Archieven voor Nieuws

De fractie van de ChristenUnie heeft van het bestuur van Stichting Voedselbank Katwijk (VBK) vernomen dat zij haar onderkomen in de loop van 2019 zal kwijtraken. Als gevolg van wijkvernieuwing zal de huidige locatie aan de Petronella van Saxenstraatin Rijnsburg worden gesloopt. Er is op dit moment nog geen zicht op nieuwe huisvesting. De ChristenUnie heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Voedselbank Katwijk voorziet iedere week tussen de 135 en 155 Katwijkse gezinnen die leven onder de armoedegrens van een voedselpakket. In tegenstelling tot veel andere voedselbanken kan Voedselbank Katwijk iedere week verse groente en fruit meegegeven aan hun klanten. Er zijn 10 kappers verbonden aan Voedselbank Katwijk die eens in de 6-8 weken een gratis knipbeurt aanbieden. Daarnaast verstrekt VBK klein huisraad en kleding. Dit particuliere initiatief draait op de inzet van 80 vrijwilligers en op ondersteuning door middel van donaties, giften en subsidie. De Voedselbank werkt in het kader van de schuldhulpverlening nauw samen met diverse partners zoals gemeente Katwijk, Kwadraad, Grip op de Knip, huisartsen en wijkteams.  

Sinds 2009 heeft woningbouwvereniging Dunavie in de huisvesting van de voedselbank voorzien tegen een sterk gereduceerde huur. Dunavie heeft echter geen geschikt aanbod dat past bij de behoeften van de Voedselbank om hen opnieuw in huisvesting te kunnen voorzien. In de particuliere verhuur is er momenteel geen huuraanbod dat binnen de financiële armslag van de voedselbank past. De huidige locatie is de derde locatie van Voedselbank Katwijk. Eind 2019 moet het huidige gebouw worden verlaten. Het bestuur van de Voedselbank is op zoek naar een locatie waar ze minimaal zo’n 10 jaar kunnen blijven.

ChristenUnie raadslid Ben van der Plas heeft het college gevraagd of het bereid is de Voedselbank Katwijk actief te ondersteunen bij hun zoektocht naar geschikte huisvesting.  Naast het behartigen van de belangen van de Voedselbank binnen de Katwijkse politiek onderschrijft de ChristenUnie de oproep aan Katwijkse ondernemers en burgers om mee te denken.

Afgelopen zomer hebben weer veel mensen kunnen genieten van het Katwijkse strand, maar is ons prachtige strand voldoende toegankelijk voor mensen met een beperking? Want ook voor hen is het fantastisch om op het strand te zijn of om even uit te waaien vlak bij de zee. Afgelopen zomer hebben we het weer gezien: mensen met een rollator, met een scootmobiel of een invalide wagen gingen het strand op maar konden niet verder dan de lijn aangegeven op onderstaande foto.

Andere gemeenten aan de kust, waaronder Den Haag/Scheveningen hebben wel geïnvesteerd in toegankelijke paden richting zee met een uitkijk-plateau bij de vloedlijn. Deze voorziening is ook in Katwijk waardevol voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Toegankelijkheid staat niet voor niets hoog in het vaandel van onze gemeente, ook als het gaat om vrijetijd-activiteiten. Denk aan de nominatie van Katwijk (bij de eerste vijf) als meest toegankelijke gemeente. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat een 50 meter langer pad met een uitkijk-plateau het strand toegankelijker maakt.

Een ander punt van aandacht voor de ChristenUnie is het onderhoud van de paden die op het strand liggen. Maak je een wandeling op het strand op deze paden dan is het niet gemakkelijk, zeker niet als je een beperking hebt. Sommige stukken worden schoon gehouden, andere niet en weer andere paden zijn verdwenen onder het zand. De ChristenUnie heeft middels vragen dit punt onder de aandacht gebracht van het college en hoopt op een positieve reactie.

De situatie op sportpark de Middelmors gaat de laatste weken zienderogen achteruit. Het vandalisme dat tijdens onbemande uren plaatsheeft, brengt steeds meer schade aan de thuishaven van Rijnsburgse Boys aan. Naast het gebroken glaswerk en scootersporen op de velden en de vernielingen daaromheen worden er steeds meer lege zakjes marihuana en sinds kort ook lachgaspatronen gevonden.

Laatst probeerden enkele hangjongeren zelfs de daken van het kantinegebouw te betreden. “Een volslagen onwenselijke situatie”, aldus CDA-fractievoorzitter Barend Tensen. “Het voetbalseizoen staat weer voor de deur. Normaal gesproken een vreugdevolle periode voor jong en oud, nu maakt de club zich terecht zorgen. Eerder meldden ook de buren, korfbalvereniging Madjoe en de Rijnsburgse IJsclub, overlast en schade van ongewenste bezoekers. Zeker nu het weer eerder donker gaat worden ontstaat het risico dat er overlap ontstaat met de vertrekkende jeugd nadat ze getraind hebben en het moment dat de hangjongeren aankomen.” Op dit moment voelen bestuursleden zelfs de noodzaak om per toerbeurt het terrein, in ieder geval tot 21:00 uur ‘s avonds, te controleren. Dit heeft gelukkig effect, toch zoekt de vereniging druk naar een permanente oplossing. Het afgelegen karakter van het terrein blijft ernstig vandalisme in de hand werken.

Enkele weken terug vroeg het CDA er samen met ChristenUnie al aandacht voor bij het college. Specifiek worden er vragen gesteld over de mogelijkheden om een permanente beheerder in de leegstaande ruimte boven de kantine te vestigen, een initiatief van Rijnsburgse Boys zelf. Het is nog even afwachten op de reactie van het college. Ton de Vries (fractievoorzitter CU): “Hoe dan ook is het noodzakelijk dat hier snel een oplossing voor komt. Veiligheid is een absolute basisvoorwaarde en van de sportaccommodaties in onze gemeente blijf je gewoon af.”

 

Vorige week hebben Gerard Mostert sr en Klaas Jan van der Bent,  twee sterke wethouders, afscheid genomen van de gemeente Katwijk. Twee mooie mensen die vele jaren hun verantwoordelijkheid hebben genomen voor de Katwijkse samenleving en ook veel mochten bereiken.

Gerard Mostert was decennialang een betrokken en gedreven raadslid en wethouder in Rijnsburg en later ook in Katwijk.De afgelopen acht jaar heeft hij zich als een rasechte bestuurder en leider, enorm ingezet om de decentralisatie van de zorg goed te laten verlopen. En dat is ook gebeurd, vanuit het uitgangspunt dat niemand naast de boot mocht vallen. Gerard Mostert was een no-nonsens wethouder, een man van de gewone taal, recht door zee, iemand met kennis van zaken en ook nog eens iemand die nee durfde te zeggen. Op bepaalde vragen zei hij gewoon: dat gaan we niet doen. Verfrissend, maar het kon ook nog wel eens stuiten op weerstand bij de raad. Gerard liet zich niet van de wijs brengen door opmerkingen van staatssecretaris Van Rijn en Mona Keijzer. Hij koos voor mensen, hij koos voor Katwijk. De ChristenUnie is dankbaar dat Gerard Mostert vele jaren verantwoordelijkheid heeft gedragen voor de gemeente Katwijk en dat hij nu van zijn rust mag gaan genieten samen met zijn vrouw Mieke. De ChristenUnie wenst hem en zijn familie Gods zegen toe.

Klaas Jan van der Bent is zijn politieke carrière begonnen bij de RPF jongeren. Hij was raadslid vanaf 2002, fractievoorzitter vanaf 2007 en wethouder vanaf 2014. Ook Klaas Jan is een no-nonsens man, bij wie het echt ergens over moest gaan. Hij had scherpe doelen voor Katwijk voor ogen.Actief bij eigen onderwerpen, scherp in het debat en in de beantwoording aan de raad. Grote projecten heeft hij gerealiseerd en in gang gezet. De Duinvallei heeft een mooie bestemming gekregen, de Rijnland Route wordt gerealiseerd, op Nieuw Valkenburg komen woningen, naast veel groen en een Unmanned Valley voor de ontwikkeling van drones. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor Katwijk zeker ook als het gaat om werkgelegenheid. De ChristenUnie is trots en dankbaar dat ook Klaas Jan verantwoordelijkheid heeft gedragen en veel mocht betekenen voor Katwijk en de regio. De ChristenUnie wenst ook Klaas Jan samen met zijn vrouw Inge een fijne tijd, maar bovenal Gods zegen.

 

De fractie van de ChristenUnie heeft Ton de Vries gekozen als voorzitter. De vacature was ontstaan door het vertrek van Gerard Mostert jr, die donderdag 5 juli als wethouder namens de ChristenUnie zal toetreden tot het nieuwe college. Valkenburger De Vries (59) is sinds 2014 lid van de gemeenteraad en wil zich als fractievoorzitter inzetten voor een blijvend herkenbare, stabiele en betrokken ChristenUnie in de Katwijkse samenleving.

De ChristenUnie heeft 5 zetels in de gemeenteraad en maakt evenals vorige periode deel uit van het college van B&W. Als fractielid wordt Mostert opgevolgd door Ben van der Plas (45) die staat te trappelen om zich in te zetten voor de Katwijkers en hun leefomgeving.

 

De onderhandelaars van CDA, ChristenUnie, SGP en GemeenteBelangen hebben een akkoord bereikt over het vormen van een coalitie voor de raadsperiode 2018-2022. De partijen presenteren een akkoord waarmee zij de uitdagingen van de komende jaren willen aangaan. Belangrijk speerpunt blijft om goede zorg voor iedereen te blijven leveren. Uitgangspunt is en blijft dat niemand tussen wal en schip belandt. Verder wil de coalitie voldoende en ook betaalbare woningen realiseren voor de inwoners van Katwijk. Ook gaat er geïnvesteerd worden in een groene en duurzame gemeente. In een open bestuursstijl wil de ChristenUnie graag haar verantwoordelijkheid nemen om de komende jaren zowel in het college als in de gemeenteraad het goede te zoeken voor de gemeente Katwijk en haar inwoners.

De partijen zien uit naar een constructieve samenwerking, zowel met elkaar als met de andere partijen in de raad.

Namens de ChristenUnie zal Gerard Mostert toetreden als Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen. Mostert is inmiddels zes jaar raadslid in de gemeente Katwijk waarvan de laatste twee jaar als fractievoorzitter van de ChristenUnie Katwijk. De afgelopen jaren heeft hij zich gemanifesteerd op verschillende dossiers waar hij nu in zijn nieuwe functie de verantwoordelijkheid voor mag nemen.

Hij neemt de portefeuille over van vertrekkend wethouder Klaas Jan van der Bent. Vier jaar geleden was de nood aan de man toen er na een formatiecrisis geen kandidaat bleek te zijn voor deze portefeuille. De partijen hebben toen een beroep gedaan op Van der Bent om als tweede wethouder namens de ChristenUnie aan te treden. De uitdagingen rond de Westerbaan, Duinvallei, Projectlocatie Valkenburg en de RijnlandRoute waren zo groot dat hij die verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Deze dossiers zijn de afgelopen periode weer op de rit gezet. Nu de ChristenUnie met Mostert een uitstekende kandidaat heeft die dit werk voort kan zetten, keert hij met een gerust hart en veel energie weer terug naar het bedrijfsleven.

De andere wethouder Gerard Mostert sr. zal ook het college verlaten en van een welverdiend pensioen gaan genieten. De afgelopen acht jaar heeft Mostert sr. zich met name ingezet voor de kwetsbaren in de samenleving en daadkrachtig de transformatie in het sociale domein opgepakt. Mede dankzij zijn inzet is het motto in Katwijk “Niemand tussen wal en schip” ook bewaarheid geworden

Afgelopen donderdag heeft de ChristenUnie een motie over het Kinderpardon ingediend. Met deze motie wil de ChristenUnie dat de gemeenteraad van Katwijk de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid oproept om te komen tot een oplossing voor de in de gemeenschap gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven. Dit kan bijvoorbeeld door de versoepeling van regels en een verbeterde procedure. De motie werd mede ondertekend door de PvdA, CDA, D66 en GB en kreeg steun van KiesKatwijk. Met de steun van deze partijen heeft de motie het gehaald. De SGP, VVD, DURF en Hart voor Katwijk stemden tegen de motie.

De ChristenUnie diende de motie in omdat vanuit de Katwijkse samenleving steeds vaker vragen komen over wat de politiek kan betekenen voor de kinderen die al langer dan vijf jaar in het AZC in Katwijk verblijven. De ChristenUnie wil opkomen voor kinderen die in Katwijk geworteld zijn, onze taal spreken, hier naar school en kerk gaan, sporten en studeren.

De motie van de ChristenUnie was een reactie op de internetactie van Frank van Delft en Martin Noort, waar zij burgers van Katwijk oproepen hun handtekening te plaatsen voor een soepeler Kinderpardon. Meer dan vierhonderd handtekeningen zijn door de inwoners van de gemeente Katwijk geplaatst. De petitie werd voorafgaand aan de raadsvergadering overhandigd aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

De ChristenUnie is dankbaar dat in onze gemeenschap veel wordt gedaan voor de gezinnen in het AZC. Veel vrijwilligers zetten zich in voor deze groep met veel liefde en aandacht. De politiek kan niet achterblijven en doet daarom via deze motie een oproep aan de staatssecretaris.

 

De uitgangspunten voor de eerste woningbouwlocatie op voormalig vliegkamp Valkenburg zijn vastgesteld door het college. Eind mei wordt deze concrete stap naar woningbouw besproken met de gemeenteraad. Op de zogenoemde startlocatie nabij het VIP-gebouw moeten 1000 tot 1500 woningen met voorzieningen worden gebouwd. Uit de uitgangspunten spreekt de inmiddels bekende grote ambitie van de gemeente. Wethouder Klaas Jan van der Bent: “Dit is een grote stap voorwaarts richting de broodnodige woningbouw. Kwalitatief hoogwaardig op het gebied van uitstraling, veel groen, fijne verblijfplaatsen en duurzaam in materiaal- en energiegebruik. Deze eerste wijk biedt plek aan de pioniers van de nieuwe locatie.  Met de ambitie van Katwijk voor Unmanned Valley een stukje verderop kan dit een echte wijk van de toekomst worden.”

Voor deze Nota van uitgangspunten is gebruik gemaakt van een aantal belangrijke documenten. Uiteraard vormt het Masterplan Projectlocatie Valkenburg hiervoor de basis. Tevens is de Integrale Ruimtelijke Verkenning gebruikt. Deze verkenning is samen met Wassenaar gemaakt en levert optimalisaties van het Masterplan. Naast de verbeterde regionale samenwerking, kan ook de potentiele kwaliteitsverhoging die met de IRV bereikt kan worden, rekenen op een positieve weerklank bij de provincie.  Het traject om de IRV verder te concretiseren loopt parallel aan het traject om de eerste woningen in het najaar van 2020 op te leveren. Op deze startlocatie komen hoe dan ook huizen. De uitgangspunten zijn in samenhang met de IRV. Het verdere traject van de IRV zorgt voor samenhang van deze eerste wijk en de rest van het gebied.

Het verdere proces

Deze uitgangspunten worden besproken in de gemeenteraad. Het is belangrijk dat de nieuwe gemeenteraad een uitspraak doet over de kwaliteitsambitie van deze eerste wijk op Valkenburg. Vervolgens dient deze nota als basis voor het verder uitwerken van het zogenoemde stedenbouwkundig kader. Dit kader zal door het Rijksvastgoedbedrijf  en de gemeente Katwijk gebruikt worden om de plannen die uit de markt komen vervolgens te toetsen. De gemeente wil bij de uitwerking van het stedenbouwkundig kader diverse belanghebbenden betrekken.  Een eerste plan hiervoor is nu in voorbereiding. Uitgangspunt is in ieder geval dat op korte termijn de participatie rondom de eerste nieuwe woonwijk zal worden opgestart.

Gemeente Katwijk, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 17 april de handtekeningen gezet onder de Strategische Samenwerkingsagenda. Hiermee maken de drie partijen de afspraak om de uitdagingen rond water in de gemeente gezamenlijk aan te gaan.

Katwijk, Dunea en Rijnland werken al veel samen, bijvoorbeeld bij nieuwbouw van woningen, beheer en onderhoud in de afvalwaterketen en bij kustversterkingsprojecten. Toch denken zij dat er nog meer samenwerking nodig is de komende jaren. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Water is actueler dan ooit. Met nieuwe uitdagingen als klimaatverandering en bevolkingsgroei, is het belangrijk om de impact te verkennen en plannen te maken om samen op nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen. Zo bereiden we Katwijk beter voor op de toekomst.’

Overzicht & efficiency“Katwijk is bij uitstek de plek waar je ziet hoe we in Nederland met water omgaan,” zo verklaart hoogheemraad van Rijnland Martine Leewis. “Kijk naar het uitwateringsgemaal, Kustwerk Katwijk en de drinkwatervoorziening vanuit de duinen. De toekomst vraagt weer nieuwe oplossingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met extreme regenbuien? Kunnen we in de nieuwe duurzame wijk Valkenburg samen innovaties op het gebied van afvalwater toepassen? Op al deze onderwerpen gaan we ons gezamenlijk richten.”

Fijne leefomgeving“We kijken waar winst zit in samenwerking,” vertelt Wim Drossaert, directeur van Dunea. “We kijken samen naar de waterkwaliteit van de Oude Rijn en het Valkenburgse Meer. Hoe kan waterkwaliteit straks beter bijdragen aan een fijne leefomgeving? Als drinkwaterbedrijf weten we als geen ander hoe belangrijk schoon zoet water is. Maar ook als natuurbeheerder zien we toegevoegde waarde in de samenwerking. Met een wandelroute rond Katwijk, door het Nationaal Park Hollands Duinen, kun je alle aspecten van water goed zien en ervan genieten.”

 

De fractie van de ChristenUnie is blij dat er voortgang is in de totstandkoming van een nieuwe coalitie. De ChristenUnie zal haar verantwoordelijkheid nemen en samen met andere partijen praten over samenwerking in een nieuwe coalitie.
Voor de fractie van de ChristenUnie is het belangrijk dat er een stabiele coalitie komt die werkt aan een mooi, sterk en sociaal Katwijk.
We zijn nog niet klaar. Belangrijke stappen moeten nog gezet worden. De ChristenUnie bouwt in vertrouwen de komende tijd mee aan een nieuwe coalitie.