Archieven voor bestemmingsplan

Katwijk raakt steeds verder volgebouwd. De schaarse groene plekjes worden gebruikt om nieuwe woningen te bouwen. Waarom? Omdat er veel vraag is naar woningen in onze gemeente en in onze regio.

De ChristenUnie wil dat we stoppen met de ongebreidelde groei en het bebouwen van de groene ruimte die we nog hebben. Tegelijkertijd willen we ook dat er zoveel mogelijk woningen blijven voor de Katwijkers. Daarom heeft de ChristenUnie fractie een motie in gediend om woningen te bouwen waarbij de schaarse grond ruimtelijk effectief wordt benut voor zowel woningen als groen.

Fractievoorzitter Gerard Mostert hierover: ’De komende jaren zijn er woningen nodig voor starters en ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen. Daar moet een plek voor worden gevonden. Maar daar moet wel goed over nagedacht worden. Als ik zie dat Dunavie flats sloopt aan de Hoorneslaan en daar ongeveer evenveel woningen voor terug zet denk ik dat dit onverstandig gebruik is van de schaarse ruimte. Daarom moet er een Deltaplan komen dat niet alleen meer woningen mogelijk maakt maar ook de omgeving verbetert. Daarnaast staan we voor een enorme opgave als het gaat om het verduurzamen van de woningvoorraad. Alle woningen die nu worden gebouwd moeten energieneutraal en gasloos worden opgeleverd. Anders gaan we de opgave die we hebben met elkaar niet halen.’

De motie werd door de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen.

De regels voor ruimtelijke plannen zijn vaak ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Het moet straks makkelijker zijn om bouwprojecten te starten. In de Omgevingswet worden alle regels voor ruimtelijke projecten, bouw en inrichting van de openbare ruimte ondergebracht die nu verspreid staan over meer dan twintig wetten. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking.

De ChristenUnie heeft in de Tweede Kamer heel wat aanpassingen gedaan op de wet. Onder andere door aandacht te vragen voor burgerparticipatie, duurzaamheid en toegankelijkheid in de openbare ruimte voor mensen met een beperking.

Vanwege deze veranderingen moeten lokale overheden zich goed voorbereiden op de komst van deze wet. Ook de gemeente Katwijk bereidt zich voor op de invoering van deze Omgevingswet. Samen met onze inwoners, bedrijven en de omliggende gemeenten gaat de gemeente Katwijk aan de slag om goed voorbereid te zijn wanneer de wet in werking treedt.

Omgevingswet

Omgevingsvisie Katwijk

De gemeente Katwijk gaat een eigen omgevingsvisie opstellen. Dat doen we niet alleen, maar daar hebben we ook de input van inwoners en bedrijven voor nodig. Er komt een apart traject die deze participatie gaat regelen. Er zullen vragen voorbij komen zoals:
Welke infrastructurele problemen zijn er, en hoe kunnen we deze oplossen? Hoe kunnen we de luchtkwaliteit verbeteren en de economische ontwikkeling verder stimuleren? Hoe investeren we in duurzame energie? Vragen waar we samen met onze inwoners over na gaan denken.

Omgevingswet en de ChristenUnie

Voor de ChristenUnie is het van groot belang dat de belangen van Katwijk, nu en in de toekomst helder zijn. Niet alleen voor inwoners en bedrijven, maar ook voor andere overheden. Door samen prioriteiten te stellen voor verbetering van de bereikbaarheid, economische ontwikkeling, woningbouw en recreatie kunnen we stappen in de goede richting zetten. Op deze manier kunnen we grote infrastructurele projecten zoals de Noordelijke randweg Rijnsburg mogelijk maken. De regio, de provincie Zuid-Holland en het Rijk zijn belangrijke spelers om deze prioriteiten om te zetten in realisatie. Daarom moeten de Katwijkse projecten wel bekend zijn bij deze bestuurslagen. Een omgevingsvisie kan daarbij helpen en is dus ook het eerste stapje naar de realisatie van belangrijke plannen.

 

Klik voor meer info en een filmpje op deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

 

De afgelopen raadsvergadering is er gesproken over het bestemmingsplan Vinkenwegzone in Rijnsburg.

vinkenweg

Het college van B&W wilde geen verruiming in het gebied waardoor bedrijven die zich daar wilde vestigen buiten de gemeentegrenzen verdwenen. Dat is jammer want juist in deze tijd waarin veel van onze inwoners ontslagen worden en moeilijk een baan kunnen vinden is het van groot belang om werkgelegenheid naar Katwijk te halen.

Door de bestemming te verruimen kunnen andere bedrijven die in dit gebied een meerwaarde vormen zich gemakkelijker vestigen. Dat is goed voor de Vinkenwegzone en goed voor ons als gemeente om zo werkgelegenheid te faciliteren.

Iets anders: De gemeente Katwijk heeft als een van de eerste gemeentes in Nederland al haar bestemmingsplannen vernieuwd. Dit was een opdracht vanuit het rijk.valkenburg-dorp-axi-terrein

Het vernieuwen van bestemmingsplannen is intensief en kost veel tijd. Elke burger kan een zienswijze indienen en daar moet zorgvuldig op geantwoord worden. De beantwoording van deze zienswijze is een zeer zorgvuldig en deskundig gedaan. Daardoor weten bedrijven en particulieren waar ze aan toe zijn.

De ChristenUnie maakt een groot compliment aan de ambtenaren van de gemeente Katwijk die hier heel hard aan hebben gewerkt!

Afgelopen maandag  ben ik op bezoek geweest bij de bewoners van het Botenpad om te kijken naar de betreffende locatie. In het voorgestelde bestemmingsplan staat de bestemming wonen ingeschreven.

Het huidige terrein is een verpauperde locatie die de locatie geen eer aan doet. Wat de ChristenUnie fractie betreft is het goed dat dit verpauperde bedrijventerrein verdwijnt. Een oplossing is om er de bestemming wonen op te leggen.

Verder lezen…