gerealiseerd in winkelcentrum de Hoftuin in Rijnsburg. De bewoners, de vastgoedeigenaren en de winkeliers gaan samen met de gemeente Katwijk aan de slag om van de Hoftuin een goed en gezellig centrum te maken. De hele gemeenteraad was vol lof over dit prachtige beheerplan. Wethouder Klaas Jan van der Bent gaf deze complimenten graag door aan de projectgroepleden en de werkgroep.hoftuin 16092013

In 2014 zijn er al maatregelen genomen die eenvoudig mogelijk waren om de Hoftuin te versterken. De maatregelen die nu voorgesteld worden hebben meer voeten in de aarde. Het Hoftuinplein wordt opnieuw ingericht om de verbinding tussen het plein en de Hoftuin te verbeteren. Tegelijkertijd worden in de Hoftuin verbeteringen aangebracht aan balkons, winkelluifels en galerijen. De gemeente doet dit niet alleen. Afgesproken is dat de winkeliers, de bewoners en de vastgoedeigenaren ook investeringen doen om samen te werken aan een vitaal winkelcentrum.

Koop lokaal uw waar!

Volgens ChristenUnie raadslid Gerard Mostert jr. hangt de levensvatbaarheid van een winkelcentrum niet alleen af van een goede ruimtelijke ontwikkeling maar ook van mensen die er komen winkelen. Een verantwoordelijkheid voor alle inwoners dus. ‘Koopt Rijnsburgs waar!’ riep Mostert naar alle Rijnsburgers tijdens de raadscommissie. Want samen kunnen we een vitaal winkelcentrum voor Rijnsburg mogelijk maken.

De ChristenUnie heeft afgelopen raadsvergadering aandacht gevraagd voor de lastige en onzekere situatie waar diverse gebruikers van Tripodia zich in bevinden. Daarnaast wil de ChristenUnie dat er ook voor de ondernemers in de Hoornespassage duidelijkheid komt.

Onzekerheid voor gebruikers Tripodia

Het gebouw Tripodia is vanaf 1 januari 2016 niet meer onder het beheer van het bestuur van Tripodia maar zal vanaf dat moment onder het toezicht van de gemeente vallen. Waar de huurders na  juli 2017 naartoe moeten is nog onduidelijk. Raadslid Gerard Mostert jr. wil dat het college met  duidelijkheid komt voor de huurders. ‘De verenigingen hebben behoefte aan duidelijkheid. De gemeente moet dat zo snel mogelijk geven.’Tripodia

Geen gemeenschapshuis Katwijk Noord

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft uitgevoerd dat er geen behoefte is aan een  gemeenschapshuis in Katwijk Noord. Volgens de ChristenUnie is het daarom nodig om met een creatieve blik te kijken naar de mogelijkheden voor de gebruikers van de bibliotheek, het winkelcentrum en de huurders van Tripodia.

Ook door de bibliotheek in de Hoornes wordt er gezocht naar een andere plek.  Daarnaast is het voor de levensvatbaarheid van het winkelcentrum Hoornespassage van belang dat er gekeken wordt naar de versterking van het winkelcentrum. Wat de ChristenUnie betreft komt er echter geen uitbreiding van het totale aantal vierkante meters detailhandel. Raadslid Gerard Mostert jr. daarover: ‘Uit alle onderzoeken blijkt dat er de komende jaren steeds minder vierkante meters detailhandel nodig is. Het is dus onverstandig om dan nu meer vierkante meters te creëeren.’

Wethouder Knape heeft toegezegd te komen met een integrale kijk op de vier thema’s: Tripodia, versterking winkelcentrum, bibliotheek en gemeenschapshuis Katwijk Noord.

 

 

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag  gesproken over een onderzoek naar de Blue energy centrale en deelname aan de energieke regio.
Katwijk uitwatering
Wat is Blue energy?
Blue energy is het opwekken van energie door zoet en zout water op een bepaalde manier bij elkaar te brengen waardoor er energie ontstaat. Deze manier van energie opwekken staat nog in de kinderschoenen en daarom moet er eerst goed onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden.
Verder lezen…

Flora Holland krijgt een eigen aansluiting op de A44, via afrit Oegstgeest/Rijnsburg. Gemeente Katwijk, Rijkswaterstaat, gemeente Oegstgeest, Flora Holland en de provincie Zuid-Holland werken samen om deze aansluiting te realiseren.
Flora Holland
De partijen hebben hiervoor een uitvoerings- en financieringsovereenkomsten gesloten. Tegen het door gemeente Oegstgeest in dit kader genomen verkeersbesluit was een beroep aangetekend. Dit beroep is onlangs door de rechter afgewezen. Voor de aansluiting van Flora Holland op de A44 zijn er met deze uitspraak nu geen obstakels meer.

Aanbesteding
Rijkswaterstaat, de trekker van het project, is inmiddels gestart met de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de aansluiting. Volgens de huidige planning kan in april de gunning plaatsvinden, en kan nog vóór de zomer begonnen worden met de voorbereidende werkzaamheden. Het werk moet uiterlijk 1 oktober 2016 opgeleverd worden.
Verder lezen…

De ChristenUnie vindt dat de gemeente Katwijk een duidelijke doelstelling moet nemen op het gebied van duurzaamheid. Het besef dat de aarde niet van ons is maar van God maakt dat de ChristenUnie duurzaamheid een belangrijk thema vindt.

Raadslid Gerard Mostert jr. stelde voor om Katwijk in 2030 een klimaatneutrale gemeente te laten zijn. Deze opgave is niet gemakkelijk. “De ChristenUnie ziet het als haar opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren. Daarom moeten we duidelijke doelstellingen neerzetten die ons scherp houden om deze opdracht uit te blijven voeren.” Volgens de ChristenUnie heeft duurzaamheid niet alleen te maken met energie maar ook met vervoer (goed openbaar vervoer en mogelijkheden voor het opladen van elektrische auto’s), openbare ruimte, groen en nog veel meer. De ChristenUnie wil dat er op alle terreinen in Katwijk winst geboekt gaat worden de komende jaren. Een belangrijke stap moet zijn om de gemeente het goede voorbeeld te laten geven. Als voorbeeld noemt Mostert de straatverlichting: “De ChristenUnie roept al jaren dat de straatverlichting zuiniger kan door er duurzame verlichting in te stoppen. Zo laat je als gemeente zien dat je duurzaamheid in alles serieus neemt.”foto duurzaamheid

Daarnaast is de ChristenUnie aan de slag gegaan om nieuwe initiatieven te vinden om deze doelstelling te bereiken.
Een bezoek aan de EigenWijkse energiecoöperatie in Wijk Bij Duurstede liet zien dat er nog genoeg te doen is voor de overheid om lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie te ondersteunen en barrières weg te nemen. Henk Muis voorzitter van de EigenWijkse energiecoöperatie vertelde over het project waarbij het dak van een oude steenfabriek vol gelegd gaat worden met zonnepanelen. De energie wordt geleverd aan het elektriciteitsnet en de opbrengst gaat naar de leden van de coöperatie. “Dergelijke initiatieven laten zien dat duurzaamheid niet alleen goed is voor de schepping maar ook voor de portemonnee”. Aldus Mostert.

De hele raadsbijdrage van de ChristenUnie kunt u lezen via deze link Bijdrage duurzaamheid.docx

De ChristenUnie is blij dat wethouder Klaas-Jan van der Bent serieus in gesprek is om andere ontwikkelingen, zoals een Drone Valley, een kans te geven op het voormalig vliegkamp Valkenburg.Vliegveld Valkenburg

De ChristenUnie is altijd tegen de sluiting en de bebouwing van Vliegkamp Valkenburg geweest. Echter door de provincie, het rijk en de regio is er besloten om het vliegkamp te bebouwen.

‘Met deze nieuwe ontwikkelingen kan Katwijk profiteren van nieuwe werkgelegenheid. Volgens de initiatiefnemers kan het duizenden banen opleveren. En dat is hard nodig. Harder dan woningbouw. Onlangs werd onderzoeksrapport gepresenteerd waarin zorgen werden geuit over de economische toekomst van de Duin en Bollenstreek. Om de welvaart en het welzijn in Katwijk hoog te houden, moeten we daarom deze kans op nieuwe werkgelegenheid, gecombineerd met de kennisclusters Bio Science en Esa-Estec, met beide handen aangrijpen’, zegt raadslid Gerard Mostert jr. Het betekent niet dat bebouwing helemaal van tafel is. Naast bedrijfskantoren is ook woningbouw op een gedeelte van het terrein niet uitgesloten. Verder lezen…

Werk zoeken en vinden

Gerard Mostert jr. —  6 december 2014

In Nederland zijn op dit moment ongeveer 600.000 mensen werkeloos. Deze werkzoekende bevindt zich vaak in een vervelende situatie. Daarom is het geweldig dat onze Katwijkse Ondernemers Vereniging in haar verenigingsblad “Maandbericht” een lans breekt voor deze werkzoekende!vinkenweg

Onderstaand bericht stond in het verenigingsblad van de KOV:

 “Help een werkzoekende aan een baan”

Het aan het werk krijgen van werkzoekenden is in ons aller belang. Vandaar dat de KOV het initiatief neemt om maandelijks in het maandbericht een aantal werkzoekende voor te stellen. In deze uitgaven staan 4 CV’s van mensen die op zoek zijn naar een baan. “Het moet toch lukken”, aldus mede initiatiefnemers Peter Jongejan, “hen aan een baan te helpen. In de gesprekken en bij het bekijken van de CV hebben we een aantal kandidaten gezien die ons inziens direct plaatsbaar zijn”. Vandaar de oproep aan de leden om te kijken of er ruimte in hun bedrijf en bij hun bedrijfsvoering is. Ook bestaan er fraaie regelingen om een dienstverband aantrekkelijk te maken.

De ChristenUnie is trots op een ondernemersvereniging als de KOV.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het masterplan Katwijk aan Zee. Het is een plan dat in de aanloop sterk veranderd is. Vestiging van een cultuurhuis op het Andreasplein is er gelukkig uitgehaald. De ChristenUnie heeft al vanaf het begin aangegeven tegen bebouwing van het Andreasplein te zijn en zeker tegen de bouw van een cultuurhuis op deze plek. Deze is gelukkig uit het masterplan gehaald. Over een plek voor een nieuwe bibliotheek wordt nog nagedacht.

foto persbericht ChristenUnie

Het overgebleven Masterplan moet ervoor zorgen dat Katwijk aan Zee de centrum functie voor de gehele gemeente kan waarmaken. De ChristenUnie is blij dat er meer ruimte komt voor groen en speelplaatsen. Daarnaast is een bruisend en gezond winkelhart, passend bij Katwijk, voor de hele gemeente van groot belang. In lijn met de vastgestelde detailhandelsvisie is er gekozen  om de detailhandel te centreren in het centrum van Katwijk aan zee. Daardoor krijgen we een sterk, gezond en vol centrum. Het is voor veel gemeenten een grote zorg als veel winkelpanden leeg staan. De verwachting is dat de komende jaren het aantal vierkante meters detailhandel door de toename van internetverkoop zal dalen.

Om toch een sterk winkelcentrum over te houden is uitbreiding van het aantal vierkante meters detailhandel funest. Daarom kiest de ChristenUnie voor een gecentreerd en levendig centrum waar ook de ondernemers een boterham kunnen verdienen. Volgens ChristenUnie raadslid Gerard Mostert jr. is het plan van de oppositie om het winkelgebied helemaal uit te breiden naar de Zwaaikom een slecht idee: “Uitbreiding vormt een serieuze bedreiging voor de vitaliteit en levensvatbaarheid van ons centrum en lokale economie. Diverse onderzoeken wijzen dat uit. Het idee lijkt sympathiek, maar in feite is het een fata morgana. Het oppositievoorstel is bovendien in strijd met de eerder door de raad vastgestelde detailhandelsvisie.” De detailhandel die er in de Zwaaikom zit kan wel blijven maar uitbreiding is niet aan de orde. De verlevendiging die de hele gemeenteraad graag wil kan worden bereikt met een sloepenhaven, evenementen en restaurantjes.