Lokaal debat Katwijks alcoholbeleid

Atie Kuijt —  8 september 2011

De ChristenUnie heeft eerder aangekondigd te willen debatteren over het Katwijks alcoholbeleid. Een voorproefje van het debat is in de Katwijksche Post van 8 september jl. verschenen. Lees hieronder het interview over de alcohol problematiek in Katwijk, waarom de ChristenUnie een debat wil en wat er gebeuren moet.

wat doet drank-hersenen activiteit

Waarom wil de ChristenUnie een debat over het Katwijkse alcoholbeleid?
Wij zien dat Katwijkse jongeren veel drinken, op jonge leeftijd te gemakkelijk aan alcohol kunnen komen, de regels voor het verstrekken van alcohol in Katwijk niet goed worden nageleefd en er onder de jongeren en hun ouders weinig kennis is over de gevaren van alcohol. Natuurlijk is er niets mis met het drinken van een biertje, maar als er te jong en te veel wordt gedronken, dan zijn de gevaren groot.

De laatste jaren is steeds meer bekend geworden over de gevolgen van alcoholgebruik voor de hersenen. Zo is wetenschappelijk aangetoond dat de hersenen zich tot het 24ste levensjaar ontwikkelen en dat vroegtijdig en veelvuldig alcoholgebruik negatieve gevolgen heeft op de hersenontwikkeling en op het aanleren van sociale vaardigheden. Artsen en wetenschappers luiden niet voor niets de alarmklok. Het op jonge leeftijd (veel) drinken van alcohol kan leiden tot onherstelbare hersenschade, slechtere schoolprestaties en vervroegde dementie. De kans op verslaving is vier keer zo groot als men jong leert drinken. Daarnaast leidt alcoholgebruik sneller tot vechtpartijen, vandalisme, huiselijk geweld, overlast en ongelukken. Reden genoeg om dit onderwerp te bespreken in de gemeenteraad. En aan de keukentafel…want ook ouders hebben een belangrijke rol.

Wat is het probleem in Katwijk?
In Katwijk wordt relatief veel gedronken, door jong en oud. Een Katwijkse jongere in de leeftijdscategorie van 12-18 jaar drinkt zo’n 10 glazen per week, tegenover 8 glazen door een jongere uit de omgeving van Katwijk. Nu is het zo dat ondernemers en barpersoneel geen alcohol mogen verstrekken aan jongeren onder de 16 jaar. Echter, uit recent onderzoek is gebleken dat jongeren onder de 16 jaar in Katwijk gemakkelijk aan alcohol komen. In de horeca en in sportkantines slagen 9 van de 10 aankooppogingen van jongeren onder de 16 jaar. En ook in cafetaria’s, jongerencentra en supermarkten komen jongeren onder de 16 jaar gemakkelijk aan alcohol. Zelfs als er naar hun leeftijd en ID is gevraagd.

Wij zien ook dat jongeren steeds later uitgaan en eerst thuis, bij vrienden of op straat indrinken. Ouders geven aan dat het steeds later uitgaan spanning in het gezin teweeg brengt en leraren geven aan dat jongeren op maandag futloos in de schoolbanken hangen.

Wat moet er volgens de ChristenUnie gebeuren?
Er gebeurt in Katwijk al heel veel. Maar het kan beter, minder vrijblijvend en er kan meer dan nu gebeurt. Wij willen met het college en de raad in gesprek over: 1) beter toezicht en meer handhaving; 2) vroeger uitgaan; en 3) bewustwording en voorlichting van jongeren en ouders. Met elkaar moeten we de beste maatregelen kiezen.

Beter toezicht en meer handhaving zijn op diverse manieren te realiseren. Zo kunnen jongeren worden beboet als ze nog geen 16 jaar zijn maar wel alcohol aanwezig hebben, ook in de horeca en in de sportkantine. Daarnaast kan de gemeente supermarkten en horeca-ondernemers boetes opleggen als ze niet voldoen aan de wettelijke regels en in het uiterste geval kan hun de vergunning om alcohol te verkopen worden afgenomen. Ook kan worden gedacht aan het maken van afspraken met sportverenigingen en evenementenorganisatoren over schenktijden, gebruik van evenementenbier (lager alcoholpromillage), training van barpersoneel, gebruik van blaastesten en voorlichting van ouders, leden en bezoekers. In het subsidiebeleid kunnen prikkels worden ingebouwd om goed gedrag te bevorderen. Het college zou zich mogen committeren aan hogere nalevingscijfers voor de komende jaren. Vaker en gerichter controleren is dan nodig. Handhavingscommunicatie kan daar een goede rol in spelen. Het kan niet zo zijn dat we volgend jaar weer zo’n slechte score hebben.

Vroeger uitgaan. Als jongeren eerder uitgaan en eerder thuis komen levert dat voordeel op voor hun gezondheid en hun schoolprestaties. Ook kan het veel discussie en zorgen in gezinnen wegnemen over tijdstippen van uitgaan en thuiskomen. En ondernemers willen dat jongeren niet elders indrinken en eerder naar de horeca komen. Wij willen daarom de discussie aangaan over het bevorderen van vroeger uitgaan. Dit kan door de tijden waarop bezoekers niet meer de horeca worden binnengelaten te vervroegen en de sluitingstijden niet verder uit te breiden. Daarnaast kunnen portiers aan de deur van de horeca controleren op leeftijd. In de discotheek mogen namelijk geen jongeren onder de 16 jaar aanwezig zijn en in het café mogen jongeren na 22.00 uur niet meer binnenkomen en niet meer aanwezig zijn. Dit staat in de lokale verordening en moet dan ook stevig worden gehandhaafd.

De bewustwording van ouders en jongeren over de gevaren van alcoholgebruik moet worden gestimuleerd. En ouders zijn gebaat bij handvatten voor het bespreekbaar maken van het alcoholgebruik van hun kinderen. Er is veel informatie beschikbaar voor ouders en jongeren. De folder die enige tijd terug is gestuurd naar ouders van 12-16 jarigen mag niet het enige hulpmiddel zijn. Er kan gedacht worden aan een permanente campagne, waar ook (sport)verenigingen, scholen en kerken aan meedoen. Wellicht dat het college met verenigingen, scholen en kerken tot afspraken kan komen.

U heeft het over beboeten van ondernemers. Maar zijn jongeren en hun ouders niet verantwoordelijk?
De verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal. Maar zeker ook bij de jongeren zelf en hun ouders. Jongeren onder de 16 jaar met alcohol kunnen een boete krijgen. En ouders hebben een rol in het drankgebruik van hun kinderen. Zij stellen regels, zij praten met hun kinderen, zij zijn het grootste voorbeeld voor hun kinderen. Dat is voor ouders overigens niet altijd even gemakkelijk. Zeker niet, als de uitgaanstijden steeds later worden. Probeer dan je kind maar eens vroeg thuis te krijgen. Wij willen daarom graag van ouders weten hoe zij er tegenover staan als jongeren vroeger uitgaan. Daarvoor kunnen zij een peiling (poll) op onze website www.christenuniekatwijk.nl invullen. De reacties nemen wij mee in het debat in de gemeenteraad.

Worden als het aan de ChristenUnie ligt sportkantines en evenementen drooggelegd?
Nee. Het gaat ons niet om verbieden, maar om verantwoord schenken. Wij willen de bewustwording over de gevaren van overmatig alcoholgebruik en het debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen op gang brengen. Drinken is geen sport. Sportverenigingen kunnen heel goed uitleggen waarom sport en alcohol niet samengaan. Er zijn in het land al veel sportverenigingen die dit begrijpen en met gemeenten afspraken hebben gemaakt. En zonder dat de baromzet vermindert! En bij evenementen zoals het Oud- en Nieuwjaarsfeest, Koninginnedag en de feestweken in Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk aan den Rijn is een biertje natuurlijk geen probleem. Het is wel een probleem als we het normaal gaan vinden dat overmatig drankgebruik en dronkenschap bij deze feesten horen.

Is er steun voor de opvattingen van de ChristenUnie?
Wij denken dat alle partijen gebaat zijn bij stevigere maatregelen. Ouders willen dat hun kinderen veilig en gezond opgroeien. Ondernemers willen dat het indrinken elders wordt tegengegaan en hebben geen baat bij imagoschade en boetes. Jongeren zelf geven aan dat ze wel eerder willen uitgaan als anderen dat ook doen. En het kost de samenleving veel geld als er door overmatig alcoholgebruik gezondheidsproblemen ontstaan. Wij verwachten dat ook andere politieke partijen zich zullen uitspreken voor stevige maatregelen. We zullen met elkaar moeten bepalen wat de beste maatregelen zijn in het belang van de gezondheid en de veiligheid van onze bevolking.

Update: een interview met Atie Kuijt over dit onderwerp op RTV Katwijk is te beluisteren op http://www.rtvweeknieuws.nl/?p=4199.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.