Huishoudinkomenstoets vervalt met terugwerkende kracht

Gert Varkevisser —  5 juni 2012

De afgelopen weken is veel te doen geweest over de huishoudinkomenstoets die per 1 januari 2012 is ingevoerd in de Wet werk en bijstand (Wwb). De huishoudinkomenstoets houdt in dat nog maar één uitkering per huishouden mogelijk is en dat het totale inkomen van dat huishouden bepalend is voor het verkrijgen van een uitkering. Deze huishoudinkomenstoets wordt met terugwerkende kracht afgeschaft.

Akkoord over terugdraaien
Eind april hebben vijf partijen (VVD, CDA, GL, D66 en ChristenUnie) een begrotingsakkoord gesloten waarin werd aangekondigd dat de huishoudinkomenstoets wordt teruggedraaid. De ChristenUnie Katwijk heeft toen het College van Burgemeester en Wethouders verzocht de uitvoering van de huishoudinkomenstoets op te schorten totdat er duidelijkheid is over de definitieve afschaffing. Aangezien de huishoudinkomenstoets op dit moment al van kracht is, is een wetswijziging vereist om de huishoudinkomenstoets definitief te doen vervallen. In afwachting van die wetswijziging heeft het College begin mei aangegeven dat de uitvoering van de huishoudinkomenstoets ‘on hold’ wordt gezet. Inmiddels heeft de regering op 29 mei de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel wordt de huishoudinkomenstoets afgeschaft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.

Consequenties
Het afschaffen van de huishoudinkomenstoets met terugwerkende kracht betekent het volgende:
– De huishoudinkomentoets wordt niet meer toegepast. Ook niet bij mensen die reeds voor 1 januari 2012 een Wwb-uitkering hadden en per 1 juli 2012 een nieuwe beoordeling aan de hand van de huishoudinkomenstoets zouden krijgen. In de gemeente Katwijk gaat het om tientallen mensen.
– Mensen die na 1 januari 2012 een Wwb-uitkering hebben gekregen als gevolg van de huishoudinkomenstoets, worden opnieuw beoordeeld op basis van de regels zoals die voor 1 januari 2012 golden. Zij kunnen een hogere of lagere uitkering krijgen afhankelijk van hun situatie. In de gemeente Katwijk gaat het om ruim 60 mensen.
– Mensen die na 1 januari 2012 een aanvraag hebben ingediend, maar geen Wwb-uitkering hebben gekregen als gevolg van de huishoudinkomenstoets, worden opnieuw beoordeeld of kunnen een nieuwe aanvraag indienen. In de gemeente Katwijk is deze situatie niet voorgekomen.
– Mensen die na 1 januari 2012 geen aanvraag hebben ingediend omdat ze wisten dat ze door de huishoudinkomenstoets geen recht hadden op bijstand, kunnen alsnog een aanvraag indienen en – indien ze voldoen aan de voorwaarden – met terugwerkende kracht een uitkering krijgen. Dit kan tot twee maanden nadat de wet afschaffing huishoudinkomenstoets in werking is getreden. Het is niet bekend of deze situatie zich in Katwijk heeft voorgedaan.
– De voorziene besparing (bezuiniging) op de uitkeringslasten die met de huishoudinkomenstoets gemoeid was, wordt teruggedraaid. Het betreft 27 miljoen euro in 2012 en 54 miljoen euro in 2013 en verder. De gemeente Katwijk behoudt daardoor een deel van deze bedragen.

In de tussentijd
Bovenstaande wijzigingen zijn pas zeker als de Tweede en Eerste Kamer de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets aannemen. De gemeenten zijn wel door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de hoogte gesteld van de wijzigingen en verzocht op te stoppen met de toepassing van de huishoudinkomenstoets en lopende en nieuwe aanvragen te behandelen met toepassing van de regels zoals die voor 1 januari 2012 golden. Het ministerie zal de gemeenten ook ondersteunen bij de voorlichting van burgers die door de huishoudinkomenstoets sinds 1 januari 2012 niet in aanmerking zijn gekomen voor algemene bijstand en nu met terugwerkende kracht wel.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.