Archieven voor beleid

De regels voor ruimtelijke plannen zijn vaak ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Het moet straks makkelijker zijn om bouwprojecten te starten. In de Omgevingswet worden alle regels voor ruimtelijke projecten, bouw en inrichting van de openbare ruimte ondergebracht die nu verspreid staan over meer dan twintig wetten. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking.

De ChristenUnie heeft in de Tweede Kamer heel wat aanpassingen gedaan op de wet. Onder andere door aandacht te vragen voor burgerparticipatie, duurzaamheid en toegankelijkheid in de openbare ruimte voor mensen met een beperking.

Vanwege deze veranderingen moeten lokale overheden zich goed voorbereiden op de komst van deze wet. Ook de gemeente Katwijk bereidt zich voor op de invoering van deze Omgevingswet. Samen met onze inwoners, bedrijven en de omliggende gemeenten gaat de gemeente Katwijk aan de slag om goed voorbereid te zijn wanneer de wet in werking treedt.

Omgevingswet

Omgevingsvisie Katwijk

De gemeente Katwijk gaat een eigen omgevingsvisie opstellen. Dat doen we niet alleen, maar daar hebben we ook de input van inwoners en bedrijven voor nodig. Er komt een apart traject die deze participatie gaat regelen. Er zullen vragen voorbij komen zoals:
Welke infrastructurele problemen zijn er, en hoe kunnen we deze oplossen? Hoe kunnen we de luchtkwaliteit verbeteren en de economische ontwikkeling verder stimuleren? Hoe investeren we in duurzame energie? Vragen waar we samen met onze inwoners over na gaan denken.

Omgevingswet en de ChristenUnie

Voor de ChristenUnie is het van groot belang dat de belangen van Katwijk, nu en in de toekomst helder zijn. Niet alleen voor inwoners en bedrijven, maar ook voor andere overheden. Door samen prioriteiten te stellen voor verbetering van de bereikbaarheid, economische ontwikkeling, woningbouw en recreatie kunnen we stappen in de goede richting zetten. Op deze manier kunnen we grote infrastructurele projecten zoals de Noordelijke randweg Rijnsburg mogelijk maken. De regio, de provincie Zuid-Holland en het Rijk zijn belangrijke spelers om deze prioriteiten om te zetten in realisatie. Daarom moeten de Katwijkse projecten wel bekend zijn bij deze bestuurslagen. Een omgevingsvisie kan daarbij helpen en is dus ook het eerste stapje naar de realisatie van belangrijke plannen.

 

Klik voor meer info en een filmpje op deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

 

“De sociale woningmarkt in de gemeente Katwijk staat teveel onder druk. Er zijn te weinig sociale huurwoningen en inwoners van onze gemeenten moeten daardoor langer wachten op een woning. Het college dient daarom snel maatregelen te nemen, maar het lijkt alsof die met de handen in het haar zit.” Zo begon ChristenUnie-raadslid Gert Varkevisser zijn betoog afgelopen donderdag in de gemeenteraad. Op initiatief van de ChristenUnie sprak de gemeenteraad over deze huisvestingsproblematiek.wonen

Problemen

De vraag naar sociale huurwoningen in Katwijk stijgt en de kans dat dit de komende jaren zo blijft is groot. De tendens is namelijk meer eenpersoonshuishoudens, meer ouderen die langer thuis blijven wonen, en meer asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. In diverse media was vorige week te lezen dat slechts 20% van de woningzoekende Katwijkers er in 2015 in is geslaagd om een sociale huurwoning in het eigen dorp te vinden. Veel jongeren wachten al lang op een woning en de wachttijd loopt verder op. Wethouder Van der Spijk bevestigde de problematiek door te spreken over een ‘gigantische druk’ en dat er aan ‘alle kanten een tekort aan woningen is’. Katwijk wil graag 300 sociale huurwoningen bouwen, maar er zijn problemen om deze te realiseren. Bij dit aantal is bovendien geen rekening gehouden met de groei van het aantal te huisvesten statushouders. Bijkomend probleem is dat veel mensen met een laag economische status uit Leiden zich in Katwijk vestigen met als gevolg dat ook de tekorten op de bijstand oplopen. Verder lezen…

De afgelopen maand is er door de ChristenUnie aandacht gevraagd voor het bomenbeleid van de gemeente Katwijk. Door middel van een enquête is aan de inwoners gevraagd wat ze van het bomenbeleid van de gemeente Katwijk vinden.  Ruim  160 mensen hebben gereageerd op de enquête. Raadslid Gerard Mostert jr. is blij me de grote respons: ‘De uitslag laat zien dat het onderwerp leeft in onze gemeente. Het is nu zaak met de uitkomsten aan de slag te gaan om Katwijk groener te maken. GerardjrBoombeleid

‘Voor de ChristenUnie is het een speerpunt om Katwijk merkbaar groener te maken de komende periode. Daar moeten we hard aan werken. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen kunnen we Katwijk groener maken. Dat betekent niet alleen meer groen op straat maar ook zorgvuldig omgaan met de schepping die we hebben gekregen.’ Aldus Mostert jr.

Uit de enquête blijkt duidelijk dat veel mensen bomen waarderen in de directe leefomgeving. Ruim 80% vindt bomen in de directe leefomgeving waardevol. Daarnaast vindt bijna 50% dat er te weinig bomen zijn in de gemeente Katwijk.

Een aandachtspunt blijft de communicatie over het bomenbeleid.  Veel respondenten geven aan dat bij het weghalen of plaatsen van bomen door de gemeente onduidelijk of helemaal niet wordt gecommuniceerd. Volgens de ChristenUnie moet dat verbeteren.

Zelf doen?
Een van de stellingen in de enquête was: Bewoners zouden een rol moeten krijgen in het onderhoud en beheer? Bijna 60% geeft aan daar wel wat voor te voelen. In andere gemeenten gebeurt dit al, zoals in Nijmegen, Delft en Wageningen. Volgens de ChristenUnie heeft het veel voordelen. Inwoners nemen samen verantwoordelijkheid en hebben zelf invloed op de eigen leefomgeving. Verder lezen…

De komende maanden gaat de gemeenteraad op verzoek van de ChristenUnie spreken over het bomenbeleid. De ChristenUnie wil graag voorafgaand de mening en wensen van inwoners inventariseren via een korte enquête.bomen boslaan

De fractie van de ChristenUnie kreeg de afgelopen jaren vaak berichten van inwoners dat er te veel bomen weggehaald worden, of juist de verkeerde bomen worden weg gehaald. ‘Voordat wij er over spreken in de gemeenteraad, horen we graag van zoveel mogelijk inwoners welke kansen zij zien en tegen welke knelpunten zij aanlopen.’ Aldus raadslid Gerard Mostert jr.

Via de volgende link kunt u de enquête maken: https://nl.surveymonkey.com/s/VDRWD2D

 

 

 

De ChristenUnie vindt dat de gemeente Katwijk een duidelijke doelstelling moet nemen op het gebied van duurzaamheid. Het besef dat de aarde niet van ons is maar van God maakt dat de ChristenUnie duurzaamheid een belangrijk thema vindt.

Raadslid Gerard Mostert jr. stelde voor om Katwijk in 2030 een klimaatneutrale gemeente te laten zijn. Deze opgave is niet gemakkelijk. “De ChristenUnie ziet het als haar opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren. Daarom moeten we duidelijke doelstellingen neerzetten die ons scherp houden om deze opdracht uit te blijven voeren.” Volgens de ChristenUnie heeft duurzaamheid niet alleen te maken met energie maar ook met vervoer (goed openbaar vervoer en mogelijkheden voor het opladen van elektrische auto’s), openbare ruimte, groen en nog veel meer. De ChristenUnie wil dat er op alle terreinen in Katwijk winst geboekt gaat worden de komende jaren. Een belangrijke stap moet zijn om de gemeente het goede voorbeeld te laten geven. Als voorbeeld noemt Mostert de straatverlichting: “De ChristenUnie roept al jaren dat de straatverlichting zuiniger kan door er duurzame verlichting in te stoppen. Zo laat je als gemeente zien dat je duurzaamheid in alles serieus neemt.”foto duurzaamheid

Daarnaast is de ChristenUnie aan de slag gegaan om nieuwe initiatieven te vinden om deze doelstelling te bereiken.
Een bezoek aan de EigenWijkse energiecoöperatie in Wijk Bij Duurstede liet zien dat er nog genoeg te doen is voor de overheid om lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie te ondersteunen en barrières weg te nemen. Henk Muis voorzitter van de EigenWijkse energiecoöperatie vertelde over het project waarbij het dak van een oude steenfabriek vol gelegd gaat worden met zonnepanelen. De energie wordt geleverd aan het elektriciteitsnet en de opbrengst gaat naar de leden van de coöperatie. “Dergelijke initiatieven laten zien dat duurzaamheid niet alleen goed is voor de schepping maar ook voor de portemonnee”. Aldus Mostert.

De hele raadsbijdrage van de ChristenUnie kunt u lezen via deze link Bijdrage duurzaamheid.docx

Afgelopen raadsvergadering heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor betere voorzieningen voor gebruikers van de elektrische auto. Begin 2014 heeft raadslid Gerard Mostert jr. het college opgeroepen om meer te luisteren naar de roep van inwoners om opladen dicht bij huis mogelijk te maken.
oplaadpalen elektrische auto Katwijk ChristenUnie
Landelijke pilot.
Daarom heeft de ChristenUnie samen met het CDA de wethouder opgeroepen om deel te nemen aan een landelijke pilot om mogelijkheden voor de verlengde huisaansluiting te onderzoeken. De verlengde huisaansluiting zorgt ervoor dat voor iedere elektrische auto opladen dicht bij huis mogelijk is. Volgens beide partijen is het jammer dat deze mogelijkheden niet worden uitgeprobeerd in de landelijke pilot. “Juist door kansen en mogelijkheden in kaart te brengen kunnen we gebruikers van elektrische auto’s helpen.” Aldus raadslid Gerard Mostert jr. Verder lezen…

Afgelopen raadsvergadering is door de gemeenteraad besloten om weer een extra incidentele subsidie te verstrekken voor het SKA Oud- en Nieuwfeest. De ChristenUnie heeft tegen deze extra subsidie gestemd.
SKA_Oud_en_Nieuw
Voor de ChristenUnie speelde mee dat dit niet de eerste keer is dat er voor SKA een extra incidentele subsidie werd gevraagd. Door teruglopende bezoekersaantallen is de begroting van SKA onder druk komen te staan. De financiële maatregelen die getroffen zijn in het bezuinigingsprogramma ‘Scherp aan de wind’ moeten in ieder begroting worden doorgevoerd dus ook in die van SKA. Deze ‘incidentele’ subsidie komt boven op de structurele subsidie van
€ 25.000,- die SKA ieder jaar krijgt.

In een eerdere raadsvergadering was door ChristenUnie raadslid Gerard Mostert jr. gevraagd om binnen het bestaande budget een feest te organiseren. Portefeuillehouder Wienen heeft aan dat verzoek geen gehoor gegeven en dus moest er gestemd woorden over een extra subsidie van
€ 10.000, -.

Daarnaast wierp raadslid Mostert de vraag op of het de taak van de overheid is om feesten te organiseren voor jongeren boven de 18 jaar. Het is volgend jaar niet toegestaan om als jongere onder de 18 jaar aanwezig te zijn op het SKA Oud- en Nieuwfeest. De overheid subsidieert dus een feest voor 18 plussers. De ChristenUnie vindt dat geen taak van de overheid en heeft het college verzocht om met een duidelijke visie te komen voor de doelgroep onder de 18 jaar.

Afgelopen week is er in de gemeenteraad gesproken over de organisatie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

De ChristenUnie is van mening dat een andere tijd andere mogelijkheden bieden. Er moeten nieuwe en losse verbanden ontstaan en een minder direct gedirigeerde regionale organisatie. Gemeenten kunnen elkaar op zoeken wanneer er meerwaarde is op bepaalde onderwerpen.

Holland-Rijnland
Over sommige onderwerpen hoeven we minder, of helemaal niet meer met elkaar te spreken omdat onderwerpen geen aandacht meer behoeven of realisatie van bijvoorbeeld een aantal grote infrastructurele projecten in aantocht is.
Als Katwijk moeten we meepraten over, bijvoorbeeld, werkgelegenheid met onze natuurlijke partners zoals Leiden en de Bollenstreek. Een gemeente als Rijnwoude heeft daar niet veel mee te maken.
Door meer op deze manier te werken kunnen we betere keuzes maken en geld besparen.

Na het zomer reces zal de raad spreken over de taken en onderwerpen waar Holland Rijnland zich mee zal bezig houden in de toekomst.

In de gemeenteraad gaan we de komende tijd nadenken over de samenwerkingen die we hebben in verschillende verbanden. Een van de grootste verbanden is Holland Rijnland.

Holland-Rijnland

Alle gemeentes van Hillegom tot Alphen a/d Rijn zijn daarin vertegenwoordigd en spreken daar met elkaar over regionale aangelegenheden en nemen besluiten over de manier waarop zij zich opstellen tegenover provinciale en landelijke overheden.

Toch zien we steeds vaker dat gemeenten kiezen voor een kleiner en losser samenwerkingsverband waar de beslissingen op de beleidsterreinen efficiënter en beter gemaakt kunnen worden. Waarom dan nog in het grote orgaan Holland Rijnland participeren? Die vraag hebben we de afgelopen raadsvergadering gesteld. Verder lezen…

Grote projecten

Gerard Mostert jr. —  26 april 2013

De ChristenUnie heeft vorige raadsvergadering aandacht gevraagd voor een goede en zorgvuldige behandeling van grote projecten. Hebben we geleerd van de fouten bij vorige projecten?

bouwput

Door de raad is onderzoek gedaan naar de fouten die gemaakt zijn bij het project de Coligny. Naar aanleiding van de uitkomsten van dat rapport is het college aan de slag gegaan met de verbetering van de sturing van de grote projecten.

Verder lezen…