Wat vindt u van het WMO-beleid?

Gert Varkevisser —  9 september 2014

Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in werking. Het College van B&W heeft een beleidsplan gemaakt en ter inzage op het gemeentehuis gelegd. U kunt hierop reageren zodat u reacties meegenomen worden bij het definitieve vaststellen van dit plan door de gemeenteraad. Ook de fractie van de ChristenUnie hoort graag uw ervaringen, tips en aandachtspunten. Reacties zijn welkom: info@christenuniekatwijk.nl

Lees hieronder het persbericht van de gemeente Katwijk.

‘Samen voor elkaar’ met de nieuwe WMO 2015
Het nieuwe WMO beleidsplan zet in op de eigen kracht van alle inwoners

De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners op het gebied van wonen en welzijn. Zodat iedereen zo lang mogelijk kan blijven meedoen en zelfstandig kan blijven wonen. Per 1 januari 2015 wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en blijven meedoen van inwoners met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen. Dit is landelijk vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

wmo_wordle

In 2015 worden de verantwoordelijkheden van de gemeente uitgebreid met de begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor deze eerdergenoemde groepen en ouderen. Om lokale invulling te geven aan de landelijke nieuwe wetgeving, heeft het college van burgemeester en wethouders het nieuwe Wmo beleidsplan 2015 -2017 voor inspraak vrijgegeven.

Inzetten op voorkomen
De kern van het Wmo beleidsplan is dat inwoners naar eigen vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Door sterk in te zetten op ‘voorkomen van’ en voorzieningen waar iedereen die dat nodig heeft gebruik van kan maken, zoals open eettafels, lotgenotengroepen en maatjesprojecten, hopen we dat zo min mogelijk inwoners afhankelijk worden van zwaardere vormen van zorg en ondersteuning.

Samen voor elkaar
Wethouder Gerard Mostert licht toe: “Inwoners van Katwijk zijn zelfredzaam en zetten hun eigen mogelijkheden en kracht en die van hun familie, vrienden, kennissen, kerken en buurtgenoten in. We kunnen hiermee allemaal een actieve bijdrage aan onze samenleving leveren. Wanneer de eigen mogelijkheden en de kracht van het netwerk niet toereikend zijn, biedt de gemeente passende ondersteuning. Zo hebben we het ‘samen voor elkaar’!”

Nieuwe zorgtaken naar de gemeente
De gemeente is al sinds 2007 verantwoordelijk voor de ondersteuning van haar inwoners op het gebied van wonen en welzijn. Vanaf 1 januari 2015 gaat de gemeente taken uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Het gaat hierbij om begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. De AWBZ betaalt dan alleen nog de zwaarste, langdurige zorg. Lichtere zorg gaat dan naar gemeenten (de nieuwe Wmo) of naar de zorgverzekering. Er komt een nieuwe wet voor de meest kwetsbare mensen met een beperking in instellingen: ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen die echt niet thuis kunnen blijven wonen. Deze nieuwe wet, Wet Langdurige Zorg, gaat de huidige AWBZ vervangen.

Veranderen
Om inwoners zorg te kunnen bieden, krijgt de gemeente van het Rijk geld. Daarmee moeten de gemeente het doen. De gemeente krijgt in 2015 in verhouding minder geld om de binnen nieuwe Wmo juist meer zorgtaken uit te gaan voeren. Daarom moeten we veranderen. Voor wat betreft de nieuwe Wmo 2015 gaat het onder andere om de volgende veranderingen:
– De gemeente Katwijk ondersteunt alleen nog bij hulp bij het huishouden als u het echt niet kunt betalen en als u het echt nodig heeft;
– Individuele begeleiding, groepsbegeleiding (dagbesteding) inclusief vervoer en kortdurend verblijf komt als nieuwe taak vanuit het Rijk (AWBZ) naar de gemeente (Wmo);
– De gemeente gaat vanaf 2015 een nieuwe regeling voor de tegemoetkoming in hoge zorgkosten aanbieden ter vervanging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (Cer);
– Het mantelzorgcompliment in de huidige vorm wordt afgeschaft. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers.

In het nieuwe Wmo beleidsplan 2015- 2017 wordt ingegaan op de nieuwe opdracht voor de gemeente, de cliëntenondersteuning, het overgangsrecht voor de nieuwe cliënten vanuit de AWBZ en de overgangsregeling voor de bestaande Wmo cliënten, de Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s), burgerparticipatie (meedoen), samenhang en samenwerking en de financiën.

Ondersteuningsteams
Vanaf 2015 gaan we werken met gebiedsgerichte ondersteuningsteams. In principe kunnen alle inwoners van Katwijk terecht bij de ondersteuningsteams. Er is geen indicatie nodig. Mensen kunnen bij het ondersteuningsteam terecht voor vragen en ondersteuning bij financiën, huisvesting, activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, dagbesteding, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, verslaving en justitie. Bij gezinsproblemen waar jeugd bij betrokken is, wordt het Jeugd- en gezinsteam via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ingezet.

Persoonsgebonden Budget
In de nieuwe Wmo per 2015 blijft de mogelijkheid voor een PGB bestaan. Er komen echter wel strengere, zorgvuldige regels. De gemeente gaat bijvoorbeeld vooraf kijken of iemand in staat is om te gaan met een PGB. Ook gaat de Sociale Verzekeringsbank een PGB rechtstreeks uitbetalen aan de zorgverlener en niet aan de klant (het trekkingsrecht genoemd). Het PGB wordt niet (meer) rechtstreeks overgemaakt op de rekening van de cliënt. De hoogte van het PGB moet nog verder worden uitgewerkt in beleidsregels. We verwachten dat we inwoners met een PGB hierover in oktober kunnen informeren.

Meedoen en reageren
Een belangrijk uitgangspunt in de nieuwe Wmo is meedoen. De Wmo raakt bijna alle inwoners van Katwijk. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders graag weten wat u van het nieuwe Wmo beleidsplan 2015 vindt. Het Wmo beleidsplan 2015 -2017 ligt tot dertig september ter inzage. Deze vindt u op de leestafel van het gemeentehuis en onder het kopje ‘Beleid’ op www.katwijk.nl/bekendmakingen. U kunt een reactie geven op het plan. Dit heet een zienswijze. Dit kan via www.katwijk.nl/bekendmakingen of per brief ter attentie van de afdeling Samenleving / Wmo plan 2015. Alle zienswijzen worden gewogen. In het eindverslag wordt gemotiveerd aangegeven hoe met de zienswijzen wordt omgegaan. U wordt hierover persoonlijk of via de website geïnformeerd. Het plan wordt vervolgens ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.