In de gemeenteraadsvergadering van 12 januari 2017 zal binnen de fractie van de ChristenUnie een wisseling van raadsleden plaatsvinden. Gert Varkevisser heeft aangegeven te gaan stoppen met het gemeenteraadswerk. Zijn plaats zal worden ingenomen door Jaap Oudes.

ChristenUnie Katwijk-04-Gert Varkevisser - 300x300

Gert Varkevisser

Gert Varkevisser heeft ruim vijf jaar deel uitgemaakt van de gemeenteraad en was daarvoor twee jaar actief als lid van de steunfractie van de ChristenUnie. Vanwege een jong gezin en een drukke baan bij het ministerie van Veiligheid en Justitie wil Gert een stap terug doen in de politiek. “Met veel plezier en inzet heb ik de lokale gemeenschap gediend. Het werk als gemeenteraadslid doe je er niet zomaar even bij. Ik ben iemand die er vol voor gaat; met half werk neem ik geen genoegen. Op dit moment zit ik echter in het spitsuur van mijn leven en daarin wil ik meer tijd voor mijn gezin.”

Jaap Oudes

Jaap Oudes neemt de plaats in van Gert Varkevisser. Jaap is geen onbekende in de lokale politiek. Van 2002 tot en met eind 2005 zat hij voor de ChristenUnie in de gemeenteraad van Rijnsburg en van 2006 tot in 2010 aansluitend in de gemeenteraad van Katwijk. Vanaf de verkiezingen van 2014 maakte Jaap ook deel uit van de steunfractie.

De ChristenUnie-fractie kijkt met dankbaarheid terug op de tijd dat Gert de fractie heeft versterkt. “We zullen Gert missen. Hij is een gedreven volksvertegenwoordiger en ervaren kracht in de fractie en gemeenteraad. We respecteren echter zijn keuze en zijn blij dat we met Jaap een ervaren raadslid terug krijgen. Zo blijven we op sterkte en kunnen we op volle kracht ons werk voor de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voortzetten”, aldus fractievoorzitter Gerard Mostert jr.

Katwijk energieneutraal. Dat is wat de ChristenUnie graag wil. Door het stimuleren van energiebesparende maatregelen komt deze doelstelling steeds dichterbij. Afgelopen raadsvergadering stemde de gemeenteraad in met een voorstel om duurzaamheidsleningen te verstrekken aan inwoners die hun woning, bedrijfs- of verenigingsgebouw energiezuinig willen maken of daarbij zelf energie willen opwekken.Zonnepanelen

Energiebesparende maatregelen worden steeds goedkoper en verdienen zichzelf terug. Toch zijn de aanschafkosten voor veel mensen een drempel om hun woning aan te passen. Daarom heeft de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma een speerpunt gemaakt van een duurzaam Katwijk. Een van de voorstellen uit het verkiezingsprogramma waren de duurzaamheidsleningen. Deze komen er nu dus!

‘We zijn blij met deze stap. Het past binnen onze visie om goed te zorgen voor onze schepping. Tegelijkertijd is dit goed voor de portemonnee van onze inwoners en bedrijven. Na de investering in de woning wordt er minder energie verbruikt en kan er zelfs energie worden opgewekt. Zo kan de energierekening verder omlaag. Tegelijkertijd is het goed voor de toekomst van onze kinderen. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen om goed om te gaan met Gods schepping en de aarde netjes achter te laten voor onze kinderen.’ Aldus fractievoorzitter Gerard Mostert. Verder lezen…

Vanavond spreekt de gemeenteraad over en met Veilig Thuis. De ChristenUnie heeft gevraagd om met deze organisatie in gesprek te komen. Gert Varkevisser: “Veilig Thuis is een nieuwe organisatie met een heel belangrijke taak: optreden als er signalen of meldingen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. We hebben signalen dat Veilig Thuis niet goed functioneert. Ik wil daarom weten wat ze gaan doen om kinderen, volwassenen en ouderen die mishandeld (dreigen te) worden, te beschermen en een veilige woonomgeving te bieden.”

img_0547

Wachtlijsten
In oktober 2015 constateerde de rijksinspectie dat een aantal zaken bij Veilig Thuis niet goed was geregeld. Op basis van signalen en meldingen werden onderzoeken naar bedreigende situaties niet op tijd gestart en niet op tijd afgerond. Daardoor ontstonden wachtlijsten. In juni 2016 was de situatie een stuk verbeterd maar de wachtlijsten waren nog niet weg. Varkevisser: “Ik hoop vanavond te horen dat dit nu wel geregeld is. Het is onbestaanbaar en onacceptabel dat kwetsbare mensen niet tijdig hulp en bescherming krijgen.”

Scholen
De ChristenUnie heeft begin deze week navraag gedaan bij een aantal directeuren van basisscholen naar hun ervaringen met Veilig Thuis. Uit landelijk onderzoek bleek namelijk dat veel scholen weinig vertrouwen hebben in het meldsysteem kindermishandeling van Veilig Thuis. De helft van de ruim 500 onderzochte basisscholen vindt dat het meldsysteem onvoldoende werkt. Scholen ervaren hoge drempels bij het melden. Zo zegt ruim 44 procent niet altijd terugkoppeling te krijgen en dus niet te weten wat er gebeurt na hun melding. Dat is opmerkelijk want Veilig Thuis is wettelijk verplicht om een terugkoppeling te doen naar docenten. Slechts 1 op 5 ziet duidelijk verbetering in de situatie van een kind nadat een melding is gedaan.
Katwijkse schooldirecteuren bevestigen dat Veilig Thuis nog niet naar behoren functioneert. Varkevisser: “Ik lees in de reacties van de scholen dat meldingen niet worden beantwoord, dat scholen er zelf achteraan moeten blijven gaan, dat hulp niet of laat tot stand komt en dat er weinig actiegerichtheid is bij Veilig Thuis. Ik vind dat ernstig en zal dat bij Veilig Thuis aan de orde stellen.”

Huisartsen
Ook de zorggroep Katwijk is door de ChristenUnie gevraagd om een reactie. Onder de huisartsen zijn zowel positieve als minder positieve ervaringen te beluisteren, antwoord een huisarts namens zorggroep Katwijk. De zorggroep is graag bereid om mee te helpen bij het verbeteren van het functioneren van de “lerende organisatie” Veilig Thuis.

Het is de internationale Week zonder geweld. Naar schatting zijn erin Nederland ongeveer dertig duizend ouderen jaarlijks het slachtoffer van financiële uitbuiting en financieel misbruik. Doordat ouderen langer zelfstandig wonen neemt het risico op financieel misbruik toe. Denk bijvoorbeeld aan kind die de pinpas van een ouder voor eigen boodschappen gebruikt of sieraden ontvreemdt. In de gemeente Katwijk is een lokale Alliantie gestart om financieel misbruik te voorkomen door bewustwording en deskundigheidsbevordering. De Lokale Alliantie Katwijk brengt financieel misbruik ouderen deze week extra onder de aandacht door te kwartetten met professionals en ouderen

gerard-mostert-sr-2.

De lokale Alliantie wil middels een speciaal kwartetspel ouderen weerbaar maken tegen familie, kennissen en verzorgers die hen financieel proberen te misbruiken. Het ThuisPluis kwartet is speciaal ontwikkeld om spelenderwijs kennis te maken met het onderwerp financiële uitbuiting en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het kwartet wordt in de Week zonder geweld op verschillende plaatsen in het land gespeeld. Op woensdag 23 november was Wethouder Mostert uitgenodigd om samen met de professionals  van lokale Alliantie het Thuispluis kwartet te spelen in Katwijk.

Uitgangspunt blijft: Niemand valt tussen wal en schip

De vangnetregeling voor mensen met een laag inkomen die hulp bij het huishouden nodig hebben, gaat per 1 juli 2017 mogelijk anders ingevuld worden. Voorop hierbij staat dat inwoners die gebruik maken van de huidige vangnetregeling er niet slechter op worden. De huidige regeling wordt  tot 1 juli voortgezet. Voor inwoners die hulp bij het huishouden ontvangen via de algemene  voorziening ‘schoon en leefbaar huis’ verandert er wat het college betreft tot 1 juli 2017 niets.  Het college van burgemeester wethouders is er nog steeds van overtuigd dat de gemeente zorgvuldig handelt binnen de kaders die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 stelt, maar is bereid andere mogelijkheden voor het financiële vangnet te onderzoeken.

staatssecretaris-van-rijn-en-wethouder-mostert

Om mensen ondersteuning bij hulp bij het huishouden te bieden is er door de gemeente in 2015 een algemene voorziening in het leven geroepen, genaamd ‘schoon en leefbaar huis’. De inwoner betaalt in principe zelf de hulp. Voor inwoners van de gemeente Katwijk die de algemene voorziening echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen, is er een financiële regeling, gebaseerd op de bijzondere bijstand.

Onduidelijkheid
De staatssecretaris heeft naar aanleiding van Kamervragen in september aangegeven dat onze gemeente met deze vangnetregeling niet conform de Wmo 2015 zou handelen. De regeling mag volgens hem niet berusten op de bijzondere bijstand vanuit de Participatiewet. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de staatssecretaris en medewerkers van het ministerie. De uitkomsten van deze gesprekken hebben helaas niet voor meer duidelijkheid voor de gemeente gezorgd. Het college van B&W wil niet oneindig in discussie met het ministerie blijven. Daarom heeft het college er voor gekozen te onderzoeken of er alternatieve financiële vangnetregelingen zijn die meer in lijn zijn met de visie van de staatssecretaris.

Klanten mogen niet de dupe worden
Uiterlijk 1 juli 2017 moet uit een door de gemeente uitgevoerd onderzoek blijken of we door kunnen gaan met de huidige regeling via de bijzondere bijstand. Andere mogelijkheden die meer in lijn zijn met de visie van de staatssecretaris zijn: een algemene voorziening met kortingsmogelijkheden voor bepaalde (inkomens-) groepen of de invoering van een maatwerkvoorziening. Voor alle drie de opties geldt dat klanten niet de dupe mogen worden.

Wethouder Gerard Mostert: “Ons uitgangspunt is altijd geweest dat er niemand tussen wal en schip valt. Dat gebeurt ook niet en het is wat mij betreft van groot belang dat dit ook zo blijft. Dit uitgangspunt staat voor mij boven de manier hoe we hier procedureel invulling aan geven.

Maatwerkvoorziening speciale begeleiding blijft hetzelfde
Voor inwoners die speciale begeleiding nodig hebben bij hulp bij het huishouden is er al sinds 2015 een maatwerkvoorziening. Deze regeling staat niet ter discussie en wordt gewoon doorgezet zoals klanten dat nu gewend zijn.

Algemene beschouwingen 2016

Voorzitter,

Deze algemene beschouwingen gaan over hoop op een gezamenlijke toekomst. De ChristenUnie kijkt met vertrouwen naar die toekomst. Een toekomst waarin we samenleven, samenbrengen en samenbinden.

Daarom zitten wij in de politiek, om als navolgers van Jezus Christus de samenleving te dienen. Om samen te zorgen voor wat kwetsbaar is, de zorg voor de schepping serieus te nemen en de kracht van de samenleving verder te benutten. Dat vraagt politieke bescheidenheid. Maar tegelijkertijd ook om daadkrachtig optreden en beslissingen nemen. Zo willen wij politiek bedrijven.Bloeiende boom

Kloven

Voorzitter, we leven echter in een tijd waarin de discussie over de identiteit van ons land en ons dorp onderwerp van gesprek is. Een tijd waarin landelijke politieke partijen zich opmaken voor verkiezingen en waarin we steeds scherper de verschillen tussen bevolkingsgroepen zien. Discussies over zwarte piet of niet, AZC ja of nee, zondag winkels open of dicht. Het lijken soms discussies die gevoerd worden om de verschillen te benadrukken en de kloof verder te verbreden. Mensen staan tegenover elkaar omdat ze het niet eens zijn. De één is voor een AZC de ander is tegen. De één wordt op social media als een landverrader weggezet en de ander als een asociaal. Als wij onze zorgen uitspreken over Halloween worden we weggezet als christengekkies en andersom kan de indruk ontstaan dat we de organisatoren wegzetten als de grootst mogelijke heidenen zijn die we sinds de komst van Willibrord gekend hebben.

Het vertrouwen in die gezamenlijke toekomst kan zomaar verdwijnen nu er zoveel kloven ontstaan zijn. Natuurlijk moeten we met elkaar blijven discussiëren maar wel met het doel om samen te zoeken naar wat goed is voor onze gemeente.

Verder lezen…

De ChristenUnie denkt dat de Noordzeepassage mogelijkheden biedt voor een toekomstbestendige bibliotheek. De ChristenUnie ging niet over een nacht ijs en is onder duidelijke voorwaarden akkoord gegaan met deze locatie. Onder andere technische onderzoeken, ontbindende voorwaarden, zoveel mogelijk risico’s uitsluiten en het mag in totaal maximaal 11 miljoen euro kosten.

noordzeepassage-bieb

 

De fractie van de ChristenUnie heeft uitgebreid gesproken over een nieuwe toekomstbestendige bibliotheek en heeft ermee geworsteld. De ChristenUnie heeft deskundigen geraadpleegd en vele vragen gesteld aan de organisatie. Wat betekent het voor bewoners en ondernemers? Hoe gaat de exploitatie er uit zien? Hoe zit het met het programma van eisen? Kortom veel vragen en veel onzekerheden.

“De ChristenUnie vindt het belangrijk dat vooraf onderzoeken worden gedaan naar wateroverlast, de keldervloer, bouwlagen, haalbaarheid muziekschool etc. en de kostenaspecten hiervan. Ontbindende voorwaarden zijn cruciaal om te voorkomen dat we in de toekomst te maken krijgen met een Noordzeepassage die niet geschikt of te duur is voor bibliotheek en muziekschool en waar we vervolgens als gemeente mee blijven zitten. De ChristenUnie wil die risico’s zo veel mogelijk verkleinen. Daarom geven we kaders mee in het mede door onze fractie ondertekende amendement. Dit is de enige manier om tot een verantwoorde keuze te komen”, aldus raadslid Atie Kuijt.

Het college is nu aan zet en de ChristenUnie verwacht dat het college de raad vroegtijdig op de hoogte houdt van de ontwikkelingen en de voortgang van het project.

Amendement:

https://drive.google.com/file/d/0B7qMprS5EHq9bkZmd3V0NDRVTzA/view

Hoe weet je of iets smaakt? Juist, door te proeven! Daarom organiseert de ChristenUnie Katwijk een Proeflokaal. Dit is een kort traject (cursus van 2 avonden) waarin geïnteresseerden vrijblijvend kennis maken met de politiek in Katwijk. Wat gebeurt er achter de schermen, hoe komen besluiten tot stand? En wat betekent het om raadslid te zijn?

Deelnemers gaan samen met een raadslid in op de lokale politieke situatie en bezoeken een raads- of commissievergadering. Bij de afsluiting van de cursus kunnen deelnemers waarschijnlijk antwoord geven op de vraag of zij politiek actief willen worden.

Als je interesse hebt in zo’n cursus, dan kan je je opgeven bij fractielid Geesje Haasnoot (geesje@christenuniekatwijk.nl). De data van de cursus worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.image

Op aandringen van de ChristenUnie gaat de gemeente de toegankelijkheid en de herkenbaarheid van de toiletten in het Centrum van Katwijk verbeteren. De toiletten in de parkeergarage aan de Boulevard worden voor iedereen opengesteld en beter zichtbaar gemaakt. Dat laatste geldt ook voor de toiletten bij de viskiosk op het Andreasplein.

toilet

ChristenUnie-raadslid Gert Varkevisser: “Ik ben blij dat de gemeente overstag gaat. Het is niet uit te leggen dat in het Centrum wel fors wordt geïnvesteerd in stenen en lantaarnpalen, maar dat iemand in een rolstoel niet naar het toilet kan. Bij de ChristenUnie vinden we het belangrijk dat er in onze gemeente voorzieningen zijn die voor alle mensen toegankelijk zijn en waar we allemaal wat aan hebben.”

Ontmoedigingsbeleid
Vorige maand had Varkevisser de gemeente vragen gesteld over de herkenbaarheid en toegankelijkheid van openbare toiletten in het Centrum van Katwijk. De toiletten bij de viskiosk op het Andreasplein waren niet duidelijk aangegeven en bovendien niet rolstoelvriendelijk. De gemeente antwoordde dat over deze toiletten niet werd gecommuniceerd om overlast te voorkomen. Een dergelijke redenering werd ook gehanteerd voor de toiletten in de parkeergarage aan de Boulevard. Die toiletten waren volgens de gemeente alleen bedoeld voor bezoekers van de parkeergarage. Het openstellen voor ander publiek zou ‘ongewild veel gebruik’ van het toilet inhouden. Dit ging er bij de ChristenUnie totaal niet in. Varkevisser: “De gemeente hanteert een ontmoedigingsbeleid terwijl het ook een gastvrije gemeente wil zijn en een aantrekkelijk Centrum wil creëren voor inwoners en toeristen. Wij wilden echter boter bij de vis.”

Verder lezen…

imageGerard Mostert uit Katwijk staat op plek 21 van de conceptkandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Mostert is momenteel fractievoorzitter in Katwijk en werkzaam bij ProDemos Huis voor Democratie en Rechtstaat in Den Haag. Mostert zegt bij zijn kandidatuur op te willen komen voor Gods schepping. Het leven in Gods schepping is waardevol. Duurzaamheid en het beschermen van kwetsbaar leven zijn daarin heel belangrijk. Met Gerard Mostert is ook het Katwijkse geluid goed te horen binnen de ChristenUnie.

Mostert: “Ik ben vereerd om op de kandidatenlijst te staan. Mijn kandidatuur zorgt ervoor dat het geluid uit onze regio ook in Den Haag zal klinken. Daar worden belangrijke beslissingen voor onze regio genomen.”
Voor Mostert is het belangrijk dat het thema waardevol leven de aandacht krijgt die het verdient. “Waar het leven bij een aantal politieke partijen geen waarde lijkt te hebben, bijvoorbeeld bij mensen die gehandicapt zijn of eenzaam, willen wij het juist beschermen, want elk mens is waardevol. Het leven is een geschenk van God.” Aldus Mostert.

De ChristenUnie presenteerde de volledige kandidatenlijst vandaag. Volgens partijvoorzitter Piet Adema is de conceptkandidatenlijst een goede afspiegeling van de ChristenUnie-achterban. “Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van deze kandidaten en dankbaar dat zij zich vanuit hun geloof willen inzetten voor onze partij, de regio waar ze vandaan komen en ons land.”

De ChristenUnie-lijst wordt aangevoerd door Gert-Jan Segers. Huidige Tweede Kamerleden Carola Schouten, Joël Voordewind, Carla Dik-Faber en Eppo Bruins staan respectievelijk op de tweede tot vijfde plek. Hoogste nieuwkomer is het Groningse Statenlid Stieneke van der Graaf op plek 6.

De kandidatenlijst wordt besproken op het ChristenUnie congres op 26 november. Dan wordt ook het verkiezingsprogramma vastgesteld dat de ChristenUnie vorige week presenteerde. In het verkiezingsprogramma ‘Hoopvol realistisch: voorstellen voor een samenleving met toekomst’ formuleert de ChristenUnie als drie belangrijkste aandachtspunten: investeren in de toekomst van onze kinderen, zorgen dat iedereen meetelt en opkomen voor (godsdienst)vrijheid.