Masterplan Locatie Valkenburg: Debat over nut en noodzaak

Klaas Jan van der Bent —  1 juni 2013

In de gemeenteraad van Katwijk is deze week de discussie over het Masterplan Locatie Valkenburg losgebarsten. Na een periode van het laten informeren komt nu het moment in zicht waarop de raad zelf een uitspraak moet doen over het Masterplan.

vliegkamp valkenburg

Gezien de omvang en het belang van het onderwerp was deze discussie niet in één avond beklonken en zal die de komende weken worden voortgezet. De komende tijd zullen de verschillende onderwerpen op de website van de ChristenUnie aan bod komen. Als aftrap de discussie over nut en noodzaak van bebouwing van het voormalig vliegkamp.

Het is inmiddels al weer bijna tien jaar geleden dat de gemeente Katwijk heeft gestreden voor het open houden van het gebied van het vliegkamp Valkenburg. Desondanks is het vliegkamp in 2005 gesloten om plaats te maken voor woningbouw. Naast de bezuinigingen bij defensie werd dit besluit vooral ingegeven door de wens om op deze locatie de woningbehoefte in de regio op te vangen. Door bebouwing van het vliegkamp zouden andere gebieden in de regio, waaronder de Bollenstreek, onbebouwd kunnen blijven.

Dit beleid werd steeds door de verschillende overheden (Rijk, Provincie en regio) bevestigd. De gemeente Katwijk zag zich genoodzaakt om een regierol op zich te nemen. De grond is weliswaar grotendeels eigendom van het Rijk maar het bevindt zich wel op Katwijks grondgebied. Als er dan toch gebouwd moest worden, was het van groot belang om de kwaliteit van dit unieke gebied zo goed mogelijk in de nieuwe wijk terug te laten komen.

Samen met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) werden afspraken gemaakt over de herontwikkeling. Het idee was om een Masterplan op te stellen met als ambitie om op deze locatie een hoogwaardig woon- werk- en recreatiegebied te realiseren. Ondanks druk van buiten om grotere aantallen woningen te bouwen wist de gemeente Katwijk het aantal huizen te beperken tot een maximum van vijfduizend. Inmiddels is dit Masterplan afgerond en ligt het voor ter bespreking door de gemeenteraad.

Tijdens het debat kwam de discussie over nut en noodzaak van bebouwing als eerste aan bod. Het lijkt vreemd om bij het afronden van een Masterplan dit ter sprake te brengen. Aan de andere kant is dit juist het moment om even stil te staan en te bekijken of we nog op de goede weg zijn. Vaststelling van het Masterplan is immers een belangrijke mijlpaal en betekent de start van de volgende fase op weg naar een bestemmingsplan.

Het debat wordt gevoed door de onzekerheid over de woningbouw. Cijfers lijken aan te geven dat er nog steeds een behoefte is aan woningen maar dat de woningmarkt door allerlei oorzaken volledig op slot zit. Dit heeft flinke consequenties voor de verschillende bouwplannen. Op alle niveaus wordt gekeken op welke manieren de woningmarkt vlot getrokken kan worden en of bestaande plannen anders ingevuld moeten worden.

Deze discussie gaat niet voorbij aan de Locatie Valkenburg. Onlangs sprak men nog in Provinciale Staten over het Masterplan. De statenleden maakten zich zorgen over het grote aantal woningen en wilden graag meer grip op de bouwplannen. De provincie ziet hiervoor mogelijkheden bij het opstellen van de nieuwe Provinciale Structuurvisie waarmee men bezig is. Deze visie zal ook betrekking hebben op de Locatie Valkenburg. Het is dus relevant om te weten welke visie van de provincie op deze locatie zal worden vertaald naar de nieuwe structuurvisie.

Zeer opvallend was overigens dat uit het debat in Provinciale Staten het beeld naar voren kwam als zou de gemeente Katwijk de grote animator achter de bouwplannen op Valkenburg zijn. Hier lijken de rollen te worden omgedraaid. Juist het Rijk en de provincie hebben aangestuurd op bebouwing. De ChristenUnie heeft het college dan ook verzocht om zo snel mogelijk deze beeldvorming bij de provincie te corrigeren. Als de andere overheden de bebouwing van het gebied willen heroverwegen of verminderen dan zal Katwijk de eerste zijn om dat te omarmen. Het college heeft toegezegd om op korte termijn een antwoord op deze discussie te geven.

Wel moet men zich realiseren dat een dergelijke besluit flinke consequenties zal hebben voor het Masterplan. Vermindering van het aantal huizen of verdere uitstel van de bouw heeft vooral ook financiële consequenties. Vandaar dat de ChristenUnie tijdens het debat er ook op heeft aangedrongen meer duidelijkheid te willen krijgen over de financiële haalbaarheid van het plan. Over dat onderwerp zal a.s. maandag het volgende bericht verschijnen.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

Eén reactie aan Masterplan Locatie Valkenburg: Debat over nut en noodzaak

  1. Dames en heren van de ChristenUnie,

    Katwijk wil investeren in de toekomst mede gelet op het Masterplan Valkenburg naar 80.000 inwoners. De raad wil nu in Katwijk Zee vooral mede daardoor dure en luxe voorzieningen treffen.Het is weer zagen en daarna meten verhaal. Welke invloed heeft het Masterplan Katwijk Zee als tgv de aanhoudende crisis woningbouwplannen in het Masterplan Valkenburg flink naar beneden worden bijgesteld? Ik dank u voor uw aandacht.