Archieven voor dorp

Katwijk raakt steeds verder volgebouwd. De schaarse groene plekjes worden gebruikt om nieuwe woningen te bouwen. Waarom? Omdat er veel vraag is naar woningen in onze gemeente en in onze regio.

De ChristenUnie wil dat we stoppen met de ongebreidelde groei en het bebouwen van de groene ruimte die we nog hebben. Tegelijkertijd willen we ook dat er zoveel mogelijk woningen blijven voor de Katwijkers. Daarom heeft de ChristenUnie fractie een motie in gediend om woningen te bouwen waarbij de schaarse grond ruimtelijk effectief wordt benut voor zowel woningen als groen.

Fractievoorzitter Gerard Mostert hierover: ’De komende jaren zijn er woningen nodig voor starters en ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen. Daar moet een plek voor worden gevonden. Maar daar moet wel goed over nagedacht worden. Als ik zie dat Dunavie flats sloopt aan de Hoorneslaan en daar ongeveer evenveel woningen voor terug zet denk ik dat dit onverstandig gebruik is van de schaarse ruimte. Daarom moet er een Deltaplan komen dat niet alleen meer woningen mogelijk maakt maar ook de omgeving verbetert. Daarnaast staan we voor een enorme opgave als het gaat om het verduurzamen van de woningvoorraad. Alle woningen die nu worden gebouwd moeten energieneutraal en gasloos worden opgeleverd. Anders gaan we de opgave die we hebben met elkaar niet halen.’

De motie werd door de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen.

Katwijk energieneutraal. Dat is wat de ChristenUnie graag wil. Door het stimuleren van energiebesparende maatregelen komt deze doelstelling steeds dichterbij. Afgelopen raadsvergadering stemde de gemeenteraad in met een voorstel om duurzaamheidsleningen te verstrekken aan inwoners die hun woning, bedrijfs- of verenigingsgebouw energiezuinig willen maken of daarbij zelf energie willen opwekken.Zonnepanelen

Energiebesparende maatregelen worden steeds goedkoper en verdienen zichzelf terug. Toch zijn de aanschafkosten voor veel mensen een drempel om hun woning aan te passen. Daarom heeft de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma een speerpunt gemaakt van een duurzaam Katwijk. Een van de voorstellen uit het verkiezingsprogramma waren de duurzaamheidsleningen. Deze komen er nu dus!

‘We zijn blij met deze stap. Het past binnen onze visie om goed te zorgen voor onze schepping. Tegelijkertijd is dit goed voor de portemonnee van onze inwoners en bedrijven. Na de investering in de woning wordt er minder energie verbruikt en kan er zelfs energie worden opgewekt. Zo kan de energierekening verder omlaag. Tegelijkertijd is het goed voor de toekomst van onze kinderen. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen om goed om te gaan met Gods schepping en de aarde netjes achter te laten voor onze kinderen.’ Aldus fractievoorzitter Gerard Mostert. Verder lezen…

De ChristenUnie is blij met de verbeteringen die de komende tijd worden gerealiseerd in winkelcentrum de Hoftuin in Rijnsburg. De bewoners, de vastgoedeigenaren en de winkeliers gaan samen met de gemeente Katwijk aan de slag om van de Hoftuin een goed en gezellig centrum te maken. De hele gemeenteraad was vol lof over dit prachtige beheerplan. Wethouder Klaas Jan van der Bent gaf deze complimenten graag door aan de projectgroepleden en de werkgroep.hoftuin 16092013

In 2014 zijn er al maatregelen genomen die eenvoudig mogelijk waren om de Hoftuin te versterken. De maatregelen die nu voorgesteld worden hebben meer voeten in de aarde. Het Hoftuinplein wordt opnieuw ingericht om de verbinding tussen het plein en de Hoftuin te verbeteren. Tegelijkertijd worden in de Hoftuin verbeteringen aangebracht aan balkons, winkelluifels en galerijen. De gemeente doet dit niet alleen. Afgesproken is dat de winkeliers, de bewoners en de vastgoedeigenaren ook investeringen doen om samen te werken aan een vitaal winkelcentrum.

Koop lokaal uw waar!

Volgens ChristenUnie raadslid Gerard Mostert jr. hangt de levensvatbaarheid van een winkelcentrum niet alleen af van een goede ruimtelijke ontwikkeling maar ook van mensen die er komen winkelen. Een verantwoordelijkheid voor alle inwoners dus. ‘Koopt Rijnsburgs waar!’ riep Mostert naar alle Rijnsburgers tijdens de raadscommissie. Want samen kunnen we een vitaal winkelcentrum voor Rijnsburg mogelijk maken.

De komende maanden gaat de gemeenteraad op verzoek van de ChristenUnie spreken over het bomenbeleid. De ChristenUnie wil graag voorafgaand de mening en wensen van inwoners inventariseren via een korte enquête.bomen boslaan

De fractie van de ChristenUnie kreeg de afgelopen jaren vaak berichten van inwoners dat er te veel bomen weggehaald worden, of juist de verkeerde bomen worden weg gehaald. ‘Voordat wij er over spreken in de gemeenteraad, horen we graag van zoveel mogelijk inwoners welke kansen zij zien en tegen welke knelpunten zij aanlopen.’ Aldus raadslid Gerard Mostert jr.

Via de volgende link kunt u de enquête maken: https://nl.surveymonkey.com/s/VDRWD2D

 

 

 

De gemeenteraad heeft ingestemd met het masterplan Katwijk aan Zee. Het is een plan dat in de aanloop sterk veranderd is. Vestiging van een cultuurhuis op het Andreasplein is er gelukkig uitgehaald. De ChristenUnie heeft al vanaf het begin aangegeven tegen bebouwing van het Andreasplein te zijn en zeker tegen de bouw van een cultuurhuis op deze plek. Deze is gelukkig uit het masterplan gehaald. Over een plek voor een nieuwe bibliotheek wordt nog nagedacht.

foto persbericht ChristenUnie

Het overgebleven Masterplan moet ervoor zorgen dat Katwijk aan Zee de centrum functie voor de gehele gemeente kan waarmaken. De ChristenUnie is blij dat er meer ruimte komt voor groen en speelplaatsen. Daarnaast is een bruisend en gezond winkelhart, passend bij Katwijk, voor de hele gemeente van groot belang. In lijn met de vastgestelde detailhandelsvisie is er gekozen  om de detailhandel te centreren in het centrum van Katwijk aan zee. Daardoor krijgen we een sterk, gezond en vol centrum. Het is voor veel gemeenten een grote zorg als veel winkelpanden leeg staan. De verwachting is dat de komende jaren het aantal vierkante meters detailhandel door de toename van internetverkoop zal dalen.

Om toch een sterk winkelcentrum over te houden is uitbreiding van het aantal vierkante meters detailhandel funest. Daarom kiest de ChristenUnie voor een gecentreerd en levendig centrum waar ook de ondernemers een boterham kunnen verdienen. Volgens ChristenUnie raadslid Gerard Mostert jr. is het plan van de oppositie om het winkelgebied helemaal uit te breiden naar de Zwaaikom een slecht idee: “Uitbreiding vormt een serieuze bedreiging voor de vitaliteit en levensvatbaarheid van ons centrum en lokale economie. Diverse onderzoeken wijzen dat uit. Het idee lijkt sympathiek, maar in feite is het een fata morgana. Het oppositievoorstel is bovendien in strijd met de eerder door de raad vastgestelde detailhandelsvisie.” De detailhandel die er in de Zwaaikom zit kan wel blijven maar uitbreiding is niet aan de orde. De verlevendiging die de hele gemeenteraad graag wil kan worden bereikt met een sloepenhaven, evenementen en restaurantjes.

Volgende week vrijdag en zaterdag 21 en 22 maart is het weer zo ver, de landelijke vrijwilligersdag NLdoet.

CU DoetOok een afvaardiging van de ChristenUnie fractie zal zich inzetten bij het opknappen van het clubgebouw van korfbal vereniging Madjoe in Rijnsburg. Verder lezen…

Het college van B&W heeft besloten € 15.000 extra ter beschikbaar te stellen om aanvullende verbeteringen In de Hoftuin uit te voeren. “Door nu een extra investering te doen, kunnen we tegemoet komen aan de wens om de Anjelierenstraat nog aantrekkelijker te maken met een aantal snelle verbeteringen namelijk; het aanbrengen van bijzondere verlichting en het plaatsen van bakken met bomen en daar omheen banken”, aldus wethouder Gerard Mostert.rsz_1rsz_hoftuin_voorkant

Vorig jaar september heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie “In de Hoftuin” vastgesteld. Stap voor stap zal In de Hoftuin veranderen in een eigentijds, herkenbaar dorpswinkelcentrum voor heel Rijnsburg met een ruim en gevarieerd aanbod van winkels. Over de aanpak gaat de gemeente samen met winkeliers, eigenaren, verhuurders en bewoners afspraken maken en vastleggen in een beheerplan. Verder lezen…

Naar aanleiding van de enquete die de, in Soest woonachtige, eigenaar van de AH in Rijnsburg uitdeelt aan zijn klanten over de mogelijke zondagsopenstelling heeft de ChristenUnie behoefte om te reageren.ah geen koopzondag

Zondagsrust
De ChristenUnie is pertinent tegen koopzondagen. Het vierde gebod uit de Bijbel is de partij heilig. Zes dagen arbeiden, één (zon)dag rust. De zondagsrust is gezond, goed en zegenrijk voor iedereen. Een 24-uurseconomie daarentegen brengt geen heil, maar zal mensen verder opjagen. We dreigen in een ADHD-economie terecht te komen waarin het alleen nog maar gaat om presteren, renderen en maximaliseren. De aantasting van een collectieve rustdag, de zondag, is voor de ChristenUnie onbespreekbaar.

Lokale ondernemers
Bovendien is de koopzondag vanuit economisch perspectief juist onverstandig. Voor het midden en klein bedrijf kan het funest zijn. De (kleine) ondernemer in Katwijk werkt al vele uren, zes dagen per week. Die kan niet opboksen tegen grootgrutters en textielgiganten. De zondagsopenstelling zou wel eens de ondergang van de middenstand in Katwijk kunnen zijn. Doen zij niet mee aan koopzondagen, dan gaat hun omzetverlies naar de concurrent. Met het mes op de keel worden zij gedwongen mee te doen. De ChristenUnie heeft diverse ondernemers gesproken en zij zijn fel tegenstander van de koopzondag. Veel gehoorde argumenten zijn: “Ik werk al 60-70 uur, mag ik ook een dag rust?!”, “Mensen kopen nauwelijks op zondag, maar kijken alleen maar”, “De opbrengst weegt niet op tegen de extra (personeels)kosten die ik maak”, “Ik verlies een groot deel van mijn klanten als ik op zondag open ga, deze klanten zijn namelijk tegen de koopzondag”, “Wat men op zondag koopt, koopt men niet op zaterdag, ik heb dus geen extra inkomsten”.

Verder lezen…

De gemeente Katwijk groeit minder hard dan verwacht, blijkt uit de bevolkingsprognose van Pronexus.

rijnsburg

Dat is goed nieuws, zeker als we dat vergelijken met de haast wellustige woorden van Wethouder Udo in het voorwoord van het masterplan projectlocatie Valkenburg (voormalig vliegkamp Valkenburg):”De gemeente Katwijk is volop in ontwikkeling. Het voormalig dorp groeit in de toekomst naar een middelgrote stad en de derde stad in de regio. we mogen ons gelukkig prijzen met zo’n prachtige omgeving om in te wonen.”

Voor de ChristenUnie is het van groot belang om de eigenheid van de dorpen en de dorpskernen met haar eigen karakter te behouden. Geen ongezellige en onsamenhangende wijken die te snel gegroeid zijn. Dat is nog nooit goed geweest voor mens, natuur en samenleving, leren we uit de bijbel. Wel willen we wijken met karakter waar gemeenschapszin heerst en wordt omgekeken naar elkaar.

Daarom geen ongezonde snelle groei maar verstandige keuzes die voor de gehele gemeente Katwijk goed zijn, daar kunt u op rekenen!

Stad of dorp?

Gerard Mostert jr. —  20 november 2012

De gemeente Katwijk krijgt een stadsbouwmeester. Deze meneer of mevrouw vervangt de driekoppige welstandscommissie en gaat aanvragen toetsen op basis van het welstandsbeleid.


Erg mooi natuurlijk want hierdoor vergroten we de efficiency en besparen we gemeenschapsgeld.
Maar waar ik me druk om maak is de term STAD die ik steeds vaker tegenkom in beleidsstukken of in kranten. Sommige bestuurders in de onze gemeente spreken zelfs met genoegen van de ontwikkeling dat Katwijk uitgroeit naar een stad van 80.000 inwoners.
Ik ben opgegroeid in een dorp, Rijnsburg, en dat wil ik graag een dorp houden. Dat er meer mensen in de gehele gemeente komen wonen, zal niemand ontkennen maar ik weiger deze mooie gemeente te laten verworden tot een stad.