“Ontzettend leuk dat er in Katwijk een Brownies andDownieS wordt geopend. Ik kijk er nu al naar uit om daar te gaan lunchen.” Geesje Haasnoot, raadslid voor de ChristenUnie, is blij met de komst van de lunchroom-keten naar Katwijk. Vorige week maakte de Katwijkse Marlize van Duijn bekend dat zij een Brownies and DownieS vestiging gaat runnen in het centrum van Katwijk.

In september 2016 gaf Marlize de gemeenteraad aan dat zij naar aanleiding van een artikel van de ChristenUnie over een mogelijke Browniesand Downies in Katwijk enthousiast was geworden. Haar oorspronkelijke idee was om in de nieuwe bibliotheek te starten, maar dat kan nog enkele jaren duren. In de tussentijd gaat zij haar droom vervullen aan het Noordeinde.

Geesje Haasnoot: “Wij zijn er erg blij mee nadat we in 2014 aandacht hebben gevraagd voor sociale ondernemingen en ook actief ‘gelobbyd’ hebben om een Brownies and DownieS naar Katwijk te halen. Vanuit de ChristenUnie hebben we gesprekken gevoerd met de organisatie Brownies and DownieS, met de gemeente Katwijk, met geïnteresseerdevastgoedeigenaren en met enkele ondernemers.” Sociale ondernemingen zijn ondernemingen die streven naar maatschappelijke winst en niet alleen naar de hoogste financiële winst. Deze ondernemingen werken vooral met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een arbeidsbeperking. Bij Brownies and DownieS werken vooral mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking.

Op initiatief van de ChristenUnie is in het gemeentelijk beleid opgenomen dat er jaarlijks minimaal één nieuwe sociale onderneming in Katwijk van start gaat. De gemeente gaat ook sociale ondernemingen uitnodigen met voorstellen te komen voor vestiging in Katwijk. Verder wordt bij reguliere ondernemers het sociaal ondernemerschap gestimuleerd en er wordt een proef gestart om bij een gemeentelijke aanbesteding gebruik te kunnen maken van een sociale onderneming. Op basis daarvan wordt bekeken of het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gewijzigd.

Haasnoot: “Wij vinden het van groot belang dat mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking goed mee kunnen doen in onze samenleving en dus ook normale banen hebben. We zien gelukkig steeds meer projecten en ondernemingen komen waarbij talenten van mensen centraal staan. De ChristenUnie wil een samenleving waarin iedereen meetelt en zijn/haar talenten kan inzetten!”

Nieuwe werkgelegenheid essentieel voor Katwijk

De ChristenUnie is blij dat Unmanned Valley, als het aan de gemeente Katwijk en de verschillende regiogemeenten ligt, van start kan gaan op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Het voornemen is om naast woningbouw ook een test- en ontwikkellocatie voor drones een plek te geven in het gebied.

Volgens de partij is het een geweldige mogelijkheid om nieuwe werkgelegenheid naar Katwijk te halen. Fractievoorzitter Gerard Mostert daarover: ‘In Katwijk hebben we veel werk in de bloemen de bouw en de vis. Daar zijn we heel blij mee, maar dat maakt ons ook kwetsbaar. Daarom is de komst van bedrijven die drones testen en ontwikkelen een mooie aanvulling op onze lokale economie. Het is de werkgelegenheid van de toekomst.’ Verder lezen…

Ook 2017 komt gemeente Katwijk met het goede voornemen om onze leefomgeving merkbaar de vergroenen. Het afgelopen jaar is daar met diverse initiatieven al een goede start mee gemaakt.

Fleur en kleur
In 2016 zijn er op diverse plekken in de gemeente ‘hanging baskets’ geplaatst om zo meer fleur en kleur op straat aan te brengen. Vanuit verschillende bronnen is daar erg positief op gereageerd. Dit voorjaar (en komende jaren) zullen de hanging baskets daarom wederom worden opgehangen.

Meedenken
Samen met bewoners, bedrijven en instellingen kunnen we Katwijk groener maken. In het afgelopen jaar is er gedurende een aantal weken op verschillende plaatsen in de gemeente geflyerd met de oproep om met ideeën te komen voor de invulling van “Katwijk merkbaar groener”. Hier zijn verschillende ideeën op binnengekomen. Uit de ideeën is een selectie gemaakt van mogelijkheden om meer groen in de buitenruimte te realiseren. Zo wordt komend jaar de mogelijkheid gecreëerd voor inwoners om een zogenaamde plantenschaal/bak te adopteren. De gemeente plaatst deze en de bewoners zullen zorgdragen voor het onderhoud.

Verstening
Voor de ChristenUnie is het erg belangrijk dat er genoeg groen is in de leefomgeving en is daarom blij met deze initiatieven. Gemeente Katwijk geeft hier het goede voorbeeld.
Het is van belang dat er wordt ingezet op de vergroening van zowel openbare als particuliere tuinen. Ook vergroening van particuliere tuinen is van algemeen belang. De verstening van onze tuinen hebben negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en het waterbeheer. Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. De overheid kan particulieren niet dwingen, maar wel bijdragen aan bewustwording. Ook hier gaat de gemeente Katwijk komend jaar mee aan de slag.

De provincie Zuid-Holland heeft de aanleg van de eerste fase van de Rijnlandroute (tussen de A4 en de A44) gegund aan de aannemerscombinatie Comol5. Uit de aanbesteding blijkt een financieel voordeel van 11% op de geschatte plankosten voor dit deel van de route, dat de Katwijkse gemeentegrond alleen raakt bij de grens van Valkenburg en Leiden.

De provincie heeft in eerder stadium al toegezegd eventuele voordelen bij de aanbesteding te willen aanwenden voor inpassingswensen die leven bij de betrokken gemeenten. Die gemeente moet wel bereid zijn daar zelf ook financieel aan bij te dragen.

De Katwijkse gemeenteraad heeft juist deze maand aan de provincie laten weten het beweegbaar houden van de bruggen over de Oude Rijn van groot belang te vinden voor de economie van Katwijk. Het water is namelijk een belangrijke vaarroute voor een aantal Katwijkse bedrijven, zo werd tijdens de raadsvergadering nog eens benadrukt door Peter Jongejan, voorzitter van de Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV).
Verder lezen…

In de gemeenteraadsvergadering van 12 januari 2017 zal binnen de fractie van de ChristenUnie een wisseling van raadsleden plaatsvinden. Gert Varkevisser heeft aangegeven te gaan stoppen met het gemeenteraadswerk. Zijn plaats zal worden ingenomen door Jaap Oudes.

ChristenUnie Katwijk-04-Gert Varkevisser - 300x300

Gert Varkevisser

Gert Varkevisser heeft ruim vijf jaar deel uitgemaakt van de gemeenteraad en was daarvoor twee jaar actief als lid van de steunfractie van de ChristenUnie. Vanwege een jong gezin en een drukke baan bij het ministerie van Veiligheid en Justitie wil Gert een stap terug doen in de politiek. “Met veel plezier en inzet heb ik de lokale gemeenschap gediend. Het werk als gemeenteraadslid doe je er niet zomaar even bij. Ik ben iemand die er vol voor gaat; met half werk neem ik geen genoegen. Op dit moment zit ik echter in het spitsuur van mijn leven en daarin wil ik meer tijd voor mijn gezin.”

Jaap Oudes

Jaap Oudes neemt de plaats in van Gert Varkevisser. Jaap is geen onbekende in de lokale politiek. Van 2002 tot en met eind 2005 zat hij voor de ChristenUnie in de gemeenteraad van Rijnsburg en van 2006 tot in 2010 aansluitend in de gemeenteraad van Katwijk. Vanaf de verkiezingen van 2014 maakte Jaap ook deel uit van de steunfractie.

De ChristenUnie-fractie kijkt met dankbaarheid terug op de tijd dat Gert de fractie heeft versterkt. “We zullen Gert missen. Hij is een gedreven volksvertegenwoordiger en ervaren kracht in de fractie en gemeenteraad. We respecteren echter zijn keuze en zijn blij dat we met Jaap een ervaren raadslid terug krijgen. Zo blijven we op sterkte en kunnen we op volle kracht ons werk voor de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voortzetten”, aldus fractievoorzitter Gerard Mostert jr.

Katwijk energieneutraal. Dat is wat de ChristenUnie graag wil. Door het stimuleren van energiebesparende maatregelen komt deze doelstelling steeds dichterbij. Afgelopen raadsvergadering stemde de gemeenteraad in met een voorstel om duurzaamheidsleningen te verstrekken aan inwoners die hun woning, bedrijfs- of verenigingsgebouw energiezuinig willen maken of daarbij zelf energie willen opwekken.Zonnepanelen

Energiebesparende maatregelen worden steeds goedkoper en verdienen zichzelf terug. Toch zijn de aanschafkosten voor veel mensen een drempel om hun woning aan te passen. Daarom heeft de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma een speerpunt gemaakt van een duurzaam Katwijk. Een van de voorstellen uit het verkiezingsprogramma waren de duurzaamheidsleningen. Deze komen er nu dus!

‘We zijn blij met deze stap. Het past binnen onze visie om goed te zorgen voor onze schepping. Tegelijkertijd is dit goed voor de portemonnee van onze inwoners en bedrijven. Na de investering in de woning wordt er minder energie verbruikt en kan er zelfs energie worden opgewekt. Zo kan de energierekening verder omlaag. Tegelijkertijd is het goed voor de toekomst van onze kinderen. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen om goed om te gaan met Gods schepping en de aarde netjes achter te laten voor onze kinderen.’ Aldus fractievoorzitter Gerard Mostert. Verder lezen…

Vanavond spreekt de gemeenteraad over en met Veilig Thuis. De ChristenUnie heeft gevraagd om met deze organisatie in gesprek te komen. Gert Varkevisser: “Veilig Thuis is een nieuwe organisatie met een heel belangrijke taak: optreden als er signalen of meldingen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. We hebben signalen dat Veilig Thuis niet goed functioneert. Ik wil daarom weten wat ze gaan doen om kinderen, volwassenen en ouderen die mishandeld (dreigen te) worden, te beschermen en een veilige woonomgeving te bieden.”

img_0547

Wachtlijsten
In oktober 2015 constateerde de rijksinspectie dat een aantal zaken bij Veilig Thuis niet goed was geregeld. Op basis van signalen en meldingen werden onderzoeken naar bedreigende situaties niet op tijd gestart en niet op tijd afgerond. Daardoor ontstonden wachtlijsten. In juni 2016 was de situatie een stuk verbeterd maar de wachtlijsten waren nog niet weg. Varkevisser: “Ik hoop vanavond te horen dat dit nu wel geregeld is. Het is onbestaanbaar en onacceptabel dat kwetsbare mensen niet tijdig hulp en bescherming krijgen.”

Scholen
De ChristenUnie heeft begin deze week navraag gedaan bij een aantal directeuren van basisscholen naar hun ervaringen met Veilig Thuis. Uit landelijk onderzoek bleek namelijk dat veel scholen weinig vertrouwen hebben in het meldsysteem kindermishandeling van Veilig Thuis. De helft van de ruim 500 onderzochte basisscholen vindt dat het meldsysteem onvoldoende werkt. Scholen ervaren hoge drempels bij het melden. Zo zegt ruim 44 procent niet altijd terugkoppeling te krijgen en dus niet te weten wat er gebeurt na hun melding. Dat is opmerkelijk want Veilig Thuis is wettelijk verplicht om een terugkoppeling te doen naar docenten. Slechts 1 op 5 ziet duidelijk verbetering in de situatie van een kind nadat een melding is gedaan.
Katwijkse schooldirecteuren bevestigen dat Veilig Thuis nog niet naar behoren functioneert. Varkevisser: “Ik lees in de reacties van de scholen dat meldingen niet worden beantwoord, dat scholen er zelf achteraan moeten blijven gaan, dat hulp niet of laat tot stand komt en dat er weinig actiegerichtheid is bij Veilig Thuis. Ik vind dat ernstig en zal dat bij Veilig Thuis aan de orde stellen.”

Huisartsen
Ook de zorggroep Katwijk is door de ChristenUnie gevraagd om een reactie. Onder de huisartsen zijn zowel positieve als minder positieve ervaringen te beluisteren, antwoord een huisarts namens zorggroep Katwijk. De zorggroep is graag bereid om mee te helpen bij het verbeteren van het functioneren van de “lerende organisatie” Veilig Thuis.

Het is de internationale Week zonder geweld. Naar schatting zijn erin Nederland ongeveer dertig duizend ouderen jaarlijks het slachtoffer van financiële uitbuiting en financieel misbruik. Doordat ouderen langer zelfstandig wonen neemt het risico op financieel misbruik toe. Denk bijvoorbeeld aan kind die de pinpas van een ouder voor eigen boodschappen gebruikt of sieraden ontvreemdt. In de gemeente Katwijk is een lokale Alliantie gestart om financieel misbruik te voorkomen door bewustwording en deskundigheidsbevordering. De Lokale Alliantie Katwijk brengt financieel misbruik ouderen deze week extra onder de aandacht door te kwartetten met professionals en ouderen

gerard-mostert-sr-2.

De lokale Alliantie wil middels een speciaal kwartetspel ouderen weerbaar maken tegen familie, kennissen en verzorgers die hen financieel proberen te misbruiken. Het ThuisPluis kwartet is speciaal ontwikkeld om spelenderwijs kennis te maken met het onderwerp financiële uitbuiting en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het kwartet wordt in de Week zonder geweld op verschillende plaatsen in het land gespeeld. Op woensdag 23 november was Wethouder Mostert uitgenodigd om samen met de professionals  van lokale Alliantie het Thuispluis kwartet te spelen in Katwijk.

Uitgangspunt blijft: Niemand valt tussen wal en schip

De vangnetregeling voor mensen met een laag inkomen die hulp bij het huishouden nodig hebben, gaat per 1 juli 2017 mogelijk anders ingevuld worden. Voorop hierbij staat dat inwoners die gebruik maken van de huidige vangnetregeling er niet slechter op worden. De huidige regeling wordt  tot 1 juli voortgezet. Voor inwoners die hulp bij het huishouden ontvangen via de algemene  voorziening ‘schoon en leefbaar huis’ verandert er wat het college betreft tot 1 juli 2017 niets.  Het college van burgemeester wethouders is er nog steeds van overtuigd dat de gemeente zorgvuldig handelt binnen de kaders die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 stelt, maar is bereid andere mogelijkheden voor het financiële vangnet te onderzoeken.

staatssecretaris-van-rijn-en-wethouder-mostert

Om mensen ondersteuning bij hulp bij het huishouden te bieden is er door de gemeente in 2015 een algemene voorziening in het leven geroepen, genaamd ‘schoon en leefbaar huis’. De inwoner betaalt in principe zelf de hulp. Voor inwoners van de gemeente Katwijk die de algemene voorziening echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen, is er een financiële regeling, gebaseerd op de bijzondere bijstand.

Onduidelijkheid
De staatssecretaris heeft naar aanleiding van Kamervragen in september aangegeven dat onze gemeente met deze vangnetregeling niet conform de Wmo 2015 zou handelen. De regeling mag volgens hem niet berusten op de bijzondere bijstand vanuit de Participatiewet. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de staatssecretaris en medewerkers van het ministerie. De uitkomsten van deze gesprekken hebben helaas niet voor meer duidelijkheid voor de gemeente gezorgd. Het college van B&W wil niet oneindig in discussie met het ministerie blijven. Daarom heeft het college er voor gekozen te onderzoeken of er alternatieve financiële vangnetregelingen zijn die meer in lijn zijn met de visie van de staatssecretaris.

Klanten mogen niet de dupe worden
Uiterlijk 1 juli 2017 moet uit een door de gemeente uitgevoerd onderzoek blijken of we door kunnen gaan met de huidige regeling via de bijzondere bijstand. Andere mogelijkheden die meer in lijn zijn met de visie van de staatssecretaris zijn: een algemene voorziening met kortingsmogelijkheden voor bepaalde (inkomens-) groepen of de invoering van een maatwerkvoorziening. Voor alle drie de opties geldt dat klanten niet de dupe mogen worden.

Wethouder Gerard Mostert: “Ons uitgangspunt is altijd geweest dat er niemand tussen wal en schip valt. Dat gebeurt ook niet en het is wat mij betreft van groot belang dat dit ook zo blijft. Dit uitgangspunt staat voor mij boven de manier hoe we hier procedureel invulling aan geven.

Maatwerkvoorziening speciale begeleiding blijft hetzelfde
Voor inwoners die speciale begeleiding nodig hebben bij hulp bij het huishouden is er al sinds 2015 een maatwerkvoorziening. Deze regeling staat niet ter discussie en wordt gewoon doorgezet zoals klanten dat nu gewend zijn.

Algemene beschouwingen 2016

Voorzitter,

Deze algemene beschouwingen gaan over hoop op een gezamenlijke toekomst. De ChristenUnie kijkt met vertrouwen naar die toekomst. Een toekomst waarin we samenleven, samenbrengen en samenbinden.

Daarom zitten wij in de politiek, om als navolgers van Jezus Christus de samenleving te dienen. Om samen te zorgen voor wat kwetsbaar is, de zorg voor de schepping serieus te nemen en de kracht van de samenleving verder te benutten. Dat vraagt politieke bescheidenheid. Maar tegelijkertijd ook om daadkrachtig optreden en beslissingen nemen. Zo willen wij politiek bedrijven.Bloeiende boom

Kloven

Voorzitter, we leven echter in een tijd waarin de discussie over de identiteit van ons land en ons dorp onderwerp van gesprek is. Een tijd waarin landelijke politieke partijen zich opmaken voor verkiezingen en waarin we steeds scherper de verschillen tussen bevolkingsgroepen zien. Discussies over zwarte piet of niet, AZC ja of nee, zondag winkels open of dicht. Het lijken soms discussies die gevoerd worden om de verschillen te benadrukken en de kloof verder te verbreden. Mensen staan tegenover elkaar omdat ze het niet eens zijn. De één is voor een AZC de ander is tegen. De één wordt op social media als een landverrader weggezet en de ander als een asociaal. Als wij onze zorgen uitspreken over Halloween worden we weggezet als christengekkies en andersom kan de indruk ontstaan dat we de organisatoren wegzetten als de grootst mogelijke heidenen zijn die we sinds de komst van Willibrord gekend hebben.

Het vertrouwen in die gezamenlijke toekomst kan zomaar verdwijnen nu er zoveel kloven ontstaan zijn. Natuurlijk moeten we met elkaar blijven discussiëren maar wel met het doel om samen te zoeken naar wat goed is voor onze gemeente.

Verder lezen…