Archieven voor Blog

Vandaag was het campagne voeren in de sneeuw. Koud, maar gezellig. Om 10.00 startte een groep in Valkenburg. De wijk in, huis aan huis en in gesprek met bewoners over de plannen van de ChristenUnie voor Valkenburg. 

 

Op naar de volgende actie: Ton de Vries nam deel aan een radio debat in het Dorpshuis. Even uit de kou en geluisterd naar het debat.

De tweede groep stond in Rijnsburg in de Hoftuin. Flyers uitgedeeld en gesprekken gevoerd. We kijken terug op een prachtige campagne dag. Volgende week onze volgende actie in Katwijk. Op naar 21 maart en stem ChristenUnie

 

 

De fractie van ChristenUnie Katwijk heeft bij de algemene beschouwingen in 2016 middels een motie het college verzocht om met een voorstel te komen om van gemeente Katwijk in 2017 een dementievriendelijke gemeente te maken. Samen met het onderwerp eenzaamheidsbestrijding is dit door de gemeenteraad op de gemeentelijke agenda van 2017 gezet.

In Nederland zal het aantal mensen met dementie in 25 jaar meer dan verdubbelen van 260.000 naar 540.000. Maar liefst zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis en wil daar ook graag blijven wonen. Gezien de drastische toename van het aantal mensen met dementie en de veranderingen in ons zorgstelsel wordt verwacht dat het aantal thuiswonende mensen met dementie zal stijgen naar tachtig procent. Dit zal meer en meer gaan zorgen voor een grote belasting van mantelzorgers.


De gemeente Katwijk heeft het Welzijnskwartier gevraagd om een plan te ontwikkelen waarbij de lokale bestrijding van eenzaamheid van de grond komt en er een start wordt gemaakt om van Katwijk een dementievriendelijke gemeente te maken. In een Dementievriendelijke Gemeente (DVG) is aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Mensen met (beginnende) dementie worden actief ondersteund om zo lang en goed mogelijk mee te doen in onze gemeente. Inwoners en lokale partijen werken samen aan allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen moet vergroten.

Er is geen vast stappenplan om een gemeente dementievriendelijk te maken. Er zal onderzoek worden gedaan naar wat er voor Katwijk nodig is om een dementievriendelijke gemeente te worden. Hierbij wordt samenwerking gezocht met verschillende organisaties om zo elkaars kennis te kunnen gebruiken. Een Quickscan Dementie die op dit moment van onze gemeente wordt gemaakt, moet lijden tot concrete adviezen en aanbevelingen voor dementievriendelijk welzijn in Katwijk. Volgende maand zal het Welzijnskwartier een conferentie organiseren voor alle betrokken partijen om aan de hand van deze adviezen en aanbevelingen concrete vervolgstappen te zetten.

“Ontzettend leuk dat er in Katwijk een Brownies andDownieS wordt geopend. Ik kijk er nu al naar uit om daar te gaan lunchen.” Geesje Haasnoot, raadslid voor de ChristenUnie, is blij met de komst van de lunchroom-keten naar Katwijk. Vorige week maakte de Katwijkse Marlize van Duijn bekend dat zij een Brownies and DownieS vestiging gaat runnen in het centrum van Katwijk.

In september 2016 gaf Marlize de gemeenteraad aan dat zij naar aanleiding van een artikel van de ChristenUnie over een mogelijke Browniesand Downies in Katwijk enthousiast was geworden. Haar oorspronkelijke idee was om in de nieuwe bibliotheek te starten, maar dat kan nog enkele jaren duren. In de tussentijd gaat zij haar droom vervullen aan het Noordeinde.

Geesje Haasnoot: “Wij zijn er erg blij mee nadat we in 2014 aandacht hebben gevraagd voor sociale ondernemingen en ook actief ‘gelobbyd’ hebben om een Brownies and DownieS naar Katwijk te halen. Vanuit de ChristenUnie hebben we gesprekken gevoerd met de organisatie Brownies and DownieS, met de gemeente Katwijk, met geïnteresseerdevastgoedeigenaren en met enkele ondernemers.” Sociale ondernemingen zijn ondernemingen die streven naar maatschappelijke winst en niet alleen naar de hoogste financiële winst. Deze ondernemingen werken vooral met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een arbeidsbeperking. Bij Brownies and DownieS werken vooral mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking.

Op initiatief van de ChristenUnie is in het gemeentelijk beleid opgenomen dat er jaarlijks minimaal één nieuwe sociale onderneming in Katwijk van start gaat. De gemeente gaat ook sociale ondernemingen uitnodigen met voorstellen te komen voor vestiging in Katwijk. Verder wordt bij reguliere ondernemers het sociaal ondernemerschap gestimuleerd en er wordt een proef gestart om bij een gemeentelijke aanbesteding gebruik te kunnen maken van een sociale onderneming. Op basis daarvan wordt bekeken of het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gewijzigd.

Haasnoot: “Wij vinden het van groot belang dat mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking goed mee kunnen doen in onze samenleving en dus ook normale banen hebben. We zien gelukkig steeds meer projecten en ondernemingen komen waarbij talenten van mensen centraal staan. De ChristenUnie wil een samenleving waarin iedereen meetelt en zijn/haar talenten kan inzetten!”

Katwijk energieneutraal. Dat is wat de ChristenUnie graag wil. Door het stimuleren van energiebesparende maatregelen komt deze doelstelling steeds dichterbij. Afgelopen raadsvergadering stemde de gemeenteraad in met een voorstel om duurzaamheidsleningen te verstrekken aan inwoners die hun woning, bedrijfs- of verenigingsgebouw energiezuinig willen maken of daarbij zelf energie willen opwekken.Zonnepanelen

Energiebesparende maatregelen worden steeds goedkoper en verdienen zichzelf terug. Toch zijn de aanschafkosten voor veel mensen een drempel om hun woning aan te passen. Daarom heeft de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma een speerpunt gemaakt van een duurzaam Katwijk. Een van de voorstellen uit het verkiezingsprogramma waren de duurzaamheidsleningen. Deze komen er nu dus!

‘We zijn blij met deze stap. Het past binnen onze visie om goed te zorgen voor onze schepping. Tegelijkertijd is dit goed voor de portemonnee van onze inwoners en bedrijven. Na de investering in de woning wordt er minder energie verbruikt en kan er zelfs energie worden opgewekt. Zo kan de energierekening verder omlaag. Tegelijkertijd is het goed voor de toekomst van onze kinderen. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen om goed om te gaan met Gods schepping en de aarde netjes achter te laten voor onze kinderen.’ Aldus fractievoorzitter Gerard Mostert. Verder lezen…

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er een nieuwe toekomstvisie op het jeugd- en jongerenwerk komt in de gemeente Katwijk.  De oude visie is achterhaald en kan gewoon geen uitgangspunt meer zijn om belangrijke besluiten te nemen over het accommodatie gebonden jeugd- en jongerenwerk.

jeugdbeleid

De ChristenUnie heeft over dit onderwerp uitgebreid van gedachten gewisseld met zowel de wethouder als met de raad en kaders meegegeven die nodig zijn om een goed jongerenbeleid neer te zetten.  Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat de gehele Katwijkse jeugd in het traject meedoet en dat de behoefte onder jongeren wordt onderzocht.  We gaan graag de verbinding aan met een breed aantal organisaties die te maken hebben met jeugd. Ook worden  heldere doelen en concrete plannen vastgesteld. De ChristenUnie denkt graag met de wethouder mee gedurende dit traject.

De wethouder heeft goed geluisterd naar de inbreng van de ChristenUnie betreffende de besluiten die het college wilde nemen.  De wethouder gaat aan de slag om nog voor het eind van dit jaar een nieuwe toekomstvisie vast te stellen, die de basis zal zijn voor de uitvoering van het jongerenwerk. Het huidige beleid op het christelijk jeugdwerk wordt voortgezet, waarbij de ChristenUnie graag een evaluatie ziet op de ondersteuning van de beroepskrachten gedurende de laatste periode en deze mee te nemen richting de nieuwe visie. Wat de uitwerking van het plan van renovatie en optimalisering van Scum is toegezegd dat Scum pas verbouwd wordt als er een definitieve visie op het jongerenwerk is vastgesteld.  De herbevestiging van de kaders in de centra geldt ook tot de nieuwe visie wordt vastgesteld.

De ChristenUnie kijkt terug op een goede samenwerking met raad en wethouder over dit belangrijke onderwerp en blijft betrokken op het nieuwe jeugdbeleid.

kerstgroet 2015

In de raadsvergadering van 19 november staat het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 op de agenda. In dit beleidsplan wordt voor de komende jaren de uitgangspunten, missie en doelstelling van schuldhulpverlening in Katwijk vastgelegd.

Samenwerken
De ChristenUnie is positief over het voorgestelde beleid. “Katwijk kiest voor sociale en integrale schuldhulpverlening. Verschillende instanties werken samen bij de aanpak van schuldenproblematiek in Katwijk. Er is sprake van een laagdrempelige toegang. Op voorhand wordt er niemand uitgesloten en er is geen wachtlijst”, zegt CU-raadslid Geesje Haasnoot.

image

In het gemeentehuis is het Budget Informatie Punt (BIP) gevestigd, een professionele organisatie die inwoners begeleid bij (dreigende) problematische schulden. Per hulpvraag wordt een traject op maat aangeboden. De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat hierbij voorop. Het BIP heeft een breed netwerk van partners in het veld waarmee zij samenwerkt. Voorbeelden hiervan zijn het project Broodnodig, de Formulierenbrigade en de vrijwilligers van Grip op de Knip.

Vroegsignalering
De nadruk ligt de komende jaren op preventie en vroegsignalering van geldproblemen. Gemeente katwijk zal hier op inzetten door middel van het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners. Ook is de verwachting dat de sociale wijkteams hierin een bijdrage kunnen leveren. Nieuwe ideeën en ontwikkelingen die aan vroegsignalering van schuldenproblematiek kunnen bijdragen zullen worden onderzocht en zo mogelijk worden ingezet. Haasnoot: “Op het hebben van schulden rust nog steeds een taboe. Niet iedereen zoekt direct hulp als er financiële problemen zijn. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente eraan werkt dit taboe te doorbreken. Door vroegtijdig hulp te bieden kan voorkomen worden dat financiële problemen uitgroeien tot problematische schulden”.

Toerisme, recreatie en cultuur heeft al decennia een belangrijke rol in Katwijk gespeeld. De gemeente Katwijk heeft met verschillende partijen een toeristische agenda opgesteld. De ChristenUnie vindt dit een goede start en kan zich op hoofdlijnen vinden in deze toeristische agenda. 
foto cultuur
De agenda biedt kansen om samen met partners de komende tijd verder door te bouwen op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur. Wat de ChristenUnie betreft krijgt de cultuur van de drie dorpskernen een grotere rol toebedeeld in deze agenda.

Toerisme verdient een stimulans in Katwijk,een gezinsbadplaats waar zowel toeristen als eigen bewoners heerlijk kunnen verblijven. Bijna gedurende alle jaargetijden genieten mensen van het strand, de duinen, het wandelgebied langs de Boulevard. Katwijk is nog aantrekkelijker geworden door de realisatie van de prachtige genomineerde parkeergarage aan de Boulevard. Maar Katwijk is meer dan alleen de Boulevard, strand en duinen en het winkelgebied in het centrum. Het is een uitdaging voor de gemeente Katwijk om juist de drie prachtige kernen met hun eigen cultuur meer uit te werken en te promoten. De ChristenUnie vindt dat de focus op het gebied van toerisme en cultuur op heel de gemeente moet komen.
Verder lezen…

De afgelopen periode heeft het college en de gemeenteraad regelmatig gesproken over burgerparticipatie en de bestuursstijl van de gemeente Katwijk. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat burgerparticipatie kan bijdragen aan het vertrouwen van burgers in de democratie. De grote vraag is steeds: hoe kunnen college, raad en ambtenaren burgers uitdagen actiever mee te doen?

P1110513

Participeren betekent meedoen, actief aan iets deelnemen. Participeren doen we samen en vraagt verantwoordelijkheid van het college, ambtenaren en de gemeenteraad, maar net zo goed van burgers, die niet alleen rechten, maar ook plichten hebben. Soms lijkt deze houding een beetje weg in onze samenleving.

De ChristenUnie is van mening dat participeren beter kan door de dialoog in onze samenleving te verbeteren. In het gesprek tussen verschillende partijen moet het niet zo zijn dat wie het hardst schreeuwt de meeste aandacht krijgt, maar er moet goed geluisterd worden naar elkaars argumenten. Daarbij is het belangrijk dat er weer aandacht en respect komt voor de grondwaarden van de democratie. Iedereen moet weer weten wat die grondwaarden betekenen voor onze samenleving en hierover ook in gesprek blijven.

Burgerparticipatie is niet zo makkelijk geregeld. Het blijft een gezamenlijke zoektocht naar de juiste verhoudingen, voldoende draagvlak, brede betrokkenheid en representativiteit. Het college stelt voor aan de slag te gaan met een aantal spelregels en een afwegingskader. Door als gemeente eerlijk en transparant zijn over de kaders waarbinnen burgers medezeggenschap hebben, voorkom je te hoge verwachtingen bij burgers. De overheid blijft tenslotte de eindverantwoordelijke voor het nemen van de juiste besluiten.

De ChristenUnie is een partij met leden. Het lidmaatschap heeft veel voordelen, zoals invloed op de koers van de partij, bijna wekelijks e-mail nieuwsbrieven vanuit de lokale en de landelijke politiek, het ChristenUnie magazine, toegang tot congressen, cursussen en de mogelijkheid om zelf politiek actief te worden. Maar u steunt ook een politieke partij die zich wil laten leiden door het evangelie van Jezus Christus.
Mensen enthousiast maken
LOGO-CU-web-MIDDEL (1)

Het zou prachtig zijn als leden andere mensen enthousiast maken om lid te worden. De makkelijkste weg is als uw partner ook lid wordt. Uw partner (gezinslid) betaalt dan slechts € 26 per jaar (de helft van het tarief van een ‘hoofdlid’). Er is ook een mogelijkheid dat mensen reductielid worden voor € 23 per jaar (als ze een WW- of WAO-uitkering, AOW zonder aanvullend pensioen of een studiebeurs ontvangen). Jonge mensen onder de 30 kunnen zelfs voor € 35,50 per jaar combi-lid worden van de ChristenUnie en de jongerenorganisatie PerspectieF.
Wat veel mensen niet weten: het lidmaatschap is aftrekbaar van de belasting. De ChristenUnie heeft het ANBI-keurmerk.
Mensen kunnen lid worden via de volgende link op de site van de ChristenUnie: https://www.christenunie.nl/nl/page/32982.