Op initiatief van de ChristenUnie is zaterdag 10 maart jl. het lokaal actieplan ‘Waardig ouder worden’ ondertekend tijdens de High Tea voor ouderen georganiseerd door de ChristenUnie in De Zwanenburg. De ChristenUnie wil met dit actieplan een betere ondersteuning van mantelzorgers, eenzaamheid tegengaan en de bouw realiseren van goede woonvormen voor ouderen dicht bij zorg. Een integrale aanpak is onmisbaar. Samen met de ouderenbonden AOBK, PCOB Rijnsburg/Valkenburg, zorgaanbieders DSV, Curadomi en de SHD gaat de ChristenUnie hier de komende periode aan werken.

“In de landelijke politiek wordt er gesproken over de wet ‘voltooid leven’. De ChristenUnie is daar tegen. Want, als ouderen het gevoel hebben dat ze niet meer van waarde zijn, is dat niet alleen hun probleem, maar bovenal het probleem van ons als samenleving die ouderdom te weinig waardeert. Juist voor die mensen wil ik er zijn. Voor die mensen wil de ChristenUnie er zijn. Om zo geloof een stem te geven in de politiek”, aldus fractievoorzitter Gerard Mostert.
Verder lezen…

Overeenkomst met gemeente Katwijk getekend
De Leidse instrumentmakers School (LiS) is een mbo-vakschool waar studenten zich specialiseren in de precisietechniek: het bedenken, ontwerpen, testen en toepassen van fijnmechanische technieken. Een onmisbaar vakgebied voor onbemande systemen en aanverwante technologieën.

Wethouder Klaas Jan van der Bent (ChristenUnie) en Dick Harms, directeur Leidse Instrumentmakers School

De gemeente Katwijk ontwikkelt onder de noemer Unmanned Valley Valkenburg in samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen en de sector een innovatieve testomgeving op het gebied van onbemande toepassingen (drones) en technologieën als sensortechnologie en big data analyse. De kennis en faciliteiten van de LiS en het Fieldlab Unmanned Valley Valkenburg sluiten goed op elkaar aan en zijn waardevol voor de verdere ontwikkeling van een Unmanned Valley. Samenwerking tussen beide partijen draagt ook bij aan het realiseren van hoogwaardige kennisintensieve werkgelegenheid in Katwijk en de regio.
Verder lezen…

De wijken ’t Duyfrak (Valkenburg) en Oegstgeest aan de Rijn worden eind dit jaar met elkaar verbonden door middel van een beweegbare fiets-/voetgangersbrug over de Oude Rijn. Achter de schermen wordt al flink aan de brug gewerkt en ook op de locatie waar de brug komt te liggen, zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Binnenkort begint het ‘echte’ werk op de oever en in de Oude Rijn, en zal de brug steeds meer zichtbaar worden. Op donderdag 8 maart verrichtten wethouder Klaas Jan van der Bent (gemeente Katwijk) en wethouder Jan Nieuwenhuis (gemeente Oegstgeest) onder luid applaus gezamenlijk de starthandeling voor de bouw van de brug door het bouwbord bij de Dorpsweide te onthullen.

Wethouder Klaas Jan van der Bent heeft lang uitgekeken naar dit moment: ‘Deze voor onze gemeente belangrijke fietsbrug heeft een lang voortraject gehad. Ik ben enorm verheugd dat er nu vaart in het proces zit, en dat de bouw van de brug nu echt begonnen is. In november van dit jaar kunnen we naar de overkant fietsen, fantastisch!’ Ook wethouder Jan Nieuwenhuis van gemeente Oegstgeest is blij met de start van de bouw. ‘Hoewel de fietsbrug voor mij een nieuw dossier is, weet ik hoe hard er van alle kanten aan dit project gewerkt is. Maar het resultaat mag er zijn: een prachtig ontwerp dat onze beide gemeentes op een mooie manier gaat verbinden.’
Verder lezen…

Het is al vele jaren de wens van de gemeente om aan de zuidkant van Katwijk een hoogwaardige fietsverbinding naar de kust te realiseren. Voor een betere ontsluiting van de badplaats is een snelle, veilige en aantrekkelijke fietsverbinding nodig vanaf de zee langs de duinen, die aansluit op de toekomstige snelfietsroute langs de Ir. G. Tjalmaweg, die in het kader van de RijnlandRoute wordt aangelegd. Op 6 maart heeft het college van B&W groen licht gegeven voor de uitwerking van dit fietspad, dat tussen de Laan van Nieuw Zuid en de verlengde Westerbaan moet komen.

Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Deze verbinding is echt hard nodig. Het verbetert de bereikbaarheid van Katwijk aan Zee, de fietsstructuur in Katwijk en de regio en het geeft onze bewoners meer gelegenheid het duingebied te beleven. En op deze plek wordt het natuurlijk het mooiste fietspad van Katwijk!’
Verder lezen…

Van verschillende kanten kreeg de ChristenUnie signalen dat er meer fietsongevallen zouden plaatsvinden op de Boulevard en dat de opstaande stoeprand de oorzaak zou zijn. Naar aanleiding hiervan is de ChristenUnie in gesprek gegaan met de hulpdiensten die geregistreerde cijfers van ongevallen kon geven. Dit was reden voor de ChristenUnie om vragen te stellen aan de gemeente over het aantal, de oorzaak en de veiligheid van het fietspad op de Boulevard.

Het antwoord van het College geeft aan dat wordt nagedacht over vergevingsgezind ontwerpen, dat een kwaliteitsteam wordt ingesteld (BVO-Brede Verkeersoverleg) die met optimalisatie voorstellen kan komen en dat een goede analyse naar aard en oorzaak in gang wordt gezet van geregistreerde gevallen. Het resultaat wordt meegenomen bij de optimalisatie voorstellen van het BVO.

Prima voorstellen, maar intussen melden zich inwoners die op de Boulevard zijn gevallen met hun fiets bij de ChristenUnie met de vraag waar zij zich moeten melden. Dat kan op de site: https://fietsersbond.verbeterdebuurt.nl/nieuw-probleem
Verder lezen…

Vandaag was het campagne voeren in de sneeuw. Koud, maar gezellig. Om 10.00 startte een groep in Valkenburg. De wijk in, huis aan huis en in gesprek met bewoners over de plannen van de ChristenUnie voor Valkenburg. 

 

Op naar de volgende actie: Ton de Vries nam deel aan een radio debat in het Dorpshuis. Even uit de kou en geluisterd naar het debat.

De tweede groep stond in Rijnsburg in de Hoftuin. Flyers uitgedeeld en gesprekken gevoerd. We kijken terug op een prachtige campagne dag. Volgende week onze volgende actie in Katwijk. Op naar 21 maart en stem ChristenUnie

 

 

Een primeur op de Katwijkse boulevard afgelopen zaterdag 24 februari. Op deze zonnige ochtend reikte de ChristenUnie haar verkiezingsprogramma uit, maar deze was niet opgesteld in de Nederlandse taal. Speciaal voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft de partij het programma geschreven in het Katteks. Vissersvrouw Coby van Duijn en voormalig nieuwsbrenger en omroeper Bas Vlieland waren de gelukkigen die de eerste exemplaren in ontvangst mochten nemen. Bas Vlieland gebruikte, net als vroeger, zijn klink om het unieke verkiezingsprogramma aan te kondigen.

Maar niet alleen Coby en Bas waren aanwezig op de boulevard ter hoogte van de kraam van Hartevelt Vis. Een vijftal mannen die vaak op deze plek samenkomen om te praten over alles wat er in Katwijk gebeurt, waren nieuwsgierig naar dit speciale Kattekse verkiezingsprogramma.

Thema’s als onderwijs en economie komen aan bod in het programma. Zo was Coby van Duijn blij met het thema economie, want ‘daar houden Kattekers van’. Maar de zorg is ook een belangrijk thema voor de partij: ‘De ChristenUnie wul de zùrreg nog beterder maeke dan die al is, maer òòk d’r-voor zùrrege tot-te mense ’t nog kenne betaele òòk’.

Op de boulevard hing een ontspannen en gezellige sfeer. Het benoemen van het Kattekse dialect viel goed bij iedereen die het programma kreeg uitgereikt. ‘Ik neem dit mee, want ik heb nog nooit een verkiezingsprogramma in het Katteks gezien of gekregen’, zei Coby van Duijn. ‘Dit wordt bewaard.’

Bent u zelf ook nieuwsgierig naar dit unieke Kattekse verkiezingsprogramma? Neem dan een kijkje op http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2018/02/Verkiezingsprogramma-CU-Katteks.pdf

In het afgelopen jaar zijn diverse nieuwe stappen gezet die het voor bedrijven aantrekkelijk maken om op Valkenburg aan de ontwikkeling van drones en onbemande systemen te werken. De gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Zuid-Holland, onderwijsinstellingen en bedrijven werken samen om de locatie te laten groeien naar een hotspot voor ontwikkelingen op het gebied van drones en onbemande technologie. Wethouder Klaas Jan van der Bent:” Het is mooi om te zien dat door de energieke samenwerking tussen alle betrokken partijen de innovatie drone sector op Valkenburg echt begint te draaien”. Tijdens een evenement in de TheaterHangaar op Locatie Valkenburg vertelden deskundigen de ruim 100 genodigden over de stappen die gezet zijn in de sector van dronetechnologie en onbemande systemen en het belang van samenwerken.

Gemeente Katwijk en de TU Delft, partners in de stichting Unmanned Valley Valkenburg, hebben samen met de overheid en kennis- en onderwijsinstellingen een programma opgezet voor de ontwikkeling van het fieldlab Unmanned Valley. Inmiddels zijn 20 projecten gestart en deze worden ondersteund met kennis, ervaring en financiering vanuit ruim 20 partners. Een fieldlab is een locatie waar bedrijven en scholen elkaar ontmoeten om nieuwe technologische oplossingen en nieuwe producten te ontwikkelen, testen en toe te passen. Verder lezen…

Bij de realisatie van de nieuwbouw woningen aan de Haringkade is een speeltuin aangelegd. Door de hoge kade en de open verbinding met het water, direct grenzend aan de speelplek, wordt deze als onveilig ervaren door ouders.

De speeltuin is bedoeld voor kinderen van 8 jaar en ouder, maar trekt logischerwijs ook jonge kinderen uit de wijk aan. ChristenUnie raadslid Geesje Haasnoot: “Kinderen spelen graag met andere kinderen. Daarvoor zijn speelplaatsen een soort verzamelplek. Er moet daarom goed worden nagedacht over de veiligheid rond een speelplek. In dit geval is zowel voor het hoogteverschil tussen de kade en de stoep als voor de waterkant geen veilige afscheiding gerealiseerd. Voor jonge kinderen leidt dit tot gevaarlijke situaties.”


Omwonenden hebben verschillende keren contact gehad met de gemeente en hun zorgen geuit. Ook de wijkagent is langs geweest om de situatie te bekijken. Dit heeft tot dusver niet geleid tot aanpassing van de situatie. De ChristenUnie heeft vragen gesteld om het college van burgemeester en wethouders te verzoeken met bewoners in gesprek te gaan en de veiligheid rond de speelplek te verbeteren.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen buiten spelen. “Buiten spelen is heel gezond en goed voor de ontwikkeling van kinderen. Natuurlijk hebben jonge kinderen hierbij toezicht nodig. Dat neemt niet weg dat de gemeente moet zorgen voor een veilige omgeving rond aangelegde speelplaatsen.” Aldus Geesje Haasnoot.

Op dinsdag 6 februari bezocht een delegatie van de ChristenUnie de kringloopwinkel van Stichting Help ons Helpen in Katwijkerbroek. Door het inzamelen en verkopen van bruikbare goederen zet deze hulporganisatie zich in voor mens en milieu. De stichting hanteert schappelijke prijzen en voorziet mensen van mooie spullen, die door allerlei personen aan de stichting worden gedoneerd.

Met de verkoop van tweedehands spullen financieren ze wereldwijd activiteiten en projecten gericht op bestrijding van armoede en verspreiding van het evangelie. ‘De kringloopwinkel wordt gerund door uitsluitend vrijwilligers. In totaal zijn dat maar liefst 30 mensen’, zo vertelt voorzitter Pieter-Jan Noteboom.

De opbrengst van de kringloopwinkel gaat onder andere naar projecten in Roemenië, India, Nepal en Malawi. Zo worden in Roemenië kansarme gezinnen en bejaarden ondersteund. In Nepal wordt voorzien in schoon drinkwater en verspreiding van Bijbels. Dekens, medicijnen en voedsel worden uitgedeeld in India.

De ChristenUnie kijkt terug op een werkbezoek bij een organisatie waar een aantal verschillende maatschappelijke doelen samenkomen, zoals duurzaamheid en armoedebestrijding. De ChristenUnie is dankbaar voor deze mooie hulporganisatie in Katwijk die wordt gerund door zeer betrokken vrijwilligers.