Atie Kuijt

foto Atie Kuijt

Woonplaats: Katwijk

Geboortedatum: 5 mei 1954

Commissie: Welzijn

E-mail: atie@christenuniekatwijk.nl

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Berichten van Atie Kuijt:

  ChristenUnie: Katwijks strand toegankelijk voor iedereen.

  Afgelopen zomer hebben weer veel mensen kunnen genieten van het Katwijkse strand, maar is ons prachtige strand voldoende toegankelijk voor mensen met een beperking? Want ook voor hen is het fantastisch om op het strand te zijn of om even uit te waaien vlak bij de zee. Afgelopen zomer hebben we het weer gezien: mensen met een rollator, met een scootmobiel of een invalide wagen gingen het strand op maar konden niet verder dan de lijn aangegeven op onderstaande foto.

  Andere gemeenten aan de kust, waaronder Den Haag/Scheveningen hebben wel geïnvesteerd in toegankelijke paden richting zee met een uitkijk-plateau bij de vloedlijn. Deze voorziening is ook in Katwijk waardevol voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Toegankelijkheid staat niet voor niets hoog in het vaandel van onze gemeente, ook als het gaat om vrijetijd-activiteiten. Denk aan de nominatie van Katwijk (bij de eerste vijf) als meest toegankelijke gemeente. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat een 50 meter langer pad met een uitkijk-plateau het strand toegankelijker maakt.

  Een ander punt van aandacht voor de ChristenUnie is het onderhoud van de paden die op het strand liggen. Maak je een wandeling op het strand op deze paden dan is het niet gemakkelijk, zeker niet als je een beperking hebt. Sommige stukken worden schoon gehouden, andere niet en weer andere paden zijn verdwenen onder het zand. De ChristenUnie heeft middels vragen dit punt onder de aandacht gebracht van het college en hoopt op een positieve reactie.

  De ChristenUnie neemt afscheid van wethouder Mostert en Van der Bent.

  Vorige week hebben Gerard Mostert sr en Klaas Jan van der Bent,  twee sterke wethouders, afscheid genomen van de gemeente Katwijk. Twee mooie mensen die vele jaren hun verantwoordelijkheid hebben genomen voor de Katwijkse samenleving en ook veel mochten bereiken.

  Gerard Mostert was decennialang een betrokken en gedreven raadslid en wethouder in Rijnsburg en later ook in Katwijk.De afgelopen acht jaar heeft hij zich als een rasechte bestuurder en leider, enorm ingezet om de decentralisatie van de zorg goed te laten verlopen. En dat is ook gebeurd, vanuit het uitgangspunt dat niemand naast de boot mocht vallen. Gerard Mostert was een no-nonsens wethouder, een man van de gewone taal, recht door zee, iemand met kennis van zaken en ook nog eens iemand die nee durfde te zeggen. Op bepaalde vragen zei hij gewoon: dat gaan we niet doen. Verfrissend, maar het kon ook nog wel eens stuiten op weerstand bij de raad. Gerard liet zich niet van de wijs brengen door opmerkingen van staatssecretaris Van Rijn en Mona Keijzer. Hij koos voor mensen, hij koos voor Katwijk. De ChristenUnie is dankbaar dat Gerard Mostert vele jaren verantwoordelijkheid heeft gedragen voor de gemeente Katwijk en dat hij nu van zijn rust mag gaan genieten samen met zijn vrouw Mieke. De ChristenUnie wenst hem en zijn familie Gods zegen toe.

  Klaas Jan van der Bent is zijn politieke carrière begonnen bij de RPF jongeren. Hij was raadslid vanaf 2002, fractievoorzitter vanaf 2007 en wethouder vanaf 2014. Ook Klaas Jan is een no-nonsens man, bij wie het echt ergens over moest gaan. Hij had scherpe doelen voor Katwijk voor ogen.Actief bij eigen onderwerpen, scherp in het debat en in de beantwoording aan de raad. Grote projecten heeft hij gerealiseerd en in gang gezet. De Duinvallei heeft een mooie bestemming gekregen, de Rijnland Route wordt gerealiseerd, op Nieuw Valkenburg komen woningen, naast veel groen en een Unmanned Valley voor de ontwikkeling van drones. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor Katwijk zeker ook als het gaat om werkgelegenheid. De ChristenUnie is trots en dankbaar dat ook Klaas Jan verantwoordelijkheid heeft gedragen en veel mocht betekenen voor Katwijk en de regio. De ChristenUnie wenst ook Klaas Jan samen met zijn vrouw Inge een fijne tijd, maar bovenal Gods zegen.

   

  Meerderheid van de gemeenteraad stemt voor motie Kinderpardon

  Afgelopen donderdag heeft de ChristenUnie een motie over het Kinderpardon ingediend. Met deze motie wil de ChristenUnie dat de gemeenteraad van Katwijk de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid oproept om te komen tot een oplossing voor de in de gemeenschap gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven. Dit kan bijvoorbeeld door de versoepeling van regels en een verbeterde procedure. De motie werd mede ondertekend door de PvdA, CDA, D66 en GB en kreeg steun van KiesKatwijk. Met de steun van deze partijen heeft de motie het gehaald. De SGP, VVD, DURF en Hart voor Katwijk stemden tegen de motie.

  De ChristenUnie diende de motie in omdat vanuit de Katwijkse samenleving steeds vaker vragen komen over wat de politiek kan betekenen voor de kinderen die al langer dan vijf jaar in het AZC in Katwijk verblijven. De ChristenUnie wil opkomen voor kinderen die in Katwijk geworteld zijn, onze taal spreken, hier naar school en kerk gaan, sporten en studeren.

  De motie van de ChristenUnie was een reactie op de internetactie van Frank van Delft en Martin Noort, waar zij burgers van Katwijk oproepen hun handtekening te plaatsen voor een soepeler Kinderpardon. Meer dan vierhonderd handtekeningen zijn door de inwoners van de gemeente Katwijk geplaatst. De petitie werd voorafgaand aan de raadsvergadering overhandigd aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

  De ChristenUnie is dankbaar dat in onze gemeenschap veel wordt gedaan voor de gezinnen in het AZC. Veel vrijwilligers zetten zich in voor deze groep met veel liefde en aandacht. De politiek kan niet achterblijven en doet daarom via deze motie een oproep aan de staatssecretaris.

   

  Grote stap naar woningbouw op Valkenburg

  De uitgangspunten voor de eerste woningbouwlocatie op voormalig vliegkamp Valkenburg zijn vastgesteld door het college. Eind mei wordt deze concrete stap naar woningbouw besproken met de gemeenteraad. Op de zogenoemde startlocatie nabij het VIP-gebouw moeten 1000 tot 1500 woningen met voorzieningen worden gebouwd. Uit de uitgangspunten spreekt de inmiddels bekende grote ambitie van de gemeente. Wethouder Klaas Jan van der Bent: “Dit is een grote stap voorwaarts richting de broodnodige woningbouw. Kwalitatief hoogwaardig op het gebied van uitstraling, veel groen, fijne verblijfplaatsen en duurzaam in materiaal- en energiegebruik. Deze eerste wijk biedt plek aan de pioniers van de nieuwe locatie.  Met de ambitie van Katwijk voor Unmanned Valley een stukje verderop kan dit een echte wijk van de toekomst worden.”

  Voor deze Nota van uitgangspunten is gebruik gemaakt van een aantal belangrijke documenten. Uiteraard vormt het Masterplan Projectlocatie Valkenburg hiervoor de basis. Tevens is de Integrale Ruimtelijke Verkenning gebruikt. Deze verkenning is samen met Wassenaar gemaakt en levert optimalisaties van het Masterplan. Naast de verbeterde regionale samenwerking, kan ook de potentiele kwaliteitsverhoging die met de IRV bereikt kan worden, rekenen op een positieve weerklank bij de provincie.  Het traject om de IRV verder te concretiseren loopt parallel aan het traject om de eerste woningen in het najaar van 2020 op te leveren. Op deze startlocatie komen hoe dan ook huizen. De uitgangspunten zijn in samenhang met de IRV. Het verdere traject van de IRV zorgt voor samenhang van deze eerste wijk en de rest van het gebied.

  Het verdere proces

  Deze uitgangspunten worden besproken in de gemeenteraad. Het is belangrijk dat de nieuwe gemeenteraad een uitspraak doet over de kwaliteitsambitie van deze eerste wijk op Valkenburg. Vervolgens dient deze nota als basis voor het verder uitwerken van het zogenoemde stedenbouwkundig kader. Dit kader zal door het Rijksvastgoedbedrijf  en de gemeente Katwijk gebruikt worden om de plannen die uit de markt komen vervolgens te toetsen. De gemeente wil bij de uitwerking van het stedenbouwkundig kader diverse belanghebbenden betrekken.  Een eerste plan hiervoor is nu in voorbereiding. Uitgangspunt is in ieder geval dat op korte termijn de participatie rondom de eerste nieuwe woonwijk zal worden opgestart.

  Katwijkse watersamenwerking van start

  Gemeente Katwijk, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 17 april de handtekeningen gezet onder de Strategische Samenwerkingsagenda. Hiermee maken de drie partijen de afspraak om de uitdagingen rond water in de gemeente gezamenlijk aan te gaan.

  Katwijk, Dunea en Rijnland werken al veel samen, bijvoorbeeld bij nieuwbouw van woningen, beheer en onderhoud in de afvalwaterketen en bij kustversterkingsprojecten. Toch denken zij dat er nog meer samenwerking nodig is de komende jaren. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Water is actueler dan ooit. Met nieuwe uitdagingen als klimaatverandering en bevolkingsgroei, is het belangrijk om de impact te verkennen en plannen te maken om samen op nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen. Zo bereiden we Katwijk beter voor op de toekomst.’

  Overzicht & efficiency“Katwijk is bij uitstek de plek waar je ziet hoe we in Nederland met water omgaan,” zo verklaart hoogheemraad van Rijnland Martine Leewis. “Kijk naar het uitwateringsgemaal, Kustwerk Katwijk en de drinkwatervoorziening vanuit de duinen. De toekomst vraagt weer nieuwe oplossingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met extreme regenbuien? Kunnen we in de nieuwe duurzame wijk Valkenburg samen innovaties op het gebied van afvalwater toepassen? Op al deze onderwerpen gaan we ons gezamenlijk richten.”

  Fijne leefomgeving“We kijken waar winst zit in samenwerking,” vertelt Wim Drossaert, directeur van Dunea. “We kijken samen naar de waterkwaliteit van de Oude Rijn en het Valkenburgse Meer. Hoe kan waterkwaliteit straks beter bijdragen aan een fijne leefomgeving? Als drinkwaterbedrijf weten we als geen ander hoe belangrijk schoon zoet water is. Maar ook als natuurbeheerder zien we toegevoegde waarde in de samenwerking. Met een wandelroute rond Katwijk, door het Nationaal Park Hollands Duinen, kun je alle aspecten van water goed zien en ervan genieten.”

   

  Wat voor samenleving wil je in Katwijk?

  De ChristenUnie kiest voor een waardevolle samenleving:
  – waar goede zorg voor jong en oud voorop staat
  – waar we knokken voor kwetsbaren
  – waar we gezinsvriendelijk beleid voeren
  – waar we samen zorgen voor Gods schepping
  – waar winkels op zondag gesloten blijven
  – met passende en betaalbare woningen

  Maak het verschil en stem 21 maart op een van de kandidaten van de ChristenUnie!

  Nieuwe bibliotheek

  In verkiezingsdebatten en in de gesprekken op straat komt regelmatig de bibliotheek aan de orde. Het standpunt van de ChristenUnie Katwijk ten aanzien van de bibliotheek is helder. De eerste voorkeur van de ChristenUnie voor een toekomstgerichte bibliotheek ging uit naar het Baljuwplein. Daarvoor was echter geen draagvlak in de gemeenteraad.

  bibliotheek

   

  Toen de keuze (bijna raadsbreed) viel op de Noordzeepassage heeft de raad als eis gesteld dat er een grondig onderzoek moet plaatsvinden en dat de kosten niet boven de € 11 miljoen mogen uitkomen. Daarover is een motie ingediend, bijna door de hele raad ondersteund. De ChristenUnie heeft het resultaat van onderzoeken nauwlettend en vanuit onze controlerende taak kritisch gevolgd. Er zijn bij de ChristenUnie twijfels of het nu voorliggende plan wel binnen het budget kan worden gerealiseerd. De wethouder heeft mede daarom toegezegd om een zgn. ‘second opinion’ te laten uitvoeren om te toetsen of de bouwkosten realistisch zijn begroot. Als zou blijken dat de bouwrealisatie binnen het budget niet haalbaar is of dat er andere onoverkomelijke problemen aan dit plan in de Noordzeepassage kleven, moet er naar een andere locatie worden gekeken.