Archieven voor Nieuws

De gemeente Katwijk start een onderzoek naar een verbod voor vrachtverkeer in de Rijnsburgse Brouwerstraat. In de Brouwerstraat wordt nog steeds te hard gereden. Daarnaast zorgen de vele vrachtwagens door de straat voor overlast en een onveilig gevoel. Met de aanleg van de rotonde op de Noordwijkerweg, pas geopend door wethouder Klaas Jan van der Bent, is dit het juiste moment voor het onderzoek naar een vrachtwagenverbod, dat een verbetering van de verkeerssituatie dichterbij moet brengen.

‘De ChristenUnie vindt een goede verkeersdoorstroming belangrijk. Dat mag echter niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Door nu een vrachtwagenverbod te onderzoeken werken we aan een veilig en bereikbaar Rijnsburg’ aldus raadslid Ton de Vries.

Belangrijk bij het onderzoek naar een vrachtwagenverbod door de Brouwerstraat is dat ook ondernemers en omwonenden worden meegenomen in het onderzoek. Samen kunnen we Rijnsburg veilig maken!

Onlangs maakte de ChristenUnie Katwijk bekend dat Gerard Mostert jr. de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gaat aanvoeren. Nu is ook de volledige kandidatenlijst bekend gemaakt. Het bestuur en de leden van de ChristenUnie hebben gekozen voor een kandidatenlijst met ervaring en nieuw bloed. De lijst bestaat uit getalenteerde mannen en vrouwen met herkenbaarheid in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.


Atie Kuijt is op plaats 2 de eerste vrouw op de lijst. Zij combineert haar politieke ervaring met veel kennis van zaken over zorg, onderwijs en vrijwilligerswerk in onze gemeente. Nieuw op de lijst, op nummer 3, is politiek talent Robert Haasnoot. Hij is financieel specialist en lid van de schaduwfractie. Rasechte Valkenburger en raadslid Ton de Vries staat op plaats 4. Raadslid Geesje Haasnoot-de Mooij volgt op plek 5. Op plaats 6 en 7 staan nieuwkomers Ben van der Plas (werkzaam in de zorg, actief in de ondernemingsraad en lid schaduwfractie) en Robert-Jan van Rijn (huisarts en lid CU-denktank). Machiel van der Bent staat op plaats 8. Hij is projectmanager en campagnecoördinator voor de partij. Op plaats 9 en 10 staan Aad Rasenberg en Gerben Huisman uit Rijnsburg. Zij zijn respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van ChristenUnie-Katwijk. Op plaats 11 staat Mirjam Klok uit Rijnsburg. Zij is op diverse vlakken actief in het verenigingsleven van onze gemeente. De zittende raadsleden Jaap Oudes en Claudia Noort-Verhoef hebben de voorkeur gegeven aan een niet-verkiesbare plaats op de lijst.

De volledige kandidatenlijst kunt u hier inzien: lijst CU GR2018 website

Beveiligd: Wethouder Klaas Jan van der Bent opent nieuwe rotonde

Atie Kuijt —  8 december 2017 — Geef je wachtwoord om reacties te bekijken

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Op vrijdag 24 november jl. heeft de fractie van de ChristenUnie een bezoek gebracht aan De Brug, GGZ instelling voor verslavingszorg aan de Schaepmanstraat en aan de werkervaringsplaats De Kringloop in het Heen. Gesproken over wat De Brug nu doet op het gebied van verslavingszorg, maar ook over hun plannen voor de toekomst.

De Brug is uitgegroeid tot een professionele organisatie met veel vrijwilligers en is een belangrijke speler binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de gemeente Katwijk. Er wordt hulp geboden aan mensen ouder dan 18 jaar. Denk hierbij aan ambulante hulp, deeltijdbehandeling of groepsbehandelingen, maar ook aan hulp bij wonen (woonbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen en doorstroomwoningen). Ook ex-verslaafden en ex-gedetineerden worden geholpen bij het opbouwen van een stabiel, gezond en ‘nieuw” leven. Samen met taakstraffers en mensen met een uitkering biedt De Kringloop een plek om werkervaring op te doen met de hoop dat zij uitstromen naar een reguliere baan. Het is geweldig om even op adem te komen in het inloophuis voor een heerlijke maaltijd, een praatje en een bakje koffie.

 

Helaas hebben ook jongeren onder de 18 jaar steeds meer te maken met een alcohol, drugs of gameverslaving. De ChristenUnie is van mening dat nagedacht moet worden welke hulp geboden kan worden aan deze doelgroep. Met de directeur van De Brug, Jan Willem Ypma is gesproken welke rol De Brug hierin zou kunnen hebben. Ook de rol van ouders kwam aan de orde. Hoe kan het programma gericht op ouders voor deze doelgroep worden ingezet. Hierover zal verder worden doorgesproken.

De ChristenUnie kijkt terug op een werkbezoek bij een organisatie met oog voor kwetsbare mensen en is trots op en dankbaar met deze mooie organisatie van gedreven professionals en betrokken vrijwilligers.

 

De ChristenUnie heeft in 2015 het college gevraagd om te investeren in het voorkomen van vechtscheidingen. Het college heeft dit onderwerp opgepakt en besloten om een aantal extra maatregelen te nemen en hiervoor geld vrij te maken. De ChristenUnie is blij met deze investering en aanpak van het college.

Het is algemeen bekend dat een deel van de echtscheidingen uitloopt op een vechtscheiding, waarbij de belangen van kinderen uit het oog worden verloren. Door het vroegtijdig ondersteunen van kinderen en hun ouders bij (dreigende) scheidingen kunnen huwelijken worden gered en kan voorkomen worden dat kinderen (later) in de problemen komen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die bij vechtscheidingen zijn betrokken vaker gedragsproblemen hebben en achterstand in hun ontwikkeling (cognitief en sociaal-emotioneel) oplopen.

In de gemeente Katwijk zijn jaarlijks ongeveer 70 kinderen betrokken bij een vechtscheiding. Het college wil er aan werken om vechtscheidingen te voorkomen en neemt een aantal belangrijke stappen in samenwerking met de Jeugd- en Gezinsteams, die op dit gebied beter zullen worden geschoold.

Op dit moment is onvoldoende bekend welke risicofactoren kunnen leiden tot een vechtscheiding, wat betekent dat nader onderzoek nodig is. Dit onderzoek zal door het college worden opgepakt zodat daaruit lessen kunnen worden gehaald ter voorkoming van (v)echtscheidingen. Ook wordt er duidelijk informatiemateriaal ontwikkeld zodat ouders zich goed bewust zijn van de consequenties van een scheiding. Tegelijkertijd zal mediation als instrument bij (v)echtscheidingen worden ingezet en zal worden gekeken naar de mogelijkheden voor huisvesting voor de vertrekkende partner. De gemeente heeft reeds een hulpaanbod om echtscheidingen te voorkomen: gezinsgesprekken/-therapie, relatiegesprekken/-therapie, relatiecursussen en cursussen ter voorbereiding op het ouderschap.

De ChristenUnie is dankbaar met de extra stappen die worden genomen en hoopt dat deze aanpak ertoe zal leiden dat minder kinderen in de problemen komen.

Tijdens de ledenvergadering van ChristenUnie Katwijk is Gerard Mostert jr. (28) door de leden verkozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden gehouden. Hij is op dit moment al de fractievoorzitter van de partij.

Gerard Mostert jr. is getrouwd, opgegroeid in Rijnsburg en nu woonachtig in Katwijk. Naast zijn inzet voor ChristenUnie Katwijk, is hij werkzaam als projectmedewerker bij ProDemos in Den Haag. Gerard: ‘Als christelijk-sociale partij, willen we verder bouwen aan een waarde(n)volle samenleving in Katwijk. Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen’.

De gemeenteraad sprak afgelopen donderdag met een aantal ondernemers uit onze gemeente met een grootwinkelbedrijf die pleitten voor zondagsopenstelling rond de feestdagen. De ChristenUnie is tegen zondagsopenstelling, ook incidenteel, en verdedigt de zondag als een collectief rustpunt in de week voor de gehele samenleving.

ChristenUnie raadslid Geesje Haasnoot-de Mooij: “Er zijn maatschappelijke waarden in het geding die niet direct economisch gewaardeerd kunnen worden. Een gezamenlijke rustdag is een sociale weldaad voor iedereen. Wij herkennen hierin de orde die God in de schepping heeft gelegd. Het geeft ons tijd voor elkaar, voor het gezin, kerkgang en ontspanning en is het waard verdedigd te worden”.


Naast de maatschappelijke waarden die hier in het geding zijn is de ChristenUnie van mening dat de koopzondag ook vanuit economisch perspectief juist onverstandig is. Invoering van de koopzondag leidt meestal tot een voordeel voor grootwinkelbedrijven en een nadeel voor kleine bedrijven. De (kleine)ondernemer in Katwijk werkt al zes dagen per week. Die kan niet opboksen tegen grote ketens. De zondagsopenstelling kan daarom voor de middenstand in Katwijk funest zijn.

De ChristenUnie vindt de gezondheid van onze lokale economie belangrijker dan de mogelijkheid voor de burger om ook op zondag te winkelen. De gedachte ‘ik bepaal zelf wel wanneer ik koop’ betekent in onze maatschappij ook ‘ik bepaal wanneer iemand voor mij klaar moet staan’. De vrijheid van de consument om op zondag aankopen te kunnen doen botst met de vrijheid van werknemers en ondernemers om een collectieve rustdag te beleven, stelt Haasnoot. “Daarom is het in ieders belang de zondag op waarde te schatten.”

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat onze kinderen in een veilige, schone en groene omgeving naar school kunnen. Daarom heeft de ChristenUnie bij de behandeling van de begroting gevraagd om meer geld voor nieuwbouw en renovatie van scholen.

Uit onderzoek is gebleken dat veel schoolgebouwen in ons dorp sterk verouderd zijn. Er moeten daarom de komende jaren diverse scholen opnieuw gebouwd of gerenoveerd worden om te komen tot een blijvend verantwoorde onderwijshuisvesting. Daar ligt een grote uitdaging. De schoolbesturen hebben hier richting de ChristenUnie verschillende keren hun zorgen over geuit.

De ChristenUnie heeft een motie ingediend om het college te verzoeken de komende jaren structureel geld toe te voegen aan de reserve ‘huisvesting onderwijs’ om een toereikend budget voor onderwijshuisvesting te waarborgen. Fractievoorzitter Gerard Mostert: “Hoeveel geld er precies nodig is weten we nog niet, maar we weten wel dat er te weinig geld gereserveerd is in de begroting voor deze enorme operatie. Regeren is vooruitzien. Daarom moet er meer geld bij en dat is nu gelukt!”. De ingediende motie is door de meerderheid van de raad aangenomen.

Katwijk raakt steeds verder volgebouwd. De schaarse groene plekjes worden gebruikt om nieuwe woningen te bouwen. Waarom? Omdat er veel vraag is naar woningen in onze gemeente en in onze regio.

De ChristenUnie wil dat we stoppen met de ongebreidelde groei en het bebouwen van de groene ruimte die we nog hebben. Tegelijkertijd willen we ook dat er zoveel mogelijk woningen blijven voor de Katwijkers. Daarom heeft de ChristenUnie fractie een motie in gediend om woningen te bouwen waarbij de schaarse grond ruimtelijk effectief wordt benut voor zowel woningen als groen.

Fractievoorzitter Gerard Mostert hierover: ’De komende jaren zijn er woningen nodig voor starters en ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen. Daar moet een plek voor worden gevonden. Maar daar moet wel goed over nagedacht worden. Als ik zie dat Dunavie flats sloopt aan de Hoorneslaan en daar ongeveer evenveel woningen voor terug zet denk ik dat dit onverstandig gebruik is van de schaarse ruimte. Daarom moet er een Deltaplan komen dat niet alleen meer woningen mogelijk maakt maar ook de omgeving verbetert. Daarnaast staan we voor een enorme opgave als het gaat om het verduurzamen van de woningvoorraad. Alle woningen die nu worden gebouwd moeten energieneutraal en gasloos worden opgeleverd. Anders gaan we de opgave die we hebben met elkaar niet halen.’

De motie werd door de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017

Voorzitter,

Een nieuw kabinet en gemeenteraadsverkiezingen op komst. Je zou zomaar terug willen kijken naar al dat moois wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Maar de ChristenUnie wil vooral vooruit kijken. Vanuit het besef dat we in Gods schepping zijn aangesteld om te dienen willen we als ChristenUnie politici voor die wereld zorgen en onze verantwoordelijkheid nemen. Nu en in de toekomst. En dat is lang niet altijd makkelijk. Zoals een van mijn voorgangers Hans ten Hove het ooit zei: ‘Christelijke politiek is geen vrome leus, maar moet uitvoering vinden in de keuzes die een partij maakt.’

Waardevol leven

Voorzitter, als Christenpoliticus hebben we een opdracht. Dienen in Gods schepping. Zorgen voor de schepping en voor elkaar. Daarom komen we op voor het leven, want het leven is waardevol. Het leven hebben we gekregen van God en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Omzien naar elkaar en goede zorg, dat is wat we in Katwijk willen. Het is daarom goed om te zien dat we de afgelopen jaren de enorme opgave van de drie decentralisaties goed hebben doorstaan. We hebben geld gereserveerd om de mogelijke tegenslagen te kunnen verwerken en wat de ChristenUnie betreft blijven we dat ook doen. We gaan na de bezuinigingen vanuit het rijk niet verder bezuinigen op hulp aan de allerzwaksten. Dat hebben we de afgelopen jaren niet gedaan en dat doen we de komende jaren ook niet. Tegelijkertijd is er nog een hoop werk te doen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de veranderingen in de GGZ. Van de politie horen we dat er vaak moet worden uitgerukt om situaties met verwarde personen aan te pakken. Tegelijkertijd zien we dat de maatschappelijke opvang straks door ons als gemeente moet worden georganiseerd.  Wat gaat het college doen om deze opgave op een goede en verantwoorde manier in de Katwijkse samenleving te kunnen realiseren?

We hebben als ChristenUnie de afgelopen jaren vaak aandacht gevraagd voor de mensen die niet zo makkelijk meekomen in onze samenleving. We noemen dat ook wel een inclusieve samenleving. En dat begint gewoon met een bereikbaar winkelcentrum en stoepen die behoorlijk begaanbaar zijn voor mensen met een rolstoel of rollator. Goed om te zien dat het college werk maakt van een inclusieve samenleving. Kan het college aangeven op welke plaatsen hier de komende maanden invulling aangeven gaat worden? Verder lezen…