Archieven voor duurzaamheid

Katwijk raakt steeds verder volgebouwd. De schaarse groene plekjes worden gebruikt om nieuwe woningen te bouwen. Waarom? Omdat er veel vraag is naar woningen in onze gemeente en in onze regio.

De ChristenUnie wil dat we stoppen met de ongebreidelde groei en het bebouwen van de groene ruimte die we nog hebben. Tegelijkertijd willen we ook dat er zoveel mogelijk woningen blijven voor de Katwijkers. Daarom heeft de ChristenUnie fractie een motie in gediend om woningen te bouwen waarbij de schaarse grond ruimtelijk effectief wordt benut voor zowel woningen als groen.

Fractievoorzitter Gerard Mostert hierover: ’De komende jaren zijn er woningen nodig voor starters en ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen. Daar moet een plek voor worden gevonden. Maar daar moet wel goed over nagedacht worden. Als ik zie dat Dunavie flats sloopt aan de Hoorneslaan en daar ongeveer evenveel woningen voor terug zet denk ik dat dit onverstandig gebruik is van de schaarse ruimte. Daarom moet er een Deltaplan komen dat niet alleen meer woningen mogelijk maakt maar ook de omgeving verbetert. Daarnaast staan we voor een enorme opgave als het gaat om het verduurzamen van de woningvoorraad. Alle woningen die nu worden gebouwd moeten energieneutraal en gasloos worden opgeleverd. Anders gaan we de opgave die we hebben met elkaar niet halen.’

De motie werd door de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017

Voorzitter,

Een nieuw kabinet en gemeenteraadsverkiezingen op komst. Je zou zomaar terug willen kijken naar al dat moois wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Maar de ChristenUnie wil vooral vooruit kijken. Vanuit het besef dat we in Gods schepping zijn aangesteld om te dienen willen we als ChristenUnie politici voor die wereld zorgen en onze verantwoordelijkheid nemen. Nu en in de toekomst. En dat is lang niet altijd makkelijk. Zoals een van mijn voorgangers Hans ten Hove het ooit zei: ‘Christelijke politiek is geen vrome leus, maar moet uitvoering vinden in de keuzes die een partij maakt.’

Waardevol leven

Voorzitter, als Christenpoliticus hebben we een opdracht. Dienen in Gods schepping. Zorgen voor de schepping en voor elkaar. Daarom komen we op voor het leven, want het leven is waardevol. Het leven hebben we gekregen van God en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Omzien naar elkaar en goede zorg, dat is wat we in Katwijk willen. Het is daarom goed om te zien dat we de afgelopen jaren de enorme opgave van de drie decentralisaties goed hebben doorstaan. We hebben geld gereserveerd om de mogelijke tegenslagen te kunnen verwerken en wat de ChristenUnie betreft blijven we dat ook doen. We gaan na de bezuinigingen vanuit het rijk niet verder bezuinigen op hulp aan de allerzwaksten. Dat hebben we de afgelopen jaren niet gedaan en dat doen we de komende jaren ook niet. Tegelijkertijd is er nog een hoop werk te doen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de veranderingen in de GGZ. Van de politie horen we dat er vaak moet worden uitgerukt om situaties met verwarde personen aan te pakken. Tegelijkertijd zien we dat de maatschappelijke opvang straks door ons als gemeente moet worden georganiseerd.  Wat gaat het college doen om deze opgave op een goede en verantwoorde manier in de Katwijkse samenleving te kunnen realiseren?

We hebben als ChristenUnie de afgelopen jaren vaak aandacht gevraagd voor de mensen die niet zo makkelijk meekomen in onze samenleving. We noemen dat ook wel een inclusieve samenleving. En dat begint gewoon met een bereikbaar winkelcentrum en stoepen die behoorlijk begaanbaar zijn voor mensen met een rolstoel of rollator. Goed om te zien dat het college werk maakt van een inclusieve samenleving. Kan het college aangeven op welke plaatsen hier de komende maanden invulling aangeven gaat worden? Verder lezen…

Het voorstel voor omgekeerde inzameling van afval is donderdag 29 juni 2017 voorlopig ingetrokken en het college gaat zich beraden hoe de standpunten vanuit de gemeenteraad verwerkt moeten worden in het nieuwe beleid. Daarmee is sprake van uitstel maar zeker niet van afstel. De ChristenUnie blijft daar in samenwerking met het college en de andere partijen mee bezig. Het is bij dit onderwerp belangrijk dat alle inwoners van Katwijk zich de 5 onderstaande punten realiseren:

  1. om deze aarde ook voor onze (achter)kleinkinderen leefbaar te houden is het belangrijk dat we spaarzaam met de grondstoffen om gaan en deze zoveel mogelijk hergebruiken. Afvalstoffen worden daarom gescheiden in grondstoffen en restafval.
  2. de landelijke overheid eist dat alle gemeente in Nederland in 2020 op 75% afvalscheiding/100 kg restafval zitten, de doelstelling van Katwijk om 80% in 2023 bereikt te hebben houdt al rekening met steeds hogere eisen. Katwijk zit nu slechts op 51%, 192 kg restafval per persoon. Er moet dus nog veel gebeuren.
  3. de landelijke overheid zet druk op deze doelstelling door verbrandingsbelasting per ton restafval te heffen, in 2017 is dat al € 13 en dat gaat niet minder worden. Goed afval scheiden is dus ook van belang voor uw portemonnee.
  4. er staat iets op het spel, zeker als u – in Rijnsburg, Duyfrak en andere nieuwbouwwijken – (erg) tevreden bent over het het ondergronds inzamelen van GFT. Hoe meer u zelf zorgt dat het afval wordt gescheiden, hoe minder er noodzaak is voor de gemeente om het via systemen af te dwingen. Laat daarom zien dat het scheidingspercentage ook nu al omhoog kan!
  5. de doelstellingen voor afvalscheiding kunnen we alleen samen halen. Praat er daarom over met uw buren, vrienden en familie en maak elkaar bewust van het belang van afvalscheiding. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Het kan niet zo zijn dat onverschilligheid en laksheid van een minderheid ten koste gaat van een goedwillende meerderheid en het milieu.

Katwijk energieneutraal. Dat is wat de ChristenUnie graag wil. Door het stimuleren van energiebesparende maatregelen komt deze doelstelling steeds dichterbij. Afgelopen raadsvergadering stemde de gemeenteraad in met een voorstel om duurzaamheidsleningen te verstrekken aan inwoners die hun woning, bedrijfs- of verenigingsgebouw energiezuinig willen maken of daarbij zelf energie willen opwekken.Zonnepanelen

Energiebesparende maatregelen worden steeds goedkoper en verdienen zichzelf terug. Toch zijn de aanschafkosten voor veel mensen een drempel om hun woning aan te passen. Daarom heeft de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma een speerpunt gemaakt van een duurzaam Katwijk. Een van de voorstellen uit het verkiezingsprogramma waren de duurzaamheidsleningen. Deze komen er nu dus!

‘We zijn blij met deze stap. Het past binnen onze visie om goed te zorgen voor onze schepping. Tegelijkertijd is dit goed voor de portemonnee van onze inwoners en bedrijven. Na de investering in de woning wordt er minder energie verbruikt en kan er zelfs energie worden opgewekt. Zo kan de energierekening verder omlaag. Tegelijkertijd is het goed voor de toekomst van onze kinderen. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen om goed om te gaan met Gods schepping en de aarde netjes achter te laten voor onze kinderen.’ Aldus fractievoorzitter Gerard Mostert. Verder lezen…

De gemeente gaat het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid. Vorig jaar diende de ChristenUnie twee moties en een amendement in om de ambitie ‘Katwijk energieneutraal’ waar te maken.

Voor de ChristenUnie is duurzaamheid erg belangrijk. “De schepping is kwetsbaar en de aarde wordt te veel belast. Daarom moeten we duidelijke doelstellingen neerzetten die ons scherp houden om deze goed met de schepping om te blijven gaan.” Aldus raadslid Gerard Mostert jr.duurzaamheid CU

Door een wijzigingsvoorstel van de ChristenUnie gaat de gemeente het geld dat verdiend wordt met de besparingen op energie investeren in nieuwe duurzame maatregelen. Veel van deze maatregelen verdienen zichzelf terug. Het geld dat de gemeente daarmee verdient moet nu geïnvesteerd worden in andere en nieuwe duurzame maatregelen. Een amendement van de ChristenUnie die deze norm vastlegt wordt nu dus uitgevoerd.

De inkoop voor de gemeentelijke energie gebeurt in samenwerking met andere gemeenten. Deze manier van werken zorgt ervoor dat de kosten voor energie lager zijn. De huidige energieleverancier voldoet echter niet aan de door de ChristenUnie gestelde eisen. De ChristenUnie heeft vlak voor de zomervakantie in een motie de ander gemeenteraden opgeroepen ook het goede voorbeeld te geven en te kiezen voor een groene energieleverancier die alleen investeert in groene energie en die alleen groene energie uit Nederland levert. Zo geven we als overheid het goede voorbeeld.

De afgelopen weken heeft de gemeenteraad gesproken over het duurzaamheidsbeleid. De inzet van de ChristenUnie is om als gemeente het goede voorbeeld te geven en samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen te werken aan een energieneutrale gemeente.

“We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. De inzet van de gemeente Katwijk moet daarom ook zijn om energieneutraal te worden. Voor de ChristenUnie is duurzaamheid ontzettend belangrijk. De schepping is kwetsbaar en de aarde wordt te veel belast. Daarom moeten we duidelijke doelstellingen neerzetten die ons scherp houden om deze opdracht uit te blijven voeren.” Aldus raadslid Gerard Mostert jr.

Zonnepanelen

Ook al kunnen we als gemeente deze doelstelling niet bereiken zonder provinciale en landelijke regelgeving, toch moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en kijken naar wat wij wel kunnen doen. Mostert noemt als voorbeeld het energie zuinig maken van de eigen gemeentelijke gebouwen en het afval zo goed mogelijk scheiden waardoor er een circulaire grondstoffenstroom op gang komt. Ook moet de gemeente laten zien dat duurzaamheid loont. “Uiteindelijk is dat het enige model dat stand gaat houden. Je kunt er dus maar beter vroeg mee beginnen!”

Het goede voorbeeld
Om dat goede voorbeeld te zijn heeft de ChristenUnie twee moties en een amendement ingediend om dit daadwerkelijk te realiseren.
De energieleverancier van de gemeente Katwijk geeft niet het goede voorbeeld. E-ON bouwt nu nog kolencentrales en is niet volledig bezig om te transformeren tot een duurzame energieleverancier. De gemeente Katwijk moet geen klant willen zijn van een dergelijke organisatie. Een motie die het college oproept om te zoeken naar een duurzame energieleverancier werd met algemene stemmen aangenomen.

Daarnaast liggen er nog steeds geen zonnepanelen op de gebouwen van de gemeente Katwijk, rijden de auto’s van de gemeente Katwijk op diesel of benzine en wordt er nog steeds niet 100% duurzaam ingekocht. De ChristenUnie wil dat deze maatregelen snel worden genomen, zodat de gemeente een voorbeeld kan zijn voor ons allemaal. Een motie die daartoe opriep haalde ook een meerderheid.

Veel duurzame maatregelen verdienen zichzelf terug. Het geld dat de gemeente verdient aan deze maatregelen moet ook weer geïnversteerd worden aan andere en nieuwe duurzame maatregelen. Een amendement die deze norm vastlegt is door de hele gemeenteraad aangenomen. Verder lezen…

De woonvisie van de gemeente Katwijk is afgelopen week door de gemeenteraad besproken. De ChristenUnie heeft het college gecomplimenteerd met de opgestelde visie. Raadslid Gerard Mostert jr. daarover: ‘Door samen met verschillende partijen te spreken over wat nodig is in Katwijk hebben we een goede en evenwichtige woonvisie gekregen.’

Prestatieafspraken
In de woonvisie laat de gemeente Katwijk, in een apart hoofdstuk, zien wat ze van de woningcoöperatie verwacht. Dunavie kan vervolgens een bod uitbrengen op de, door de gemeente aangebrachte, kaders. De gemeente heeft gekozen voor drie pijlers waarop de woonvisie is gebouwd. Het gaat om Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzame kwaliteit.

wonen

Opplussen
Steeds meer mensen moeten langer thuis blijven wonen, ook al neemt de zorgvraag toe. Daarom is het aanpassen van bestaande woningen voor zorgbehoevenden, het zogenaamde opplussen, een goed initiatief. Wat de ChristenUnie betreft moet de gemeente mensen stimuleren om met dergelijke projecten mee te doen. Er is in de gemeentelijke begroting budget voor realisatie van dergelijke initiatieven. Aandacht geven aan deze financieringsmogelijkheden is een van de taken die volgens de ChristenUnie het meest voor de hand liggen.

Verder lezen…

Afgelopen raadsvergadering heeft de ChristenUnie de toezegging gekregen dat het college actief bezig gaat om de subsidie mogelijkheden voor biomassa en restwarmte bij bedrijven in de regio te promoten. Wethouder Knape gaf aan dat hij het instrument van energieke regio’s daarvoor gaat gebruiken. Energieke regio helpt bedrijven met het verduurzamen van de gebouwen. Katwijk is sinds kort participant.

De ChristenUnie heeft eerder al gewezen op de mogelijkheden van deze subsidie. Nu wordt er dus daadwerkelijk iets meegedaan. Deze subsidie komt uit Europa en wordt verdeeld door de provincie Zuid-Holland. De ChristenUnie wil graag dat het Katwijkse bedrijfsleven van deze mogelijkheden profiteert. 

image

Om duurzame innovaties onder Katwijkse bedrijven te blijven stimuleren is het van belang dat gemeente Katwijk een duurzaam inkoopbeleid voert. De ChristenUnie heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Uit de antwoorden blijkt dat er door de gemeente hard wordt gewerkt om de ambitie 100% duurzaam inkopen te realiseren. Binnenkort wordt het actieplan Duurzaamheid vastgesteld. In dit ambitiedocument komen allerlei duurzame onderwerpen aan de orde naast energiedoelstellingen zoals afval, watermanagement maar ook een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit document wordt opgesteld in samenwerking met burgers en ondernemers.

De ChristenUnie is blij dat deze ontwikkelingen steeds meer vorm geven aan een duurzame gemeente Katwijk. Ontwikkelingen die hard nodig zijn om de schepping die we hebben gekregen op een goede manier te onderhouden en tegelijkertijd kunnen bijdragen aan meer werkgelegenheid.

 

 

Vorige maand heeft de ChristenUnie vragen gesteld over een Europese subsidie voor projecten om uit biomassa en restwarmte energie te winnen. Uit de beantwoording van het college van BenW blijkt dat er in Katwijk ook kansen liggen om energie te winnen.Restwarmte

Volgens het college zijn de  potentiële restwarmte-en/of biomassaleveranciers in de gemeente  te vinden in het glastuinbouwgebied, de chemische en visverwerkende industrie in ‘t Heen en het zwembad. De ChristenUnie wil dat het college actief deze mogelijkheden onder de aandacht brengt bij bedrijven en instellingen die hier gebruik van kunnen maken. Daarnaast moet er actief gelobbyd worden bij de subsidieverstrekker om met dit geld ook daadwerkelijk over te gaan tot realisatie in Katwijk.

Raadslid Gerard Mostert jr. is blij met de reactie van het college: “De discussie de afgelopen tijd gaat vooral over geen windmolens in het zicht van de kust.  “Laat ik helder zijn, de ChristenUnie is tegen windmolens voor de kust als deze zichtbaar zijn vanaf het strand. Maar je moet ook aangeven wat je wél wilt doen om verantwoord met de aarde om te gaan. En je moet je sterk maken voor deze alternatieven. Daarom komt er nu een onderzoek naar een Blue-energy centrale in Katwijk, zetten we stappen op het gebied van energiebesparende openbare verlichting, doen we mee aan een pilot om huizen energieneutraal te maken en blijken er ook kansen te liggen op het gebied van biomassa en restwarmte. Stuk voor stuk aspecten waar de ChristenUnie zich sterk voor heeft gemaakt. Als het aan de ChristenUnie ligt gaan we ook meer doen met getijden-energie en zonne-energie.”

Voor de ChristenUnie is het van belang dat we met veel verschillende manieren energie winnen om zo te laten zien dat Katwijk zelf ook streeft naar een schoner milieu en duurzame energie. Volgens de partij is het goed om te investeren in schonere energie omdat we als inwoners van de door God gegeven aarde een taak hebben om deze ook te onderhouden en niet te verontreinigen. Dit alles met oog voor mens en milieu.

 

 

De afgelopen maand is er door de ChristenUnie aandacht gevraagd voor het bomenbeleid van de gemeente Katwijk. Door middel van een enquête is aan de inwoners gevraagd wat ze van het bomenbeleid van de gemeente Katwijk vinden.  Ruim  160 mensen hebben gereageerd op de enquête. Raadslid Gerard Mostert jr. is blij me de grote respons: ‘De uitslag laat zien dat het onderwerp leeft in onze gemeente. Het is nu zaak met de uitkomsten aan de slag te gaan om Katwijk groener te maken. GerardjrBoombeleid

‘Voor de ChristenUnie is het een speerpunt om Katwijk merkbaar groener te maken de komende periode. Daar moeten we hard aan werken. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen kunnen we Katwijk groener maken. Dat betekent niet alleen meer groen op straat maar ook zorgvuldig omgaan met de schepping die we hebben gekregen.’ Aldus Mostert jr.

Uit de enquête blijkt duidelijk dat veel mensen bomen waarderen in de directe leefomgeving. Ruim 80% vindt bomen in de directe leefomgeving waardevol. Daarnaast vindt bijna 50% dat er te weinig bomen zijn in de gemeente Katwijk.

Een aandachtspunt blijft de communicatie over het bomenbeleid.  Veel respondenten geven aan dat bij het weghalen of plaatsen van bomen door de gemeente onduidelijk of helemaal niet wordt gecommuniceerd. Volgens de ChristenUnie moet dat verbeteren.

Zelf doen?
Een van de stellingen in de enquête was: Bewoners zouden een rol moeten krijgen in het onderhoud en beheer? Bijna 60% geeft aan daar wel wat voor te voelen. In andere gemeenten gebeurt dit al, zoals in Nijmegen, Delft en Wageningen. Volgens de ChristenUnie heeft het veel voordelen. Inwoners nemen samen verantwoordelijkheid en hebben zelf invloed op de eigen leefomgeving. Verder lezen…