Op 7 december heeft wethouder Klaas Jan van der Bent de nieuwe rotonde op de kruising Noordwijkerweg – Voorhouterweg geopend. Op een met ballonnen versierde quad heeft hij de rotonde ‘ingewijd’ door symbolisch het eerste rondje te rijden. Ondanks het slechte weer volgens de wethouder toch een mooie dag: ‘In relatief korte tijd is het kruispunt omgevormd tot rotonde, waardoor het verkeer op deze plek een stuk beter afgewikkeld wordt. We zijn trots op hoe het er nu uitziet, en we krijgen veel positieve reacties van de buurtbewoners. Als weggebruiker merk je gelijk het effect van een betere doorstroming. Zeker als de rotonde verder is aangekleed met groen en een kunstwerk hebben we er in Rijnsburg weer een mooie plek bij’.

In de afgelopen maanden is de kruising Noordwijkerweg/Voorhouterweg omgevormd tot een rotonde. Doel hiervan is een betere afwikkeling van het verkeer, vooral vanaf de zijwegen. Tegelijkertijd vermindert de rotonde de snelheid op de Noordwijkerweg voor de overgang naar de 30 km zone, waarvan het begin verlegd is tot vóór de brug over het Oegstgeesterkanaal. Het fietsverkeer wordt met een nieuw fietspad om de rotonde heen geleid. De komende weken worden alleen nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd, waar het verkeer weinig last van zal hebben.

Kunstwerk
Voor de inrichting van de middencirkel wordt een kunstwerk ontworpen, dat gecombineerd met groen wordt geplaatst. Op dit moment wordt de keuze van het kunstwerk in overleg met de bewoners die hieraan meewerken, gemaakt. Totdat het kunstwerk gemaakt en geplaatst is, wordt de middencirkel van de rotonde met gras ingezaaid.

Voorbereiding rotonde bij Middelmors
Met de aanleg van de rotonde Noordwijkerweg is de gemeente nog niet klaar in Rijnsburg. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Met alle ontwikkelingen in bedrijvigheid en woningbouw die in dit deel van Rijnsburg plaatsvinden, is het zaak ook goed naar de verkeerssituatie te kijken. Als er meer mensen komen wonen, wordt het gewoon drukker op de wegen en daar moet je op inspelen. Ook mist het sierteeltgebied Trappenberg-Kloosterschuur een goede ontsluiting. Daarom gaan we nu de aanleg van een tweede rotonde voorbereiden, even verder op de Noordwijkerweg bij het sportpark Middelmors’. Ook bij het ontwerp van deze rotonde zal de omgeving weer worden betrokken.

Op vrijdag 24 november jl. heeft de fractie van de ChristenUnie een bezoek gebracht aan De Brug, GGZ instelling voor verslavingszorg aan de Schaepmanstraat en aan de werkervaringsplaats De Kringloop in het Heen. Gesproken over wat De Brug nu doet op het gebied van verslavingszorg, maar ook over hun plannen voor de toekomst.

De Brug is uitgegroeid tot een professionele organisatie met veel vrijwilligers en is een belangrijke speler binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de gemeente Katwijk. Er wordt hulp geboden aan mensen ouder dan 18 jaar. Denk hierbij aan ambulante hulp, deeltijdbehandeling of groepsbehandelingen, maar ook aan hulp bij wonen (woonbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen en doorstroomwoningen). Ook ex-verslaafden en ex-gedetineerden worden geholpen bij het opbouwen van een stabiel, gezond en ‘nieuw” leven. Samen met taakstraffers en mensen met een uitkering biedt De Kringloop een plek om werkervaring op te doen met de hoop dat zij uitstromen naar een reguliere baan. Het is geweldig om even op adem te komen in het inloophuis voor een heerlijke maaltijd, een praatje en een bakje koffie.

 

Helaas hebben ook jongeren onder de 18 jaar steeds meer te maken met een alcohol, drugs of gameverslaving. De ChristenUnie is van mening dat nagedacht moet worden welke hulp geboden kan worden aan deze doelgroep. Met de directeur van De Brug, Jan Willem Ypma is gesproken welke rol De Brug hierin zou kunnen hebben. Ook de rol van ouders kwam aan de orde. Hoe kan het programma gericht op ouders voor deze doelgroep worden ingezet. Hierover zal verder worden doorgesproken.

De ChristenUnie kijkt terug op een werkbezoek bij een organisatie met oog voor kwetsbare mensen en is trots op en dankbaar met deze mooie organisatie van gedreven professionals en betrokken vrijwilligers.

 

De ChristenUnie heeft in 2015 het college gevraagd om te investeren in het voorkomen van vechtscheidingen. Het college heeft dit onderwerp opgepakt en besloten om een aantal extra maatregelen te nemen en hiervoor geld vrij te maken. De ChristenUnie is blij met deze investering en aanpak van het college.

Het is algemeen bekend dat een deel van de echtscheidingen uitloopt op een vechtscheiding, waarbij de belangen van kinderen uit het oog worden verloren. Door het vroegtijdig ondersteunen van kinderen en hun ouders bij (dreigende) scheidingen kunnen huwelijken worden gered en kan voorkomen worden dat kinderen (later) in de problemen komen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die bij vechtscheidingen zijn betrokken vaker gedragsproblemen hebben en achterstand in hun ontwikkeling (cognitief en sociaal-emotioneel) oplopen.

In de gemeente Katwijk zijn jaarlijks ongeveer 70 kinderen betrokken bij een vechtscheiding. Het college wil er aan werken om vechtscheidingen te voorkomen en neemt een aantal belangrijke stappen in samenwerking met de Jeugd- en Gezinsteams, die op dit gebied beter zullen worden geschoold.

Op dit moment is onvoldoende bekend welke risicofactoren kunnen leiden tot een vechtscheiding, wat betekent dat nader onderzoek nodig is. Dit onderzoek zal door het college worden opgepakt zodat daaruit lessen kunnen worden gehaald ter voorkoming van (v)echtscheidingen. Ook wordt er duidelijk informatiemateriaal ontwikkeld zodat ouders zich goed bewust zijn van de consequenties van een scheiding. Tegelijkertijd zal mediation als instrument bij (v)echtscheidingen worden ingezet en zal worden gekeken naar de mogelijkheden voor huisvesting voor de vertrekkende partner. De gemeente heeft reeds een hulpaanbod om echtscheidingen te voorkomen: gezinsgesprekken/-therapie, relatiegesprekken/-therapie, relatiecursussen en cursussen ter voorbereiding op het ouderschap.

De ChristenUnie is dankbaar met de extra stappen die worden genomen en hoopt dat deze aanpak ertoe zal leiden dat minder kinderen in de problemen komen.

Tijdens de ledenvergadering van ChristenUnie Katwijk is Gerard Mostert jr. (28) door de leden verkozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden gehouden. Hij is op dit moment al de fractievoorzitter van de partij.

Gerard Mostert jr. is getrouwd, opgegroeid in Rijnsburg en nu woonachtig in Katwijk. Naast zijn inzet voor ChristenUnie Katwijk, is hij werkzaam als projectmedewerker bij ProDemos in Den Haag. Gerard: ‘Als christelijk-sociale partij, willen we verder bouwen aan een waarde(n)volle samenleving in Katwijk. Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen’.

De gemeenteraad sprak afgelopen donderdag met een aantal ondernemers uit onze gemeente met een grootwinkelbedrijf die pleitten voor zondagsopenstelling rond de feestdagen. De ChristenUnie is tegen zondagsopenstelling, ook incidenteel, en verdedigt de zondag als een collectief rustpunt in de week voor de gehele samenleving.

ChristenUnie raadslid Geesje Haasnoot-de Mooij: “Er zijn maatschappelijke waarden in het geding die niet direct economisch gewaardeerd kunnen worden. Een gezamenlijke rustdag is een sociale weldaad voor iedereen. Wij herkennen hierin de orde die God in de schepping heeft gelegd. Het geeft ons tijd voor elkaar, voor het gezin, kerkgang en ontspanning en is het waard verdedigd te worden”.


Naast de maatschappelijke waarden die hier in het geding zijn is de ChristenUnie van mening dat de koopzondag ook vanuit economisch perspectief juist onverstandig is. Invoering van de koopzondag leidt meestal tot een voordeel voor grootwinkelbedrijven en een nadeel voor kleine bedrijven. De (kleine)ondernemer in Katwijk werkt al zes dagen per week. Die kan niet opboksen tegen grote ketens. De zondagsopenstelling kan daarom voor de middenstand in Katwijk funest zijn.

De ChristenUnie vindt de gezondheid van onze lokale economie belangrijker dan de mogelijkheid voor de burger om ook op zondag te winkelen. De gedachte ‘ik bepaal zelf wel wanneer ik koop’ betekent in onze maatschappij ook ‘ik bepaal wanneer iemand voor mij klaar moet staan’. De vrijheid van de consument om op zondag aankopen te kunnen doen botst met de vrijheid van werknemers en ondernemers om een collectieve rustdag te beleven, stelt Haasnoot. “Daarom is het in ieders belang de zondag op waarde te schatten.”

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat onze kinderen in een veilige, schone en groene omgeving naar school kunnen. Daarom heeft de ChristenUnie bij de behandeling van de begroting gevraagd om meer geld voor nieuwbouw en renovatie van scholen.

Uit onderzoek is gebleken dat veel schoolgebouwen in ons dorp sterk verouderd zijn. Er moeten daarom de komende jaren diverse scholen opnieuw gebouwd of gerenoveerd worden om te komen tot een blijvend verantwoorde onderwijshuisvesting. Daar ligt een grote uitdaging. De schoolbesturen hebben hier richting de ChristenUnie verschillende keren hun zorgen over geuit.

De ChristenUnie heeft een motie ingediend om het college te verzoeken de komende jaren structureel geld toe te voegen aan de reserve ‘huisvesting onderwijs’ om een toereikend budget voor onderwijshuisvesting te waarborgen. Fractievoorzitter Gerard Mostert: “Hoeveel geld er precies nodig is weten we nog niet, maar we weten wel dat er te weinig geld gereserveerd is in de begroting voor deze enorme operatie. Regeren is vooruitzien. Daarom moet er meer geld bij en dat is nu gelukt!”. De ingediende motie is door de meerderheid van de raad aangenomen.

Katwijk raakt steeds verder volgebouwd. De schaarse groene plekjes worden gebruikt om nieuwe woningen te bouwen. Waarom? Omdat er veel vraag is naar woningen in onze gemeente en in onze regio.

De ChristenUnie wil dat we stoppen met de ongebreidelde groei en het bebouwen van de groene ruimte die we nog hebben. Tegelijkertijd willen we ook dat er zoveel mogelijk woningen blijven voor de Katwijkers. Daarom heeft de ChristenUnie fractie een motie in gediend om woningen te bouwen waarbij de schaarse grond ruimtelijk effectief wordt benut voor zowel woningen als groen.

Fractievoorzitter Gerard Mostert hierover: ’De komende jaren zijn er woningen nodig voor starters en ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen. Daar moet een plek voor worden gevonden. Maar daar moet wel goed over nagedacht worden. Als ik zie dat Dunavie flats sloopt aan de Hoorneslaan en daar ongeveer evenveel woningen voor terug zet denk ik dat dit onverstandig gebruik is van de schaarse ruimte. Daarom moet er een Deltaplan komen dat niet alleen meer woningen mogelijk maakt maar ook de omgeving verbetert. Daarnaast staan we voor een enorme opgave als het gaat om het verduurzamen van de woningvoorraad. Alle woningen die nu worden gebouwd moeten energieneutraal en gasloos worden opgeleverd. Anders gaan we de opgave die we hebben met elkaar niet halen.’

De motie werd door de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017

Voorzitter,

Een nieuw kabinet en gemeenteraadsverkiezingen op komst. Je zou zomaar terug willen kijken naar al dat moois wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Maar de ChristenUnie wil vooral vooruit kijken. Vanuit het besef dat we in Gods schepping zijn aangesteld om te dienen willen we als ChristenUnie politici voor die wereld zorgen en onze verantwoordelijkheid nemen. Nu en in de toekomst. En dat is lang niet altijd makkelijk. Zoals een van mijn voorgangers Hans ten Hove het ooit zei: ‘Christelijke politiek is geen vrome leus, maar moet uitvoering vinden in de keuzes die een partij maakt.’

Waardevol leven

Voorzitter, als Christenpoliticus hebben we een opdracht. Dienen in Gods schepping. Zorgen voor de schepping en voor elkaar. Daarom komen we op voor het leven, want het leven is waardevol. Het leven hebben we gekregen van God en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Omzien naar elkaar en goede zorg, dat is wat we in Katwijk willen. Het is daarom goed om te zien dat we de afgelopen jaren de enorme opgave van de drie decentralisaties goed hebben doorstaan. We hebben geld gereserveerd om de mogelijke tegenslagen te kunnen verwerken en wat de ChristenUnie betreft blijven we dat ook doen. We gaan na de bezuinigingen vanuit het rijk niet verder bezuinigen op hulp aan de allerzwaksten. Dat hebben we de afgelopen jaren niet gedaan en dat doen we de komende jaren ook niet. Tegelijkertijd is er nog een hoop werk te doen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de veranderingen in de GGZ. Van de politie horen we dat er vaak moet worden uitgerukt om situaties met verwarde personen aan te pakken. Tegelijkertijd zien we dat de maatschappelijke opvang straks door ons als gemeente moet worden georganiseerd.  Wat gaat het college doen om deze opgave op een goede en verantwoorde manier in de Katwijkse samenleving te kunnen realiseren?

We hebben als ChristenUnie de afgelopen jaren vaak aandacht gevraagd voor de mensen die niet zo makkelijk meekomen in onze samenleving. We noemen dat ook wel een inclusieve samenleving. En dat begint gewoon met een bereikbaar winkelcentrum en stoepen die behoorlijk begaanbaar zijn voor mensen met een rolstoel of rollator. Goed om te zien dat het college werk maakt van een inclusieve samenleving. Kan het college aangeven op welke plaatsen hier de komende maanden invulling aangeven gaat worden? Verder lezen…

Afgelopen week was de fractie van de ChristenUnie op bezoek bij kwekerij Quanthurium in Rijnsburg. Een van de onderwerpen die aan de orde kwam was het trage internet in het buitengebied. Waar de meeste mensen in onze gemeente een prima internetverbinding hebben kunnen gezinnen en bedrijven in het buitengebied dat niet krijgen. Het gebruik van internet vormt tegenwoordig een essentieel onderdeel van het dagelijks leven. De jongeren die in het buitengebied leven hebben internet nodig om te functioneren op school. Maar internet is niet alleen nodig voor school of privégebruik, ook voor een moderne bedrijfsvoering. Steeds vaker worden bedrijven uitgerust met moderne middelen om de bedrijfsvoering up tot date te houden. Internet is daar een belangrijk hulpmiddel bij.

Fractievoorzitter Gerard Mostert: ‘We willen de economie in onze gemeente verder versterken. Het buitengebied is een belangrijke economische drager voor onze lokale en regionale economie. Onder andere in de sierteeltsector worden daar geweldige dingen gedaan. Daarom willen we dat het buitengebied wordt geholpen om mee te blijven doen met nieuwste ontwikkelingen. Goed en snel internet is daarbij een basisvoorwaarde.’

De ChristenUnie heeft daarom vragen gesteld aan het college en hen opgeroepen om samen met bedrijven, provincie Zuid-Holland en internetaanbieders te werken aan een verdere verbetering van het internet in het buitengebied.

De vragen kunt u hier lezen:Art. 41 vragen snel internet

Het voorstel voor omgekeerde inzameling van afval is donderdag 29 juni 2017 voorlopig ingetrokken en het college gaat zich beraden hoe de standpunten vanuit de gemeenteraad verwerkt moeten worden in het nieuwe beleid. Daarmee is sprake van uitstel maar zeker niet van afstel. De ChristenUnie blijft daar in samenwerking met het college en de andere partijen mee bezig. Het is bij dit onderwerp belangrijk dat alle inwoners van Katwijk zich de 5 onderstaande punten realiseren:

  1. om deze aarde ook voor onze (achter)kleinkinderen leefbaar te houden is het belangrijk dat we spaarzaam met de grondstoffen om gaan en deze zoveel mogelijk hergebruiken. Afvalstoffen worden daarom gescheiden in grondstoffen en restafval.
  2. de landelijke overheid eist dat alle gemeente in Nederland in 2020 op 75% afvalscheiding/100 kg restafval zitten, de doelstelling van Katwijk om 80% in 2023 bereikt te hebben houdt al rekening met steeds hogere eisen. Katwijk zit nu slechts op 51%, 192 kg restafval per persoon. Er moet dus nog veel gebeuren.
  3. de landelijke overheid zet druk op deze doelstelling door verbrandingsbelasting per ton restafval te heffen, in 2017 is dat al € 13 en dat gaat niet minder worden. Goed afval scheiden is dus ook van belang voor uw portemonnee.
  4. er staat iets op het spel, zeker als u – in Rijnsburg, Duyfrak en andere nieuwbouwwijken – (erg) tevreden bent over het het ondergronds inzamelen van GFT. Hoe meer u zelf zorgt dat het afval wordt gescheiden, hoe minder er noodzaak is voor de gemeente om het via systemen af te dwingen. Laat daarom zien dat het scheidingspercentage ook nu al omhoog kan!
  5. de doelstellingen voor afvalscheiding kunnen we alleen samen halen. Praat er daarom over met uw buren, vrienden en familie en maak elkaar bewust van het belang van afvalscheiding. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Het kan niet zo zijn dat onverschilligheid en laksheid van een minderheid ten koste gaat van een goedwillende meerderheid en het milieu.