Steun voorstel ChristenUnie: extra handhavers alcoholbeleid

Gert Varkevisser —  23 juni 2012

De ChristenUnie heeft het College verzocht extra te investeren in de handhaving van het alcoholbeleid. In de commissie Welzijn van 19 juni jl. bleek een meerderheid van de partijen achter dit voorstel te staan.

Het College zal de Raad laten weten of er extra geld beschikbaar komt of dat van de huidige handhavers er meer zullen worden opgeleid voor handhaving van het alcoholbeleid.

Extra handhavers zijn nodig
De ChristenUnie pleit al langere tijd voor stevigere maatregelen om het alcoholgebruik onder met name jongeren terug te dringen. In een eerder artikel is duidelijk gemaakt dat jongeren (te) veel, (te) vaak en (te) jong drinken en de risico’s van overmatig alcoholgebruik voor de gezondheid en de veiligheid groot zijn. Daarnaast worden de regels voor het verstrekken van alcohol in Katwijk niet goed nageleefd. Jongeren onder de 16 jaar kunnen te gemakkelijk alcohol krijgen, met name in de horeca. Een extra reden om stevig in te zetten op handhaving is gelegen in het feit dat de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 wordt gewijzigd en op dat moment ook jongeren onder de 16 jaar strafbaar zijn wanneer ze alcohol aanwezig hebben op de openbare weg en in publieke ruimtes zoals sportkantines en horeca. Ook kan de alcoholafdeling van de supermarkt tijdelijk worden gesloten wanneer binnen 1 jaar 3 keer de regels voor de verkoop van alcohol worden overtreden. Deze nieuwe regels vergen extra aandacht van de handhavers. De ChristenUnie heeft ingeschat dat dit alles extra handhavers vereist, bovenop de huidige inzet van de gemeente Katwijk. In het debat dat op initiatief van de ChristenUnie in maart werd gehouden over het alcoholbeleid, werd reeds door diverse fracties beaamd dat de handhaving steviger kan.

Voorstel
Naar aanleiding van het debat in maart had het College voorgesteld om de handhaving te versterken door handhavers uit te wisselen met andere gemeenten en tijdelijke inzet in het weekend te organiseren vanuit een pool van handhavers van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). Aan dit voorstel zitten de nodige mitsen en maren. Het maakt ook dat de gemeente afhankelijk is van de bereidheid van andere gemeenten en de VWA of er inderdaad extra capaciteit kan worden geleverd. De ChristenUnie heeft daarom voorgesteld om zelf geld vrij te spelen voor 1 extra fte of – als dat niet zou lukken – deze fte vrij te spelen door binnen de huidige formatie van handhavers te schuiven met de prioriteiten. Dit zou betekenen dat enkele andere handhavers opgeleid worden voor de handhaving van de Drank- en Horecawet en daarmee hun takenpakket verbreden. Dit past goed bij het streven van de gemeente om integraal toezicht uit te oefenen. De ChristenUnie heeft daarbij aangegeven dat de extra handhavers tegen betaling zouden kunnen worden uitgeleend aan andere gemeenten zodat de investering kan worden terugverdiend.

Steun van andere partijen
Het voorstel voor extra handhavers werd volmondig gesteund door de oppositiepartijen PVDA, GB en SGP. Coalitiepartij CDA daarentegen gaf aan de lijn van het College te willen steunen en coalitiepartij VVD gaf te kennen geen extra geld over te hebben voor extra handhavers. Het bijzondere is dat juist deze partijen op landelijk niveau steeds pleiten om de handhaving op orde te hebben. In de raadsvergadering van 5 juli aanstaande zal blijken of ook CDA en VVD akkoord gaan met de intensivering van de handhaving.

College aan zet
Portefeuillehouder Wienen heeft toegezegd in het College te spreken over de mogelijkheden voor extra handhavers. Het College zal de Raad voorafgaande aan de raadsvergadering op 5 juli laten weten hoe invulling kan worden gegeven aan het verzoek van de Commissie.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.