Ton de Vries

foto Ton de Vries

Woonplaats: Valkenburg

Geboortedatum: 22 januari 1959

Commissie:

E-mail: ton@christenuniekatwijk.nl

Mijn naam is Ton de Vries. Verantwoordelijkheid nemen en het goede zoeken voor mensen en hun leefomgeving zie ik als opdracht. Mijn geloof in God en visie op zijn schepping zijn belangrijk voor mijn houding en inzet op politiek terrein. Voor mij zijn vooral verkeer en openbaar vervoer, erfgoed en sport onderwerpen waar ik in de goede richting wil sturen, en op aanspreekbaar wil zijn.

Berichten van Ton de Vries:

  Aanbestedingsvoordeel Rijnlandroute inzetten voor beweegbare bruggen

  De provincie Zuid-Holland heeft de aanleg van de eerste fase van de Rijnlandroute (tussen de A4 en de A44) gegund aan de aannemerscombinatie Comol5. Uit de aanbesteding blijkt een financieel voordeel van 11% op de geschatte plankosten voor dit deel van de route, dat de Katwijkse gemeentegrond alleen raakt bij de grens van Valkenburg en Leiden.

  De provincie heeft in eerder stadium al toegezegd eventuele voordelen bij de aanbesteding te willen aanwenden voor inpassingswensen die leven bij de betrokken gemeenten. Die gemeente moet wel bereid zijn daar zelf ook financieel aan bij te dragen.

  De Katwijkse gemeenteraad heeft juist deze maand aan de provincie laten weten het beweegbaar houden van de bruggen over de Oude Rijn van groot belang te vinden voor de economie van Katwijk. Het water is namelijk een belangrijke vaarroute voor een aantal Katwijkse bedrijven, zo werd tijdens de raadsvergadering nog eens benadrukt door Peter Jongejan, voorzitter van de Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV).
  (more…)

  Hoofdstraat is Schoolzone

  De noodkreet van de Valkenburgse scholen over de veiligheid op de Hoofdstraat is niet onbeantwoord gebleven. Ook de ChristenUnie heeft, bij monde van Ton de Vries, hiervoor aandacht gevraagd. In de nabije toekomst worden Hoofdstraat en Voorschoterweg ingericht als 30-km zone. Maar eerdere maatregelen kunnen niet uitblijven. In onderstaand persbericht van de gemeente kunt u lezen hoe een serieuze poging wordt gedaan de verkeersveiligheid voor schoolkinderen te verbeteren.

  Hoofdstraat Schoolzone

  Gemeente, scholen en kinderen pakken verkeersveiligheid aan

  Maandag 22 augustus zijn de scholen weer begonnen. Voor de leerlingen van de Valkenburgse scholen De Burcht en De Dubbelburg betekent dat fietsen naar het Duyfrak waar hun nieuwe schoolgebouw staat. De route daar naartoe loopt via de Hoofdstraat en daar is het uitkijken geblazen omdat het autoverkeer er druk is en er regelmatig te hard wordt gereden. Dit schooljaar worden er meer groepen ondergebracht in het nieuwe gebouw, dus het aantal fietsende kinderen neemt toe. Reden voor de scholen om samen met de gemeente naar de verkeersveiligheid te kijken. Op verzoek van de scholen wordt de Hoofdstraat een ‘schoolzone’.
  (more…)

  ChristenUnie stelt vragen over fietskruising Hoorneslaan – N206

  De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de fietskruising op de Hoorneslaan bij de afrit van de N206. Wie met de auto vanuit Noordwijk de Hoorneslaan rechts of links wil opdraaien, krijgt pas heel laat zicht op het fietsverkeer vanuit Katwijk aan Zee. Op de plek zelf is te zien dat veel automobilisten hun aandacht totaal vestigen op het verkeer van links (uit ’t Heen) en het fietspad met tweerichtingsverkeer niet opmerken.

  Fietskruising Hoornes2 (640x478)

  Dit leidt tot talloze gevaarlijke situaties waarbij het fietsverkeer wel voorrang heeft maar niet krijgt. Het CDA heeft eerder dit jaar al vragen over dit kruispunt gesteld, maar te horen gekregen dat op deze plek nauwelijks aanrijdingen worden geregistreerd. Het zou wel worden besproken met de provincie, die verantwoordelijk is voor de afrit N206.

  De ChristenUnie wil nu weten wat dit overleg heeft opgeleverd en is benieuwd welke cijfers van ongevallen en aanrijdingen over langere tijd zijn gemeten.

  Slingeroplossing

  Door een buurtbewoner is het idee aangedragen om een slinger in het fietspad aan te leggen. Er is ter plekke ruimte voor, het fietsverkeer wordt gedwongen snelheid te minderen en zowel automobilisten als fietsers krijgen meer reactietijd en ruimte om elkaar op te merken. Bij de aansluiting van het duinfietspad uit Wassenaar op de Sportlaan is ook uit veiligheidsoverwegingen voor een slinger in het fietspad gekozen.

  De ChristenUnie wil weten of dit al eerder is overwogen en of het college bereid is de slingeroptie te onderzoeken en uit te werken. Het antwoord wordt verwacht na het zomerreces, eind augustus.

  Lessen trekken uit wat mis ging in Haven fase 2 Zuid

  Het terrein aan de oostkant van de Prins Hendrikkade heeft een transformatie ondergaan van havengebied met industrie naar een woonwijk. Het is een langlopend en complex project, waarbij de gemeente de grond bouwrijp en de wijk woonrijp moet opleveren. Ook het rioleringsstelsel is volledig vernieuwd en gemoderniseerd aangelegd. Inmiddels wordt er gebouwd aan een fraaie woonwijk op een attractieve locatie in het centrum van Katwijk aan Zee.

  Haven2Z site
  De gemeenteraad is echter geconfronteerd met forse overschrijdingen van de beschikbaar gestelde financiën en zal reserves moeten aanspreken om de gaten te dichten. Meerwerk, vertragingen, onvoorziene kosten die deels voorzien konden worden, tegenvallers door pech, een lastige aannemer, de uitvoering van het project rammelde aan alle kanten.
  De oppositie had er een motie van wantrouwen voor over en stelde daarmee voor om het vertrouwen in het college op te zeggen. De motie kreeg geen meerderheid in de gemeenteraad.

  Nu zijn de kosten werkelijk de pan uitgerezen door slechte voorbereiding (bestek) en ontbrekende regie, onder verantwoordelijkheid van gemeentelijke afdelingen. Een onderzoeksrapport van het bureau Witteveen + Bos toonde dat overtuigend aan. Over de conclusies van dat rapport waren raad en college het roerend eens. Ton de Vries noemde die conclusies namens de ChristenUnie zelfs schrikbarend.
  (more…)

  ChristenUnie vraagt naar uitbreiding parkeren Middelmors

  De ChristenUnie heeft bij het College van B&W opheldering gevraagd over de uitvoering van een collegebesluit uit 2013. Bij Sportpark Middelmors zouden 44 parkeerplaatsen worden gecreëerd in de nabijheid van de ijsbaan. Daarmee kan het parkeerprobleem voor Rijnsburgse Boys worden verlicht, en vooral de verkeersveiligheid worden verbeterd. Op speeldagen met volop jeugd- en seniorenvoetbal moet nu worden uitgeweken naar parkeerplekken aan de overkant van de drukke Noordwijkerweg.

  WP_20160404_008
  Op de voorgrond het braakliggend terrein dat aansluit op de (midweeks lege) parkeerplaats

  Fractielid Ton de Vries heeft als antwoord gekregen dat het hier om een tijdelijke oplossing ging. Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw, permanent parkeerterrein voor de Boys, maar hieraan bleken toch de nodige haken en ogen te kleven. Om die reden wordt nu een voorstel voorbereid om de tijdelijke uitbreiding met 44 plekken alsnog te agenderen. Wat de ChristenUnie betreft kan dat prima in combinatie met het groot onderhoud voor het bestaande parkeerterrein deze zomer worden uitgevoerd. Daarmee zou Rijnsburgse Boys voor de korte termijn het meest zijn gediend, heeft de club zelf ook al aangegeven.

  Hoe gaan we om met de bescherming van archeologisch erfgoed?

  Valkenburg_-_N206_-_Romeinse_weg
  Je hoort mensen er wel eens over mopperen, en dat is begrijpelijk. Bij zo ongeveer elk bouwplan moet eerst onderzocht worden of er in de bodem waardevolle vondsten zijn te verwachten. Dat kan beginnen met een kleine onderzoeksboring, en naar gelang de verwachting worden uitgebreid naar sleuven of putten. Pas daarna wordt besloten tot een opgraving, al wordt tegenwoordig ook vaak besloten het erfgoed te laten zitten. Als er maar niets vernield wordt.

  Het kost tijd en geld, maar we beseffen met elkaar ook wel dat het om waardevolle vondsten kan gaan. Daarom noemen we het “monumentaal” en “erfgoed”, net als we dat bij bovengrondse monumenten doen. Dat verdient bescherming en daar is regelgeving voor nodig.
  Bij de evaluatie van het beleid sinds 2007 bleek er in de Gemeenteraad brede steun voor de bescherming van archeologisch erfgoed te zijn, maar ook veel vragen over de uitvoering van het beleid. (more…)

  Princestraat en Andreasplein op koers naar Aantrekkelijk Centrum

  Bezoekers van binnen en buiten onze gemeente weten het inmiddels: de Katwijkse kust is ingrijpend veranderd. Dat begon bij de noodzakelijke kustversterking en mondde de laatste tijd uit in prijzen voor de parkeergarage en de manier waarop deze in het duinlandschap is verwerkt.
  foto persbericht ChristenUnie
  Aangezwengeld door de verplichting in de nabijheid van de nieuwe garage parkeerplaatsen te verminderen is de gemeente gaan nadenken over het aantrekkelijker maken van het centrum van Katwijk aan Zee. Dit was de kans om Princestraat en Andreasplein autoluw te maken en de winkelstraat en het plein zo in te richten dat winkelend publiek en andere bezoekers er graag naar toe komen en er verblijven. Aantrekkelijk maken dus.

  Met hulp van een landschapsarchitect, bewust georganiseerde betrokkenheid en invloed van bewoners, ondernemers en anderen, is er een ontwerp gemaakt dat de Princestraat en het Andreasplein tot één ruimte maakt die uitnodigt tot winkelen, wandelen, een bankje of terrasje pakken; groener en gezelliger dan nu en met minimaal verkeer.
  (more…)