Sociale werkvoorziening op de schop

Gert Varkevisser —  17 april 2012

Gemeenten staan aan de vooravond van grote veranderingen in de sociale sector. In politiek Den Haag wordt al enige tijd flink gediscussieerd over deze veranderingen die veel mensen en organisaties zullen raken. Eén van de discussies betreft de ‘herstructurering’ van de sociale werkvoorziening.

MareGroep

Deze discussie komt nu ook in de gemeenteraad op gang omdat deze herstructurering nogal wat betekent voor mensen met een arbeidsbeperking, voor de MareGroep (waar Katwijkers werken en waar de gemeente aan meebetaalt), en voor de gemeente zelf.

Wat gaat er veranderen?
Het kabinet wil de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) flink wijzigen. De sociale werkvoorziening is bedoeld voor mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen geen ‘gewone’ baan kunnen vinden. Het kabinet wil echter dat de sociale werkvoorziening alleen nog maar beschikbaar is voor mensen met een arbeidsbeperking met een loonwaarde van 20-30% en die alleen maar in een afgeschermde omgeving arbeid kunnen verrichten (beschut werk). De rest moet aan de slag, eventueel met begeleiding, bij gewone werkgevers. Op termijn moet het aantal landelijke Wsw-plaatsen van 90.000 naar 30.000. Tegelijkertijd wordt door het kabinet flink bezuinigd op de sociale werkvoorzieningen. Dit heeft tot gevolg dat de sociale werkvoorzieningen in Nederland op de schop moeten. Zo ook de MareGroep, waar veel Katwijkse mensen met een arbeidsbeperking werken.

Wat betekent dit voor de Katwijkse Wsw-ers?
Katwijk telt 375 inwoners met een Wsw-indicatie. Voor de huidige groep Wsw-ers die werkzaam is in een sociale werkvoorziening verandert er niets. Hun rechten en plichten wijzigen niet. Veranderingen zijn er wel voor mensen die sinds 15 mei 2011 op de wachtlijst staan en van wie de Wsw-indicatie verloopt na 1 januari 2013 en op dat moment nog steeds op de wachtlijst staan. Voor hen – en voor alle nieuwe Wsw-ers – zullen nieuwe regels gelden. Degenen die op 1 januari 2013 de indicatie ‘beschut werk’ krijgen (20-30% loonwaarde), kunnen terecht in de sociale werkvoorziening. Degenen met minder dan 20% loonwaarde kunnen dagbesteding krijgen uit de Wmo. De rest zal op eigen kracht of met begeleiding vanuit de gemeente, aan de slag moeten bij reguliere werkgevers. Deze laatste groep krijgt loon naar gelang hun arbeidsproductiviteit. Dit loon kan worden aangevuld met een uitkering.

Zijn er ook gevolgen voor Katwijkse Wajong-ers?
Ja en nee. Jongeren die voor 1 januari 2012 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd en heb gekregen en die (gedeeltelijk) kunnen werken, krijgen vanaf 1 januari 2014 een lagere uitkering (70% van het wettelijk minimumloon). Jongeren die na 1 januari 2012 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd en die (gedeeltelijk) kunnen werken, krijgen te maken met de nieuwe regels net als de Wsw-ers. Voor Wajong-ers die nu en in de toekomst niet kunnen werken (volledig arbeidsongeschikt), verandert er niets. Zij behouden hun uitkering (75% van het wettelijk minimumloon).

Gaat de herstructurering van de MareGroep geld kosten?
Ja. Het kabinet wijzigt niet alleen de regels, maar stelt ook minder geld beschikbaar voor de sociale werkvoorziening. Voor Katwijk kost dit al snel een kleine miljoen euro per jaar. Om de gemeenten te ondersteunen bij de herstructurering van de sociale werkvoorziening wordt door het Rijk eenmalig geld ter beschikking gesteld. Gemeenten moeten dan voor 30 april een zogeheten ‘herstructureringsplan’ indienen. Voor Katwijk is maximaal 1,6 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde is wel dat de gemeente 25% (400.000 euro) zelf betaalt in de periode 2012-2018. De gemeenteraad neemt hierover op 26 april een besluit.

Wat is de opstelling van de ChristenUnie?
Dinsdag 16 april heeft de Commissie Welzijn over het herstructureringsplan gesproken. De ChristenUnie heeft een aantal zaken ingebracht.
1. Elk mens (ongeacht zijn loonwaarde) is belangrijk en telt mee. Alle mensen met een Wsw-ers en Wajong-ers moeten daarom op steun kunnen rekenen van de gemeente. Het uitsluiten van groepen mensen vanuit financieel oogpunt (minder budget) is niet wenselijk.
2. Werk is belangrijk voor de zelfstandigheid en ontwikkeling van mensen. De gemeente zal stevig in moeten zetten op het maken van afspraken met het bedrijfsleven om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Daarbij is het van belang dat de gemeente zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte van deze bedrijven en voor hen zoveel mogelijk (administratieve) belemmeringen wegneemt.
3. Stimuleer naast het bedrijfsleven ook het onderwijs, de zorgsector en woningbouwcorporaties om mensen met een arbeidsbeperking in te zetten.
4. Vertel de doelgroep wat de wettelijke veranderingen precies voor hen betekenen.
5. Lobby in Den Haag voor meer geld van het Rijk en voor aanpassing van de wet zodat die makkelijker uitvoerbaar is.
6. Stem in met de eenmalige en maximale bijdrage van bijna 400.000 euro voor de herstructurering van de MareGroep, anders zullen de structurele kosten voor de gemeente flink hoger zijn.
7. Er dreigen vanuit Den Haag (Catshuisoverleg) nog meer bezuinigingen op de sociale sector te volgen. Maak zodra dat bekend is inzichtelijk hoeveel geld er beschikbaar is en op welke wijze daarmee de diverse groepen maximaal kunnen worden ondersteund in het vinden en behouden van werk.

Wethouder Mostert deelde de door de ChristenUnie ingebrachte punten en gaf te kennen dat ‘hij geen moment onbenut laat’ om met bedrijven te spreken over het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking. Ook gaf hij aan dat hij steeds bekijkt hoe een persoon met een arbeidsbeperking op een slimme en efficiënte manier kan worden begeleid naar werk.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.