Hoe weet je of iets smaakt? Juist, door te proeven! Daarom organiseert de ChristenUnie Katwijk een Proeflokaal. Dit is een kort traject (cursus van 2 avonden) waarin geïnteresseerden vrijblijvend kennis maken met de politiek in Katwijk. Wat gebeurt er achter de schermen, hoe komen besluiten tot stand? En wat betekent het om raadslid te zijn?

Deelnemers gaan samen met een raadslid in op de lokale politieke situatie en bezoeken een raads- of commissievergadering. Bij de afsluiting van de cursus kunnen deelnemers waarschijnlijk antwoord geven op de vraag of zij politiek actief willen worden.

Als je interesse hebt in zo’n cursus, dan kan je je opgeven bij fractielid Geesje Haasnoot (geesje@christenuniekatwijk.nl). De data van de cursus worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.image

Op aandringen van de ChristenUnie gaat de gemeente de toegankelijkheid en de herkenbaarheid van de toiletten in het Centrum van Katwijk verbeteren. De toiletten in de parkeergarage aan de Boulevard worden voor iedereen opengesteld en beter zichtbaar gemaakt. Dat laatste geldt ook voor de toiletten bij de viskiosk op het Andreasplein.

toilet

ChristenUnie-raadslid Gert Varkevisser: “Ik ben blij dat de gemeente overstag gaat. Het is niet uit te leggen dat in het Centrum wel fors wordt geïnvesteerd in stenen en lantaarnpalen, maar dat iemand in een rolstoel niet naar het toilet kan. Bij de ChristenUnie vinden we het belangrijk dat er in onze gemeente voorzieningen zijn die voor alle mensen toegankelijk zijn en waar we allemaal wat aan hebben.”

Ontmoedigingsbeleid
Vorige maand had Varkevisser de gemeente vragen gesteld over de herkenbaarheid en toegankelijkheid van openbare toiletten in het Centrum van Katwijk. De toiletten bij de viskiosk op het Andreasplein waren niet duidelijk aangegeven en bovendien niet rolstoelvriendelijk. De gemeente antwoordde dat over deze toiletten niet werd gecommuniceerd om overlast te voorkomen. Een dergelijke redenering werd ook gehanteerd voor de toiletten in de parkeergarage aan de Boulevard. Die toiletten waren volgens de gemeente alleen bedoeld voor bezoekers van de parkeergarage. Het openstellen voor ander publiek zou ‘ongewild veel gebruik’ van het toilet inhouden. Dit ging er bij de ChristenUnie totaal niet in. Varkevisser: “De gemeente hanteert een ontmoedigingsbeleid terwijl het ook een gastvrije gemeente wil zijn en een aantrekkelijk Centrum wil creëren voor inwoners en toeristen. Wij wilden echter boter bij de vis.”

Verder lezen…

imageGerard Mostert uit Katwijk staat op plek 21 van de conceptkandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Mostert is momenteel fractievoorzitter in Katwijk en werkzaam bij ProDemos Huis voor Democratie en Rechtstaat in Den Haag. Mostert zegt bij zijn kandidatuur op te willen komen voor Gods schepping. Het leven in Gods schepping is waardevol. Duurzaamheid en het beschermen van kwetsbaar leven zijn daarin heel belangrijk. Met Gerard Mostert is ook het Katwijkse geluid goed te horen binnen de ChristenUnie.

Mostert: “Ik ben vereerd om op de kandidatenlijst te staan. Mijn kandidatuur zorgt ervoor dat het geluid uit onze regio ook in Den Haag zal klinken. Daar worden belangrijke beslissingen voor onze regio genomen.”
Voor Mostert is het belangrijk dat het thema waardevol leven de aandacht krijgt die het verdient. “Waar het leven bij een aantal politieke partijen geen waarde lijkt te hebben, bijvoorbeeld bij mensen die gehandicapt zijn of eenzaam, willen wij het juist beschermen, want elk mens is waardevol. Het leven is een geschenk van God.” Aldus Mostert.

De ChristenUnie presenteerde de volledige kandidatenlijst vandaag. Volgens partijvoorzitter Piet Adema is de conceptkandidatenlijst een goede afspiegeling van de ChristenUnie-achterban. “Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van deze kandidaten en dankbaar dat zij zich vanuit hun geloof willen inzetten voor onze partij, de regio waar ze vandaan komen en ons land.”

De ChristenUnie-lijst wordt aangevoerd door Gert-Jan Segers. Huidige Tweede Kamerleden Carola Schouten, Joël Voordewind, Carla Dik-Faber en Eppo Bruins staan respectievelijk op de tweede tot vijfde plek. Hoogste nieuwkomer is het Groningse Statenlid Stieneke van der Graaf op plek 6.

De kandidatenlijst wordt besproken op het ChristenUnie congres op 26 november. Dan wordt ook het verkiezingsprogramma vastgesteld dat de ChristenUnie vorige week presenteerde. In het verkiezingsprogramma ‘Hoopvol realistisch: voorstellen voor een samenleving met toekomst’ formuleert de ChristenUnie als drie belangrijkste aandachtspunten: investeren in de toekomst van onze kinderen, zorgen dat iedereen meetelt en opkomen voor (godsdienst)vrijheid.

De fracties van SGP en ChristenUnie hebben bezorgde reacties met betrekking tot een Halloweentocht op 31 oktober 2016 ontvangen. Naar aanleiding hiervan hebben de SGP en ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan de burgemeester. Uit de antwoorden blijkt dat aan de Winkeliersvereniging Bosplein inmiddels een vergunning is verleend.

De SGP en de ChristenUnie hebben onder meer gevraagd of het karakter van Halloween, de identiteit van de gemeente Katwijk en het ontstaan van veel onrust redenen zijn om de aanvraag af te wijzen. De burgemeester heeft geantwoord dat dit geen redenen zijn om de aanvraag af te wijzen. Een aanvraag kan wel worden geweigerd in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

In de verontruste reacties wordt verwezen naar de achtergrond van Halloween. In de tijd van de Kelten namen bij een feest rond 31 oktober de geesten van gestorven mensen een centrale plaats in. Veel uitingen rondom Halloween verwijzen nog steeds naar deze achtergrond. Zoals grafstenen, doodskoppen, afgehakte lichaamsdelen en skeletten.

Namens de fracties van de ChristenUnie en SGP hebben Geesje Haasnoot en Wouter-Jan Vroegindeweij een gesprek gevoerd met een afgevaardigde van de Winkeliersvereniging Bosplein. Zij hebben de zorgen overgebracht en informatie ingewonnen. De winkeliersvereniging heeft in het gesprek laten weten ondanks de reacties de optocht door te laten gaan.

De fracties ontvingen ook een reactie over de ongeorganiseerde Halloween activiteiten van vorig jaar, waarbij er tot diep in de nacht werd geschreeuwd en er ook sprake was van vernieling. De SGP en ChristenUnie vinden het van belang dat wanneer er sprake is overlast of strafbare feiten dit wordt gemeld, en dat er door de politie ingegrepen wordt. Het komt voor dat er bij Halloweenactiviteiten zaken niet goed gaan of dat er angst onstaat bij met name kinderen. De SGP en ChristenUnie zijn hierover bezorgd en verontrust. Zij zullen over de toenemende Halloween activiteiten onderzoeken wat de verdere mogelijkheden zijn met betrekking tot Halloween activiteiten in de toekomst en de ontstane onrust en bezorgdheid over deze activiteiten.

Onder de noemer ‘Je bent een topper met water in je dopper’ startte afgelopen donderdag 6 oktober de pilot ‘Max en Gezond gedrag’ voor groep 4 van drie basisscholen bij de Brandweer in Katwijk. Wethouder Gerard Mostert gaf er nog een officieel tintje aan door samen met de drie scholen, stichting Kanjertraining en het CJG de samenwerking officieel te bekrachtigen met een handtekening. En de kinderen? Die ontvingen de doppers onder luid gejuich.

image

Kick-off
Door spelletjes, proeven en quizzen te spelen werd op speelse wijze de lesmodule van ‘Max en gezond gedrag’ uitgelegd. Volgens Gerard Mostert mag je best snoepen, maar dan bijvoorbeeld kleine tomaatjes en geen snoepgoed. Naast estafettespelletjes met water, kregen de kinderen ook een fruitwaterproeverij met limoen, citroen, sinaasappel en grapefruit voorgeschoteld. En wat bleek, water met citroen werd het meest geraden, grapefruit het minst maar was ondanks dat toch wel favoriet. Ook het beantwoorden van quizvragen ging de meeste kinderen heel goed af. Verschillende kinderen gaven aan niet te ontbijten of dat hun bedtijden best wisselend waren. Wat de meeste kinderen wel wisten was dat vetten nodig zijn voor de opname van vitaminen. Maar dat er zelfs 7 suikerklontjes in een Snelle Jelle zitten, dat wisten ze niet.
imagePilotfase
De pilot ‘Max en gezond gedrag’, ontwikkeld door stichting Kanjertraining, is onderdeel van de al langer bestaande Kanjertraining. Tijdens de pilotfase wordt deze lesmodule op drie scholen (vier schoollocaties) ingezet. Deze drie scholen zijn: De Duinroos, locaties Otto Baron en Zanderij, de Marnixschool en de Prins Willem Alexanderschool. De pilot werd georganiseerd door KOK, CJG, de drie basisscholen, het Welzijnskwartier en de gemeente Katwijk. Na de pilotfase, die tot het einde van het schooljaar duurt, is de module ook beschikbaar voor alle andere basisscholen.

Royal FloraHolland heeft sinds eind juli een directe aansluiting op de A44. Dit betekent een verbetering van de bereikbaarheid van FloraHolland en de handelsbedrijven op het terrein. Daarnaast zorgt het voor minder vrachtverkeer door Rijnsburg en Oegstgeest.

Een eerste goede stap
De op- en afrit is tot stand gekomen door samenwerking van Rijkswaterstaat, Royal FloraHolland, de gemeenten Katwijk en Oegstgeest, provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Wethouder Klaas Jan van der Bent kwam de eer toe om de nieuwe afslag, samen met de vertegenwoordigers van alle partners, officieel te openen. Hij benadrukte in zijn toespraak, dat Katwijk dit ziet als een eerste goede stap die uiteindelijk moet leiden tot de aanleg van de Noordelijke Randweg Rijnsburg.
image

Tevreden buurtbewoners
Onder de buurtbewoners bleek nu al grote tevredenheid met de nieuwe situatie. Er is sprake van aanzienlijk minder geluidsoverlast en de trillingen van voorbijgaand vrachtverkeer zijn minder voelbaar. Door de directe aansluiting rijdt er minder vrachtverkeer over de Rijnsburgerweg in Rijnsburg en de Rijnzichtweg in Oegstgeest. Dit betekent een verbetering van de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling Rijnsburg en Oegstgeest.

De ChristenUnie is verheugd dat dinsdag 13 september de start is van de campagne voor het verhogen van de brandveiligheid voor kwetsbare groepen. “Ik ben er erg blij mee, het is een goede start”, zegt Gert Varkevisser van de ChristenUnie. “De vergrijzing neemt toe en mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. We weten echter ook dat ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening een verhoogd risico op brand(wonden) hebben. Actie is dan nodig. Niets doen betekent dat het aantal doden en gewonden door brand fors oploopt.”

image

Actie gevraagd
Begin dit jaar vroeg de ChristenUnie aandacht voor brandveilig wonen van kwetsbare doelgroepen. Het College van Burgemeester en Wethouders en ook Dunavie werden opgeroepen tot het nemen van maatregelen. Het College stond toen nog op het standpunt dat de gemeente geen actie hoefde te ondernemen omdat de regionale brandweer aan de slag zou gaan. Echter, dit zou pas in 2018 zijn. Na enig aandringen kreeg Varkevisser in het voorjaar in de gemeenteraad de toezegging dat er met de regionale brandweer zou worden gesproken over het eerder starten met activiteiten te bevordering van brandveilig wonen.

Voorlichting start
Eind augustus schreef het College dat in overleg met de Regionale Brandweer de consulenten Zorg, medewerkers van het Team Sociale Ondersteuning (onder andere ouderenadviseurs) en medewerkers uit het Zorgoverleg (multiprobleem-problematiek) zullen worden voorgelicht over de aspecten van brandveiligheid die van belang zijn voor kwetsbare personen. Het doel is dat deze medewerkers brandonveilige situaties kunnen herkennen als zij bij mensen thuis komen. Tegelijkertijd wordt in combinatie met deze deskundigheidsbevordering van medewerkers ingezet op voorlichting over preventiemaatregelen voor ouderen en andere kwetsbare groepen burgers.

Denk mee over wat de nieuwe burgemeester van Katwijk moet kunnen en waar hij of zij zich voor moet inzetten. Stuur een e-mail naar nieuweburgemeester@katwijk.nl. De voorzitters van de gemeenteraadfracties gebruiken uw bijdrage bij het opstellen van de profielschets van de nieuwe burgemeester.

 Nieuwe burgemeester

Tot en met vrijdag 16 september kunt u uw antwoorden op onderstaande twee vragen sturen. De fractievoorzitters zijn zeer benieuwd.

1.       Wat moet de nieuwe burgemeester kunnen?

2.       Waar moet de nieuwe burgemeester zich voor inzetten?

De reacties worden door de fractievoorzitters gebruikt bij hun afwegingen over de vaardigheden en de invulling van taken en rollen die in de profielschets terechtkomen. Alle reacties worden geanonimiseerd in een bijlage toegevoegd bij het voorstel voor een profielschets aan de gemeenteraad.

De fractievoorzitters hopen dat veel inwoners hun reactie gaan geven. Vermeld bij uw reactie uw naam en adres, zodat duidelijk is dat de reacties van inwoners van de gemeente Katwijk afkomstig zijn. Kunt u niet per e-mail reageren, stuur dan een reactie per post naar Nieuwe Burgemeester t.a.v. de griffier, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. De inventarisatie van wensen eindigt op 16 september. Kijk na 16 september opwww.katwijk.nl/nieuweburgemeester voor informatie over het vervolg.

Bron: Gemeente Katwijk

Vandaag op bezoek geweest bij de eerste Watersportdag in Katwijk. Met het schitterende weer, een gezellige sfeer en veel mensen op en rond het water, mag dit nieuwe evenement in onze gemeente wel een succes worden genoemd. Op de Oude Rijn, bij de jachthaven en op het terrein van Hoogheemraadschap Rijnland konden inwoners en toeristen kennis maken met de vele watersportverenigingen en -bedrijven die Katwijk rijk is.

watersportdag-1

Bij de jachthaven trof ik een aantal enthousiaste organisatoren, waaronder de initiatiefnemers Jan en Carry Hoek van Skuytevaert. We haalden herinneringen op van anderhalf jaar geleden toen we met een aantal watersportpartijen bijeen kwamen in een zaaltje in het gemeentehuis. We waren het al snel met elkaar eens: in Katwijk moet er meer aandacht komen voor de watersport, de waterrecreatie en het watertoerisme. Water is een van de factoren die Katwijk tot een unieke en prachtige gemeente maakt. De Noordzee, de Uitwatering, de Oude Rijn, ze maken Katwijk bijzonder. De inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg kunnen er heerlijk van genieten en ondernemers kunnen het benutten om mensen naar Katwijk te trekken en zodoende werkgelegenheid creëren. Ook de watersportverenigingen en watersportbedrijven zagen kans om elkaar te versterken en sloegen de handen ineen. Eerst kwamen ze enthousiast vertellen tijdens een avond voor de gemeenteraad over de kansen die er lagen om het waterrijke Katwijk beter op de kaart te zetten en niet veel later werden de plannen voor de Watersportdag gesmeed.

Katwijk Gastvrij & Verrassend! Met die slogan prijst de gemeente Katwijk zichzelf aan. Dat gastvrije betwijfel ik. Vind maar eens een openbaar toilet in Katwijk. Reden om de gemeente wat vragen te stellen. De antwoorden zijn verrassend! Dat dan weer wel.

image

Viskiosk
Ik wist van het weggefrommelde, openbare toilet bij de Viskiosk op het Andreasplein en bij toeval had ik er twee in de parkeergarage aan de Boulevard ontdekt. Vraag 1: zijn dit de enige openbare toiletten in Katwijk? Antwoord 1: “er is ook een urinepaal op de hoek Tramstraat/Badstraat, deze is alleen op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond beschikbaar.” Tja, je zou maar vrouw zijn en dan moeten…. Vraag 2: waarom zijn deze openbare toiletten niet vindbaar gemaakt door middel van bewegwijzerings- en locatieborden? Antwoord 2: “Met de Viskiosk is afgesproken dat het niet heel uitgebreid wordt gecommuniceerd. Dit om overlast te voorkomen.“ Er is echter niets gecommuniceerd. En kennelijk veroorzaakt plassen overlast. Heel raar! Je bouwt een openbaar toilet, maar vervolgens ontmoedig je het gebruik…
Verder lezen…