Klaas Jan van der Bent

foto Klaas Jan van der Bent

Woonplaats: Katwijk

Geboortedatum: 11 maart 1975

Commissie: Welzijn

E-mail: klaasjan@christenuniekatwijk.nl

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Berichten van Klaas Jan van der Bent:

  De N206 stopt niet bij Katwijk

  Onderstaand bericht is een artikel van ChristenUnie statenlid Willy de Zoete, overgenomen uit Vizier, de nieuwsbrief van de ChristenUnie & SGP Zuid-Holland.

  N206 ChristenUnie Katwijk

  Zoals bekend is één van de belangrijkste infrastructuurprojecten de RijnlandRoute (RLR), de verbinding ten zuiden van Leiden tussen de A4 en de A44. De fractie ChristenUnie & SGP heeft zich actief gemengd in de discussie over de wijze waarop deze verbinding het beste zou kunnen worden aangelegd, met zo min mogelijk schade voor mens en milieu. Dát de verbinding er moest komen, daar waren we wel van overtuigd. Als het al niet was om de forse verkeersstroom door Leiden te beperken, dan wel voor de Katwijkers, voor wie deze verbinding heel belangrijk is.

  De te verwachten hinder door de nieuwe weg is inmiddels mede door onze inzet enorm verminderd. Niet zo sterk als wij graag zouden willen zien, maar toch.
  (more…)

  ChristenUnie bedankt haar kiezers!

  De ChristenUnie wil graag haar 4828 kiezers bedanken! Een stemmenwinst van ruim 500 stemmen zien wij als waardering voor het werk wat we de afgelopen vier jaar hebben gedaan en als een blijk van vertrouwen om daar de komende jaren volop mee door te gaan. Bijna hadden we een zevende zetel gehaald maar helaas kwamen we daar nog net een paar stemmen tekort voor. Desalniettemin kijken we met dankbaarheid terug op een fijne campagneperiode en een succesvol verkiezingsresultaat!

  Uitslag verkiezingen Katwijk - aantal zetels

  Wethouder Mostert verricht aftrap JOGG Katwijk

  Afgelopen woensdagmiddag vond de officiële aftrap van JOGG (Jeugd op Gezond Gewicht) Katwijk plaats op sportpark Nieuw Zuid van voetbalvereniging Quick Boys.

  Kick off JOGG Katwijk

  Talent Geert van der Bent probeert wethouder Mostert te ‘poorten’.

  Het doel van Jongeren op Gezond Gewicht is gezond eten en bewegen voor jongeren (0-19 jaar) gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het is een lokale aanpak gericht op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren het hoogst is. Met elkaar werken we aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving.

  Veel jongeren in Nederland hebben geen gezond gewicht of lijden zelfs aan overgewicht. Dat is in Katwijk niet anders. Uit onderzoek blijkt dat een hoog percentage kinderen in Katwijk te zwaar is en dat dit percentage boven het regionaal gemiddelde zit. Zo is van één op vier van alle Katwijkse kinderen uit groep zeven te zwaar. In de regio is dat één op zes kinderen.
  (more…)

  Meer tijd voor goede oplossing parkeren centrum

  De raad heeft op initiatief van de ChristenUnie een motie aangenomen over het verwijderen van de parkeerplaatsen op het Baljuw- en Andreasplein en in de Princestraat. De motie roept het college op om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat de parkeerplaatsen niet uit het centrum verdwijnen maar tijdelijk op andere locaties in de gemeente. Dit biedt de gemeente de gelegenheid om meer tijd uit te trekken voor het opstellen van een plan voor het centrum waar voldoende draagvlak voor is.

  parkeren princestraat Katwijk

  De ChristenUnie heeft eerder al aandacht gevraagd voor de problemen rond parkeren in het centrum (zie ook: ###). Om de parkeergarage in het duin in gebruik te kunnen nemen moeten er volgens de vergunning 157 parkeerplaatsen in het centrum verdwijnen. Op zich past het ook in de visie van de ChristenUnie om straks een autoluw of autovrij centrum te hebben waardoor er een aantrekkelijk winkelgebied kan ontstaan.

  Voordat het echter zo ver is moet er overlegd worden met bewoners en ondernemers om een goede oplossing te regelen voor het bestaande parkeren op straat. Omdat het verwijderen van de parkeerplaatsen als harde eis in de vergunning is opgenomen ligt er echter een grote tijdsdruk op de herinrichting van het centrum. Het gevolg is dat er weinig tijd beschikbaar is om een goede oplossing te zoeken voor bewoners en ondernemers.

  De ChristenUnie heeft voorgesteld om bij de provincie na te gaan of het mogelijk is om minder dan 157 parkeerplaatsen op te heffen of dat deze op een andere plek verwijderd mogen worden. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om de parkeergarage gewoon in gebruik te nemen als deze klaar is en parallel te werken aan een goed plan voor het centrum. Na gesprekken van het college en de ChristenUnie met de provincie lijkt het er op dat die ruimte er ook is.

  Het college was in eerste instantie van plan om een heel plan op te stellen en vervolgens een wijziging op de vergunning aan te vragen. De ChristenUnie is het daar niet mee eens. De eis om 157 parkeerplaatsen in het centrum op te heffen moet simpelweg zo snel mogelijk uit de vergunning. Pas dan heb je de tijd om een goed plan te maken. Om deze eis kracht bij te zetten heeft de ChristenUnie in een motie het college opgeroepen om dit zo snel mogelijk met de provincie te gaan bespreken. Deze motie werd door de gehele raad ondersteund.

  Als de provincie deze wijziging toestaat betekent dit, dat de gemeente zelf de tijd bepaalt die nodig is om een uitstekend plan voor het centrum te maken dat ook draagvlak heeft bij de bewoners en ondernemers van het centrum.

  Zie ook de motie die de ChristenUnie heeft opgesteld.

  ‘De gemeenteraad moet nu lef tonen en Andreasplein openhouden’

  Inmiddels is het duidelijk geworden dat de meeste politieke partijen geen Cultuurhuis op het Andreasplein willen. In de Katwijksche Post van 16 januari spreken bijna alle partijen zich zo uit. Sommige partijen hebben echter nog geen mening.
  ChristenUnie Katwijk Andreasplein autos
  De ChristenUnie vindt dat de politieke partijen niet alleen in de krant hun stem moeten laten gelden maar donderdag in de gemeenteraad gelijk de daad bij het woord moeten voegen. “We zullen een motie indien om het Andreasplein open te houden. De gemeenteraad moet nu lef tonen en besluiten dat het Andreasplein niet bebouwd gaat worden”, zegt Klaas Jan van der Bent, fractievoorzitter van de ChristenUnie. “Wij willen er juist het mooiste plein van Katwijk aan Zee van maken!”

  Tegen bebouwing Andreasplein
  In november nam de ChristenUnie als eerste partij het standpunt ‘niet bouwen op Andreasplein’ in. Daarna volgden ook SGP, VVD, PVDA en Hart voor Katwijk. Ook nieuwe partijen als Kies Katwijk en D66 zijn tegen de locatie Andreasplein voor de nieuwe bibliotheek. GB en CDA lieten in de krant optekenen ‘geen mening’ te hebben. De ChristenUnie vindt dat ook deze partijen hom of kuit moeten geven. “De raad had in november al haar verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat had een hoop onrust gescheeld. Andere partijen schoven het onderwerp echter zonder commentaar door naar de inspraakprocedures. Nu deze procedures zijn afgerond kunnen we alsnog doen wat we toen hadden moeten doen: als raad besluiten dat we geen bebouwing op het Andreasplein wensen.”, aldus Van der Bent.
  (more…)

  ChristenUnie bepleit oplossing parkeren inwoners Katwijk Centrum

  Inwoners van Katwijk Centrum maken zich zorgen over hun parkeermogelijkheden als straks de parkeergarage aan de Boulevard klaar is. Het centrum moet vanwege deze parkeergarage autoluw worden gemaakt.

  parkeren princestraat Katwijk

  Klaas Jan van der Bent heeft namens de ChristenUnie Katwijk aangegeven graag naar oplossingen te willen zoeken. “We willen een mooi centrum en een goede oplossing voor de parkeerproblemen van de inwoners. De vergunning voor de parkeergarage legt hier echter een grote tijdsdruk op. We moeten ons niet laten opjagen maar in overleg met de provincie zoeken naar de mogelijkheden.”, aldus Van der Bent.

  157 parkeerplaatsen
  Om straks de parkeergarage in het duin in gebruik te kunnen nemen, heeft de gemeente Katwijk bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning aangevraagd. Deze vergunning is verleend door de provincie met een harde eis. Voor de ingebruikname van de parkeergarage moeten minimaal 157 parkeerplaatsen in de Princestraat, Andreasplein en Baljuwplein fysiek zijn opgeheven. Deze eis betekent dat er grote tijdsdruk staat op het herinrichten van het centrum. Dit helpt niet bij het vinden van een goede oplossing voor de grote groep inwoners die wordt getroffen. Als het herinrichten niet goed wordt doordacht, maar juist wordt afgeraffeld, hebben we er jarenlang spijt van. De strakke koppeling tussen het moment van ingebruikname van de parkeergarage en het verwijderen van de 157 parkeerplaatsen in het centrum is onwenselijk. Daar zou meer flexibiliteit gewenst zijn.
  (more…)

  College onderzoekt varianten verdieping N206

  Het Katwijkse college van B&W gaat drie varianten voor de herinrichting van het deel van de N206 tussen de Wassenaarseweg en de Zeeweg onderzoeken op haalbaarheid.

  Varianten N206 Katwijk Duinvallei

  Na het raadsbesluit over de inpassing van de RijnlandRoute in september is de gemeente in overleg met ontwikkelaar Campri Vastgoed BV gestart met de voorbereiding van de ontwikkeling van de verlegging en verdieping van de N206 en de daaraan gekoppelde bebouwing van Duinvallei. Voor de verdieping van de N206 liggen nu drie varianten voor.

  Varianten
  Bij alle drie de varianten wordt de N206 verdiept door middel van een open tunnelbak. In de eerste variant wordt de N206 tussen de Wassenaarseweg en de Molentuinweg verdiept. De tunnelbak gaat na de Molentuinweg over in de weg op het huidige niveau. In de tweede variant loopt de verdieping over hetzelfde stuk, maar wordt de weg na de tunnelbak een halve meter onder het niveau van het aangrenzende maaiveld aangelegd. Bij de derde variant wordt de open tunnelbak verlengd tot nabij het Zeewegviaduct. De weg loopt dan ongeveer 5 meter onder het maaiveldniveau. Bij de varianten 2 en 3 komt de Zanderijtunnel te vervallen. Het langzaam verkeer kan dan bij de Molentuinweg of bij de Zeeweg ongehinderd oversteken.

  Haalbaarheid
  Om de haalbaarheid van de drie opties te onderzoeken, wordt in overleg met Campri Vastgoed BV bekeken in welke mate de ontwikkeling van woningbouw in Duinvallei financieel kan bijdragen aan de herinrichting van dit deel van de N206. Volgens de planning zal het college de drie varianten met de bijbehorende begroting in het eerste kwartaal van 2014 voorleggen aan de gemeenteraad. Een aparte werkgroep van de gemeenteraad is betrokken bij het onderzoek naar de varianten. Als er meer duidelijk is over welke opties verder uitgewerkt kunnen worden, is ook de bevolking aan zet. De gemeente zal naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar starten met een participatietraject.

  Bereikbaarheid
  De nieuwe inrichting van de N206 maakt onderdeel uit van de noodzakelijke verbeterslag in de bereikbaarheid van de gemeente. Zowel gemeente Katwijk als provincie Zuid-Holland investering de komende jaren flink in de bereikbaarheid van Katwijk en de regio. Met de aanleg van de RijnlandRoute en de realisatie van een hoogwaardig openbaar vervoer wil de overheid de bereikbaarheid ook voor de toekomst zeker stellen.

  Reactie ChristenUnie
  De ChristenUnie is tevreden met de door het college toegezegde onderzoeken. Het was de wens van vrijwel alle partijen in de gemeenteraad om snel om de tafel te gaan zitten om de inpassing rond de Duinvallei te bespreken. Aan deze wens is nu gehoor gegeven. De raad wordt ook betrokken bij de verdere ontwikkeling van de plannen. Wat het meest in het oog springt is de variant waar de weg sterk verdiept wordt tot ca. vijf meter onder het maaiveld. Dit is een hele verbetering ten opzichte van de huidige situatie maar helaas blijft er nog wel sprake van een open tunnelbak. De aanbevelingen uit de second opinion spreken echter expliciet over een onderzoek naar ondertunneling of anders overkapping van de weg. De ChristenUnie is er van overtuigd dat deze breed gedragen wens meegenomen zal worden in het onderzoek en anders zeker ter sprake zal komen tijdens het periodiek overleg met de werkgroep van de raad.

  (bron: gemeente Katiwjk)