Geesje Haasnoot-de Mooij

foto Geesje Haasnoot-de Mooij

Woonplaats: Katwijk

Geboortedatum: 27 februari 1988

Commissie:

E-mail: geesjehaasnoot@gmail.com

Berichten van Geesje Haasnoot-de Mooij:

  ChristenUnie: zondagsrust, een sociale weldaad

  De gemeenteraad sprak afgelopen donderdag met een aantal ondernemers uit onze gemeente met een grootwinkelbedrijf die pleitten voor zondagsopenstelling rond de feestdagen. De ChristenUnie is tegen zondagsopenstelling, ook incidenteel, en verdedigt de zondag als een collectief rustpunt in de week voor de gehele samenleving.

  ChristenUnie raadslid Geesje Haasnoot-de Mooij: “Er zijn maatschappelijke waarden in het geding die niet direct economisch gewaardeerd kunnen worden. Een gezamenlijke rustdag is een sociale weldaad voor iedereen. Wij herkennen hierin de orde die God in de schepping heeft gelegd. Het geeft ons tijd voor elkaar, voor het gezin, kerkgang en ontspanning en is het waard verdedigd te worden”.


  Naast de maatschappelijke waarden die hier in het geding zijn is de ChristenUnie van mening dat de koopzondag ook vanuit economisch perspectief juist onverstandig is. Invoering van de koopzondag leidt meestal tot een voordeel voor grootwinkelbedrijven en een nadeel voor kleine bedrijven. De (kleine)ondernemer in Katwijk werkt al zes dagen per week. Die kan niet opboksen tegen grote ketens. De zondagsopenstelling kan daarom voor de middenstand in Katwijk funest zijn.

  De ChristenUnie vindt de gezondheid van onze lokale economie belangrijker dan de mogelijkheid voor de burger om ook op zondag te winkelen. De gedachte ‘ik bepaal zelf wel wanneer ik koop’ betekent in onze maatschappij ook ‘ik bepaal wanneer iemand voor mij klaar moet staan’. De vrijheid van de consument om op zondag aankopen te kunnen doen botst met de vrijheid van werknemers en ondernemers om een collectieve rustdag te beleven, stelt Haasnoot. “Daarom is het in ieders belang de zondag op waarde te schatten.”

  ChristenUnie: extra geld voor schoolgebouwen

  De ChristenUnie vindt het belangrijk dat onze kinderen in een veilige, schone en groene omgeving naar school kunnen. Daarom heeft de ChristenUnie bij de behandeling van de begroting gevraagd om meer geld voor nieuwbouw en renovatie van scholen.

  Uit onderzoek is gebleken dat veel schoolgebouwen in ons dorp sterk verouderd zijn. Er moeten daarom de komende jaren diverse scholen opnieuw gebouwd of gerenoveerd worden om te komen tot een blijvend verantwoorde onderwijshuisvesting. Daar ligt een grote uitdaging. De schoolbesturen hebben hier richting de ChristenUnie verschillende keren hun zorgen over geuit.

  De ChristenUnie heeft een motie ingediend om het college te verzoeken de komende jaren structureel geld toe te voegen aan de reserve ‘huisvesting onderwijs’ om een toereikend budget voor onderwijshuisvesting te waarborgen. Fractievoorzitter Gerard Mostert: “Hoeveel geld er precies nodig is weten we nog niet, maar we weten wel dat er te weinig geld gereserveerd is in de begroting voor deze enorme operatie. Regeren is vooruitzien. Daarom moet er meer geld bij en dat is nu gelukt!”. De ingediende motie is door de meerderheid van de raad aangenomen.

  ChristenUnie: Katwijk dementievriendelijk

  De fractie van ChristenUnie Katwijk heeft bij de algemene beschouwingen in 2016 middels een motie het college verzocht om met een voorstel te komen om van gemeente Katwijk in 2017 een dementievriendelijke gemeente te maken. Samen met het onderwerp eenzaamheidsbestrijding is dit door de gemeenteraad op de gemeentelijke agenda van 2017 gezet.

  In Nederland zal het aantal mensen met dementie in 25 jaar meer dan verdubbelen van 260.000 naar 540.000. Maar liefst zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis en wil daar ook graag blijven wonen. Gezien de drastische toename van het aantal mensen met dementie en de veranderingen in ons zorgstelsel wordt verwacht dat het aantal thuiswonende mensen met dementie zal stijgen naar tachtig procent. Dit zal meer en meer gaan zorgen voor een grote belasting van mantelzorgers.


  De gemeente Katwijk heeft het Welzijnskwartier gevraagd om een plan te ontwikkelen waarbij de lokale bestrijding van eenzaamheid van de grond komt en er een start wordt gemaakt om van Katwijk een dementievriendelijke gemeente te maken. In een Dementievriendelijke Gemeente (DVG) is aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Mensen met (beginnende) dementie worden actief ondersteund om zo lang en goed mogelijk mee te doen in onze gemeente. Inwoners en lokale partijen werken samen aan allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen moet vergroten.

  Er is geen vast stappenplan om een gemeente dementievriendelijk te maken. Er zal onderzoek worden gedaan naar wat er voor Katwijk nodig is om een dementievriendelijke gemeente te worden. Hierbij wordt samenwerking gezocht met verschillende organisaties om zo elkaars kennis te kunnen gebruiken. Een Quickscan Dementie die op dit moment van onze gemeente wordt gemaakt, moet lijden tot concrete adviezen en aanbevelingen voor dementievriendelijk welzijn in Katwijk. Volgende maand zal het Welzijnskwartier een conferentie organiseren voor alle betrokken partijen om aan de hand van deze adviezen en aanbevelingen concrete vervolgstappen te zetten.

  ChristenUnie Katwijk op campagne met kamerleden Joël Voordewind en Eppo Bruins

  Zaterdag 4 maart heeft ChristenUnie Katwijk de kamerleden Joël Voordewind en Eppo Bruins ontvangen in Katwijk. In de aanloop naar de verkiezingen vragen zij in hun campagne onder andere aandacht voor een samenleving die omziet naar elkaar en naar Gods schepping.

  Zorg voor de schepping is één van de kernwaarden van de ChristenUnie. De ChristenUnie wil investeren in toekomstige generaties en vraagt aandacht voor duurzame initiatieven. Daarom werd er allereerst een bezoek gebracht aan de Katwijkse reddingsbrigade. We werden hartelijk ontvangen door voorzitter Michael van der Plas. Hij vertelde ons meer over de duurzame technieken die zijn toegepast bij de bouw van de nieuwe reddingsposten. Door middel van zonnecollectoren kunnen zij hun water energieneutraal verwarmen. In de toekomst hopen zij ook zonnepanelen op de reddingsposten te plaatsen.Dergelijke initiatieven wil de ChristenUnie voor het voetlicht brengen. Op hun prachtige locatie reikte Joël Voordewind daarom een groene kaart uit aan KRB Katwijk. “Gezamenlijk dragen wij een grote verantwoordelijkheid voor de schepping. Met dit initiatief wordt gestreefd naar een duurzame toekomst, iets wat de ChristenUnie van harte toejuicht en vandaag heeft willen onderstrepen met een groene kaart” aldus Voordewind.

  Na deze mooie ontmoeting was het tijd om op bezoek te gaan bij mevrouw Ruwaard. Ondersteund door thuiszorg en omringd door haar familie kan zij met de gezegende leeftijd van 92 jaar nog zelfstandig wonen. Een mooi voorbeeld van een oudere die gezien en gewaardeerd wordt.

  Katwijk telt een grote groep ouderen. Veel van hen zijn vitaal en zetten zich nog dagelijks in voor onze samenleving. Anderen krijgen te maken met afname van gezondheid, mobiliteit en sociale contacten. De ChristenUnie vindt dat alle ouderen erbij horen en van betekenis zijn. De partij maakt zich zorgen over een samenleving waarin ouderen het gevoel krijgen dat hun leven zinloos is en waar er minder naar elkaar wordt omgekeken. Dit mag niet gebeuren, want ouderen zijn waardevol en juist zij verdienen een oorkonde. Daarom bezoekt de ChristenUnie ouderen en reikt met plezier een blauw lintje uit.
  Eppo Bruins: “Het is enorm belangrijk dat ouderen, mensen met een schat aan levenservaring, zich gewaardeerd voelen en dat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Mevrouw Ruwaard krijgt van ons een lintje om haar persoonlijk te laten merken dat we haar als ChristenUnie waarderen.” Met deze actie laat de ChristenUnie zien dat zij geloven in de kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen.

  ChristenUnie: afval scheiden mogelijk voor iedereen

  Onze gemeente scheidt zo zorgvuldig en duurzaam mogelijk het afval, op diverse plekken is het mogelijk om afval te brengen. Uiteraard iets wat de ChristenUnie heel belangrijk vindt. Ook het parkeerterrein naast supermarkt Hoogvliet in Rijnsburg biedt ook zo’n mogelijkheid. Nadat er voorheen voornamelijk hoge bakken stonden voor onder andere plastic en papier, is er nu aan de zijkant van het parkeerterrein een strook met metro-systeem containers geplaatst. Het ziet er allemaal netjes en overzichtelijk uit, de lage containers maakt het bovendien mogelijk dat mensen in een rolstoel, scootmobiel of rollator er ook bij kunnen.

  Zou je denken.

  Maar hier is een probleem. Doordat het trottoir waar de containers staan te smal is, en het trottoir bovendien geen verlaging heeft om erop te komen, is het voor deze mensen niet mogelijk om hun afval te deponeren. Heel jammer, want iemand in een scootmobiel kan niet zonder geholpen te worden z’n zakje vuil in de container doen.


  Raadlid Claudia Noort: “ik heb aan burgemeester en wethouders gevraagd of zij bereid zijn om eens polshoogte te gaan nemen op dit parkeerterrein, en, bereid zijn om de nodige aanpassingen te doen – en dan bedoel ik: verbreden van het trottoir en een verlaging of verlagingen aan te brengen – zodat de containers ook toegankelijk worden voor minder validen.” Wethouder Mostert reageerde positief: hij gaat polshoogte nemen, en is bereid de nodige maatregelen te treffen zodat minder validen er in het vervolg goed bij kunnen!

  ChristenUnie blij met komst Brownies & DownieS

  “Ontzettend leuk dat er in Katwijk een Brownies andDownieS wordt geopend. Ik kijk er nu al naar uit om daar te gaan lunchen.” Geesje Haasnoot, raadslid voor de ChristenUnie, is blij met de komst van de lunchroom-keten naar Katwijk. Vorige week maakte de Katwijkse Marlize van Duijn bekend dat zij een Brownies and DownieS vestiging gaat runnen in het centrum van Katwijk.

  In september 2016 gaf Marlize de gemeenteraad aan dat zij naar aanleiding van een artikel van de ChristenUnie over een mogelijke Browniesand Downies in Katwijk enthousiast was geworden. Haar oorspronkelijke idee was om in de nieuwe bibliotheek te starten, maar dat kan nog enkele jaren duren. In de tussentijd gaat zij haar droom vervullen aan het Noordeinde.

  Geesje Haasnoot: “Wij zijn er erg blij mee nadat we in 2014 aandacht hebben gevraagd voor sociale ondernemingen en ook actief ‘gelobbyd’ hebben om een Brownies and DownieS naar Katwijk te halen. Vanuit de ChristenUnie hebben we gesprekken gevoerd met de organisatie Brownies and DownieS, met de gemeente Katwijk, met geïnteresseerdevastgoedeigenaren en met enkele ondernemers.” Sociale ondernemingen zijn ondernemingen die streven naar maatschappelijke winst en niet alleen naar de hoogste financiële winst. Deze ondernemingen werken vooral met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een arbeidsbeperking. Bij Brownies and DownieS werken vooral mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking.

  Op initiatief van de ChristenUnie is in het gemeentelijk beleid opgenomen dat er jaarlijks minimaal één nieuwe sociale onderneming in Katwijk van start gaat. De gemeente gaat ook sociale ondernemingen uitnodigen met voorstellen te komen voor vestiging in Katwijk. Verder wordt bij reguliere ondernemers het sociaal ondernemerschap gestimuleerd en er wordt een proef gestart om bij een gemeentelijke aanbesteding gebruik te kunnen maken van een sociale onderneming. Op basis daarvan wordt bekeken of het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gewijzigd.

  Haasnoot: “Wij vinden het van groot belang dat mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking goed mee kunnen doen in onze samenleving en dus ook normale banen hebben. We zien gelukkig steeds meer projecten en ondernemingen komen waarbij talenten van mensen centraal staan. De ChristenUnie wil een samenleving waarin iedereen meetelt en zijn/haar talenten kan inzetten!”

  Christenunie: samen voor een groener Katwijk

  Ook 2017 komt gemeente Katwijk met het goede voornemen om onze leefomgeving merkbaar de vergroenen. Het afgelopen jaar is daar met diverse initiatieven al een goede start mee gemaakt.

  Fleur en kleur
  In 2016 zijn er op diverse plekken in de gemeente ‘hanging baskets’ geplaatst om zo meer fleur en kleur op straat aan te brengen. Vanuit verschillende bronnen is daar erg positief op gereageerd. Dit voorjaar (en komende jaren) zullen de hanging baskets daarom wederom worden opgehangen.

  Meedenken
  Samen met bewoners, bedrijven en instellingen kunnen we Katwijk groener maken. In het afgelopen jaar is er gedurende een aantal weken op verschillende plaatsen in de gemeente geflyerd met de oproep om met ideeën te komen voor de invulling van “Katwijk merkbaar groener”. Hier zijn verschillende ideeën op binnengekomen. Uit de ideeën is een selectie gemaakt van mogelijkheden om meer groen in de buitenruimte te realiseren. Zo wordt komend jaar de mogelijkheid gecreëerd voor inwoners om een zogenaamde plantenschaal/bak te adopteren. De gemeente plaatst deze en de bewoners zullen zorgdragen voor het onderhoud.

  Verstening
  Voor de ChristenUnie is het erg belangrijk dat er genoeg groen is in de leefomgeving en is daarom blij met deze initiatieven. Gemeente Katwijk geeft hier het goede voorbeeld.
  Het is van belang dat er wordt ingezet op de vergroening van zowel openbare als particuliere tuinen. Ook vergroening van particuliere tuinen is van algemeen belang. De verstening van onze tuinen hebben negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en het waterbeheer. Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. De overheid kan particulieren niet dwingen, maar wel bijdragen aan bewustwording. Ook hier gaat de gemeente Katwijk komend jaar mee aan de slag.