Archieven voor bouwen

Katwijk raakt steeds verder volgebouwd. De schaarse groene plekjes worden gebruikt om nieuwe woningen te bouwen. Waarom? Omdat er veel vraag is naar woningen in onze gemeente en in onze regio.

De ChristenUnie wil dat we stoppen met de ongebreidelde groei en het bebouwen van de groene ruimte die we nog hebben. Tegelijkertijd willen we ook dat er zoveel mogelijk woningen blijven voor de Katwijkers. Daarom heeft de ChristenUnie fractie een motie in gediend om woningen te bouwen waarbij de schaarse grond ruimtelijk effectief wordt benut voor zowel woningen als groen.

Fractievoorzitter Gerard Mostert hierover: ’De komende jaren zijn er woningen nodig voor starters en ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen. Daar moet een plek voor worden gevonden. Maar daar moet wel goed over nagedacht worden. Als ik zie dat Dunavie flats sloopt aan de Hoorneslaan en daar ongeveer evenveel woningen voor terug zet denk ik dat dit onverstandig gebruik is van de schaarse ruimte. Daarom moet er een Deltaplan komen dat niet alleen meer woningen mogelijk maakt maar ook de omgeving verbetert. Daarnaast staan we voor een enorme opgave als het gaat om het verduurzamen van de woningvoorraad. Alle woningen die nu worden gebouwd moeten energieneutraal en gasloos worden opgeleverd. Anders gaan we de opgave die we hebben met elkaar niet halen.’

De motie werd door de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen.

Op initiatief van de ChristenUnie heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen om de Blijverslening beschikbaar te stellen in Katwijk. In de raadscommissie werd er enthousiast gereageerd op dit voorstel. Langer zelfstandig thuis wonen is een opgave voor de komende jaren. Door de Blijverslening kunnen inwoners aanpassingen bekostigen om langer thuis te blijven wonen.

De ChristenUnie is van mening dat ouderen in onze gemeente de mogelijkheden moeten hebben om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Toch zijn er veel ouderen die wonen in een woning die niet levensloopbestendig is maar die wel levensloopbestendig gemaakt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing van de badkamer, een (extra) bad- of slaapkamer op de begane grond, het weghalen van drempels of het plaatsen van een extra trapleuning en veiligheidsvoorzieningen. Weinig ouderen beschikken over spaargeld om deze woningaanpassingen te kunnen doen, veel van het gespaarde geld zit in het huis. Daarnaast verstrekken banken ouderen bijna geen hypotheek of een consumptieve lening. De Blijverslening is bedoeld om een huis levensloopbestendig te maken.

Natuurlijk is de Blijverslening niet de enige oplossing. Daarom zal er in september een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij in de volle breedte over dit onderwerp zal worden gesproken.

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat inwoners en ouderenverenigingen meepraten over dit thema. Samen kunnen we toekomstbestendig wonen verder brengen en prettig wonen in Katwijk voor iedereen mogelijk maken.

De woonvisie van de gemeente Katwijk is afgelopen week door de gemeenteraad besproken. De ChristenUnie heeft het college gecomplimenteerd met de opgestelde visie. Raadslid Gerard Mostert jr. daarover: ‘Door samen met verschillende partijen te spreken over wat nodig is in Katwijk hebben we een goede en evenwichtige woonvisie gekregen.’

Prestatieafspraken
In de woonvisie laat de gemeente Katwijk, in een apart hoofdstuk, zien wat ze van de woningcoöperatie verwacht. Dunavie kan vervolgens een bod uitbrengen op de, door de gemeente aangebrachte, kaders. De gemeente heeft gekozen voor drie pijlers waarop de woonvisie is gebouwd. Het gaat om Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzame kwaliteit.

wonen

Opplussen
Steeds meer mensen moeten langer thuis blijven wonen, ook al neemt de zorgvraag toe. Daarom is het aanpassen van bestaande woningen voor zorgbehoevenden, het zogenaamde opplussen, een goed initiatief. Wat de ChristenUnie betreft moet de gemeente mensen stimuleren om met dergelijke projecten mee te doen. Er is in de gemeentelijke begroting budget voor realisatie van dergelijke initiatieven. Aandacht geven aan deze financieringsmogelijkheden is een van de taken die volgens de ChristenUnie het meest voor de hand liggen.

Verder lezen…

Op initiatief van de ChristenUnie gaat de gemeente Katwijk meedoen aan het project stroomversnelling. Stroomversnelling is een project waarbij overheid, bedrijfsleven en inwoners samenwerken om bestaande woningen aan te passen met als doel het energieverbruik omlaag te brengen.
meterteller-op-nul
Na de verbouwing van het huis wordt er minder energie verbruikt en kan er zelfs energie worden opgewekt. Zo kan de energierekening uiteindelijk nul worden. Vorig jaar diende de ChristenUnie een motie in om de kansen die op dit gebied liggen te pakken. “Door te werken aan duurzame woningen gaan we én verantwoord om met de schepping, én dragen we bij aan werkgelegenheid, én houdt de bewoner geld over.” Aldus raadslid Gerard Mostert jr.
Verder lezen…

De komende periode staat er veel te gebeuren op het gebied van het voormalig vliegkamp Valkenburg. Nadat het masterplan is vastgesteld is er door het college van B&W stevig nagedacht over de verdere invulling van het gebied. Een van de zaken die nu spelen is de invulling van de groene buffer tussen Katwijk en Wassenaar en de tijdelijke ingebruikname van het vliegkamp Valkenburg.verkeerstoren vliegkamp valkenburg

In opdracht van de vier partijen die over dit gebied gaan, te weten: RVB (RijksVastgoedBedrijf), Provincie Zuid-Holland, Wassenaar en de gemeente Katwijk is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in het gebied. Er is onder andere gekeken naar de implementatie van het smalspoormuseum en de zweefvliegers in het plangebied.
Daarnaast is de gemeente Katwijk bezig om verschillende afspraken te maken met het RVB om de wijk op een verantwoorde en aantrekkelijke manier te ontwikkelen. Verder lezen…

Iets anders: De gemeente Katwijk heeft als een van de eerste gemeentes in Nederland al haar bestemmingsplannen vernieuwd. Dit was een opdracht vanuit het rijk.valkenburg-dorp-axi-terrein

Het vernieuwen van bestemmingsplannen is intensief en kost veel tijd. Elke burger kan een zienswijze indienen en daar moet zorgvuldig op geantwoord worden. De beantwoording van deze zienswijze is een zeer zorgvuldig en deskundig gedaan. Daardoor weten bedrijven en particulieren waar ze aan toe zijn.

De ChristenUnie maakt een groot compliment aan de ambtenaren van de gemeente Katwijk die hier heel hard aan hebben gewerkt!

Grote projecten

Gerard Mostert jr. —  26 april 2013

De ChristenUnie heeft vorige raadsvergadering aandacht gevraagd voor een goede en zorgvuldige behandeling van grote projecten. Hebben we geleerd van de fouten bij vorige projecten?

bouwput

Door de raad is onderzoek gedaan naar de fouten die gemaakt zijn bij het project de Coligny. Naar aanleiding van de uitkomsten van dat rapport is het college aan de slag gegaan met de verbetering van de sturing van de grote projecten.

Verder lezen…

In de gemeenteraad praten we heel veel over beleid. Jeugdbeleid, ouderenbeleid, groenbeleid, parkeerbeleid enz. enz. Maar wat doe we ermee? Als het even niet uitkomt is beleid ineens niet belangrijk.

parkeerbord

Uiteraard kun je wel eens van je beleid afwijken als daar goede argumenten voor zijn. Maar zijn die er altijd?
Verder lezen…

Doorstroming en het tempo van de markt aanvoelen, daar gaat het om op de woningmarkt.
Afgelopen commissie ruimte hebben we voor de tweede keer gesproken over de manier waarop we als gemeente Katwijk omgaan met de woningmarkt.


Afgesproken is dat er een klankbordgroep in het leven wordt geroepen die de woningmarkt in de gaten houdt en met elkaar bespreekt hoeveel, wanneer en waar er huizen gebouwd kunnen gaan worden. In deze klankbordgroep zitten naast de gemeente ook de belanghebbende partijen op de woningmarkt.

Verder lezen…

Visie op bouwen en wonen

Gerard Mostert jr. —  28 september 2012

De woningmarkt zit op slot en daar hebben veel mensen last van. In eerste aanleg hebben we als commissie ruimte gesproken over de visie die het college heeft geschreven rondom wonen en bouwen.

Wonen is een primaire levensbehoefte. De ChristenUnie vindt dat we er als overheid op toe dienen te zien dat deze levensbehoefte wordt gerealiseerd voor iedere burger die bereid is mee te doen in deze maatschappij.

De analyse die door het college gebruikt wordt gaat uit van een flink stuk minder huizen die de komende jaren gebouwd gaan worden. Vraaggericht bouwen is daarom een verandering die verstandig is in deze tijd. We moeten er voor zorgen dat we niet bouwen voor leegstand. De ChristenUnie heeft daarom ook vragen gesteld om duidelijk te krijgen of die analyse van de woningmarkt klopt en of er dus niet te veel woningen worden gebouwd.

Verder lezen…