ChristenUnie pleit in Tweede Kamer voor Westerbaan

admin —  16 februari 2010

De Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie heeft Minister Verburg gewezen op de problemen rond de Westerbaan. De Verlengde Westerbaan was een van de prangende voorbeelden van lokale problemen m.b.t. de aanwijzing van Natura2000-gebieden. De minister heeft inmiddels van de ChristenUnie de informatie gekregen over de Verlengde Westerbaan. In haar reactie geeft de minister aan dat zij op de hoogte is van de situatie en dat inmiddels wordt bekeken op welke wijze realisatie van de verlengde Westerbaan toch mogelijk is. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nu bij de provincie die met een gedegen plan moet komen. Als dit lukt dan kan de begrenzing worden aangepast zodat het Natura2000-gebied geen belemmering meer is voor de realisatie van de verlengde Westerbaan.

Al tientallen jaren wordt er in Katwijk over de Verlengde Westerbaan gesproken. Het voorgenomen tracé voor deze weg werd enkele jaren terug doorkruist door de aanwijzing van het Natura2000-gebied Meijendel & Berkheide. De grenzen van dit natuurgebied liepen daardoor ineens over het tracé van de Westerbaan waardoor aanleg van de weg niet meer mogelijk zou zijn. De gemeente heeft hier in 2007 bezwaar tegen aangetekend met als belangrijkste argument dat de voorgenomen begrenzing van het Natura2000-gebied niet correct is. Het is fors ruimer ingetekend dan de begrenzing van het natuurgebied zelf. Hierdoor is een stuk grond (inclusief het tracé voor de Verlengde Westerbaan), wat tot voor kort buiten het natuurgebied lag, opeens binnen een Natura2000-gebied komen te liggen.

De vele bezwaren die in heel Nederland rond de aanwijzing van alle Natura2000-gebieden zijn ingediend zorgden er voor dat behandeling van het Katwijkse bezwaar nu al jaren op zich laat wachten. Er is dus nog steeds geen zekerheid of de Verlengde Westerbaan nu wel of niet kan worden aangelegd.

De situatie is nog ernstiger geworden nu ook het tijdelijke gebruik van de Cantineweg door de rechter is verboden en ook het reeds aangelegde deel van de Westerbaan niet meer gebruikt mag worden als ontsluitingsweg. De leefbaarheid en de bereikbaarheid van Katwijk worden hierdoor sterk nadelig beïnvloed.

Juist voor dergelijke problemen heeft de ChristenUnie in de Tweede Kamer aandacht gevraagd. “De ChristenUnie vindt dat sociaal-economische aspecten onvoldoende worden meegewogen in de beheerplannen. Het is een cruciaal onderdeel om met alle partijen in het gebied de doelen te gaan halen, en onvoldoende aandacht hiervoor leidt echt tot afzwakking van het draagvlak.” De ChristenUnie verwacht zelfs dat het meenemen van deze sociaal-economische aspecten aanleiding moet kunnen geven tot een herbegrenzing van het gebied. Dat houdt in dat als het sociaal-economisch belang van de Westerbaan zo groot is voor Katwijk dat de grenzen van Natura2000 zouden moeten worden aangepast, ongeacht of de huidige aanwijzing nu correct is of niet.

De ChristenUnie-fractie heeft contact opgenomen met de gemeente Katwijk en de nodige informatie opgevraagd. Mede dankzij een alerte reactie van de wethouder en ambtenaren kon deze informatie op tijd worden doorgegeven aan de minister. De minister heeft hierop inmiddels een reactie gegeven.

Uit haar beantwoording blijkt dat de betrokken partijen (LNV, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk) erkennen “dat zich ook bij het gebied Meijendel & Berkheide een dilemma voordoet, waarbij er onzekerheid bestaat over de balans tussen economie en ecologie.” Inmiddels wordt ambtelijk bekeken of “de begrenzing van het gebied zou kunnen worden aangepast op een
wijze die realisatie van de rondweg mogelijk maakt. Daarbij zal dan de voorwaarde worden gesteld dat de provincie met een goed voorstel komt, waaruit blijkt dat realisatie van instandhoudingsdoelen minstens zo goedgewaarborgd is als in een situatie waarbij alle waarden die in het gebied van het tracé liggen worden meebegrensd.”

Dit werd nog eens bevestigd door de minister in het Algemeen Overleg van de Tweede-Kamercommissie LNV die op 16 februari over Natura2000 sprak. De minister zei daar dat als het realiseren van de vastgestelde doelstellingen stuit op lokale bezwaren het de verantwoordelijkheid van de provincie is om daar een oplossing voor te vinden. Zij heeft toegezegd om vanuit het ministerie meer druk op de provincie te zetten met als doel om dit proces te bespoedigen.

De reactie van de minister biedt voldoende ruimte om de weg vrij te maken voor het tracé van de Verlengde Westerbaan en maakt duidelijk dat de bal volledig bij de provincie ligt. Deze zal in goede samenwerking met de gemeente Katwijk en het ministerie met een plan moeten komen dat recht doet aan de landelijke doelstellingen m.b.t. Natura2000 en tegelijkertijd de realisatie van de Verlengde Westerbaan mogelijk maakt. De ChristenUnie heeft het college gevraagd om een reactie op het antwoord van de minister.

admin

Posts

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.