Regels voor bijstand gewijzigd

Gert Varkevisser —  12 januari 2012

Per 1 januari 2012 zijn de regels voor de bijstand gewijzigd. De ChristenUnie Katwijk legt uit wat er verandert en wat de partij hiervan vindt.

work-home

Wat is er aan de hand?
De Wet werk en bijstand (Wwb) is gewijzigd per 1 januari 2012. Er gelden nu nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Ook de mensen die al een bijstandsuitkering hebben gaan de gevolgen van de nieuwe wet merken. Voor hen gaan de nieuwe regels in per 1 juli 2012. De gewijzigde regels kunnen grote financiële gevolgen hebben voor gezinnen.

Wat verandert er?
Hieronder de belangrijkste wijzigingen.
1. De Wet investering jongeren vervalt per 1 januari 2012. Jongeren onder de 18 tot 27 jaar vallen nu onder de Wwb. Zij moeten voordat ze een uitkering aanvragen eerst vier weken actief naar werk zoeken. Daarna beoordeelt de gemeente of de jongere voldoende heeft gezocht en in aanmerking komt voor een uitkering. Vanaf 1 juli 2012 moet de jongere ook bekijken of hij nog onderwijs kan volgen of een oude opleiding kan afmaken. Als na deze 4 weken blijkt dat de jongere zich niet, of onvoldoende, heeft ingezet om aan werk of scholing te komen, kan de gemeente de uitkering verlagen of vervalt het recht op een uitkering.

2. Er is vanaf 1 januari 2012 nog maar 1 uitkering, de gezinsuitkering. Bij het beoordelen van een aanvraag voor een uitkering wordt nu gekeken naar het gezinsinkomen. De inkomsten van alle gezinsleden – er zijn wat uitzonderingen – tellen mee voor het bepalen of er recht is op een uitkering. Dit heet de huishoudinkomenstoets. De gezinsuitkering wordt per 1 juli 2012 ook toegepast bij mensen die voor 1 januari 2012 al een uitkering hadden.

3. De gemeente kan een tegenprestatie verlangen van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving. De gemeente mag zelf bepalen welke werkzaamheden dat precies zijn. Er zijn wel wat voorwaarden aan de tegenprestatie verbonden. Zo mag de tegenprestatie bijvoorbeeld geen gewone baan zijn en mogen de werkzaamheden de kansen op betaald werk niet in de weg zitten.

4. De maximale verblijfsduur in het buitenland wordt beperkt tot 4 weken per kalenderjaar voor iedereen met een bijstandsuitkering tussen de 18 en 65 jaar. Mensen van 65 jaar en ouder met een bijstandsuitkering mogen maximaal 13 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven.

5. Alleenstaande ouders met kinderen tot vijf jaar mogen ontheffing vragen van de sollicitatieplicht. Er is een aantal voorwaarden. De alleenstaande ouder moet ouder zijn dan 27 jaar en de volledige zorg hebben voor het kind. De periode dat niet naar werk hoeft te worden gezocht is maximaal vijf jaar.

Wat vindt de politiek hiervan?
De Eerste en Tweede Kamer hebben met een krappe meerderheid ingestemd. Alleen de VVD, CDA, PVV en SGP gingen akkoord. De gemeenten moeten de wet uitvoeren. De gemeente kan wel zelf bepalen of zij een tegenprestatie verlangt van mensen die recht hebben op een uitkering.

En wat vindt de ChristenUnie?
De ChristenUnie heeft landelijk niet ingestemd met deze wet. De ChristenUnie in Katwijk heeft grote twijfels of het doel van de wet – meer mensen aan het werk en minder mensen met een uitkering – wordt bereikt met deze wetswijziging. De gezinsuitkering kan verkeerd uitwerken. Het is namelijk mogelijk dat een vader en/of moeder hun recht op uitkering kwijt raken als zij een meerderjarig kind met een baan thuis hebben wonen. Dat kan leiden tot meer problemen omdat er dan minder inkomen is. Ook kan het leiden tot het vermijden van zorg, frauderen en zwart werken. Tegelijkertijd is de kans aanwezig dat het kind met inkomen op zichzelf gaat wonen om te voorkomen dat zijn ouders hun recht op uitkering verliezen, terwijl hij of zij eigenlijk nog niet zelfstandig is en op zichzelf kan wonen.
De ChristenUnie staat wel positief tegenover de tegenprestatie. De tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk kan een goede opstap zijn naar werk en werkritme. Het zal ook bijdragen aan sociale contacten en geeft mensen voldoening. Het vrijwilligerswerk wordt er mee gesteund. Wel vindt de ChristenUnie dat de uitkeringsgerechtigde zou moeten kunnen kiezen uit vrijwilligerswerk. Dit komt de motivatie ten goede. De wethouder komt in de loop van 2012 met een voorstel.
Tot slot vindt de ChristenUnie het van groot belang dat de gemeente gaat volgen of de wet nu daadwerkelijk leidt tot meer werk en minder uitkeringen. En dat mensen die nu een uitkering hebben goed worden geïnformeerd over wat deze wetswijziging voor hen betekent. De wethouder heeft gezegd dit te zullen doen.

Waar kunnen burgers terecht met vragen?
De gemeente gaat alle mensen die nu een bijstandsuitkering hebben een brief sturen en met hen in gesprek over de veranderingen en de consequenties voor hun uitkering.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.