Eerlijk zullen we alles delen!

John Zuijderduijn —  21 september 2011

De stuurgroep woonruimteverdeling van het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft de uitgangspunten voor een nieuw woonruimteverdeelsysteem ter advies voorgelegd aan de besturen van de samenwerkende gemeenten.

Sinds in 2010 een aantal nieuwe gemeenten, waaronder Alphen a/d Rijn, zich aansloten bij Holland Rijnland, worden in de regio twee verschillende systemen voor de verdeling van sociale huurwoningen naast elkaar gebruikt.

De ChristenUnie vindt dat het goed is dat er één woonruimteverdeelsysteem voor de hele regio komt ten behoeve van transparantie en om rechtsongelijkheid te voorkomen.

De ChristenUnie ondersteunt de algemene uitgangspunten dat het nieuwe systeem  voor de verdeling van sociale huurwoningen eenvoudig en transparant moet zijn, zodat iedereen begrijpt wie, wanneer, voor welke woning in aanmerking komt en waarom dat zo is. Het nieuwe systeem moet echter niet alleen eenvoudig en transparant zijn, maar ook rechtvaardig. Gelijke rechten en kansen dus voor starters en doorstromers. Eerlijk zullen we alles delen!

In beginsel onderstrepen wij het principe van keuzevrijheid. Gezinnen moeten echter wel evenveel kans krijgen een passende woning te vinden als alleenstaanden. Bij volledige keuzevrijheid is het aanbod voor individuen een stuk groter dan voor gezinnen: Een individu kan nu eenmaal in elke woning terecht, een gezin slechts in een woning passend bij grootte. Zo worden de kansen voor grotere gezinnen beperkt en kan het voor hen moeilijk worden een passende woning te krijgen.

Ook voor ouderen moet het mogelijk zijn om een passende woning te vinden en indien gewenst door te stromen naar een kleinere maar kwalitatief goede seniorenwoning.

Daarom heeft de fractie van de ChristenUnie de positie van ouderen en de grotere gezinnen in de vergadering van de raadscommissie Ruimte aan de orde gesteld en ervoor gepleit bepaalde typen woningen te reserveren voor specifieke doelgroepen om lokale knelpunten op te lossen en doorstroming te bevorderen.

De inbreng van onze fractie was mede reden voor het college om de zienswijze op de nota van beleidsuitgangspunten voor het woonruimteverdeelsysteem aan te passen. In de definitieve zienswijze zoals die door het college is aangeboden geeft het college aan dat zij er vanuit gaat dat het lokaal maatwerk voldoende ruimte biedt om lokaal beleid voor o.a. ouderen en grote gezinnen te kunnen voeren. Ook wordt in de zienswijze aangegeven dat Katwijk voornemens is lokaal beleid te gaan ontwikkelen met betrekking tot passende woninggrootte.

We hebben er in de commissie voor gepleit het lokaal beleid snel te ontwikkelen, omdat daaruit moet blijken of de knelpunten werkelijk opgelost worden.

We zijn tevreden met de aanpassingen van het college. Daarom hebben wij ingestemd met het versturen van de door het college opgestelde definitieve zienswijze aan Holland Rijnland.

 

John Zuijderduijn

Posts

God heeft ons de opdracht gegeven onze naaste lief te hebben als onszelf. Voor mij betekent dit dat je écht belangstelling voor mensen hebt. Het is daarom belangrijk bewust de burgers op te zoeken en naar hen te luisteren. Ik ben er van overtuigd dat Gods geboden goed zijn voor iedereen en dat de christelijke waarden en normen het meest heilzaam zijn voor de samenleving. Daarom ben ik enthousiast over de christelijk sociale politiek van de ChristenUnie waarin betrokkenheid, openheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid centraal staan. Bent u dat ook?

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.