Algemene Beschouwingen Begroting 2013

Klaas Jan van der Bent —  1 november 2012

Donderdag 1 november worden de Algemene Beschouwingen weer gehouden. De bijdrage van de ChristenUnie kunt u hieronder lezen. De tekst is ook te downloaden: Algemene Beschouwingen 2013 – ChristenUnie Katwijk

Algemene Beschouwingen 2013 – ChristenUnie Katwijk
Het begint traditie te worden dat de ontwikkelingen in Den Haag de lokale politiek overschaduwen. Zeker nu we zo ongeveer om het jaar een nieuw kabinet hebben. Ingrijpende nieuwe wetten worden aangekondigd en weer uitgesteld. Gemeenten blijven in onzekere afwachting achter.

Na twee jaar over rechts, krijgen we nu te maken met de paarse dadendrang. Als je kijkt naar de trend van de afgelopen decennia komt dat niet als een verrassing. Het zetelverlies van de christelijke partijen zet door. Alleen al het feit dat SGP en ChristenUnie nauwelijks weten te profiteren van het verlies van het CDA is veelzeggend. Het betekent dat er een nieuwe politieke situatie aan het ontstaan is waarin christelijke politiek minder vanzelfsprekend wordt. De politici van SGP en ChristenUnie noemden het recente debat over lesbisch ouderschap nog een ‘vervreemdende ervaring’. Christelijke normen en waarden zijn niet meer ‘gewoon’ en worden steeds minder gedeeld. Met als gevolg een verwijdering in het debat.
Wat betekent dit voor christelijke politiek? Moet je er voor kiezen om minder nadruk op de ‘c’ te leggen zodat je aantrekkelijk wordt voor niet-christenen of moet je juist de confrontatie aan gaan en focussen op morele onderwerpen?
Voor de ChristenUnie geldt dat ons geloof in God en Zijn Woord de basis zijn voor ons handelen. Vanuit die basis zetten wij ons in voor alle inwoners van Katwijk en de omgeving waarin zij wonen, werken en leven. Wij geloven dat we de opdracht hebben om Gods liefde en rechtvaardigheid voor mensen en aarde te laten zien in woord en daad. Dat liberalen, socialisten of ander pluimage hun eigen uitgangspunten hebben is logisch, maar dat zou toch niet hoeven te betekenen dat je geen gezamenlijke inzet kan plegen om je land, je stad of ook onze gemeente tot bloei te laten komen?

Gelukkig speelt dat veel minder een rol in de Katwijkse politiek. Alhoewel. Als we naar de uitslagen kijken dan zien we dat ook hier de traditionele meerderheid van confessionele partijen tot het verleden behoort. En de fractievoorzitster van de PvdA Katwijk was er als de kippen bij om op te roepen in 2014 toch vooral een paars college te vormen in Katwijk. Ze zei: “Met de VVD de grootste en GB dan erbij? Daar durf je toch eigenlijk niet eens over na te denken?”. Inderdaad.
Waar komt toch die ijver vandaan om christelijk politiek op een zijspoor te zetten? Is die aversie zo groot dat een socialist liever samenwerkt met een liberaal dan met christelijke politici? Gelukkig is dit bij de afgelopen colleges achterwege gebleven en is er steeds gekozen voor een afspiegelingscollege. Meerderheid of niet, het is belangrijk voor het lokaal bestuur dat je samen met elkaar een goede raad en college vormt.

Resultaten
Het huidige college van CDA, ChristenUnie en VVD toont aan dat dat prima mogelijk is. Met vereende krachten wordt gewerkt aan de uitvoering van het collegeprogramma. Het beleid kan rekenen op breed draagvlak en dat is belangrijk in een periode waarin er stevige beslissingen genomen worden. De gemeente wordt geconfronteerd met lagere inkomsten van het rijk, meer verplichte taken en miljoenenverliezen op de grondexploitaties. De uitdaging was en is om een gezonde financiële huishouding te hebben en toch oog te blijven houden voor investeringen. Aan investeringen is er het komende jaar volop aandacht zoals voor het zwembad, Tripodia, cultuurpodium en de gemeenschapshuizen en wordt er gestart met het project ‘Dijk in duin’.
Financieel gezien is de begroting voor de komende periode sluitend zonder lastenverzwaring en dat is een compliment voor dit college. Problemen zijn niet doorgeschoven en impopulaire maatregelen zijn genomen. Eigen populariteit is echter van ondergeschikt belang. Zeker als het om de toekomst van onze gemeente gaat.
Wij zijn benieuwd naar de consequenties van het nieuwe Regeerakkoord voor onze gemeente en ontvangen het liefst zo spoedig mogelijk een analyse. Financieel verwachten wij dat de inkomsten verder omlaag gaan. Om daarop voorbereid te zijn is al besloten om met elkaar een kerntakendiscussie te voeren. Dit geeft ons een mooie kans om enkele fundamentele keuzes te maken over welke taken de gemeente zal blijven uitvoeren en welke taken door de gemeenschap zelf opgepakt moeten worden.

Regio
Door de Bollenstreek-gemeenten worden gesprekken gevoerd over verregaande samenwerking en mogelijk zelfs fusie. Katwijk wil best samenwerken maar een fusie is absoluut niet aan de orde. Wel zijn we benieuwd wat het onbegrijpelijke voorstel uit het Regeerakkoord om te streven naar gemeenten van tenminste honderdduizend inwoners voor deze regio zal betekenen.

Veiligheid
Wat veiligheid betreft zijn er echt stappen gemaakt. Wij zijn blij dat de voortdurende aandacht hiervoor van de laatste jaren nu resultaat laat zien. We horen vaker van het optreden tegen overlast van met name drugshandel en –gebruik. Wel zijn er nog zorgen over het drugsgebruik in en om de horeca. Deelt u deze zorg en hoe treedt u daar tegen op? Ook in 2013 verwachten we onverminderde inzet op veiligheid. Zeker als binnenkort de nieuwe politie organisatie van start gaat. Hoe en wanneer gaat u de raad informeren over de gevolgen van deze nieuwe organisatie voor het lokale veiligheidsbeleid?

Alcohol
Er zijn positieve ontwikkelingen in het alcoholbeleid. Voor de handhaving van het verkoopverbod van alcohol aan zestienminners is extra capaciteit beschikbaar. Verder worden de beschikbare maatregelen in 2013 uitgebreid. Volgens het regeerakkoord word dan ook de minimumleeftijd voor alcoholverkoop opgetrokken naar achttien jaar. De ambitie van het college t.a.v. de handhaving van het verkoopverbod vinden we met 40% nog wel aan de voorzichtige kant.
De campagne “BOB in de sportkantine” is al tot een groot succes bestempeld. Het percentage dat na bezoek aan een sportkantine nuchter achter het stuur stapt is fors gestegen. Dat verdient een compliment, zeker ook voor de sportverenigingen die hieraan hebben meegewerkt. Kan de wethouder bevestigen dat hij met deze campagne doorgaat?

Economisch beleid
De invloed van de gemeente op de lokale economie is beperkt. Daarom is het te prijzen dat het college oppakt wát er gedaan kán worden. Eindelijk wordt er werk gemaakt van de revitalisering van het Heen. Ook de detailhandelsvisie is onlangs vastgesteld. Dat is een uitstekend resultaat en we kijken met veel belangstelling uit naar de uitwerking.
Zorg blijft er over de werkgelegenheid. Deze blijft achter in vergelijking tot de regio. Welke mogelijkheden ziet het college nog om dat verder te stimuleren?
Katwijk kan er trots op zijn dat het gelukt is om het visserijonderwijs voor Katwijk te behouden. Ook zonder haven blijft Katwijk sterk verbonden met de visserij. Het is wel een sector die onder druk staat terwijl er toch ook veel mogelijkheden liggen voor innovatie en verduurzaming. Kan de wethouder aangeven wat kan bijdragen aan de verbeteringen van het imago en de positie van deze sector?

Decentralisaties
Op sociaal terrein zijn we ons volop aan het voorbereiden op de grote decentralisaties (AWBZ, Jeugdzorg, passend onderwijs en WWNV). Complexe en ingrijpende onderwerpen. Nu het nieuwe regeerakkoord bekend is, is hierover meer zekerheid. Kan de wethouder aangeven waar wij staan als gemeente en wanneer we hier weer als raad over gaan spreken?

Jeugdbeleid
Binnenkort verwachten we de nieuwe nota jeugdbeleid. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat hierbij aandacht is voor alle jongeren van Katwijk. Jeugdwerk voor en door jongeren wordt aangemoedigd. Een bezuiniging op beroepskrachten is dan ook best te begrijpen. Wel willen wij dat dit voor het héle jongerenwerk geldt en niet bij één specifieke groep terecht komt.

Ouderenbeleid
Er speelt veel op het gebied van onze ouderen. Of het nu gaat om huisvesting, vervoer, voorzieningen, keuzevrijheid huishoudelijke hulp, begeleiding, zorg of een goede PGB. Graag zouden wij een keer een totaaloverzicht zien van alle beleidsaspecten op dit gebied.

Samen leven in de wijk
De betrokkenheid van inwoners bij hun eigen wijk blijft de sleutel tot een goede leefbaarheid. In Katwijk hebben we dan gelukkig niet te klagen. Wel kan de betrokkenheid beter georganiseerd worden. Katwijk gebruikt hiervoor het instrument de ‘Wijkbarometer’. Op basis van allerlei gegevens wordt met betrokkenen in de wijk zoals de politie, Dunavie, welzijnswerk, de gemeente, scholen en sportverenigingen en vooral ook de bewoners, gesproken over welke onderwerpen aangepakt moeten worden om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Dit kan variëren van kwaliteit van de openbare ruimte tot het aanwezig zijn van voorzieningen.
In de wijk Hoornes-Rijnsoever heeft dit inmiddels tot succes geleid. Wij hebben begrepen dat u dit concept vervolgens wilt toepassen in Valkenburg. We zijn blij met deze ontwikkeling maar vragen ons wel af wanneer dit concept voor alle kernen ingezet zal worden. Had een snellere uitrol misschien wat onrust in Valkenburg kunnen voorkomen? Verder willen we ook benadrukken dat de communicatie over deze aanpak verbeterd kan worden. Hoeveel Katwijkers, denkt u, zijn bekend met het concept ‘Wijkbarometer’? Waar hangt die ‘wijkbarometer’ eigenlijk? Er gebeurt veel op het gebied van de leefbaarheid, van burgerschouw tot meldingen openbare ruimte, van wijkraad tot werkbezoeken. Het zou goed zijn om dit meer vanuit een eenduidige boodschap te brengen zodat inwoners een goed beeld krijgen wat er allemaal door de gemeente wordt gedaan en, nog belangrijker, waar ze met hun ideeën of opmerkingen terecht kunnen. Voor velen zal het nog steeds onvoldoende duidelijk zijn wanneer ze bij een wijkraad, wijkregisseur, of op de website terecht kunnen.

Bouwen en wonen
Er blijft een onbalans bestaan tussen vraag en aanbod in de woningmarkt. Mensen willen wel een huis kopen maar krijgen geen financiering van de bank voor de huidige prijzen. Daar kan de gemeente weinig aan doen. Wel kunnen we in overleg met projectontwikkelaars nog scherper kijken naar welk maatwerk nodig is op de woningmarkt. We zijn blij dat het overleg met ontwikkelaars over de woonvisie tot resultaat heeft geleid en zien uit naar de bespreking de komende tijd.

Infrastructuur
De verbetering van de infrastructuur is een van de meest ingrijpende onderwerpen voor onze gemeente. De ChristenUnie is erg blij met het besluit over de realisatie van de RijnlandRoute en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Wel zijn er zorgen over de inpassing en over de samenhang met andere projecten langs de N206. Op termijn wordt het Zeewegviaduct vervangen, de N206 bij de Molentuinweg verdiept en verlegd en worden er ontsluitingen gemaakt voor de nieuwe wijk Valkenburg, waarop ook de Westerbaan en Wassenaarseweg moeten aansluiten. Al deze losse projecten vormen technisch een complex geheel en zijn daarmee ook moeilijk te controleren door de raad. Vandaar dat wij willen voorstellen om een second opinion te laten uitvoeren op de integrale oplossing. Wij willen dan een antwoord op de vraag of het voorgesteld ontwerp optimaal is voor de ontsluiting van alle kernen van Katwijk en of de samenwerking tussen partijen verbeterd kan worden.
Tenslotte willen we de Noordelijk Randweg nog benoemen. Deze weg staat wat later op de agenda maar is van groot belang voor de ontsluiting van Rijnsburg en de Zuidelijke Greenport. Helaas heeft de provincie het voornemen om deze weg niet op te nemen in de Provinciale Structuur Visie. Gelukkig deelt het college onze zorg en heeft ze de gedeputeerde inmiddels gewezen op het belang van deze weg.
Hebben we nog meer? O ja, de Westerbaan! Kan het college nog eens garanderen dat er binnen 1,5 jaar aan deze weg begonnen gaat worden?

Project locatie Valkenburg
Gelukkig gaat dan eindelijk het deksel van het project Projectlocatie Valkenburg af en zullen we volgende maand het Masterplan ontvangen. Hier wordt met belangstelling naar uitgekeken. De verwachting is dat het plan invulling geeft aan mooie ambities maar er zijn ook zorgen. Zeker m.b.t. het aantal te bouwen woningen. Wij verwachten dat er langzamer of minder gebouwd zal gaan worden op deze locatie. In de woonvisie vragen we dat ook van onze Katwijkse ontwikkelaars en van onszelf als gemeente. Het is niet meer dan rechtvaardig om met het RVOB, eigenaar van de grond, op gelijke manier om te gaan.
De gemeente speelt daar overigens zelf een rol in omdat er nog afspraken moeten worden gemaakt met het RVOB over de samenwerking. Eerst zullen we echter het Masterplan beoordelen. Wij zullen daarbij opletten hoe dit plan de bestaande kernen van Katwijk kan versterken. De nieuwe locatie Valkenburg is nl. geen dorp op zich. Het is onderdeel van Katwijk net als de andere kernen.

Tot slot
De gemeente Katwijk ligt op koers en maakt vaart. De ChristenUnie ziet uit naar het komende jaar en verwacht mooie resultaten. Wij bidden om wijsheid voor de ambtenaren, u als college, en ons als raad om er samen een mooi jaar van te maken, tot bloei van onze gemeente.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.