Katwijk moet aansluiten bij ‘Economie071’

Klaas Jan van der Bent —  26 januari 2013

De ChristenUnie Katwijk wil dat de gemeente aansluiting zoekt bij het project Economie071. Dit is een project van vijf gemeenten uit de Leidse regio die samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven een Economische Agenda opstellen. Katwijk heeft er belang bij om mee te doen zodat de Katwijkse economie wordt versterkt en verbreed. De ChristenUnie heeft het college gevraagd om aansluiting bij Economie071 te realiseren.

economie Katwijk bouw Duyfrak

Kwetsbare economie
De Katwijkse economie is kwetsbaar, Veel werkgelegenheid in Katwijk is gevestigd in traditionele sectoren: industrie, groot- en detailhandel. Het aandeel groot-en detailhandel in Katwijk groeide afgelopen jaren nog wel, maar in de rest van Nederland nam dit aandeel van de economie al af. Het aandeel industriële activiteiten in Katwijk daalde al harder dan elders in Nederland. En terwijl in Nederland de zakelijke dienstverlening sterk toenam, nam deze in Katwijk juist af. Verder blijkt dat de groei van het aantal vestigingen en de werkgelegenheid in Katwijk de afgelopen jaren achterbleef bij de regio Leiden en Duin en Bollenstreek, en nog meer bij het landelijk gemiddelde.
Door internet verandert de economie ook. Internetverkoop heeft gevolgen voor het winkelbestand en smartphones en laptops bevorderen het thuis- en flexwerken en heeft gevolgen voor kantoorruimtes.

Bredere economische sectorstructuur
De kwetsbare economie van Katwijk is voor de gemeenteraad reden geweest om als speerpunt in het lokale economisch beleid het streven naar een bredere economische sectorstructuur op te nemen en als ambitie voor 2020 neer te zetten (onder andere) een minder kwetsbare economie, een verbeterd vestigingsklimaat voor bedrijven en een toename van werkgelegenheid. Voor de uitvoering stelde de gemeenteraad vast dat onder meer de economisch verbinding met Noordwijk, Oegstgeest en Leiden moet worden gestimuleerd. Reden dus om aan te haken bij het project Economie071.

Economie071
De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude willen in het najaar van 2013 de Economische Agenda voor de Leidse Regio vaststellen. De Economische Agenda wordt een gezamenlijke visie op de economie in de Leidse regio. De visie laat per gemeente de economische uitdagingen zien voor de langere termijn. De ‘Uitvoeringsagenda’ geeft voor de korte termijn een aantal concrete, door alle betrokken partijen gekozen, acties ter versterking van de lokale economie. Inmiddels is een stuurgroep met vertegenwoordigers van de gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers ingericht en staan allerlei themabijeenkomst gepland.

Ook focus op Leiden
De ChristenUnie wil dat het college actief aansluiting zoekt bij Economie071. Op dit moment focust Katwijk qua economische samenwerking vooral op de Duin- en Bollenstreekgemeenten (glastuinbouw). Focus op Leiden is ook wenselijk. Uit onderzoek blijkt dat Leiden een goede vestigingsplaats is voor bedrijven en met de Universiteit van Leiden en het Bio Science Park heeft Leiden veel kennis en kennisinnovatieve bedrijven binnen de gemeentegrens.

Update: reactie op gestelde vragen
Vanuit de gemeente is het volgende antwoord gegeven op de vraag of er overleg is over aansluiting van de gemeente Katwijk op Economie071. “De economische agenda Leidse regio heeft inderdaad raakvlakken met het economisch beleid van Katwijk bijvoorbeeld als het gaat om bedrijventerreinen, innovatie (relatie Bio Science-Valkenburg) en startersbeleid. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er contact geweest om de benodigde afstemming tot stand te brengen. Binnenkort vindt hier een afspraak over plaats. Wij zullen u over de uitkomst informeren.”

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.