Plannen aan zee

John Zuijderduijn —  24 september 2011

Een masterplan is een overkoepelende ruimtelijke gebiedsvisie op hoofdlijnen. Een masterplan is nodig om het grote geheel in het oog te houden en de ontwikkelingen in het betreffende gebied goed op elkaar af te stemmen. In het masterplan wordt vastgelegd welke functies in het gebied gewenst zijn en op welke plaats deze functies zijn gepland. Ook wordt in het masterplan globaal aangegeven wat het kost om de gewenste functies te realiseren en welke maatregelen nodig zijn voor de realisatie.

De gemeenteraad heeft in 2009 de opdracht gegeven een masterplan te maken voor Katwijk aan Zee. In oktober van het vorig jaar is de hoofdontwikkelingsrichting voor het masterplan voor Katwijk aan Zee besproken. Deze ontwikkelingsrichting had het uitgangspunt moeten zijn voor het nader uitwerken en opstellen van het masterplan.

De ChristenUnie was toen echter van mening dat het beter was voorlopig niet verder te gaan met de ontwikkeling van het masterplan en daarom niet in te stemmen met de voorgestelde ontwikkelingsrichting.

De ChristenUnie vond dat er in oktober van het vorig jaar onvoldoende duidelijkheid was over een aantal grote op zichzelf staande projecten zoals de ontwikkeling van de zeejachthaven en de parkeergarage in combinatie met de kustversterking. Ook was er te veel onduidelijkheid over de besteding van de bestemmingsreserve strategische investeringen (BSI), de zogenaamde ‘Nuon-gelden’.

Er zijn de afgelopen periode flinke stappen gemaakt met betrekking tot de grote projecten: Er is een budget-neutrale variant van de zeejachthaven waarover de leden van de raadscommissie Ruimte binnenkort met elkaar zullen spreken, de commissie is het er eigenlijk wel over eens dat de parkeergarage in duin er moet komen, en over de bibliotheek wordt binnenkort een besluit genomen. Ook de besluitvorming over de besteding van de BSI is aanstaande.

De ChristenUnie vindt dat het daarom goed is om de draad nu weer op te pakken om ervoor te zorgen dat we de samenhang tussen de projecten niet gaan verliezen. We vinden het daarnaast goed om de burger intensiever te betrekken bij het ontwikkelen van Katwijk aan Zee. Daarin voorziet het door het college voorgestelde plan van aanpak voor de ontwikkeling van het masterplan voor Katwijk aan Zee. De ChristenUnie heeft daarom met dit plan ingestemd.

John Zuijderduijn

Posts

God heeft ons de opdracht gegeven onze naaste lief te hebben als onszelf. Voor mij betekent dit dat je écht belangstelling voor mensen hebt. Het is daarom belangrijk bewust de burgers op te zoeken en naar hen te luisteren. Ik ben er van overtuigd dat Gods geboden goed zijn voor iedereen en dat de christelijke waarden en normen het meest heilzaam zijn voor de samenleving. Daarom ben ik enthousiast over de christelijk sociale politiek van de ChristenUnie waarin betrokkenheid, openheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid centraal staan. Bent u dat ook?

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.