Algemene Beschouwingen Begroting 2014

Klaas Jan van der Bent —  7 november 2013

“Werk in uitvoering!” Met dit motto ging het college vier jaar geleden aan de slag. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen en resultaten boeken. Wat de ChristenUnie betreft is het college daar in ruime mate in geslaagd. Ondanks de crisis is er veel geïnvesteerd in onze gemeente, zijn achterstanden weggewerkt en is de organisatie flink afgeslankt. De gemeente staat er goed voor.

Sociaal gezicht
Om dit te bereiken moest er flink worden bezuinigd. De manier waarop dit is uitgevoerd, en is opgevangen door de betrokken partijen in de samenleving, verdient complimenten. Slechts in een enkel geval leidden de bezuinigingen tot ongewenste effecten. Het college heeft inmiddels ook daar de scherpe kantjes vanaf gehaald.
Het college geeft aan dat het sociale gezicht van de gemeente voorop heeft gestaan, door bij het bezuinigen de kwetsbare groepen te ontzien. De ChristenUnie kan daar volledig mee instemmen en vindt dat we die opstelling moeten vasthouden. In de komende jaren hevelt het Rijk taken op gebied van jeugd, zorg en werk over naar de gemeenten. Tegelijkertijd past het Rijk een korting toe op het bijbehorende budget. We moeten ons op deze zogeheten decentralisaties goed voorbereiden. Ook financieel.

Huishoudelijke hulp
In de begroting staat dat naar verwachting vanaf 2014 de korting op de huishoudelijke hulp 40% bedraagt. Wij horen nu al geluiden dat ouderen minder uren huishoudelijke hulp krijgen vanwege bezuinigingen. Wij maken ons daarom zorgen over de komende jaren. Wat kan de wethouder doen om deze zorgen zoveel mogelijk weg te nemen? En ziet hij mogelijkheden om te zorgen dat het lokale budget voor de huishoudelijke hulp in 2014 minder daalt dan vanuit het Rijk is voorzien?

Jeugdzorg
Ook bij de toekomstige taken op gebied van jeugdhulp en jeugdzorg zal het budget minder zijn. We weten op dit moment nog heel weinig over aantallen, welke hulp en zorg we moeten inkopen en welke budgetten we daarvoor hebben. Het is echter niet acceptabel als we geen verantwoorde zorg kunnen bieden door financiële tegenvallers. De ChristenUnie wil daarom uit voorzorg extra geld opzij zetten. Geen enkel kind of gezin mag tussen wal en schip raken. Afgelopen jaar hebben wij het initiatief genomen om de jeugdzorg op christelijke grondslag te behouden. Wij blijven ons daarvoor inzetten.

Extra geld voor decentralisaties
De gemeentelijke begroting is de komende jaren tenminste sluitend, zonder dat daar een lastenverhoging voor nodig is. De vorig jaar ingestelde OZB-reserve is volstrekt overbodig. Opvallend is dat het college deze reserve gebruikt om in 2017 eenmalig een tekort van ruim zeven ton te dekken. Dit strookt echter niet met de bedoeling van deze reserve! De ChristenUnie stelt voor om dit eenmalige tekort niet aan te vullen uit deze OZB-reserve maar vanuit de algemene vrije reserve. Laatstgenoemde reserve is daar voor bedoeld. De overbodige OZB-reserve wordt opgeheven zodat het geld (drie miljoen euro) wordt overgeheveld naar een reserve decentralisaties. Daar hebben we het geld straks hard nodig. Temeer nu blijkt dat het kabinet de persoonlijke verzorging niet naar gemeenten wil overbrengen, wat 2,5 miljard euro minder WMO-geld oplevert en daardoor de efficiëntievoordelen voor de gemeente om zaken slim te combineren eveneens wegvallen. De verwachting is dat de kosten voor de gemeente zullen stijgen en de kans op onaangename financiële verrassingen toeneemt.

Stimuleren economie
De ChristenUnie wil naast een sluitende begroting economische groei stimuleren. De gemeentelijke lasten in Katwijk zijn laag, in vergelijking met andere gemeenten. Opvallend is dat dit in mindere mate geldt voor de OZB voor bedrijven. De ChristenUnie ziet ruimte om de lasten voor bedrijven te verlagen. We hebben al vaker gesproken over de impuls die we de Katwijkse economie en daarmee de werkgelegenheid graag willen geven. Bedrijven kunnen in deze crisis wel een steuntje in de rug gebruiken. De ChristenUnie doet dan ook een voorstel om de OZB voor bedrijven met 5% te verlagen. De dekking kan gevonden worden uit een verlaging van de stelpost structureel weerstandsvermogen. [AMENDEMENT]
We zijn blij met de onlangs vastgestelde detailhandelsvisie. We blijven ons inzetten voor de wijkwinkelcentra evenals het voorkomen van winkelopenstelling op zondag.

Onderwijs
Goed onderwijs staat aan de basis van een gezonde lokale economie en verdient alle aandacht. De ChristenUnie kijkt met veel respect naar een ieder die betrokken is bij het onderwijs. Vooral naar de onderwijzers die het onderwijs handen en voeten geven in een overvolle klas.
De ChristenUnie vindt dan ook dat zij goede voorzieningen moeten hebben. Goed onderhouden gebouwen behoren bij de primaire behoeften van het onderwijs. Wat dat betreft zijn er ook positieve ontwikkelingen te noemen, zoals recentelijk de verbouwing van de Oranjeschool, de nieuwbouw van de Emmaschool en de brede school in het Duyfrak.
Wel zijn wij kritisch over een van de bezuinigingsmaatregelen van het college, namelijk het verlengen van de afschrijvingstermijn van de schoolgebouwen. Het mag niet zo zijn dat de rekening van het onderhoud naar de toekomst wordt geschoven. Dit kan wat ons betreft alleen als het per school goed onderbouwd kan worden.
Tegelijkertijd roept het bij ons de vraag op waarom het verlengen van een afschrijvingstermijn wél wordt toegepast bij schoolgebouwen en niet op bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen of infrastructuur. Kunt u uitleggen waarom dit onderscheid wordt gemaakt?

Armoedebeleid
Vanwege de crisis dreigen steeds meer mensen onder de armoedegrens te komen of zijn er al onder gekomen. Nu heeft het Rijk voor 2014 tachtig miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding. Een deel daarvan komt naar Katwijk. Wij zien graag dat de gemeente dit geld direct beschikbaar laat komen aan de allerarmsten en verzoeken de wethouder hiervoor met een voorstel naar de gemeenteraad te komen.

Ouderenwerk
Er zijn steeds meer ouderen maar ook steeds meer actieve ouderen. Een flink deel van deze doelgroep is best bereid zich in te zetten voor de samenleving. Zeker met de toenemende zorgvraag is het van belang deze doelgroep van vrijwilligers aan te boren. Ziet het college mogelijkheden om juist mensen uit deze groep te benaderen en zo mogelijk te enthousiasmeren voor het vrijwilligerswerk?
We zijn blij met de ontwikkelingen als het gaat om zorg en wonen voor ouderen. Nog dit jaar hopen de bewoners van Vlietstede te verhuizen naar hun tijdelijke huisvesting in de Kleipetten. Daarna wordt de oude Vlietstede afgebroken en kan hopelijk begin volgend jaar begonnen worden met de bouw van een nieuwe eigentijdse voorziening voor kleinschalig wonen, met een aantal Zorgwoningen. Daarna is het de beurt voor woonzorgvoorziening De Duinrand, terwijl ook nog zorgappartementen worden gebouwd aan de Prins Hendrikkade. Mooie ontwikkeling in onze gemeente, waar we dankbaar voor zijn.

Monumenten
Er is veel energie gestoken in het bepalen wat monumenten zijn, maar ondertussen zijn beeldbepalende monumenten als de toren van de Oude Kerk en de Visserijschool in erbarmelijke staat. Dat stoort. Vorig jaar oktober hebben we gesteld dat duidelijk moet zijn hoe we restauratie van beeldbepalende monumenten gaan financieren nu de herstelbehoefte fors groter is dan de inhoud van de monumentenreserve. In december vorig jaar hebben we nog gewezen op een subsidiepot van de provincie voor de restauratie van monumenten en in mei dit jaar hebben we gepleit voor het aanwijzen van enkele beeldbepalende monumenten in Katwijk waar we de monumentenreserve voor kunnen inzetten. Tot op heden is er nog geen resultaat: de toren van de Oude Kerk is nog niet geverfd en er is nog geen duidelijkheid over hoe we de herstelbehoefte gaan financieren en waar we prioriteiten gaan leggen.
De ChristenUnie roept het college op om vaart te maken met het herstel van beeldbepalende monumenten. Wij zouden graag een herstelplan inclusief financiering zien voor het einde van dit jaar. Zorg ervoor dat de toren van de Oude Kerk er dit voorjaar weer stralend bij staat!

Alcohol
Uit de laatste cijfers van de GGD blijkt dat Katwijkse jongeren niet méér drinken dan elders. Dat was de afgelopen jaren wel het geval. Ook blijkt dat de naleving van de alcoholregels door verstrekkers verder is gestegen van 29 naar 43%. Beiden zijn goed nieuws. De ChristenUnie heeft de afgelopen jaren steeds aandacht voor deze zaken gevraagd en voorstellen voor verbetering gedaan. We zien dat het de goede kant opgaat, maar het kan nog steeds beter. Met name de naleving van de regels in de horeca en de sportkantines. Dit moet komend jaar toch echt beter. Zeker als per 1 januari 2014 de leeftijdsgrens voor alcohol naar 18 jaar gaat. Het gaat ons bij het alcoholbeleid om de gezondheid van de jeugd en de veiligheid op straat, thuis en in het verkeer.

Jeugdwerk
Deze leeftijdsgrensverhoging heeft ook consequenties voor het jeugdwerk. Juist het feit dat de leeftijdsgrens bij 16 jaar lag was een belangrijk uitgangspunt van het bestaande jeugdwerk. De groepen met en zonder alcoholconsumptie moesten gescheiden worden. Deze noodzaak lijkt nu weggevallen waarmee de plannen voor grootschalige uitbreiding, zoals bij de Schuit is gebeurd, op de tocht komen te staan.
Opvallend is dat dit overeenkomstig de wens van de jongeren zelf is. Het bestuur van SCUM zit eerder te wachten op een opknapbeurt dan op een forse uitbreiding. De vraag is dan ook terecht in hoeverre dit kostbare gemeentelijke beleid met grootschalige uitbreiding en extra betaalde krachten moet worden voortgezet. Ook op dit vlak geldt dat de overheid zich meer terughoudend kan opstellen. Laat de jongerenverenigingen zelf hun activiteiten organiseren. Ondersteun ze waar nodig maar waak er voor dat hun initiatief wordt gesmoord in goedbedoeld professioneel welzijnsbeleid.

Parkeren
Het werk aan de kust is in volle gang en het duurt niet lang voor men ook aan de parkeergarage zal beginnen. De ChristenUnie ziet uit naar het moment waarop de garage in gebruik genomen kan worden. Wij hebben er al vaker voor gepleit om de parkeertarieven in Katwijk niet te veel te laten stijgen om te voorkomen dat we ons uit de markt prijzen. Wij zijn tevreden dat we deze wens in de begroting vertaald zien. Het aanbestedingsvoordeel wordt gebruikt om de tarieven te verlagen.

Project Valkenburg
In het dossier Valkenburg hebben we een belangrijke stap gemaakt. Het Masterplan is vastgesteld en we hebben de financiële risico’s voor Katwijk beperkt. Dit ging niet van harte want de hele Katwijkse raad wil het gebied het liefst open houden. Als andere overheden echter besluiten dat het hoe dan ook bebouwd zal worden dan kun je twee dingen doen: als stuurlui aan de kant gaan staan roepen of als politieke partij je verantwoordelijkheid nemen. De ChristenUnie voelt zich geroepen het tweede te doen. Zodoende staan we midden in de politieke discussie en zodra wij argumenten vinden om de bebouwing alsnog omlaag te krijgen, of geen doorgang te laten vinden, dan zullen wij niet nalaten die te gebruiken. Zonder argumenten hard roepen dat het gebied vooral open moet blijven mag dan populair lijken, verantwoordelijkheid dragen betekent dat je invulling geeft aan je woorden.

Infrastructuur
Het zorgenkind van de gemeente Katwijk is de infrastructuur. Het enige infraproject dat voorspoedig is gerealiseerd lijkt de Brouwerstraat te zijn. Een eerste stap is gezet naar de verbetering van de verkeerscirculatie in Rijnsburg.
Met de overige wegen zoals de N206, de Noordelijke Randweg en de Westerbaan gaat het een stuk minder voorspoedig. Vorig jaar stelde de ChristenUnie vanaf deze plek voor om een second opinion uit te voeren naar de projecten rond de N206. Dat heeft geleid tot een veel beter verkeerskundig ontwerp. De volgende stap is nu de inpassing van de N206 ter hoogte van Valkenburg en Katwijk aan den Rijn wat alle aandacht vraagt. De inwoners daar kijken hier met grote belangstelling naar uit. De herziening van het plan Duinvallei moet een betere stedenbouwkundige invulling opleveren waar met tunnels en overkappingen de leefbaarheid rond de weg sterk zal worden verbeterd. Wij vragen het college of hier al iets over bekend is en wanneer wij hierover komen te spreken. U begrijpt dat dit wat ons betreft hoge prioriteit heeft.

Tot slot
Vorig jaar begon ik mijn bijdrage met enkele opmerkingen over christelijke politiek. Ik trapte toen bijna in de valkuil om met enige weemoed over de neergang van het zetelaantal van de christelijke politiek te spreken. Dat wil ik graag rechtzetten met de woorden van ChristenUnie-kamerlid Gert Jan Segers in een recente column uit het Nederlands Dagblad. Hij zei dat wij als christenen geen mensen van heimwee zijn, maar van hoop. En als eigentijdse christenpolitici vechten we geen verloren strijd maar staan we midden in de huidige tijd. Christelijke politiek is het werk van mensen die God willen dienen en hun naaste willen liefhebben, op de plek waarop en in de tijd waarin God hen heeft geplaatst. Voor ons is dat de gemeenteraad van Katwijk. En vanuit die opdracht doen wij in dankbaarheid ons werk.
Wij wensen u als college en de ambtenaren Gods zegen toe in het dagelijkse werk.

Algemene Beschouwingen Begroting 2014

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

3 reacties aan Algemene Beschouwingen Begroting 2014

 1. NIcoline SCUM KATWIJK 7 november 2013 at 22:05

  Opvallend is dat dit overeenkomstig de wens van de jongeren zelf is. Het bestuur van SCUM zit eerder te wachten op een opknapbeurt dan op een forse uitbreiding. De vraag is dan ook terecht in hoeverre dit kostbare gemeentelijke beleid met grootschalige uitbreiding en extra betaalde krachten moet worden voortgezet. Ook op dit vlak geldt dat de overheid zich meer terughoudend kan opstellen. Laat de jongerenverenigingen zelf hun activiteiten organiseren. Ondersteun ze waar nodig maar waak er voor dat hun initiatief wordt gesmoord in goedbedoeld professioneel welzijnsbeleid.

  Tja en dan tegen de verbouwing van Scum zijn? Eerst zeuren dat er een beleid moet komen op alcohol voor de jeugd en nu weer dat we meer subsidie willen?
  Leuk politiek spel, maar kwalitatief betere opvang van jongeren zonder en met problematiek en activiteiten aanbieden die aansluiten bij deze jongeren kost nu eenmaal geld. Professionele ondersteuning is nodig vooral bij jongeren met problemen, dat kan je niet laten begeleiden door een vrijwilliger van 17! Jullie laten niet alleen SCUM in de steek, maar ook alle jongeren die bij SCUM gebaad zijn en waarom……….? Dank jullie wel!

 2. Nicoline,
  In de begroting van 2014 heeft het college naast het opknappen van SCUM een uitbreiding voorgesteld en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Een groot deel van de raad is van mening is dat het college onvoldoende informatie heeft gekregen over de noodzaak tot uitbreiding van SCUM. Daarbij komt ook nog eens de nieuwe alcoholmaatregel, waar nog geen duidelijk beleid voor is gemaakt. Dit zijn argumenten voor de ChristenUnie, PvdA en SGP om een amendement in te dienen en het uitbreidingskrediet om te zetten in een investeringskrediet.
  Een ander argument is dat we gehoord hebben wat jullie wensen zijn en hebben hiernaar geluisterd.Tijdens een bezoek aan SCUM heeft het bestuur aangegeven dat er minder bezoekers komen. Er is meer behoefte aan kleinschalige activiteiten. Jullie hebben aangegeven dat hiervoor geen grote aanbouw nodig is. Weleen opknapbeurt met een interne verbouwing om meer kleinere ruimten te realiseren. Helder verhaal. Wij hopen dat SCUM volgend jaar wordt opgeknapt en wij wensen het bestuur en alle vrijwilligers veel succes.

 3. NIcoline SCUM KATWIJK 18 november 2013 at 21:18

  Hallo Atie,

  In uw reactie lees ik dat er onvoldoende informatie beschikbaar is over de noodzaak van uitbreiding.
  Vreemd, want er is helemaal geen plan voor grote uitbreiding.
  Wel heb ik getracht informatie te geven over ons idee voor de grootschalige renovatie en kleine uitbreiding omdat we extra vloeroppervlakte nodig hebben voor bijvoorbeeld de opslag voor muziekmaterialen, multifunctionele ruimte, technische ruimte en huiskamer. Dit gezien het feit Jeugd op Koers/Welzijn nieuwe stijl ons in een bepaalde stuurt. Waar wij als Scum overigens geheel achter staan!

  Tijdens mijn informatie verschaffing werd ik helaas onderbroken door o.a. u over plotselinge vragen over het alcoholbeleid. Waardoor jammer genoeg verminderde aandacht voor het verhaal van Scum overbleef en ik niet alle informatie over onze ideeen heb kunnen geven.
  Het lijkt me in het algemeen verstandig om een volgende keer eerst een spreker uit te laten spreken voordat er vragen gesteld worden, en zich te houden bij 1 onderwerp tegelijkertijd. Natuurlijk begrijp ik dat er dan ook andere vragen opborrelen. Dit kan dan beter opgeschoven worden naar een andere vergadering.

  Daarnaast hebben wij aangegeven dat er minder bezoekers komen dan jaren geleden, Lees wel minder bezoekers tegelijkertijd. Scum is nu iedere dag geopend en over het jaar genomen bezoeken ongeveer evenveel jongeren Scum als jaren geleden tijdens de bekende band/dj avonden.
  Daarom zijn wij genoodzaakt meerdere activiteiten tegelijkertijd te kunnen aanbieden en dat vraagt ook weer vernieuwing van het pand. Denk aan twee ingangen, dubbele toiletgroep bij verschillende leeftijdscatagorien.

  Vooralsnog zijn wij erg blij met het groene licht dat wij hebben gekregen. Scum heeft zeer veel expertise in het opvangen en sturen van jongeren die even een steuntje in de rug nodig hebben en natuurlijk ook een leuke plek om je vrije zaterdagavond door te brengen.
  Het lijkt me erg leuk als de partijen langs komen zodra onze renovatie gaat starten!
  U bent dan ook van harte welkom

  Met vriendelijke groet,
  Namens het bestuur van Scum Katwijk
  Nicoline Kuijt