Afgelopen week was de fractie van de ChristenUnie op bezoek bij kwekerij Quanthurium in Rijnsburg. Een van de onderwerpen die aan de orde kwam was het trage internet in het buitengebied. Waar de meeste mensen in onze gemeente een prima internetverbinding hebben kunnen gezinnen en bedrijven in het buitengebied dat niet krijgen. Het gebruik van internet vormt tegenwoordig een essentieel onderdeel van het dagelijks leven. De jongeren die in het buitengebied leven hebben internet nodig om te functioneren op school. Maar internet is niet alleen nodig voor school of privégebruik, ook voor een moderne bedrijfsvoering. Steeds vaker worden bedrijven uitgerust met moderne middelen om de bedrijfsvoering up tot date te houden. Internet is daar een belangrijk hulpmiddel bij.

Fractievoorzitter Gerard Mostert: ‘We willen de economie in onze gemeente verder versterken. Het buitengebied is een belangrijke economische drager voor onze lokale en regionale economie. Onder andere in de sierteeltsector worden daar geweldige dingen gedaan. Daarom willen we dat het buitengebied wordt geholpen om mee te blijven doen met nieuwste ontwikkelingen. Goed en snel internet is daarbij een basisvoorwaarde.’

De ChristenUnie heeft daarom vragen gesteld aan het college en hen opgeroepen om samen met bedrijven, provincie Zuid-Holland en internetaanbieders te werken aan een verdere verbetering van het internet in het buitengebied.

De vragen kunt u hier lezen:Art. 41 vragen snel internet

Het voorstel voor omgekeerde inzameling van afval is donderdag 29 juni 2017 voorlopig ingetrokken en het college gaat zich beraden hoe de standpunten vanuit de gemeenteraad verwerkt moeten worden in het nieuwe beleid. Daarmee is sprake van uitstel maar zeker niet van afstel. De ChristenUnie blijft daar in samenwerking met het college en de andere partijen mee bezig. Het is bij dit onderwerp belangrijk dat alle inwoners van Katwijk zich de 5 onderstaande punten realiseren:

  1. om deze aarde ook voor onze (achter)kleinkinderen leefbaar te houden is het belangrijk dat we spaarzaam met de grondstoffen om gaan en deze zoveel mogelijk hergebruiken. Afvalstoffen worden daarom gescheiden in grondstoffen en restafval.
  2. de landelijke overheid eist dat alle gemeente in Nederland in 2020 op 75% afvalscheiding/100 kg restafval zitten, de doelstelling van Katwijk om 80% in 2023 bereikt te hebben houdt al rekening met steeds hogere eisen. Katwijk zit nu slechts op 51%, 192 kg restafval per persoon. Er moet dus nog veel gebeuren.
  3. de landelijke overheid zet druk op deze doelstelling door verbrandingsbelasting per ton restafval te heffen, in 2017 is dat al € 13 en dat gaat niet minder worden. Goed afval scheiden is dus ook van belang voor uw portemonnee.
  4. er staat iets op het spel, zeker als u – in Rijnsburg, Duyfrak en andere nieuwbouwwijken – (erg) tevreden bent over het het ondergronds inzamelen van GFT. Hoe meer u zelf zorgt dat het afval wordt gescheiden, hoe minder er noodzaak is voor de gemeente om het via systemen af te dwingen. Laat daarom zien dat het scheidingspercentage ook nu al omhoog kan!
  5. de doelstellingen voor afvalscheiding kunnen we alleen samen halen. Praat er daarom over met uw buren, vrienden en familie en maak elkaar bewust van het belang van afvalscheiding. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Het kan niet zo zijn dat onverschilligheid en laksheid van een minderheid ten koste gaat van een goedwillende meerderheid en het milieu.

Op initiatief van de ChristenUnie heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen om de Blijverslening beschikbaar te stellen in Katwijk. In de raadscommissie werd er enthousiast gereageerd op dit voorstel. Langer zelfstandig thuis wonen is een opgave voor de komende jaren. Door de Blijverslening kunnen inwoners aanpassingen bekostigen om langer thuis te blijven wonen.

De ChristenUnie is van mening dat ouderen in onze gemeente de mogelijkheden moeten hebben om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Toch zijn er veel ouderen die wonen in een woning die niet levensloopbestendig is maar die wel levensloopbestendig gemaakt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing van de badkamer, een (extra) bad- of slaapkamer op de begane grond, het weghalen van drempels of het plaatsen van een extra trapleuning en veiligheidsvoorzieningen. Weinig ouderen beschikken over spaargeld om deze woningaanpassingen te kunnen doen, veel van het gespaarde geld zit in het huis. Daarnaast verstrekken banken ouderen bijna geen hypotheek of een consumptieve lening. De Blijverslening is bedoeld om een huis levensloopbestendig te maken.

Natuurlijk is de Blijverslening niet de enige oplossing. Daarom zal er in september een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij in de volle breedte over dit onderwerp zal worden gesproken.

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat inwoners en ouderenverenigingen meepraten over dit thema. Samen kunnen we toekomstbestendig wonen verder brengen en prettig wonen in Katwijk voor iedereen mogelijk maken.

De fractie van ChristenUnie Katwijk heeft bij de algemene beschouwingen in 2016 middels een motie het college verzocht om met een voorstel te komen om van gemeente Katwijk in 2017 een dementievriendelijke gemeente te maken. Samen met het onderwerp eenzaamheidsbestrijding is dit door de gemeenteraad op de gemeentelijke agenda van 2017 gezet.

In Nederland zal het aantal mensen met dementie in 25 jaar meer dan verdubbelen van 260.000 naar 540.000. Maar liefst zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis en wil daar ook graag blijven wonen. Gezien de drastische toename van het aantal mensen met dementie en de veranderingen in ons zorgstelsel wordt verwacht dat het aantal thuiswonende mensen met dementie zal stijgen naar tachtig procent. Dit zal meer en meer gaan zorgen voor een grote belasting van mantelzorgers.


De gemeente Katwijk heeft het Welzijnskwartier gevraagd om een plan te ontwikkelen waarbij de lokale bestrijding van eenzaamheid van de grond komt en er een start wordt gemaakt om van Katwijk een dementievriendelijke gemeente te maken. In een Dementievriendelijke Gemeente (DVG) is aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Mensen met (beginnende) dementie worden actief ondersteund om zo lang en goed mogelijk mee te doen in onze gemeente. Inwoners en lokale partijen werken samen aan allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen moet vergroten.

Er is geen vast stappenplan om een gemeente dementievriendelijk te maken. Er zal onderzoek worden gedaan naar wat er voor Katwijk nodig is om een dementievriendelijke gemeente te worden. Hierbij wordt samenwerking gezocht met verschillende organisaties om zo elkaars kennis te kunnen gebruiken. Een Quickscan Dementie die op dit moment van onze gemeente wordt gemaakt, moet lijden tot concrete adviezen en aanbevelingen voor dementievriendelijk welzijn in Katwijk. Volgende maand zal het Welzijnskwartier een conferentie organiseren voor alle betrokken partijen om aan de hand van deze adviezen en aanbevelingen concrete vervolgstappen te zetten.

Een samenleving waarin ouderen gezien en gewaardeerd worden. Dat is het ideaal van de ChristenUnie. Daarom hebben Eppo Bruins en Joel Voordewind afgelopen zaterdag een blauw lintje uitgedeeld aan mevrouw Ruwaard in Katwijk. Met hulp van familie en Curadomi is deze geliefde 92 jarige mevrouw nog steeds van waarde voor allen die om haar heen staan. Atie Kuijt: “Met deze actie laten we zien dat we geloven in de kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen.’’

 

 

De verkiezingen komen eraan en dat betekent voor Gerard Mostert een drukke tijd. De 27-jarige fractievoorzitter van ChristenUnie Katwijk staat ook op de lijst voor de landelijke verkiezingen. “Ik wil in Katwijk laten zien dat de ChristenUnie het verschil kan maken, ook in Den Haag.”

Als kind groeide Mostert op in een gezin met negen kinderen. Het leerde hem verantwoordelijkheid te nemen voor anderen. Met een vader als wethouder ging het thuis ook over politiek. “Er werd ons geleerd: Je kunt wel aan de zijlijn staan roepen over hoe het allemaal moet, maar je kunt beter jezelf inzetten om verbetering te brengen. Nou dat heb ik gedaan, ik ben politiek actief geworden. Zo ben ik op de lijst gekomen en uiteindelijk raadslid geworden.”

Sinds ruim een jaar is Mostert fractievoorzitter van de ChristenUnie Katwijk. Hij maakt zich sterk samen met zijn fractie voor goede woningen voor starters en ouderen, hij komt op voor waardevol leven en zet zich in voor duurzaamheid. “Goed zorgen voor de schepping is één van de speerpunten van de ChristenUnie. We hebben de aarde gekregen van God en dus moeten we heel zorgvuldig met de schepping omgaan. We moeten niet afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, maar moeten nú investeren in duurzame energie. Dat is goed voor de schepping, maar ook voor onze portemonnee. Het isoleren van je woning en het plaatsen van zonnepanelen verdienen zichzelf uiteindelijk terug” Verder lezen…

Zaterdag 4 maart heeft ChristenUnie Katwijk de kamerleden Joël Voordewind en Eppo Bruins ontvangen in Katwijk. In de aanloop naar de verkiezingen vragen zij in hun campagne onder andere aandacht voor een samenleving die omziet naar elkaar en naar Gods schepping.

Zorg voor de schepping is één van de kernwaarden van de ChristenUnie. De ChristenUnie wil investeren in toekomstige generaties en vraagt aandacht voor duurzame initiatieven. Daarom werd er allereerst een bezoek gebracht aan de Katwijkse reddingsbrigade. We werden hartelijk ontvangen door voorzitter Michael van der Plas. Hij vertelde ons meer over de duurzame technieken die zijn toegepast bij de bouw van de nieuwe reddingsposten. Door middel van zonnecollectoren kunnen zij hun water energieneutraal verwarmen. In de toekomst hopen zij ook zonnepanelen op de reddingsposten te plaatsen.Dergelijke initiatieven wil de ChristenUnie voor het voetlicht brengen. Op hun prachtige locatie reikte Joël Voordewind daarom een groene kaart uit aan KRB Katwijk. “Gezamenlijk dragen wij een grote verantwoordelijkheid voor de schepping. Met dit initiatief wordt gestreefd naar een duurzame toekomst, iets wat de ChristenUnie van harte toejuicht en vandaag heeft willen onderstrepen met een groene kaart” aldus Voordewind.

Na deze mooie ontmoeting was het tijd om op bezoek te gaan bij mevrouw Ruwaard. Ondersteund door thuiszorg en omringd door haar familie kan zij met de gezegende leeftijd van 92 jaar nog zelfstandig wonen. Een mooi voorbeeld van een oudere die gezien en gewaardeerd wordt.

Katwijk telt een grote groep ouderen. Veel van hen zijn vitaal en zetten zich nog dagelijks in voor onze samenleving. Anderen krijgen te maken met afname van gezondheid, mobiliteit en sociale contacten. De ChristenUnie vindt dat alle ouderen erbij horen en van betekenis zijn. De partij maakt zich zorgen over een samenleving waarin ouderen het gevoel krijgen dat hun leven zinloos is en waar er minder naar elkaar wordt omgekeken. Dit mag niet gebeuren, want ouderen zijn waardevol en juist zij verdienen een oorkonde. Daarom bezoekt de ChristenUnie ouderen en reikt met plezier een blauw lintje uit.
Eppo Bruins: “Het is enorm belangrijk dat ouderen, mensen met een schat aan levenservaring, zich gewaardeerd voelen en dat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Mevrouw Ruwaard krijgt van ons een lintje om haar persoonlijk te laten merken dat we haar als ChristenUnie waarderen.” Met deze actie laat de ChristenUnie zien dat zij geloven in de kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen.

 

Zorg voor schepping is een van de kernwaarden van de ChristenUnie, die zich al jaren sterk maakt voor een betere toekomst voor de schepping en aandacht vraagt voor duurzame initiatieven. 

De ChristenUnie is begonnen met het uitreiken van de eerste groene kaart, die is gegaan naar het bedrijf KlusWijs in Katwijk aan de Rijn. Dit bedrijf zet duurzaamheid op de eerste plaats. Naast eigen zonnepanelen op het dak verkopen ze ook zonnepanelen en adviseren ze klanten bewust duurzaam.  Ook wordt bij KlusWijs nagedacht het gebruik van gas te verminderen/te vervangen  en wordt onderzocht of het mogelijk is een warmtepomp te installeren.  Complimenten voor de duurzame inzet van dit bedrijf.

Dergelijke initiatieven wil de ChristenUnie voor het voetlicht brengen. Het lijken misschien druppels op een gloeiende plaat, maar op deze manier kunnen we de schepping weer een beetje doorgeven aan onze kinderen. “Gezamenlijk dragen wij een grote verantwoordelijkheid voor de schepping. Met deze initiatieven wordt gestreefd naar een duurzame toekomst, iets wat de ChristenUnie van harte toejuicht en vandaag heeft willen onderstrepen met een groene kaart”, aldus Gerard Mostert.

In Katwijk is Stichting Jan Exploitatie Maatschappelijke Doelen (Stichting Jan) een fantastisch initiatief gestart voor mensen met een licht verstandelijke beperking en een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Zij zijn sociaal emotioneel minder ver in hun ontwikkeling dan verstandelijk. Afgelopen vrijdag bezocht de ChristenUnie de projecten van Stichting Jan,  waarin liefde, geduld, veiligheid, warmte, begeleiding en betrokkenheid centraal staan voor mensen die anders tussen wal en schip zouden kunnen raken.

Het was heel bijzonder om in gesprek te gaan met de initiatiefnemer Martina Schut van Stichting Jan, een stichting zonder subsidie. Prachtig om te horen en te zien hoe Martina en de betrokken zorgprofessionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen omgaan met hun motto om vooral samen te kijken naar wat er kan. De stichting denkt in mogelijkheden en creëert veilige plekken om te wonen, te werken en geeft op deze manier mensen met een licht verstandelijke beperking de kans om waardig te leven.

Afgelopen vrijdagmiddag hebben Geesje Haasnoot, Atie Kuijt en Jaap Oudes gezien wat Stichting Jan heeft gerealiseerd: Een ruimte voor beschermd wonen, dagbesteding en werkervaringsplekken. Eerst is een bezoek gebracht aan het pas geopende snoepwinkeltje ’ t Smausje aan de Drieplassenweg. Onder begeleiding  werken hier twee jonge mensen die anders niet zo snel een veilige werkplek in de samenleving zouden krijgen. Voor hen is ook een plek om te wonen gerealiseerd. Met verantwoorde en passende ambulante intensieve woonbegeleiding krijgen zij de kans om zelfstandig te wonen. Trots lieten zij zien waar en hoe zij met hulp en structuur zelfstandig kunnen wonen. En gaven allemaal aan niet meer weg te willen.

In het beoogde theehuisje aan het Andreasplein was het klussenteam bezig om er iets gezelligs van te maken, om zodra de vergunning is afgegeven, ook daar weer iemand met een licht verstandelijke beperking (onder begeleiding) te laten werken.

Het laatste bezoek was aan Ons Stekkie aan de Zwaaikom. In deze open-, uitnodigende- en professioneel uitziende  winkel kan je alles kopen wat te maken heeft met hengelsport. Ook hier heeft de ChristenUnie gezien dat er oprechte aandacht en waardering is voor mensen met een verstandelijke beperking.

De ChristenUnie is blij met dit initiatief van hoop in Katwijk. Veilige plekken voor mensen die niet zelfstandig kunnen werken en wonen, maar juist met begeleiding en veel warmte en liefde toch, met vallen en opstaan, hun plekje in de samenleving hebben. Gaaf om te zien dat niet alleen de mensen die bij stichting Jan werken en wonen gelukkig zijn, maar dat dat stukje geluk ook afstraalt van Martina Schut en allen die bij de stichting betrokken zijn.

De ChristenUnie hoopt dat er meerdere van dit soort initiatieven van hoop zullen ontstaan, juist in een tijd waarin iedereen moet participeren, maar niet iedereen zelfstandig kan participeren.

Onze gemeente scheidt zo zorgvuldig en duurzaam mogelijk het afval, op diverse plekken is het mogelijk om afval te brengen. Uiteraard iets wat de ChristenUnie heel belangrijk vindt. Ook het parkeerterrein naast supermarkt Hoogvliet in Rijnsburg biedt ook zo’n mogelijkheid. Nadat er voorheen voornamelijk hoge bakken stonden voor onder andere plastic en papier, is er nu aan de zijkant van het parkeerterrein een strook met metro-systeem containers geplaatst. Het ziet er allemaal netjes en overzichtelijk uit, de lage containers maakt het bovendien mogelijk dat mensen in een rolstoel, scootmobiel of rollator er ook bij kunnen.

Zou je denken.

Maar hier is een probleem. Doordat het trottoir waar de containers staan te smal is, en het trottoir bovendien geen verlaging heeft om erop te komen, is het voor deze mensen niet mogelijk om hun afval te deponeren. Heel jammer, want iemand in een scootmobiel kan niet zonder geholpen te worden z’n zakje vuil in de container doen.


Raadlid Claudia Noort: “ik heb aan burgemeester en wethouders gevraagd of zij bereid zijn om eens polshoogte te gaan nemen op dit parkeerterrein, en, bereid zijn om de nodige aanpassingen te doen – en dan bedoel ik: verbreden van het trottoir en een verlaging of verlagingen aan te brengen – zodat de containers ook toegankelijk worden voor minder validen.” Wethouder Mostert reageerde positief: hij gaat polshoogte nemen, en is bereid de nodige maatregelen te treffen zodat minder validen er in het vervolg goed bij kunnen!