Archieven voor Katwijk

De fractie van de ChristenUnie is blij dat er voortgang is in de totstandkoming van een nieuwe coalitie. De ChristenUnie zal haar verantwoordelijkheid nemen en samen met andere partijen praten over samenwerking in een nieuwe coalitie.
Voor de fractie van de ChristenUnie is het belangrijk dat er een stabiele coalitie komt die werkt aan een mooi, sterk en sociaal Katwijk.
We zijn nog niet klaar. Belangrijke stappen moeten nog gezet worden. De ChristenUnie bouwt in vertrouwen de komende tijd mee aan een nieuwe coalitie.

Afgelopen vrijdag bezochten de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Remmert Kerst (CU) en Niek van der Plas (SGP), Katwijk om samen met de fracties van de ChristenUnie en SGP te zien welke ontwikkelingen er spelen rond de Katwijkse kust.Waterschap CU-SGP

Tijdens het bezoek werd een aantal locaties bekeken waar belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden. De mogelijke komst van een Blue Energy centrale, die uit zoet en zout water energie kan opwekken, werd besproken. Ook de veiligheid kwam aan bod. Met name bij de uitwatering spelen er problemen met de afvoer van het spuiwater die voor ongelukken kunnen zorgen. Verder kwamen de aanleg van langere pieren en de zwemwaterkwaliteit aan bod. Katwijk heeft al tijden geen blauwe vlag meer mogen hijsen. Samen met het waterschap moet er gezocht worden naar mogelijkheden om de waterkwaliteit aan de Katwijkse kust te verbeteren zodat straks de blauwe vlag weer kan wapperen op het Katwijkse strand. Verder lezen…

De gemeente Katwijk investeert de komende jaren extra in het vergroenen van de leefomgeving. De ChristenUnie is blij dat daarmee een breed gedragen wens in vervulling gaat.

Het is belangrijk dat er genoeg groen is in de leefomgeving. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een groene leefomgeving een positieve uitwerking heeft op de gezondheid en het welbevinden van de inwoners.hanging basket CU

Concreet
De komende jaren wordt er eerst in Katwijk aan Zee geïnvesteerd in nieuw groen. Daarna volgen ook de andere dorpen van onze gemeente. Naast bomen die worden geplaatst wordt er ook onderzocht of  ‘Hanging baskets’ (zie foto) geplaatst kunnen worden. Zo worden de centra verder opgefleurd en is er een grotere diversiteit aan groen zichtbaar in onze gemeente.

Meedenken
De wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de vergroening zal gebeuren door burgerparticipatie. De inwoners van de gemeente Katwijk kunnen aangeven hoe het groen in de wijken moet worden gerealiseerd. Via verschillende media zal hier ook aandacht aan gegeven worden.

VORK
Naast een extra investering in groen heeft de ChristenUnie ook aangedrongen op een verzorgde straten en pleinen in de verschillende dorpen. In sommige wijken zien we nog te vaak zwerfvuil op straat liggen. In de Visie Openbare Ruimte Katwijk wil de ChristenUnie meer aandacht voor de zelfwerkzaamheid van wijkbewoners. Uit een enquête die de ChristenUnie in het voorjaar van 2015 uitvoerde bleek dat er veel inwoners bereidt zijn om zelf een rol te spelen in het onderhoud van de eigen wijk. Raadslid Gerard Mostert jr. daarover: “De gemeente moet deze inwoners helpen en stimuleren en daar actief mee aan de slag gaan”. De wethouder heeft aangegeven daar de komende tijd meer aandacht aan te besteden.

 

Vrijdag 14 februari had de ChristenUnie een aan vis gerelateerd werkbezoek gepland. Als eerste is er een bezoek gebracht aan de Visserijschool in de Zuidstraat. Een prachtige school met theorielokalen en praktijkruimten. Hier wordt onder andere geleerd hoe vis schoon gemaakt moet worden en hoe vaarroutes worden bepaald aan de hand van de computer.

P1090820-2

Op dit moment heeft de Visserijschool 70 leerlingen. Teamleider Henk Braam is trots op zijn school waar ruimte is om uit te groeien naar zeker 130 leerlingen. De school staat! Het is tijd om deze beroepsopleiding goed onder de aandacht te brengen. De ChristenUnie is er trots op dat deze school in Katwijk staat. De ChristenUnie  gaat ervoor dat het visserij onderwijs in Katwijk behouden blijft. Daarnaast zijn er mogelijkheden om opgeleid te worden voor de koopvaardij en baggermaatschappijen. Het kleine team van docenten verdient een groot compliment voor het begeleiden van de gemotiveerde leerlingen.

Verder lezen…

Op vrijdag 7 maart a.s. gaat Gert-Jan Segers een dagje mee met de ChristenUnie Katwijk.  Het wordt een heel afwisselende dag van gesprekken met inwoners van Rijnsburg en Katwijk. Start zal zijn op de markt in Katwijk, daarna naar Vlietstede in Rijnsburg. Vervolgens wordt er een wandeling gemaakt op de Boulevard om de kustversterking te bekijken.

308037 (1)

Om 19.30 uur spreekt  Gert-Jan Segers over het thema:  Christelijke politiek heeft zin.

De ChristenUnie nodigt u van harte uit om op 7 maart om 19.30 uur naar het Kerkhaventje te komen in Katwijk. Deze avond wordt u uitgedaagd om met Gert-Jan Segers in gesprek te gaan over de manier waarop christelijke politiek staat of valt met navolging van Christus en op welke manier geloof handen en voeten krijgt in de praktische politiek.

Klaas Jan van der Bent, fractievoorzitter van de ChristenUnie, zal de avond afsluiten. Rond 21.00 uur, onder het genot van een hapje, is er een moment van ontmoeting en verder doorpraten over wat ons die avond heeft beziggehouden.

Geef geloof een stem!

De gemeente Katwijk groeit minder hard dan verwacht, blijkt uit de bevolkingsprognose van Pronexus.

rijnsburg

Dat is goed nieuws, zeker als we dat vergelijken met de haast wellustige woorden van Wethouder Udo in het voorwoord van het masterplan projectlocatie Valkenburg (voormalig vliegkamp Valkenburg):”De gemeente Katwijk is volop in ontwikkeling. Het voormalig dorp groeit in de toekomst naar een middelgrote stad en de derde stad in de regio. we mogen ons gelukkig prijzen met zo’n prachtige omgeving om in te wonen.”

Voor de ChristenUnie is het van groot belang om de eigenheid van de dorpen en de dorpskernen met haar eigen karakter te behouden. Geen ongezellige en onsamenhangende wijken die te snel gegroeid zijn. Dat is nog nooit goed geweest voor mens, natuur en samenleving, leren we uit de bijbel. Wel willen we wijken met karakter waar gemeenschapszin heerst en wordt omgekeken naar elkaar.

Daarom geen ongezonde snelle groei maar verstandige keuzes die voor de gehele gemeente Katwijk goed zijn, daar kunt u op rekenen!

Stad of dorp?

Gerard Mostert jr. —  20 november 2012

De gemeente Katwijk krijgt een stadsbouwmeester. Deze meneer of mevrouw vervangt de driekoppige welstandscommissie en gaat aanvragen toetsen op basis van het welstandsbeleid.


Erg mooi natuurlijk want hierdoor vergroten we de efficiency en besparen we gemeenschapsgeld.
Maar waar ik me druk om maak is de term STAD die ik steeds vaker tegenkom in beleidsstukken of in kranten. Sommige bestuurders in de onze gemeente spreken zelfs met genoegen van de ontwikkeling dat Katwijk uitgroeit naar een stad van 80.000 inwoners.
Ik ben opgegroeid in een dorp, Rijnsburg, en dat wil ik graag een dorp houden. Dat er meer mensen in de gehele gemeente komen wonen, zal niemand ontkennen maar ik weiger deze mooie gemeente te laten verworden tot een stad.