Algemene Beschouwingen 2012

Klaas Jan van der Bent —  3 november 2011

Donderdag 3 november worden de Algemene Beschouwingen weer gehouden. De bijdrage van de ChristenUnie kunt u hieronder lezen. De tekst is ook te downloaden: Algemene Beschouwingen 2012 – ChristenUnie Katwijk

Schuld
Het thema van deze tijd is ‘schuld’. Heel Europa, en de wereld, is in de ban van schuld. De Euro, voorheen het klaterend symbool van de welvaart, moet nu overeind gehouden worden met hulp van China. Het zijn rare tijden. Het besef komt dat we met z’n allen de rekening moeten gaan betalen.
Voorlopig houdt Katwijk de Chinezen buiten de deur. Ook dit jaar presenteert het college met terechte trots een sluitende begroting. Voor nieuw beleid is weinig ruimte maar het bestaande beleid wordt voortvarend opgepakt en waar nodig vernieuwd. Precies zoals het college heeft beloofd: “Afmaken wat is afgesproken” en “Aanpakken wat vraagt om aandacht”.

Bezuinigingen in Katwijk
Katwijk blijft financieel in vorm maar dat gaat niet vanzelf. Een intensief traject van bezuinigen was noodzakelijk. Op vele punten is kritisch gekeken naar mogelijkheden om kosten te verlagen. Niet in de laatste plaats naar de eigen organisatie. We beseffen dat dit veel impact heeft. Zeker gezien de ontwikkelingen die nog op onze gemeente afkomen. De opdracht voor ambtenaren luidt: steeds meer en steeds beter voor steeds minder geld. Aan het college willen we vragen wat de uitbreiding van de gemeentelijke taken betekent voor de bezuinigingen op de organisatie?

Daadkracht van het college
Bezuinigingen in het welzijnsdomein zijn vaak niet populair. Des de groter de complimenten voor dit college die hier met daadkracht heeft gehandeld en knopen heeft doorgehakt. Overigens geldt hetzelfde voor díe verenigingen die zelf creatieve oplossingen hebben aangedragen. Het getuigt van een breed besef van verantwoordelijkheid door, van jong tot oud, de bezuinigingen te dragen.
Is iedereen blij? Vast niet. Bezuinigen doet altijd pijn. De organisaties en vrijwilligers spannen zich in voor hun club en verzetten goed werk. Een subsidie wordt dan vaak als steun in de rug ervaren en het wegvallen ervan als een straf.

Geen afhankelijkheid van subsidies
Problemen ontstaan als een subsidie geen steuntje in de rug is maar een infuus. Verenigingen worden afhankelijk en dat is een ongezonde situatie die we in het nieuwe subsidiebeleid proberen te voorkomen. Een gezond verenigingsleven is namelijk niet afhankelijk van de gemeente. Dat vindt z’n eigen draagkracht in de samenleving. Natuurlijk kan de gemeente tijdelijk steun geven of speciaal beleid subsidiëren. Maar de bomen groeien niet meer tot in de hemel en de gemeente moet kritisch kijken naar wat er met subsidies wordt bereikt. Die discussie zal scherper door de raad gevoerd moeten worden. De tijd van de kool en de geit sparen is nu echt voorbij.

Knelpunten bij bezuinigingen
Kunnen alle organisaties de bezuinigingen wel opvangen? Dat is nog niet zeker. Ook de ChristenUnie kijkt met zorg naar plekken waar meerdere bezuinigingen samen komen. Bijvoorbeeld in het onderwijs of bij de thuiszorg. Ook daar is niet voor de gemakkelijke weg gekozen, maar gekeken naar wat haalbaar is. Wel hebben we het college de opdracht gegeven zorgvuldig met de uitwerking om te gaan en de raad te informeren als er echte problemen of ernstige gevolgschade zou kunnen ontstaan. We willen het college vragen of er bij de uitwerking van de bezuinigingen al ernstige gevolgen naar voren zijn gekomen?

Klaar met bezuinigen?
De grote vraag is nu: zijn we klaar met bezuinigen? Waarschijnlijk niet. De gemeente krijgt de komende tijd extra taken toebedeeld. Taken die tot voor kort door het Rijk en de provincie werden uitgevoerd. De gemeente moet dat werk overnemen, krijgt hiervoor niet alleen minder geld, maar ook weinig vrijheid in de manier van uitvoeren. En het Rijk verwacht of dwingt af dat gemeenten het goedkoper kunnen. Wij weten nog niet hoe dit alles uitpakt. We weten wel dat onvoorziene omstandigheden ook bij de gemeente terecht komen. Die mag de boel dan oplossen, zonder dat daar geld voor is. Graag zouden wij het college willen vragen of we een overzicht kunnen krijgen bij welk beleid nu sprake is van autonomie of van medebewind.
Het is een schrale troost dat de beperkte vrijheid in uitvoering tot gevolg heeft dat de lokale verschillen marginaal zullen zijn. Dat biedt kansen om meer op zoek te gaan naar samenwerkingsverbanden. De lokale invulling zal verdwijnen en efficiency zal de kosten drukken. En dat zal ongetwijfeld het ware doel zijn geweest van Den Haag.

Bezuinigingen in sociale sector
Zijn we niet te pessimistisch? Nee, het getuigt eerder van realisme. Vorig jaar hebben we stilgestaan bij de aangekondigde bezuinigingen in de sociale sector. We denken in het bijzonder aan de Wet Werken Naar Vermogen, de decentralisatie van de Jeugdzorg en AWBZ. Belangrijke onderwerpen van het toen te sluiten bestuursakkoord. Dit akkoord is niet aangenomen en zweeft nog steeds ergens. De ontwikkelingen gaan echter door. Kijk naar de laatste cijfers met betrekking tot de sociale werkplaats (de Maregroep). Het tekort loopt daar op met tonnen per jaar. Dit komt voor onze rekening.

Stapeling van effecten en onvoorziene gevolgen
De bezuinigingen afzonderlijk zijn mogelijk nog te overzien. In deze moeilijke tijd kunnen mensen echter flink in de problemen komen door een stapeling van effecten. Bezuinigingen op PGB, Wajong, WSW, mantelzorg etc. etc. tellen op als je in meerdere categorieën valt. Dit kan er voor zorgen dat je in een negatieve spiraal terecht komt waarbij je in financiële problemen komt.
Dit hoeft overigens niet alleen een gevolg te zijn van deze bezuinigingen. Neem een standaard gezin waar als gevolg van de economische crisis het inkomen van de kostwinner wegvalt. In een maatschappij waar hypotheekschuld werd aangemoedigd kan het voorkomen dat de woonlasten nu niet meer op te brengen zijn. Zonder goodwill van de bank ben je genoodzaakt om te verhuizen. In een slechte markt loop je dan de kans om ook nog eens met een hypotheekschuld te blijven zitten.
De gemeente is verantwoordelijk voor verlenen van schuldhulp. Hierdoor worden mensen weer geholpen aan uitzicht op een normaal bestaan. Deze verantwoordelijkheid betreft niet alleen hulp, maar ook preventie. Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen. In het land zie je dan ook voorbeelden waar de gemeente samen met organisaties en marktpartijen afspraken maakt om gezamenlijk te proberen mensen uit de schuld te houden. Slachtoffers van gestapelde bezuinigingen zouden in ieder geval door de gemeente geïdentificeerd kunnen worden, evt. in samenwerking met de WMO-raad, kerken en het UWV. Kan het college aangeven wat er op dit moment gedaan wordt aan preventie en of men bereid is onderzoek te doen naar succesvolle initiatieven bij andere gemeenten?

Burgerparticipatie
Is bezuinigen de enige boodschap? Nee, er zijn genoeg dingen die we zelf slimmer en goedkoper kunnen doen. Vandaag de dag zijn er uitstekende mogelijkheden om inwoners te betrekken bij het beleid. We zien dit ook al gebeuren bij enkele projecten, zoals binnen het thema leefbaarheid van de omgeving. Het idee was extra geld te geven aan de wijkraden om verbeteringen in de omgeving door te voeren. Wij merken nog wat onwennigheid bij de wijkraden om hier mee om te gaan.
Ook het wijkwerk loopt nog niet zoals gewenst. Hun werk, dat zich voornamelijk richt op de openbare ruimte, heeft volgens de afdeling wijkwerk last van “verschil in prioriteitsstelling tussen afdelingen”. Het idee is nu om de wijkregisseur meer een makelaarsrol te geven. De ChristenUnie wil een stap verder gaan door juist meer macht, en dus geld, naar het wijkwerk te verschuiven.

Burgerbegroting
Er zijn voorbeelden in Nederland waar spelers in de wijk succesvol samenwerken aan verbetering van de leefbaarheid. Bewoners, gemeente, politie, woningbouwvereniging etc. bedenken en realiseren met elkaar plannen en bepalen zo de beste besteding van het geld. Deze ontwikkeling is inmiddels landelijk opgepakt en daar omgedoopt tot ‘Burgerbegroting’. Burgers klankborden niet alleen, maar denken mee en onderhandelen over prioriteiten en het verdelen van publiek geld. Dit vergroot de verantwoordelijkheid van de betrokkenen in de wijk en pakt vaak ook goedkoper uit. Het vereist een transparant proces en voldoende budget waar nog mee geschoven kan worden. Dit is randvoorwaardelijk want zonder eigen budget ben je overgeleverd aan de goede bedoelingen van anderen en komt er vaak weinig van de intenties terecht. Graag willen we van het college horen hoe zij tegenover de ontwikkeling naar een burgerbegroting kijkt en of ze dit traject ook in Katwijk zou willen uitproberen.

Belang van veiligheid
Veiligheid is en blijft een belangrijk onderwerp. In Katwijk is het relatief veilig en dat willen we vooral zo houden. Die situaties waar onveiligheid wordt ervaren willen we stevig aanpakken. We spreken hier al langer over en zien ook resultaat. De burgemeester treedt vaker op bij overlast als gevolg van drugshandel. Omwonenden ervaren daardoor een serieuze aanpak van de overlast. Ook is gevraagd naar maatregelen ter verbetering van de capaciteit van politie zoals de inzet van Burgernet, camera’s en efficiëntere bedrijfsvoering. Ook hier zien we positieve ontwikkelingen en daar willen we de burgemeester mee complimenteren. Wij verwachten een voortzetting van deze trend en hopen dat de vorming van de Nationale Politie hier aan meewerkt.
De aanpak van criminele en overlast gevende jeugdgroepen is voor de minister speerpunt voor de komende twee jaar. Ook in Katwijk hebben we deze groepen waarvan er tenminste één crimineel is. Kunt u aangeven wat de actuele stand van zaken is en op welke wijze er gewerkt wordt aan het aanpakken van deze groepen?

Alcohol
De afgelopen periode heeft de ChristenUnie het initiatief genomen tot een alcoholdebat. Het overmatig drankgebruik van jonge Katwijkers is een zorg die opvallend breed wordt gedragen. Die zorg moet nu worden omgezet in daden. Katwijk heeft op dat gebied al een goede naam opgebouwd maar de cijfers blijven zorgwekkend. Vandaar dat wij blijven pleiten voor beter toezicht en meer handhaving op die plekken waar jongeren nog te makkelijk aan alcohol komen, zoals sportkantines.
Welke afspraken heeft het college voor ogen met sportkantines, jongerencentra en de Horeca? De ChristenUnie ziet graag dat het college zich durft te committeren aan hogere nalevingspercentages. Ziet het college ook mogelijkheden om het subsidiebeleid in te zetten om alcoholmatiging te bevorderen?
Een ander belangrijk punt is het tegengaan van het indrinken. Er moet toch een mix van maatregelen te verzinnen zijn om daar iets tegen te doen? Eén ingrediënt is vroeger uitgaan. Ook de leeftijdsgrensverhoging naar 18 jaar is een maatregel. Wil het college nagaan wat de mogelijkheden zijn om als gemeente de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol in bijv. sportkantines en jongerencentra te verhogen van 16 naar 18 jaar? Om de verschillen met buurgemeenten binnen de perken te houden moeten we actiever in de regio pleiten voor acties op dit gebied. Wij willen het college dan ook vragen of het wil werken aan regionale afspraken en samenwerking op dit gebied.

Investeren in de toekomst
We hebben oog voor de toekomst van onze gemeente. Verantwoorde investeringen helpen ons daarbij. Als er een kans optreedt waar generaties voordeel van hebben dan moet je die grijpen. Zo wordt er de komende tijd veel geïnvesteerd in de voor Katwijk noodzakelijke infrastructuur. Verder bieden de werkzaamheden aan de waterkering ons unieke kansen om voor het parkeren een goede oplossing te vinden. Wie weet wat een Multikering nog in petto kan hebben? De contouren van een haalbare zeejachthaven worden langzamerhand zichtbaar. Straks weten we voor het eerst waar we het over hebben en kan een beargumenteerde keuze worden gemaakt.
Als ChristenUnie vinden wij het van groot belang om juist in deze tijd te investeren in onze kernen. Het multifunctioneel centrum in Rijnsburg is daar een mooi voorbeeld van. Ook voor de andere kernen is zo’n voorziening wenselijk.
De raad heeft al uitgesproken dat deze plannen belangrijk genoeg zijn om te realiseren van onze spaarcenten. Dat is een betere bestemming dan het uitstellen van investeringen en tijdelijk bezuinigingen terugdraaien. Vooruit kijken en lastige beslissingen nemen, hoort nu eenmaal bij politiek. Over de eigen schaduw heen kijken en keuzes durven maken voor de toekomst van je gemeente.

Tot slot
De ChristenUnie ziet het als haar opdracht om, vooral ook in deze tijd, om te zien naar de naaste en tegelijkertijd te investeren in de toekomst. Dat is een uitdagende klus maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dit college deze opdracht daadkrachtig en verantwoord uitvoert. Wij wensen u daarbij de zegen van God en veel wijsheid toe.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.